Közérdek, 1908. január-június (1. évfolyam, 1-24. szám)

1908-04-04 / 12. szám

6-ik oldal. KÖZÉRDEK. 12. szám. ELADÓ. Az özv. Márton Lászlóné tulaj­donát képezett, jelenleg az Ács Sándor és neje tulajdonát képező Nagykároly város határában el­fekvő 100 holdas elsőrendű tagos birtok esetleg parczellázási czélra is eladó. Értekezhetni lehet Dr. Vetzák Ede ügyvéd, nagykárolyi la­kossal. f A „KALAP-KIRÁLY“ * I NAGYKÁROLYBAN. j$ Értesíti a tisztelt kalapvásárló urakat, |i hogy finom és olcsó kalapjai a tavaszi és nyári idényre nagyválaszték­ban megérkeztek. A finom kalapok közül kitűnik a hír­neves borsalinó olasz gyártmány, amit semmiféle más kalap felül nem múlhat, annak főraktára a „Kalap-KÍrály“-náI van. Továbbá a viselni szokott mindenféle formájú, sőt minden község részére külön készített kalapokat a „Kalap-KÍrály‘‘-nál ol­csón lehet kapni az itt felsorolt községek részére, úgymint: Csanálos, Válaj, Mérk, Fény, Szaniszló, Genes, Kávás, Vezend, Portelek, Iriny és a többi, tehát min­denkor szép és olcsó kalapot Nagykároly­ban, a „Kalap-Király“-nál lehet megvenni. Egyben értesíti a nagyérdemű közön­séget, hogy czipész-üzletében az olcsó tavaszi vásár kezdetét vette. Üzlethelyiség: Briehta úr üzlete mellett! WS“ Árlap ingyen! 4 ék.ékÉíékék ékéhMék, ék. ék ék ék ék ék & ék ék.ék ék & ék & ék, ék,ékék ék, ALAGCSŐ ÉS GŐZTÉGLAGTÁR V 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 A! Ajk' 4 4 4 4 4 Homlokzattégla, disztégla, fagontégla ék- és kéménytégla, cserépzsindely H0RNY0S = = TETŐCSERÉP alagcső, burkolat- lapok gyártása. KORT MflNO BEREGSZÁSZ. Beregszász Nyílt levél Egész homlokzatok­nak terv szerint való kivitele. Teljes tető­fedések eszközlése. Távirati czim : — GÖZTÉGLAGYÁR BEREGSZÁSZ. -----­Első oszt. fali géptégla nagyobbára nyersfala­zatnak is használható. postabélyeg kelte. 4 4 4 szegény és gazdag épittetőkhöz egyaránt. A legkitűnőbb tetőfedő-anyag manap a két-fiilii hornyos tetőcserép (16692. szám alatt szabadalmazva) % i# X» •# % i# •;5.t TV­VT melyet a beregszászi gőztéglagyár eddig még el nem ért tökéletességben gyárt. Ez a cserép örök tetőt ad, ki nem fagy és oly szilárd, hogy azon járni lehet, y A vele való fedés nem drágább a közönséges fazsindelyénél és minden i#- 4 vályogfal elég erős nekie. Az a tetőszék, mely fazsindely alá készült, teljesen megfelel. A cserépnek ára ezrenként Beregszász állomáson waggonba rakva 70 korona. X, Egy négyszögméter területen 16 darab fekszik. ^ 4 4 4 4 A fazsindely ellenében való előnyeit szükségtelen feszegetni, de a bádog 4 ellenében azzal az előnynyel bir, hogy nem veszi fel oly hirtelen a meleget, úgy, hogy 4 a bádogtetönek a padját semmire sem lehet használni és a lakóhelyiségek is kiállhatat- ^ .vv lan melegek nyáron, nemkülönben hidegebbek télen. Amellett a bádog sokkal drágább Egy waggonnak (5200 drb) vasúti szállítási dija Nagykárolyba 43 korona. ^ <r. 4 — a fekete bádog gyakori festés-költségeiről nem is szólva — és javítása lódott műtét. Tűzbiztonság tekintetében a bádogot, mely hirtelen átmelegedik, a 4* felülmúlja. 4 4 4 »■V "V. A tapasztalat bizonyítja, hogy amely helyiségben ez a hornyos cserép bonyo- D cserép 4 ?5t egyszer VT alkalmazásba került, onnan a fazsindely és a bádog teljesen ki van szorítva. A gerinczcserépnek darabja 30 fillér, egy folyóméterre kell 3 darab. Az üvegcserép bádogablak helyébe 2 korona 50 fillér. Nagyon kérem az intelligensebb t. ez. közönséget, különösen faluban a telendő urat, tanító, biró, jegyző urakat, világosítanák föl a szegényebb gazdákat sajáí : lesz a lángnak. 4 érdekükben, hogy a cserép nem nehéz, elbírja minden fal kivétel nélkül val nem áll elő az a gyakori eset, hogy tűzvésznél a fél falu pár óra alatt martaié 4 4 <n Kiváló tisztelettel Mintái kívánatra szívesen küldök. pr tisz- ^ rs> és alkalmazá- ^ rT & 4 4 Képviselő, KONT MANÓ, alagcső- és gőztéglagyára Beregszász. viszoníelárusitó kerestetik Nagykárolyban, íakereskedő, építési vállalkozó, vagy építőmester személyében. '"Ml 4 0^ 4 4 4 4 4 W 'W^ ty* 4 4 4 4 ^ ^ 4 4 4 ^ A # Az Első Magyar Általános Biztosító-Társaság kerületi képviselősége a társaság fennállása óta. Alapítva 1829. Telefon 28. sz. MM,M Alapítva 1829. WAGNER LAJOS vas-, fűszer- és csemegekereskedő ezég — Nagykárolyban. Ajánl államilag ólomzárolt LÓHERE ÉS LUCZERNAMAGOT. US® Eredeti Quendlinburgi a termelő ólomzárával ellátott öbemdorfi, Olajbogyó, Eckendorfi és vörös Mamuth fajú RÉPAMAGOT. Permetezéshez elsőrendű rézgáliczot és kitűnő szerkezetű permetező gépeket, Raffia kötöző háncsot, jutta fonalat, mindenféle gazdasági eszközöket, mint ekék, boronák, szecskavágó és répavágó gépeket, tengeri morzsolót, kitűnő gépolajat, Tawotte gépzsirt és elsőrendű kocsikenőcsöt, továbbá kitűnő minőségű gépszijakat a legolcsóbb napi árban. Dréher-íéle kőbányai kiviteli palaczksörök nagy raktára. <83 S=S T3 cd 5 cd" 03 «-< BT P= era, =-«s dS <o> Cfo, 03 CD 03 CD­OO, CD rr>

Next

/
Oldalképek
Tartalom