Közérdek, 1912. január-június (5. évfolyam, 1-26. szám)

1912-02-17 / 7. szám

4-ik oldal. KÖZÉRDEK 7-ik szám. február 17. Fogászati műterem Nagykároly, Könyök utca 11. Készitek (a gyökér eltávolítása nélkül is): természetim fogpótlásokat aranyban és (vulkánit kautschukban; szájpadlás nélküli fogpótlások u. m.: aranyhidak, koronák, csapfogak a legmüvésziesebb kivitelben. László Jenő fogtechnikus. Kereskedők és iparosok figyelmébe! Sze­kelyhidon a legközelebbi országos vásár f. hó 22 és 23-án fog megtartatni. Ez a vásár egyike Székelyhid legnagyobb vásárainak s különösen állatfelhajtás tekintetében a leghíre­sebb érmeiléki vásárok egyike. Szilfa-, körisfa­anyag kifürészelt álla­potban keréktalp, küllő rúd stb. kocsi- és kerékgyártók részére és gazda ságiszekerek­hez beszerezhetők Kosa Bertalan szerszámfa-nagykereskedésében, Szatmáron. Ili Az Omke helybeli fiókja vasárnap dél­előtt fél 12 órakor a Kereskedő Társulat he­lyiségében tartotta meg évi rendes közgyűlését. A zárszámadások és jövő évi költségvetés el­fogadtattak. A Budapesten f. hó 18-án tartandó gyűlésre Brichta Miksa és Pucser Károly kül­dettek ki. Közgyűlés. A nagykárolyi Polgári Olvasókör f. hó 11-én d. u. 3 órakor tartotta rendes‘köz­gyűlését. Az egyesület bevétele 6923 kor. ki­adása 6399 kor. volt. Ingó- és ingatlan vagyona van összesen 66418 kor. ezzel szemben adós­sága 30.500 kor. A Schuszterits Ferenc le­mondásával megürült elnöki székbe a közgyűlés egyhangúlag dr. Velzák Edét választotta meg, jegyzővé pedig Oláh Józsefet, a kör többi tisztviselői pedig megmaradtak eddigi állásuk­ban. Késelés a „Balatonéban. A leleplezett bün- tanyában egyik kiszolgáló nő állítólag késsel megszurta magát, ügy hírlik, nem ő, de egy vendég döfte volna bele a bicskáját —- mula­tozás közben a szepáréban. A rendőrségtől nem tudlunk meg semmit. Gombolódzik, mert hiszen a „Balatonéról van szó. Lopás a városi színházban. Huszti Márton a rendőrségen feljelentést tett, hogy a városi színházból többféle, leginkább a disz- l^tezéshez szükséges tárgyat körülbelül 150 K értékben elloptak. A tűzrendészen szempont­ból a folyosón függő két pokrócot is elemelték s igy a várost is megkárosították. A rendőrség­nek sikerült a tettest Huszti hetese Papp László személyében kinyomozni, a ki a lopás egy részét beismerte és a lopott tárgyakat át­adta.. Kaszinói közgyűlés. A régi kaszinó vasárnap este tartotta meg ez évi rendes köz­gyűlését, mely alkalommal elfogadták régi adós­ságai rendezése tárgyában az érdekelt pénz­intézetekkel kötött egyezséget; a kaszinó összes adóssága kiegyenlítésére fizet 5000 koronát. Ezután a kilépő 12 választmányi és 2 könyv­tári választmányi tag helyét következőkép töl­tötték be. Meválasztattak a választmány tag­jaivá : dr. Péchy István, Plachy Gyula, dr. Schönpflug Béla, dr. Váradi János, Hegedűs Ferenc, Nonn Gyula, Reök Gyula, Róth Ká­roly, dr. Jékel László, Gulácsy Tibor uj (Papp Béla helyett), Sternberg Mór uj (dr. Aáron Sándor helyett 2 évre). A könyvtári választ­mány tagjaivá pedig: Gáspár Pál és dr. Blum József. A Nagy károlyi Atlétikai Club a Pol- I gári Olvasókör helyiségében e hó 19-én saját pénztára javára zártkörű táncestélyt rendez. Kezdete este 9 órakor. Belépti-dij: Személy-jegy 3 K. Család-jegy 7 K. A „Nagykárolyi Kath. Legényegye­sület“ február 19-én hétfőn este 8 órai kez­dettel az uj földszinti nagytermében utolsó far­sangi estélyt rendez az egyesület házépítés céij.ira, mely alkalommal külön meghivó nem lesz kibocsátva, hanem a n. é. közönséget ez­úttal hivja meg az elnökség. Belépődij 80 fül. zenész Horváth Ferenc. Letartóztatott gyógyszerészsegéd. A budapesti rendőrség hétfőn letartóztatta Than- hoffer Géza 24 éves gyógyszerészsegédet, ki Nagy Józsefné helybeli lakos takarékpénztári könyve alapján 2500 koronát kivett. Thanhoffer — ki a fővárosban álneveken bujkált — az ottani garni szállókban a 2500 koronát el­mulatta. Pénzügyi kinevezések. A pénzügyi miniszter Oláh József helybeli adóhivatali tisztel jelen állomáshelyén való meghag yása mel­lett a IX-ik fizetési osztályba adóhivatali fo­tis; t; kinevezte. Pénzintézeti közgyűlés. A „Nagyká­rolyi Hitelbank R.-t.“ 1. hó 9-én intézeti helyi­ségében tartotta meg ötödik évi reades köz­gyűlését. Dr. Falussy Árpád elnök délután 3 órakor üdvözölvén a megjelenteket, a közgyű­lést megnyitotta es megállapította, hogy a köz­gyűlés kellőleg meghirdettetett, hogy a részvé­nyesek a közgyűlésre meghivattak s amennyiben 578 részvény képviseleteben 20 részvényes je­lent meg a közgyűlés határozatképes, miért is a jegyzőkönyv hitelesítésére dr. Adler Adolf és Róth Károly részvényeseket kerte fel, Az igaz­gatóság jelentése, a mull évi vagyonmérleg és eredmenyszámla, valamint az ezekre vonatkozó felügyelő bizottsági jelentés bemutattatván, utóbbi felolvastalolt, a többi felolvasottnak vé­tetett, a jelentések tudomásul vétettek, az gazgatóságuak és felügyelő bizottságnak a fel­mentvény megadatott. Elfogadta a közgyűlés a nyeremény felosztásra vonatkozó javaslatot azzal, hogy az osztalék február hó 12-től fogva fizettessék ki. A közgyűlés határozattá emelte az igazgatóságnak az 500,000 K alaptőkének 1.000,000 K-ra való felemelése és egy tanács­kozó választmány alakítására, valamint a fel­ügyelő bizottság rendes tagjainak járó fixfizetes megállapítására vonatkozó javaslatát és az alapszabályokat megfelelőleg módosította, ami­vel a közgyűlés véget ért. Jótékonycélu teaestély. A „Segítség“ asztal- társaság, mely jótékonycélu gyakorlásában a legnemesebbet, a szegény gyermekek felruhá­zását tűzte ki célul és e nemes célnak csekély erejéhez mérten meg is felel, amennyiben az elmúlt évben 27 szegény gyermeket látott el el meleg ruhával, folyó hó 24-én Szolnokon Pozderka Sándor vendéglőjében tárgysorsjáték­kal egybekötött teaestélyt rendez. Táncmulatság. Igen sikerült táncmulatságot rendeztek a nagykárolyi gör. kath. román egy­ház tagjai f. hó 10-én a csizmadia árucsarnok emeleti tánctermében. A mulatságon igen so­kan vettek részt s a legjobb hangulatban folyt a tánc egész a kora hajnali órákig. A mulat­ságon felülfizetni szívesek voltak : Özv. Marián Jánosné 4 K 60 f, Papp László 2 K, Vida Lajos 5 K, Baráth István 1 K, Kocsorva György, Pál Györgyné, Marosán György 60—60 f, He- vele József. Linzenbold Ignác 40—40 f, Kosz­tin Erzsi 20 f, Lőrincz György 60 f, Szálya Mihályné 40 f, Szilágyi Antal 20 f, Grama Ist­ván. Netreba János, Oláh Györgyné, Pap Sán­dor, Sopronyi Mihály 1—1 K, Kovács István 1 K 40 f, Barna László, Székely György 1—1 K, Marián Miklós 40 f, Kaliger István 20 f, Nagy Imre 60 f. Szabó Eszter 1 K, id. Grisz- háber Albert 5 K, Farkas Miklós, Kosztin László, Kriesfalusi Mihályné 40—40 f. Pózmán Mihály 33 K, Bonya Gergely 60 f, Bakos György 2 K, Veszer Antal 40 f, Karácsony László 1 K, Lengyel János 1 K, Szabó János 40 f, Kosztin Lajos l'K, Steib Márton, Frank József 40—40 f, Szilágyi György, Darida Sándor 1—-1 K, Kupcea Peter 10 K, Fekete György 3 K, Ptyank György 5 K, Marchis Romulus 10 K, Danka István 20 f, Pap Béla 40 f, Blaskó József 3 K 40 f, Turzuj Mihály, Valuka László, Szeles László 1—1 K, Papp László 5 K, Bolemán Lajos 2 K, Mikcsa János adótiszt 5 K, Drágus István 4 K, Bing és Társa 10 K, Heletya György 60 fillér, összesen : 103 K 20 fillér. — Az adományo­kért ezúton mond hálás köszönetét a rendezőség. Sxivcs tudomásul! Van szerencsém Nagykároly város és vidéke n. é. közönségét tisztelettel értesíteni, hogy Nagykárolyban, a Gróf Károlyi György-téren évek óta fennálló és kitűnő hírnévnek örvendő, eddig üzletvezető által kezeltetett vendéglő vezetését személyesen vettem át, ahol tisztán kezelt italok és kitűnő magyar konyha áll a fogyasztó közönség rendelkezésére. Boráraim a következők: Finom csányi asztali bor: kihordásra 68 fill., üzletben 72 fill. Pestmegyei óbor: kihordásra 88 fill., üzletben 1 kor. Nyolcéves csányi óbor: kihordásra 92 fill., üzletben 1 kor. 04 fill. Piros kitűnő óbor: kihordásra 80 fill., üzletben 88 fill. Vendégeim iránti előzekenységböl minden szombaton hurkaestélyt rendezek. A n. é. közönség b. pártfogását kérve, vagyok kiváló tisztelettel: Buchmann Györgyné, vendéglős. Késelés. Mayer János és Popomayer Károly márki legények valami csekély összeszólalásból kifolyólag az esthomályban Reszler Pál ottani lakost késsél oldalba szúrták. A csendörség megtelte ellenük a felje.entest. Megtámadott gazdatiszt. Kizsán János és társai szaniszlói béresek úgy akarták a közöt­tük és Torzsás Gyula gazdatiszt között felme­rült nézeteltéréseket elintézni, hogy berontottak lakásaba és agyonveréssel fenyegették. Tor­zsásnak sikerült menekülni, de támadói ellen feljelentést tett a bíróságnál. A drága marhahúst, melyet eddig levesnek főztünk ki, használjuk inkább sültek, mártásos hús és guiyás .készítésére, mivel húslevest ma­napság hús nélkül — kényelmesebben és ol­csóbban — a Maggi-féle húsleveskockából, ára darabonként 5 f, állíthatunk elő. A Maggi-féle húsleveskocka a legjobb huskivonatból készül, a szükséges zöldségkivonatot, sót és fűszert tartalmazza s — csupán forró vízzel leöntve — azonnal Ízletes, használatra kész húslevest ad. A bevásárlásnál ügyeljünk mindiga „Maggi* névre és a „keresztcsillag“ védjegyre. Eltűnt gyémántgyűrű. Singer Márton helybeli lakos gyémántgyűrűjét a mosdószek­rényről valaki elvitte. A rendőrség a feljelen­tésre megindította a nyomozást és a tettes nyomában van. Zinner István étterme Nagykároly, Nagypiac. Kitűnő ételek és italok. Ju­tányos árak. Pontos kiszolgálás. Friss villásreggeli. Abonoma. línvalH-nv/árhn szállítok minden szerdán KOVdiu-yydrud báll és alkalmi öitözéke­kek, gallért, kézelőt, inget tisztítás végett Lefkovits Sámuel Nagykároly, Petöfi-utca 21. — Férfi bőrkabátok 10 kor.-ért lesznek szintartóan feketére festve. Legszebb ruhatisztitás vegyileg száraz utón NÁJTÁJER (A róm.katb. elemi fiúiskola mellett.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom