Közérdek, 1913. január-június (6. évfolyam, 1-25. szám)

1913-03-29 / 13. szám

10-ik oldal KÖZÉRDEK 1913. március 29. 13-ik szám 4 4;-'i'4. 4 i^VS\ fS&z. rzys^\ fSirz\ /sSKín ^íMcts /SKík /^v^\r^Y^\ fSY^'. «yErmfiwrmf g| U j m ü p a 1 a. ism §&r U j m ü p a 1 a. 5>J1 Újlaki Tégla és mészégető Részvénytársaság fe le % S ^ Budapest. 1 fel j* m ü ü Van szerencsém a t. közönséget értesíteni, hogy-nf £.1 :0 W ki asbest miipala CD- £ C/» fc fl> ic :0 gyártmányunk, mellyel minőségileg semmiféle más gyártmányú müpala a 3' le Ül versenyt fel nem veheti, forgalomba hozatalát megkezdtük és képviseletünk­lg _ ke l Szatmár és Szilágyvármegye területére § 1 «Cg i­H -<u Ü c Bing Mór és Társa 0 1 "• 1 x- fc i £ nagykárolyi fakereskedő céget bíztuk meg. CD- ^ <a €z m v Saját munkásaink által teljesítendő mindenféle fedési munkálatokat elvál­CD eíC 0> lalunk. ügy az anyag minőségéért, valamint a munka szakszerű kiviteléért n> fc Rsl i/5 ,(£)!; a legmesszebbmenő garanciát vállaljuk. äd W zt: Ajánljuk továbbá I. rendű minőségű francia, hornyolt és egyébfajta 3 jfé fD- *s rl ° ü F mészkőmentes tetőcserepeinket id El P iSI <D m C m •= természetes szinben, valamint kátrányozotta.n. Ugyancsak RING MÓR n> p c/» ÉS TARSA nagykárolyi fakereskedö cég által képviselve. m £ Eddig gyakorolt legszolidabb üzleti eljárásunk, valamint Ring Mór és Társa cég elismert jó hírneve a legmesszebb terjedő garancia O: m iígjt 2: V $@1 UJ arra, hogy a t. közönség úgy a tetöcserép, mint asbest müpala gyármá- nyaink iránt bizalommal legyen és amidőn a t. építtető közönség figyel­rt" a« mi 'V « 1 SiC mét ezen hirdetményünkre felhívjuk, kérjük becses pártfogását és vagyunk 7T jp äse a legnagyobb előzékenységről biztosítva kiváló tisztelettel le Újlaki Tégla és mészégető r. t. %($)% ^»junuui. Költségvetések díjtalanul.­m­j? jA rtJrc'í különös figyelmébe! Ha Forhinnal permetez, Rézkénporral poroz és Bagoilal öli a szölömolyt FORHIN a sokszorta megjavi­■ i i i i ■ i i i n t°tt bordói keverék és mert a 1 W 111 Ilii számtalan köszönő- és elismerő-levél tanúsítása szerint mindenütt a leg nagyobb megelégedéssel használják. A f-nak nincs üledéke, vizbe dobva azon­nal oldódik és biztosan pusztítja a peronoszporát: — Forhin egy kész anyag, főalkatrésze rézgálic, tapadó­képessége oly nagy, hogy bármely harmatnál perme­tezhet vele ; — Forhin használata óriási munka- és pénzmegtakarítást jelent, mert az anyag teljesen kész 1-szőr Kevesebb a gond, szór -> Kevesebb a íTuinha, <¥-szor I Kevesebb, amunhabér! 5B5^B5B5B5B|gag^acgBaB5Bgnc^gg^E5gaÉ:5a5B5a5B5B5B5B5BÍB5B5B5Í II használjanak saját érdekükben Califor- niai lét, a gyümölcs- rovarok elleni vérte­. - kezésre rovarenyvet minden kártékony rovar lekötésére, rovarfogó övét az összes kártékony rovarok elfogására, Laurinát a rovarok ellen nyári vé­dekezésre. Lauril Karbolineumot a rovarok elleni téli védeke­zésre. Lauril oltóviaszt az oltványok nemesitésére Ichueumint a zsenge virágok permetezésére, Nicotin QuassiaKivo’natot faiskolák permetezésére, Topomort mezei egerek pusztítására. Pampi.t ro- es darazsak elfogására. Tessék mindazen cikkekről kime­rítő leírást és használati utasítást kérni, melyet ingyen és bér- II mentve küld az összes érdeklődőknek a ‘ ­IPORiSÜIÍff «™£~™®tezési anyassyár fTezérképviselete Szat­BUDAPEST, VI., Váci-ut 93. mármegye részére WEILER mozts ÉS KERTÉSZ cégnél TlflöyKÁROLy. U1 KOCSIGYARTÓ ÉS KÁRPITOS MŰHELY. Szives tudomására hozom a város és vidéke n. é. kö­zönségének, hogy Nagykárolyban a Gróf Károlyi György téren 54. szám alatt (Buckmann György ur házáűan­és ■ nyitottam. ■ Készítek mindenféle kocsikat a legújabb divat szerint, a technika összes kényelmével ellátva; javításokat a leg­nagyobb gonddal és jutányos árak mellett teljesítek. Kár­pitos műhelyemben elvállalok minden e szakba vágó munkák teljesítését a legszebb és a leggondosabb kivi­telben a legjutányosabb árak mellett. — Különösen ki­váló gond és csiny mellett teljesítem bútorok tisztítását háznál vagy üzletemben, falak tapetirozását a legdíszesebb minták szerint. — Vidéki megrendeléseket azonnal tel- oo jesitek és meghívásra helyszínére utazom. oo Megbízhatóságomat igazolja az a körülményes, hogy az általam készített kocsiért a bolgár királyné Őfelsége leg- oo felsőbb megelégedését nyilvánította. oo A n. é. közönség kegyes pártfogását kérve, vagyok oo ^ kiváló tisztelettel oo TAKÁCS ANTAL, kocsigyártó és kárpitos. ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ Jó, szép és Ízléses munkáért több al­kalommal éremmel kitüntetve! ► ► ► DRA6US ISTVÁN ► épület- és diszmü-bádogos Nagykároly, Gencsi utca (saját ház). Készít a legpontosabb és legcsinosabb ki­vitelben mindenféle bádogos munkákat, tetőfedé­seket, csatornákat, fedélfestéseket valamint az összes szakmabeli munkákat. Egyben tisztelettel tudatja a n. é közön­séggel, hogy nagy raktáron tart szőlő és gyümölcs^ permetezőket melyeket csekély napi használati díj mellett bo- csájt bárkinek rendelkezésére s a kölcsönzés tartama alatt a használatból kifolyólag előfor­duló romlásokat teljesen dijtalan javítja. Iskolai vízszűrőket raktáron tart. Fürdőkádakat készit a legjutányosabb árak mellett, legszebb kivitelben. Javításokat a legnagyobb gonddal teljesít. ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► 1694—913. tksz. Újabb árverési hirdetmény kivonat. 1. A nagykárolyi kir. járásbiróság mint te­lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy dr. Melinda László ügyvéd által képviselt Guttmann Izsák és neje Lindenl'eld Hani szaniszlói lako­sok kérelmére a jelzálogos hitelezők irányában végrehajtási árvérés hatályával bíró újabb ár­verés alá bocsátja a szatmárnémetii kir. tör­vényszék területén fekvő s a Guttmann Izsák és neje Lindenfeld Hanni szaniszlói 700 sz. tkvi betétben a 1.1—2 sorsz. alatt foglalt 1424, 1425 hrszámu jószágtestet (ház 9 öisz. alatt udvarral és kerttel a beltelekben) a Weiler Mózes és Kertész nagykárolyi cég utóajánlatot tevő által megajánlott 2245 K kikiáltási árban, azzal, hogy az a kikiállási áron alul el nem adható. 2. Az árverés megtartására határidőül az 1913. évi április hó 28. napjának d. e. 9 óráját Szaniszló községházába kitűzi. 3. Árverezni szándékozók tartoznak bánat­pénzül a kikiáltási ár 10°/n-át készpénzben, avagy az 1881. LX. t.-c. 42. § ában jelzett árfolyammal számitott és a 3333—1881. I. M. sz. rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképpes értékpapírban a kitűzött kezeihez letenni, vagy annak előleges elhelyezéséről kiállítóit elis­mervényt átszolgáltatni, ezenfelül a kikiáltási árat meghaladó Ígéret esetén a bánatpénzt az Ígért legmagasabb ár 10°/o-áig nyomban ki­egészíteni és a kiküldött kezeihez lefizetni, mert ennek elmulasztása esetén az Ígéret figyelmen kívül fog hagyatni. Az árverési feltételek a tkvi hatóságnál, valamint Szeniszló, Mezőpetri és Piskoll köz­ségek elöljáróságainál tekinthetők meg hivata­los órák alatt. Nagykároly, 1913. március hó 19. A kir. járásbiróság mint tkvi hatóság Dániel Sándor s. k., kir. jbire. A kiadmány hiteléül: Fogéi, kir. tlkvvezető. 203—1913. vhtói szám. / Árverési hirdetmény. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. és az 1908. évi XLI. t.-c. 19. 20. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a debreceni kir. járásbíróságnak 1912. évi Sp. IV. 1420. sz. végzése következtebén dr. Hódy Béla ügyvéd által képviselt Debreceni bank r. t. javára 193 K 80 f s jár erejéig 1912. évi nov. i hó 23-án foganatosított kielégítési végrehajtás ! utján le- és felülfoglalt és 1010 koronára becsült következő ingóságok u. m.: gazd. eszk. I és lábasjószág nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a nagykárolyi kir. járás­biróság 1912. évi V. 1265. számú végzése folytán 193 K 80 f tőkekövetelés, ennek 1912. I évi aug. hó 12. napjától járó 6%, kamatai I s eddig összesen 86 K 21 fill.-ben biróilag már J megalapított költségek erejéig a fizetett összegek betudásával Vezenden, adós lakásán Károlyi-ut­cán leendő megtartására 1913. évi április hó 2-án délutáni 2 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-a értelmében készpénzfi­zetés inellett a legtöbbet Ígérőnek szükség esetén becsáron alul is ei fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra ki­elégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 120. §. értelmében ezek javára is elrendeltetik. Kelt Nagykároly, 1913. évi március 15 Fazekas Menyhért kir. bírósági végrehajtó ellékfoglalkozást dél­utáni órákra vállalna magyar-német leve­lező bank hivatalnok. Szives felhívás ,Mellékfoglalkozás( jeligére a lap kiadójába kéretik Nyomatott a „NagykárolyiPetőfi-nyomda részvénytársaság„-nál Nagykárolybban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom