Közérdek, 1912. január-június (5. évfolyam, 1-26. szám)

1912-06-01 / 22. szám

6-ik. oldal------------------------------­KÖ ZÉRDEK junius 1. 22-ik szám. Ruhát fest és vegyileg tisztit Haufel Sámuel = Nagykároly, Kölcsei-ut I. s a római kath. templom mellett. Alapittatott 1902. Telep: Petöfi-ut 59. villany- és gőzerőre berendezett intézetében gek, udvari kíséret. Galambok: Görög Róza, Illés Mária, Politzer Jolán, Tóth Vilma, Fleisz Margit, Géczi Erzsébet, Ilosvay Erzsé­bet, Brichta Erzsébet, Vaday Margit, Schnébly Róza, Téger Mária, Vakarcs Hona, Ilanus Adél, Serbán Róza, Török Piroska, Hancsics Gabriella, Nagy Erzsébet, Barta Ilona, Kovács Eszter, Bokor Irén, Grosz Mária, Bilakovics Margit. Lökli Mária, Fényes Anna, Karsay Margit Barta Emma, Serli Ilona, Baumli Irén. 2. felvonásban előforduló táncok: 1. Pás de deu. Lejtik Péchy Magda és Czilli Adél. 2. Gavotte. Lejtik Mangu Lili, Szilágyi Stefánia, Csőkör Erzsébet, Tóth Mária, Grisz- háber Anna. Gábor Anna Luczay Ma-igit, Simkó Katalin, Kovács Irma, Riesenbach Margit. Vida Irma. Steib Ilona. 3. Serpentin hármas. Lejtik: Hegedűs Erzsébet, Weisz Irén és Spitz Ibolya. Betanította Zelinger A. Zongorán kíséri Huszthy Zoltán. Hely­árak: Földszinti páholy 10 kor. Emeleti páholy 7 kor. Földszinti ülőhely 2 kor. Erkély ülés 1 kor. 20 fül. Karzati ülőhely 60 fül. Az előadás kezdete este pont 61/* órakor. A tolongás elkerülése végett sem a szereplő gyermekek hozzátartozóinak, sem cselédeinek a színpadra és öltözőbe jönni nem szabad. Szilfa-, kőrisfa­anyag kifürészelt álla­potban keréktalp, küllő rúd stb. kocsi- és kerékgyártók részére és gazdasági szekerek­hez beszerezhetők Kosa Bertalan szerszámfa-nagykereskedésében, Szatmáron BBBBBBBBIBBBBBBBB Uj vasúti díjszabás. Minden oldalon nyomja a teher az adófizető polgárt, de a mindent felfaló moloch — magyarul a hadsereg modern fejlesztésére — nincs elegendő pénz azaz adó­forrás. Ép ezért társul szegődött az adófoirás mellé az államvasut is. Előbb a teheráruk szállítását emelték fel. Most pedig a személy díjszabás drágult meg. Legtöbben azt hitték, hogy ez a drágulás már május elsején lép életbe. Az uj májusi menetrend személydijsza- bás azonban még a régi. Az uj, drágább díj­szabás 1912. julius hó 1-én lép életbe. Tolvaj kereskedőtanonc. Order Mihály mezőteremi szövetkezeti üzletvezető jolentést tett a csendőrsógnól, hogy a szövetkezetnél alkalmazásban levő Gozár Demeter vezendí illetőségű tanonc pénztárcát és bocskort lo­pott. A nagyratörő csemete bevallotta biinót, kit is a csendőrség feljelentett a szatmári kir. ügyészséghez. Útlevél nélkül. Danka Sándor érdengelegi 19 éves suhanó, valószínűleg lelketlen ügy­nökök tanácsára az Újvilágba akart vitor­lázni. A csendőrség értesülvén a dologról, Debrecenben épen akor tartóztatta le, ami­kor a fővárosba induló vonatra akart fel- szállani. Hazatoloncolták illetőségi helyére. A drága utazás ellen. A magyar városok országos kongresszusa elhatározta, hogy föliratot intéz a kormányhoz, kérve, hogy a szomszédos forgalomban — 30 kilométeres körzetbon — a személydijszabás ne emel­tessék, a távolsági forgalomban a fölemelés­sel szemben bizonyos kedvezményeket kap­janak az utasok, a gyorsvonatokhoz harma­dik osztály kapcsoltassák és menettérti jegyek adassanak ki. Gyermekkocsik a járdán. Rózsaszínű szár­nyak lebegnek a levegőben selymes suha- nással, a tavasz itt van. Odvaikból kibújnak az emberek a napfénybe és mosollyal köszön­tik a természet ébredését. Evőé kikelet lj Tavaszi esőpermeteg, rügyező nátha és zálogházból kiváltott könnyű felöltő! És jönnek sorra a tavaszi rekvizitumok. A dísz­letek változnak. A havas tájat ábrázoló kulisszák félretolódnak, hogy helyet adjanak a reményt és álmot jelképező színes, virágos panorámáknak. A szagos, fekete földből a termékenység illata árad és mámorával megrészegíti a lelkeket. Kint a mezőn füvek és virágok zsendülnek, bent a városban, az aszfalton, a járdán, a dajkák, pesztonkák és gyermekkocsik fakadnak. Gyermekkocsik a járdán ! Beléd szaladnak a fehérre lakkozott, ernyős kis jármüvek könnyelműen és gon­datlanul s mig egyensujt vesztve lehenperegsz a járdáról, a vidám pesztra szélesre görbülő szájjal, tavaszi vigyorgással konstatálja, hogy | egy kis bukfencnél nagyobb malőr nem tör­tént. Budapesten vannak utóvégre villamos elgázolások is. És megy tovább a járdán. Mehetne utóvégre az utca közepén is, de minek menne? Jobb itt a korzón, a járdán. Tavasz van, az emberek. kibújnak téli odvaik­ból, megtelepednek a korzón és ez a pano­ráma őt is érdekli. Ez a tavasz privilégiuma. Rosszmájúság volna letiltani őket a járdáról ! így gondolkodik a rendőrhatóság is. Rend- ' ben van 1 Nagy Testvérek jól szervezett cirkusz- i társulata melyhez hasonló kevés volt váro­sunkban május 25-én kezdte meg előadásait. A társulat kizárólag elsőrangú artisták és artistanőkből áll. Kiváló sikert ért el az igaz- I gató jól idomított lovával, amelyek közül Hermann az aportirozó ló kelt általános fel­tűnést. Auguszt, Ernesto és Pali bohócok álta­lános derültségben tartják a közönséget. Külö­nös érdeklődést keltenek a dijbirkozások, amelyben részt vesz Günthner József a helybeli lemezgyár alkalmazottja is. A társulat csak ma és holnap marad városunkban a mely napokon döntő birkózások lesznek. Hirdetmény. 4027—1912 k. szám. A királyi Magyar Automobil Club tervbe vette az automobilizmus propagálásának azt a módját, amelyet a külföld oly nagy elő­szeretettel kultivál, hogy társas túra kirándulás alakjában minél inkább megismertesse a hazai közönséggel a gépjárműnek az életviszonyok számtalan vonatkozásaiban különösen alkal­masnak bizonyult fajtáját, az úgynevezett kis gépkocsit. A királyi Magyar Automobil Clubnak előterjesztett kérelmére „Nemzet­közi megbízhatósági propaganda verseny kis­kocsik részére“ elnevezéssel folyó évi junius i hó 5, 6, 7, 8 és 9., napjain az automobilok használhatóságát kimutatni célzó ezen gépjármű- versenyre a magyar királyi belügyminiszter ur az engedélyt készséggel megadta. Az útvonal begy szakaszra van osztva és pedig : Buda­pest—Debrecen, Debrecen—Kolozsvár, Kolozs­vár—Temesvár, Temesvár—Budapest. Bár a kocsik kicsinysége volta kizárja a gépek nagy sebességgel való haladását, — felhívom a város közönségét, hogy említett napokon a ▼ároson a (mezőpetri felőli utón, a Nagy­piactéren s a Majtényi utón) keresztül vonuló automobilok akadálytalan keresztül vonu­lásának biztosítása s szerencsétleuségek el­kerülése céljából is fokozottabb figyelemmel legyenek s különösen a kocsiuton jármüvek­kel való közlekedésnél a legnagyobb elő- vigyázatot gyakorolják. Nagykároly, 1912. május hó 17-én. Debreczeni István polgármester. Asztalosok figyelmébe. Az iglói állami faipari szakiskolát ez évben is, 16 segédké- pesitéssel biró asztalos hagyja el, akik elsajátított iparukban, mint munkások, meg­élhetést nyújtó foglalkozást óhajtanak kapni. A végzett tanulók névsorát, életkorát, elmé­leti és gyakorlati képesítését feltüntető kimu­tatás a debreceni kereskedelmi és iparka­mara hivatalában megtekinthető. a ROYAL kávóházban. Orfeumi előadások! LITTNIANN PEPI és még 13 orfeumi tag társaságában hétfőn, hetiden és szerdán változatos műsorral előadásokat tartanak. Rabinovits, igazgató, Késelés. Pikn Lajos szaniszlói gazdál­kodó, Heinrich Ferenc ottani lakost, rövid szóváltás után egy késsel összeszurkálta. A késelőt a csendőrök feljelentették az ügyészséghez. Heinrich állapota súlyos, de nem életveszélyes. Cine mintye. Különös módon állott bosszút Horváth Dezső reszegei vasúti pénztárnokon Májer János ottani gazdálkodó. Valami hi­vatalos ügyből kifolyólag — állítása szerint — a pónztárnok öt „disznó szamár“-nak ne­vezte volna. Májer nem ment panaszra sem a pénztárnok feljebbvalójához, sem a bíró­sághoz, hanem megmérgezte Horváth 12 drb tyúkját és 39 drb csirkéjét, amelyek ebből kifolyólag eldöglöttek. Horvátlinak azonban nagyon fájt a dolog és megtette a feljelen­tést a csendőrsógnek, akik kinyomozták a tettest és feljelentették a hatóságnak. Szomjúságból. Dán Lőrinc szaniszlói lakos Krémer Sámuel jégverméből 50 liter és 4 üveg sört lopott, ezenkívül a padlásról is összeszedte a fehórnemüeket. Kihallgatása­kor azt állította, hogy nagyon megszomja­zott a sörre, a ruhára pedig nagy szüksége volt. A csendőrök feljelentették a szatmári ügyészséghez. Í3EQ13, U m a Bosszul jár az m E 0 Élt 3 ‘151 nem meot,‘zha^ szak- UA cv«ij embernél szerezte be. KOHN ANTAL kinek órás- és ékserószüzlete a Gróf Karolyi György-téren van, minden nála vá­sárolt óráért több évi jótállást vállal. Ékszerei elsőrendű voltáért szavatol. H ............. """ -------------- ...SIEIEUH Ga llérok gőzmosása tükör- MTI ITTl IFI? D "Ä I " • • fénynyel hófehérre. *1 ** ^ ^ L Széciienyi-uica 43. (A rom. kath. elemi fiúiskola mellett.

Next

/
Oldalképek
Tartalom