Közérdek, 1911. július-december (4. évfolyam, 26-52. szám)

1911-11-11 / 45. szám

november 11. 45. szám _______ _ KÖZÉRDEK_______________________5-ik oldal. Sí mUSl a legdivatosabb csipke, = nőidivat termébe = etamiiie és gáse blúzok kaphatók. Nagykároly M Nagypiac 1 iskolákban, amelyek betegség miatt zárva nin- csennek zavartalanul folynak az előadások, megtette az óvintézkedéseket, hogy egyes he­lyeken az analfabéták oktatást nyerjenek és hogy eg\es helyeken népies ismertető előadá­sokat tartassanak. Állami iskolák engedélyez­tettek 1912. évre Szaniszló, Réztelek, Szamos- borhid, Kányaháza, Kismajtóny, Jeder és Ko- morzán községekben. Érendréden állami iskola céljaira 20,000 K költséggel telket vásárolt. Végül jelenti, hogy Ópályiban 2 tanerős köz­ségi, Fehérgyarmaton 2 tanerős izr. iskola nyílt megl Ügyészség jelentése szerint október hóban letartóztatva volt 289 férfi és 39 nő, szabadult 257 férfi és 36 nő, letartóztatva ma­radt 30 IVrfi, 3 nő. Közgazdasági előadó úgy a gazdasági kelyzetről. mint az állategészség­ügyről kidvezö jelentést tett. ■ Orth. 1ÜD H Kóser vendéglő megnyitás! Van szerencsém úgy a helybeli mint a vi­déki közönséget értesíteni, hogy Nagykároly­ban, az újonnan épült Kereskedelmi és Ipar­bank palotájával szemben egy a mai modern kor igényeinek megfelelőleg berendezett kóser vendéglőt nyitottam, ahol izleses ételek állanak a kö­zönség rendelkezésére. — Abonenseket mér­sékelt díjazás mellett elfogadok, valamint állandóan kapható zóna villás és uzsonna. Lakodalmak rendezését és kiszolgálását is elvállalom, Szives pártfogást kérve vagyok kiváló tisztelettel HEMLI HERMANN vendéglős. Templomszentelés. Az esztrói gör. kath. egyház hívői által emelt templomot vasárnap szenteli fel, Nyes Mózes nagyváradi kano­nok, a püspökség képviseletében. A szente­lést társasebéd és táncmulatság követi. I Lövy Miksa. Szatmár város kereskedő világának, társadalmi életének egy derék, jóra- való tagja örökre lehunyta szemeit. A régi Szatmárnak egy tipikus alakja, Lővy Miksa a vármegyeszerte kedvelt „Lővy bácsi“ hosszas betegség után meghalt. Hatvanyolc évet élt s ennek nagy részét Szatmáion élte le. Ö volt Szatmár első könyvkereskedője. Amellett, hogy üzletét elsőrangúvá, kedveltté fejlesztette az egész környéken, tevékenységből sokat áldozott a társadalmi életnek is. Mindenütt ott volt, ahol jótékonyságot kellett gyakorolni, ahol a közélet terén cselekedni kellett. Mindig fiatalos jókedólyü volt, aminők csak a jólelkü emberek tudnak lenni. Előzékeny, szives volt mindenki iránt s ezért mindenütt szerették. Halála, ame­lyet hosszú, kínos betegség előzött meg, nem­csak egy kiterjedt, nagy családot borított gyászba, de általános, igaz részvétet keltett abban a nagyon széles körben, ahol az elhunytat tisz­telték és szerették. Jelölő gyűlés. Az I-ső kerület városi kép viselőtestületi tagokat választó polgára- kedden este népes értekezletet tartottak Rooz Samu ügyvéd elnöklete alatt a Zinner István gróf Károlyi György-téri vendéglőjében. Az értekezlet az újonnan megválasztandó kép­viselőké az alábbiakat jelölte : Rooz Samu, Sternberg Sándor, Némethy Sándor, Kovács György, Kun István, Lukácsovits János, Drágus István, Simkó Aladár és Kuszka Mihályt. Utóbbi kettő egyenlő számú szava­zatot nyervén, a választóközönségre lett bízva az, hogy kit küldjön be kettőjük közül a városi parlamentbe. uj: ej: új: Világhírű fotoplasztikum Verböci-utca I. sz. alatt (Majtény-utca sarkán) A világ minden kiállításán aranyérmekkel lett kitüntetve ez a fotoplasztikum, mely nemrégen Nagykárolyba érkezett állandó tartózkodásra. Bemutat í, nov. 13-tól nov, 20-ig uj, érdekes műsort; Utazás a festői szépségű Francia Riviérán. A fotoplasztikum nyitva van minden nap este 9 óráig, tehát ne mulassza el senki ennek megfelelően egy ily sorozatnak megtekintését. Városi közgyűlés. A képviselőtestület va­sárnap több kisebb jelentőségű ügy elintézése végett rendkívüli közgyűlést tartott. A belügy­miniszter értesítette a város közönségét, hogy a rendőrségi szolgálatnak csendőrséggel való kicserélését a város által ajánlott feltételek mellett nem engedélyezi. A közgyűlés a leira­tot tudomásul vette. A közgyűlés elrendelte, hogy a város tulajdonát képező korparéti tagosbirtok nyilvános árverésen eladassék. Külön iparostanonciskola építésére a közgyű­lés a polgári leányiskola udvarának a Honvéd­utcára nyiló telekrészét jelölte ki. Az épület felépítési költségeinek fedezése végett azonban felír a kultuszminiszterhez. Az „Apollo Mozgó“ vállalat panaszos kéréssel járult a közgyűlés­hez. Arról panaszkodik, hogy számításai nem váltak be, a közönség a mozgófénykép szín­házat nem támogatja, ezek alapján a Városi Színház bérleti dijának a felére való leszállí­tását kérte. A kérelemnek csak részben ada­tott hely, amennyiben a kért bérleengedés csak az első bérleti év még hátralevő részére történt. A Hunyadi-utcán aszfalt gyalogjáró készítése rendeltetett el. Liszt Ferenc emlékezete. A nagykárolyi Kölcsey-Egyesület szombaton este kezdi meg estélyeinek sorozatét. A szombati első estély Liszt Ferenc születésének 100-ik évfordulója alkalmából a zene-titán emlékének van szen­telve. A műsor ez: Elnöki megnyitó, mondja Cseh Lajos egyesületi alelnök. Beetkoven: Szonáta D-moll op. 31, No. 2. 1. Rubinstein: Barcarole A moll. Előadja Füredyné Halácsy Margit zongoraművésznő. Liszt Ferenchez. Óda Vörösmarthy Mihálytől. Szavalja Kürthy Ká­roly ref. hittanár. Magyar dalok. Énekli Falussy István énekművész. Liszt-emlékbeszéd. Irta és előadja Füredy F. Gusztáv konzervatoriumi ta­nár. Liszt: Lorelei. Wagner R.: Ária Tenn- häuserböl. Előadja Falussy Iván, énekesmüvész. Chopin-Liszt: Chants Polonais No. V. Necturne. Ges-dur. Liszt Ferenc: Concert etude F-moll. Előadja Füredyné Halácsi Margit zongora­művésznő. Chopin előadás. Füredyné Halácsi Margit és Füredy F. Gusztáv. Dalestély. A helybeli Dalegyesület áltaj f. hó 19-én a Városi Színházban rendezendő estély műsora a következő : 1. Ismerek egy szép országot. Zenéje Révfy Gézától, szövege Lam- perth Gézától. Énekli a dalegyesület férfikara. 2. Felolvasás. Tartja főtisztelendő Récsei Ede egyesületi elnök. 3. Árpád sirja. Zenéjét sze­rezte Kapi Gyula, szövegét Tóth Kálmán. Énekli a vegyeskar. 4. Heltai: Kacagnom kell. Monolog. Előadja Szabó Gizi. 5. Három dal. Zenéjét szerezte Révfy Géza, szövegét dr. Szászy István. Énekli a vegyeskar. 6. Vonós­négyes. Előadják: I. hegedű Obholczer Gyula, II. hegedű Preisz Miklós, mély hegedű Vitek Károly, cselló Péchy László. 7. Szoborképek három csoportban : 1. Három grátia. 2. A pár- kák. 3. Niobe. Bemutatják: Terey Margit, Csáky Ilonka, Filep Ilonka, Kovács Emma, Miks Mariska, Serényi Erzsiké, Serényi Mariska. i8. Asszony-parancs. Vígjáték 1 felvonásban, j Franciából fordította Zsigmond János. Sze­mélyek : Marczibányi tábornok, Tremba Már­ton. Tábornokné Filep Ilonka. József tiszti szolga, Kaizler Imre. Színhely: egy vidéki város. Megsemmisített határozat. A m. kir. keres­kedelemügyi miniszter megsemmisítette a tör­vényhatóság azon határozatát, amellyel a lá- posvölgyi vasút segélyezésére 100,000 korona hozzájárulást szavazott meg. Indokul kimon­dotta a miniszter, hogy a vármegye jelenlegi pénzügyi helyzete ezen nagyösszegü támogatást nem engedi meg. Uránia előadás. Az „Apollo Mozgó“ vállalat 1. hó 18-án „Uránia“ előadást rendez, s be- I mutatja a „Pénz Ö felsége“ Pékár Gyula nagy­hatású 3 felvonás drámáját. Az előadásra je­gyek előreválthatok Gál Samu könyvkereske- ! désében. Részeg kaszirnök kocsikázása. E cim alatt irt hírünkre vonatkozólag a rendőrség szigora vizsgálatot indított s kihallgatta a szereplőket, ! akik teljes beismerésben vannak ugyan, csak a csókhintést tagadják, mely tényt azonban, a megidézett tanuk fogják igazolni. Addig is a rendőrség vezetője elrendelte, hogy ilyen és hasonló esetektől tartózkodjanak s maradjanak meg odúikban és kerüljék a nyilvánosságot. Üdvözöljük a rendőrség vezetőjét, mert ezzel a tényével azt látjuk igazolni, hogy belátja végre azt, hogy lapunk, ha olykor-olykor kissé erős kifejezésekkel is támadja a rendőrséget, mindenkor a közjó előmozdítása érdekében teszi s ha ebben tőle támogatást nyerünk, mi mindenkor ott leszünk — személytől eltekintve — hogy elősegítsük a város polgárai érdeké­ben kifejtendő tevékenységét. Városatyaválasztás. A Nagykároly városi megüresedett képviselőtestületi tagsági helyek­nek választás utján leendő betöltésére határ­időül az alispán f. hó 23-ik napját tűzte ki. Választási elnökül Nemestóthy Szabó Antal kir. közjegyző küldetett ki. — A mondott napon mind az 5 kerületben 9 órakor kez­dődő és délután 4 óráig tartó választások a következő helyeken fognak megtartatni. Az I. kér. szavazóhelyisége a városháza tanácsterme, választásvezető Rooz Samu; a II. kerületé a ref. fiúiskola nagyterme, választásvezető dr. N. Szabó Albert; a III. kerületé a zsellérrészi részház, választásvezető dr. Vetzák Ede; a IV. kerületé a városházánál az iparos-tanonc iskola rajzterme, választásvezető Schusteritsch Ferenc. Az I. választókerületben kilépnek: Rooz Samu, Lukácsovits János, Drágus István, Kuszka Mihály, Kun István, Torner Károly, ifj. Némethy Sándor, ifj. Sternberg Sándor, — a II. kerületben: Szalay Bálint, Török Imre, Bekker Orbán, Papp Lajos, Juhász Imre, Fürth Ferencz, Luczay János és Kohn Márkusz, — a III. kerületben: Komáromy István, Baráth Kézimunkák, glassé keztyük, bútorok, szőnyegek tisztítása! HÁJTÁJER P js . Nagykároly, /. I\ L Széchenyi-utca 43. (A rom. kath. elemi fiúiskola mellett.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom