Közérdek, 1908. július-december (1. évfolyam, 25-51. szám)

1908-11-07 / 44. szám

44. szám. 5. oldal. KÖZÉRDEK. 19G8. november 7. m Egy lémet magyar és Iranern nénet TANÍTÓNŐ ki a felsőbb tanfolyamokat is ta­nítja, a polgári iskola avagy a gimnáziumból tanítványokat keres. Czim: Verbőczy-utca 34. m Böhn Dávid vegyeskereskedésébe SZANISZLÓN egy jó családból való ‘ TANULÓ koszt, teljes ellátással és ruházattal = azonnal felvétetik. = f Eladó női-kalap üzlet! I Érmihályfalván a község legnépesebb I t uíczáján % I egy noi-kaiap üzlet | teljes felszereléssel betegség miatt kész- g f pénz fizetés mellet! szabad kézből | eladó. "Äij Értekezhetni § Kurta Józsefnénél | Érmihályfalván. CS. ES KIR. UDV. I ÉS BELGA KIR. UDV. SZÁLLÍTÓK J I FEHÉRNEMŰ-GYÁROSOK. J I ■ ANGOL ÉS FRANCZIA ---------| I ÚRI DIVAT-KÜLÖNLEGESSÉGEK § I □ □ □ BUDAPEST, □ □ □ I I V., NÁDOR-UTCZA 8. SZÁM. | # = (A LIPÓTVÁROSI CASINŐ MELLETT.) — I § Értesítem a t. közönséget, hogy a Nagypiaczíéren levő cukrász-üzletemet a 2-ik szám alól, ugyan ezen utca 8-ik szám alá helyeztem át. Tisztelettel 1-3 Czágler Mára. Lsmi Két tágas üzlethelyiség a nagypiacztéri házamban = azonnal kiadó. = Eerekes Ödön füszerkereskedő. 897—1908. vhtó szám. r Árverési hirdetmény. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. í.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nyíregyházai kir. törvényszék 1908. évi 10416. P. számú végzése következtébén az Első Szabolcsi Olajipar ezég javára 342 K 86 fillér s jár. erejéig 1908. évi október hó 2-án foganatosított kielégítési végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 2100 koronára becsült következő ingóságok, u. m. búza nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a mátészalkai kir. járás- bíróság 1908. évi V. 647—2. számú végzése folytán 342 korona 86 fillér tőkekövetelés, en­nek 1908. évi julius hó 15-ik napjától járó 6 százalék kamatai és eddig összesen 58 kor. 20 fillérben biróilag megállapított költségek erejéig Hodászon, adós lakásán K.-Jánosi-utca 61. ház sz. a. leendő megtartására 1908. évi november hó >l-ik napjának délutáni 4 órája határidőül kiiüzetik és ahhoz a venni szándé­kozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. §~ai értelmében készpénz- fizetés mellett, a legtöbbet igérének, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságo­kat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-cz. 120. §. értelmében ezek javára is elrendeltetik. Kelt Mátészalkán, 1908. évi október hó 26-ik napján. Péner, kir. bir. végrehajtó. Szives tudomásul! Van szerencsém a n. é. közönség becses figyelmét felhívni Nagykároly­ban, a Hünyadi-utcza Í0. szám alatt már 12 év óta fennálló asztalos műhelyem re, a hol mérsékelt áron beszerezhetők a legjobb minőségű és modern stilti háló, ebédlő, úri szoba és szalon berendezések, valamint különféle matt, politúros és festett ~—* — BÚTOROK. Bútorok szállítását, kijavítását és és csomagolását úgy helyben, mint vidéken jutányos árak mellett teljesítem. Épületmunkák gyorsan és posiosan elkészíttetnek. Kegyes támogatásért esedezve vagyok kiváló tisztelettel KINCZLER FRIGYES 1—6 asztalos-mester. !• I Í/Á# eS® »4« i 1-15 % ­^ I f ALAP1TTATOTT Ifjipífe ALAPITTATOTT t 1856. WSEstm 1856. I !BRACHFELD SZIGFRID * S ÉS FIA — ----= I KI ADÓ LAKÁS. Vb. Rézenberg Zsigmond úr házában 3 utczai szoba a szükséges melléképületekkel együtt azon­nal kiadó. Nagykároly, 1908. november 5. DR. VETZÁK EDE, csödtömeggondnok. 1—3 flft é & ti »« »** a© 38SIBg^: 3SS088 Dj fűszer és vaskereskedés! Van szerencsém Érkörtvélyes és vidéke nagyérdemű vásárló közönsége szives tudomására hozni, hogy Érkörtvélyesen, a Templom-utczában, a község házá­val szemben Üzlet áthelyezés. I fűszer és vaskereskedést nyitottam. Tü® Az üzleti téren szerzett több évi tapasztalataim feljogosítanak annak kijelentésére, hogy. a vársárló közönség megelégedését és pártfogását úgy jó minőségű áruim, mint azok jutányos áron való elárusitásával ki fogom érdemelni. Becses pártfogásukat kérve vagyok illő tiszteletté! 1—3 SCHEIBEL SÁNDOR vas- és füszerkereskedő. fűt" Jutányos árak : sm mr Pontos kiszolgálás! jkaBBE^ZT“ ____3Bg3Bg~—--------= 38 8ga«g

Next

/
Oldalképek
Tartalom