Közérdek, 1908. július-december (1. évfolyam, 25-51. szám)

1908-12-12 / 49. szám

49-ikszám. KÖZÉRDEK. 3-ik oldal. Ez a heves küzdelem változtatta meg oly nagyon a ma képét. A létünk korszak romja­iból uj feladatok teremtek, melyeknek megol­dása reánk, a ma gyermekére vár. Tagadhatat­lan, hogy feladatunk nehéz. De sokat könnyit- hetiink magunkon, ha ellenfeleinket ismerve, gyöngéiket, a könnyen megsebezhető helyeket kipuhatoljuk. A ki tehát tisztában van e két mozgató erőnek: az ideálizmusnak és materiálizmusnak szerepével, a ki tehát tisztán látja, hogy az egész élet nem egyéb, mint ennek a két erő­nek váltakozó diadala és veresége, a ki elég erőt érez magában a két hatalom kézbentar­tására- az a jövő feladatait minden nagyobb akadály nélkül megoldáshoz juttathatja. Első teendőnk azonban az, hogy viszszahelyezzük az ideálizmust az őt megillető helyre, mert a letűnt sivár korszak a maga frivol cinizmusá­ban diszkreditálta a köztudatban az ideálizmus­nak még csak a nevét is. Egyértelműnek deklarálta azt a hülyeség­gel s ideálista bolondnak nevezte azt, a ki a materiáiizmus szennyes árjával úszni nem akart. Szükséges ezt megtenni azért is, mert a múlt­ból maradt előítéletek lezárása nélkül a reánk váró feladatokat sikeresen megoldanunk teljes lehetetlenség. Mélyen tisztelt vevőközönség figyelmébe: Cégem hírneves karácsonyi vásárja ez évben is már megkezdődött. Az id ei karácsonyi vásár előnyös vételei azon­ban az előző években nyújtott alkalmi vételeket messze túl fogják szárnyalni, mert óriási, nagy és jutányos vételeim, valamint a kedvezőtlen őszi üzleti vi­szonyok folytán vissza maradt áruk arra kényszerítenek, kogy igen nagy árurak­táramat a karácsonyi vásár folyamán lehetőleg a minimumra redukáljam. Saját érdekében ajánlom tehát, mél- tóztassék, üzletemben a karácsonyi vá­sárt megtekinteni s a bevásárlásra kí­nálkozó eme alkalmat felhasználni. Kitűnő tisztelettel Kovács György HÍREK. Személyi hir. Dr. Falussy Árpád vár­megyénk főispánja folyó hó 7-én a fővárosból székhelyére visszaérkezett. — Gróf Károlyi Gyula Atadvármegye és Arad város főispánja Károlyi Melinda grófnő kíséretében folyó hó 10-én városunkba érkezett, hogy elnököljön a láptársulat gyűlésén. Közgyűlés. Nagykároly r. t. város kép­viselőtestülete 1908. évi deczember hó 13-ik napján délelőtt 10 órakor a városháza tanács­termében alakuló közgyűlést tart. Pártgyülés. A helybeli függetlenségi és 48-as párt elnöksége múlt vasárnap délután gyűlést tartott, melyen elhatároztatott a párt végrehajtó-bizottságának folyó hó 13-án d. u. fél 3 órakor kezdődő gyűlésre való összehívása. Ugyanezen a gyűlésen szóba került a városban tapasztalt szigorú adóbehajtás kérdése is, melyre Dr. Adler Adolf elnök részéről adott megnyugtató válasz folytán további intézkedést tenni feles­legesnek tartotta az elnökség. Az Ecsedi láp lecsapoló és Szamos- balparti ármentesitő és belvizszabályozó társulat ma, 12-én délelőtt 10 órakor a vármegyeháza nagytermében közgyűlést tart. Kérelem. Felkéretnek a helyi nőegyletek választmányi és rendes tagjai, valamint a gyűj­tést és varrást eszközölt hölgyek, úgy a szives adakozók, mint az érdeklődők a „Szegény gyermekek“ téli ruha kiosztásánál folyó hó 12-én, szombat délután 2 órára a városháza nagytermében megjelenni. Özv. Gróf Károlyi Istvánné, védnök. Képviselőtestület közgyűlése. Nagyká­roly r. t. város folyó hó 6-án, vasárnap tar­totta meg rendes közgyűlését. Tárgyalás alá került a vallás- és közoktatásügyi miniszter leirata, mely közölte a várossal a Nagykároly­ban létesítendő állami iskola költségeihez való hozzájárulását. A közgyűlés a tanács javaslatát fogadta el, mely szerint 9000 koronávál hoz­zájárul a költségekhez. Lőrincz György és tár­sai kérelme elnapoltatok. — Az izr. nőegyleí kérelmére a közgyűlés népkonyhái célokra 300 koronát adott. Pozsonyi Gábor két uj piaci cé­dulaház létesítését indítványozza. Szükség ese­tére a kérdés a már meglévő cédulaház átala­kításával fog megoldatni. A Fény-utca szabályo­zási módjának terve elfogadtatott; ellenben a Széchenyi-utca szabályozása vita után levétetett a napirendről. Felolvasó estély. A nagykárolyi Kölcsey Egyesület f. hó 6-án tartotta első felolvasó es­télyét. Az estélyt Cseh Lajos alelnök nyitotta meg. Ezután Kacsó Irénke művészi zongora- játéka következett. Chopin G-mol balladáját adta elő kiváló technikával. Harmadiknak Stern­berg Endre dr. szellemes apróságokat olvasott fel. Ezután következett Piribauer hegedüjátéka. Előadta Rode tanulmányát, majd Vitek Károly harmonium kisérete mellett Goldmark Air-ját és zonguia kiséret mellett Godard Bölcső da­lát. Ráadásul közkívánatra eljátszotta még Si- monetti Madrigálját. Az estélyt Borody Béla ez alkalomra irt melodrámája fejezte be. Csen- gery Fogoly lengyel c. költeményét zenésitette meg, melyet Dombai tanár szavalt el, finoman és művésziesen. Szavalatát a nagykárolyi műked­velők zeneegyesületének néhány kiváló tagja kisérete mellett. Az estély sikere Klacskó Ist­ván az irodalmi szakosztály elnökének érdeme. A legközelebbi estély január 6-án lesz. ajándékok, könyvek, fényképező készülékek, gramofonok, névjegyek, levélpapírok. Kap­hatók : THE1SZ ARTHUR papirkereskedé- sében Debreczenben. indítvány. Dr. Vetzák Ede vármegyei bizottsági tag oly indítványt adott be a vár­megyei törvényhatósági bizottsághoz, határozza el a törvényhatósági bizottság, miszerint meg­keresi Szatmár város törvényhatósági bizottsá­gát az iránt, hogy ez a Széchenyi-társulat cél­jaira l°/o pótadót szavazzon meg. A Nőegylet karácsonyfája. A „Nagy- károiyi Nőegylet“ a Szent Pauli apácák veze­tése alatt álló „Melinda“ árvaházban ez évi december 24-én karácsonyfát állitt, melyre szives adományokat Dr. Serly Gusztávné úrnő vagy a főtisztelendő apácafőnöknő elfogad. Vasúti állomás ügye. Dr. Falussy Ár­pád főispán a f. hó 11-iki közigazgatási bizott­sági ülésen — abból az alkalomból kifolyólag, hogy Dr. Aáron Sándor főorvos javaslatára a közigazgatási bizottság átir a debreceni üzlet- vezetőséghez a pénztár-helyiség áthelyezése iránt — kijelentette, hogy biztos tudomása van arról, hogy az állomás építéséhez a folyó év tavaszán hozzákezdenek. Ä kijelentés a bizott­ságban általános megelégedést keltett. A Nagykárolyi Zenemükedvelők Egye­sülete deczember hó 12-én (szombaton) a Vá­rosi színházban Estélyt rendez. — Műsor: 1. Nyitány. „Szerelmi varázsital“ cimü operettből Müller Adolftól. Előadja a zenekar. 2. Meló dráma. Petőfi „Szeptember, végén“ cimü köl­teménye. Zenésitette Bihari, szavalja Serly Fe- rencz úr, zongorán kiséri Jakabovics Juliska úrhölgy. 3. Ima a „Portici néma“ cimü operá­ból. Énekli a vegyeskar. 4. „Mária Therézia.“ Gavotte. Král 1. N.-töl, előadja a zenekar. 5. Szegény Piilicoddy. Bohózat egy felvonásban. Morton M. 1.-től. Személyek: John Péter Pilli- coddy, kertész Tarczynski Kázmér űr. O’Scuttle, hajóskapitány Juhász Ernő úr. Mrs. Piilicoddy Tóth Ilonka úrhölgy. Mrs. O’Scuttle Janitzky Irma úrhölgy. Sarah Blunt Juhász Ernőné úrnő. Történik: Sonthamptonben, egy tengerparii vá­rosban. 6. „Kérdeztem a rózsát.“ Them Károly- tól, előadja a vegyeskar. 7. Élőkép: „Zene és a tánc.“ 8. „Kuruc dalok és régi magyar nó­ták“, összeállította és hangszerelte: Vitek Ká­roly. Tartalom: 1. „Kuruc/, tábori dal" (1672). 2. „Patyolat a kuruc“ (1705). 3. „Huszár ver­bunkos“ (1789) Bihari János. 4. „Lakodalmas tánc“ (1793) Lavotta János. 5. „A csikós ta­nyán“, alföldi fantázia (1830) Szerdahelyi Jó­zsef. 6. „Bihari nótája, mikor pénze elfogyott“ (1815) Bihari János. 7. „Száz ember verbunkos“ (1808) öreg Bóka András. 8. „Lakodalmas tánc“, lassú (1793) Lavotta János. 9. „Honfi hőség“, friss (1839) Rózsavölgyi Márta. 10. Finaie. Helyárak: Alsó vagy felső páholy ára 10 korona. Földszinti ülőhely (tekintet nélkül a sorra) 2 korona. Erkélyülés 1 korona 20 fillér. Karzat 60 fillér. Jegyek előre válthatók : Jako- bovics József-féle üzletben. Esti pénztárnyitás 7 órakor. Az estély kezdete pont fél 8 óra. Előadás után a „Magyar Király“ helyiségeiben tombola és tánc. Külön meghívók nem adat­nak ki. A mai drágasági viszonyok között iegczélszerübb, ha mindennapi kenyerét nagykárolyi Széchenyi- utcai kenyérsütődéjé­:ára a búzaárak emelke­désének, a városban a legolcsóbban áru­sítja a kenyeret. Nevezett megrendelésre haza szállítja a kenyeret a rendelő lakására, a mely által megvannak kiméivé a házi­asszonyok attól, hogy a sütödékben szí­vesen pletykálkodó cselédjeikre sokszor órákig kénytelenek várni. Minta tisztaság! Fontos kiszolgálás! Gyászbir. Mint részvéttel értesülünk dr. Horváth Béla kir. törvényszéki biró a szatmári társadalmi élet egyik kiváló alakja f. hó 9-én éjjel hosszas betegség után elhunyt. Temetése nagy részvét mellett f. hó 11-én ment végbe. Áthelyezett segédlelkészek. A püspök ur Ő Méltósága Vilmos András rnezőpetrii se­gédlelkészt Szerednyére és Körösi Károly sze- rednyei segédlelkészt Szaniszlóra helyezte át. A katholikus legényegylet folyó hó 13-án vasárnap délután 6 órakor felolvasó dél­utánt tart saját helyiségében a Fény-utczában A műsort Turenecz Mariska nyitja meg Kacián Gézának „A népfelkelőné“ ez. költemény elsza- valásával. Ezután Darabán András áll. polgári isk. tanár felolvasást tart „Az elkényeztetés, mint gyermekeink megrontója" czimmel. Csa- nálosi József „Rákóczi visszatér“ ez. költeményt szavalja el ezután. Befejezésül az elnök beszél. Beléptidij nincs. Az érdeklődő közönség figyel­mét felhívja az elnökség ezekre a közkedvelt- ségü felolvasó délutánokra. Eljegyzés. Kajdi Ferencz kocsordi ref. tanító eljegyezte Szabó Ilonát Szabó Lajos ref. tanító leányát Szentesről. ügy értesülünk, hogy az idén — fenn állásának 26-ik esztendejében — különleges szép kiállítású, illustrátiókban gazdag és rend­kívül bő árjegyzéket ad ki az országos hirü nagy órás és ékszerész cég: Löfkovits Arthur és Társa, Debreczenben. Bizonyára sietni fog minden érdeklődő egy példányt díjtalanul hozatni, mielőtt — amint az előre látható — a kiadás elfogy. Fekete György ben szerzi be, ki da­1 Karácsonyi ajándékul legalkalmasabb ezukorkák t íj malaga, datolya, narancs, ezukrozott gyümölcs, thea-sütemény^k. ^ ^ — Kaphatók: PENGÁSZ ERZSI csemege- és virágkereskedésében Nagykároly, Deák-tér. === ^

Next

/
Oldalképek
Tartalom