Közérdek, 1912. július-december (5. évfolyam, 27-52. szám)

Érmellék, 1912-08-17 / 33. szám

_2-ik oldal._________________________________________ÉRMELLÉK ______________ aug. 17. 33-ik szám. Az eredeti Jffeliclier Unikum Drill a világhírű Bächer acélekék, hullámos tárcsás boronák, combinált soros műtrágyavetőgépek (sorba vet, sorba =----------• —----------^ trágyáz), kizárólagos raktára 7~ ■ —_i_. .------ —m Rá hmer Sándornál Debrecenben, Piac-utca 43. szám. a Dráher mellett. (Bächer—Melichár gépgyárak fióktelep?). gositsák fel a minisztert Érmihályfalva jogos kívánságáról. Az ígéretek napja lejárt. Tetteket kéiünk! Simkő Aladár. Személyi hír. Benedek Zoltán a Kereske­delmi és Iparbank vezérigazgatója külföldi írtjá­ból visszatért és átvette az intézet vezetését. J Zászlószentelési ünnepély. Az érmihály- falvai ipartestület által fennállásának 25 ik évfordulója alkalmából rendezendő zászló­szentelési ünnepélyre nagyban folynak az I előkészületek. A rendező-bizottság elnöke, Csiri Sándor, mindent elkövet a mulatság fényének emelése iránt s igen sok zászló­szöget küldött úgy helybe, mint vidékre. Az előjelekből Ítélve az ünnepély sikere bizo­nyosra vehető. Vettük az alábbi levelet. Kedves Szerkesztő ur! Tudatom önnel, hogy rendes éves körutamat a kerületben e hó 18-án B agamér ban kezdem meg, onnan Álmosd, azután Kakadra megyek át. A jövő hét folyamán az érmihály- falvai járáshoz tartozó községeket látoga­tom meg, azután következnek a székelyhi járáshoz tartozók. Előbb az aratás miatt nem lehetett mennem, most azonban mindenki otthon lesz. Előre értesítettem minden községet, miszérint dobolják ki, hogy akinek bármily sérelme, panasza, avagy előadni valója van, engem szemé­lyesen megtalál a jelzett időben a — községben — legalább én megyek a szegény ember helyébe. Szerettei üdvözli Fráter Lóránd orsz. képviselő. Megsértett városi tisztviselő. Szakái László ismert érmihályfalvai kupec egy marhalevelet akart átíratni a Pető Zsigmond nevére. A marhalevélről azonban kiderült, hogy az már érvényét vesztette s igy Vargha József Írnok megtagadta az átírás eszközlését. Szakái erre j a községi írnokot a legbrutálisabb kifejezések- j kel illette és szidalmazta sőt később Pető : Zsigmond is akit az átírás kérelemmel Varga' szintén elutasított és tőle a marhalevelet elkobozta, segített a becsmérlő kifejezésekben, ; megfenyegetvén a kötelességét teljesítő tiszt­viselőt azzal, hogy léket üt a koponyáján, j Vargha Szakáit és Petőt akik már szép múltai j dicsekedhetnek, feljelentette a kir. ügyészség­hez hatóság elleni erőszak miatt aki elrendelte * * a vizsgálatot és kihalgatta. az eset szereplőit, akik azzal védekeznek, hogy be voltak rúgva és nem emlékeznek arra, hogy a sértő kifeje­zéseket használták volna. Ha a nap lenyugszik. Hát biz- az.úgy van,, hogy ha nálunk a nap lenyugszik és besöté­tedik, akkor ember legyen az, aki végig tud menni az utcán minden baj nélkül. Mert az utcai lámpák most már csak dísznek van­nak. Hát minek azt felgyújtani, hisz tervezik már a Kolling testvérek a villanyt ?! Lássa­nak azzal a vak sötét estén, akik az utcán járnak! — Felkérjük az elöljáróságot, hogy haladéktalanul tegye meg intézkedéseit a lámpák felgyujtása iránt. Megint az önkényeskedés Biharvármegye törvényhatósága Hintalan Ede és társai fe- lebbezése és Dobozy Kálmán főszolgabíró i véleménye alapján, megsemmisítette a kép- I viselőtestület ama határozatát, a melylyel a marhalevél kezelési dilakra vonatkozó sza­bályrendelet módosítását megtagadta s el­rendelte a szabályrendelet módosítását. A határozat meg lesz felebbezve s dacára a vásárban pofozkodó kényur és a. vele érdek­szövetségben állók minden törekvésének, a belügyminisztériumban jóváhagyást nem: fog; nyerni. Idők jele. Érmihályfalva és- vidékére' a csendőrkerületi parancsnokság lovas csend- őrség felállítását határozta el, Erre vonat-; kozólag megkereste a község elöljáróságát megfelelő istálló létesítése iránt. A község képviselőtestülete el is rendelte az építkezés foganatosítását, dn most, a mikor kivitelre került a dolog, az érmihályfalvai öt pénz­intézet közül egyik sem képes az építkezés céljaira szükséges 9—10,000 korona összeget az elöljáróság rendelkezésére bocsájtani. Te­kintettel arra a körülményre, hogy az istálló épületének a jövő hónapban kész keli lennie, mert a lovascsendőrség felállítása csak igy biztosítható, Jakab Rezső- főjegyző most olyan megoldáson fáradozik, hogy az épít­kezés esetleg kölcsön felvétele nélkül legyen eszközölhető. Feltámadt halott. A Nagykárolyban meg­jelenő, „Nagykároly és Érmellék“ eimü heti­lap „Érmellék“ rovata nemrégen teljesen megszűnt, s mi azt, mint jó kollegák, becsü­lettel el is parentáltuk. Úgy látszik azonban, hogy bizonyos kecskemekegésre visszatért be­léje a lélek s utolsó lélekzetvételeit egy tisz­tességes iparos és egy nagykárolyi piarista tanár megrágalmazására használta fel. Szom­bati számában ugyanis azt irja, hogy dr. Frick József nagykárolyi főgimnáziumi tanár és házigazdája Csepreghy Ignác cipésziparos óriási botrányt rögtönöztek az utcán azért, mert az ablak előtt elmenő legények Csep­reghy nevét emlegették. Hogy a hír teljesen nélkülözi a valódiságot, igazolja az, hogy dr. Frick ur annak megcáfolására kért fel bennünket, kijelentvén, hogy a eikk Írója ellen a sajtópert megindítja. Olvasóinkat tá­jékozandó, utána jártunk a dolognak és meg­tudtuk, hogy a legények Csepreghy ablaka előtt elmenve a függönyt felemelték s trágár szavakat mondottak a házban lakókra. Erre Csepreghy kiment,a házból és rendreutasi- totta az illetőket. Életveszélyes fenyegetés miatt nincs per folyamatban, db kölcsönös becsületsértésért perelték be egymást. Az egész hir— tudósitónk szerint — egy ká­posztával jóllakott kecske-agy szüleménye. Miért maradt el a térzene? Érmihályfalva vezető emberei tudvalevőleg aláírás utján tekintélyes összegű pénzt gyűjtöttek arra a célra, kogy azért a hét bizonyos-napján térze­nét rendeznek. A pénzt átadták Nyíri Bálint cigányprímásnak, a ki egy pár hétig teljesí­tette is kötelességét, de egy idő óta a zene megtartását magtagadta. Az intelligentia erre más zenészt akart behozni a községbe, de Bálint az illetőt megfenyegette- s igy az nem mert bejönni. Az intelligentia most erős meg­torlásra készül. Kijelentette, hogy Bálintot minden mulatságról kitiltja és helyette más zenészt alkalmaz s igy Bálintnak szomorú télre van kilátása, a melvnek kizárólag kapzsi­sága az oka. Cáfolat. A „Nagykároly és Érmellék“ cimü hetilap szombati számában egy hir jelent meg, mely dr. Andíássy Ernő járás- orvos, vármegyei tb. főorvos 25 éves házas­sági évfordulójával foglalkozik. A hir nem felel meg a valóságnak, mert a megyeszerte köztiszteletnek örvendő és általunk is nagyra- becsütt házaspár jelenleg házasságuk 20-ik évfordulójában van s még öt év kell ahhoz, hogy ezen kedves családi ünnepélyt meg­tarthassák. Megkerült 700 korona. Klein Salamon nyirbérteki kereskedő szerdán délután sürgönyt adott fel Érmihályfalváról Szaniszlóra. A sür­gönyt a III-ad osztályú, váróteremben a tőzsde­helyén irta meg, miközben 7000 koronával telt pénztárcáját letette maga mellé az álványra. A sürgöny elkészülvén sietett feladni sietségé­ben a pénztárcát a váróteremben felejtvén. Ekközben eltelt egy félóra, a mikor valami végett a zsebébe nyúlt s rémülve vette észre, hogy hiányzik pénztárcája. Kétségbeesetten tett jelentést a forgalmi tisztnél, miközben Sokan csitították Betyárt, de néhányan eltávoztak a közbekiáltóval s a jelölt tovább beszélt. * Megvirradt a választás napja. Bár sütött a nap, de azért kemény téli idő volt. A szociálisták a „Koplaló zsidó“ korcs­májánál gyülekeztek. Volt ivás rogyásig, dalolás rekedésig. A hangulat emelkedett volt, a bizonyos győzelem reményével indul­tak el szekereiken. i A negyvennyolcasok a „Nehezenjött“-nek elnevezett korcsmáros italmérésénél gyűltek össze. Itt a nótázás csendesebb volt, mint a másik pártnál, mert kevesebben voltak. Az egyik bősz függetlenségi atyafi túlsókat, beszedvén a hegy véréből, ádáz haragra gerjedt s torkaszakadtából ordítozta: — Hozzatok csak ide egy nímetet, hadd egyem meg mindenestül! Gye5 ki a fekí a fajzattyát! — de többet nem mondhatott, mert beesett a háta mögötti mély árokba s | ott eszméletét vesztette. Az atyafit társai hazavitték s a választáson eszméit nem hirdethette. A toronyóra reggeli nyolcat ütött, midőn a negyvennyolcasok „Kossuth Lajos azt üzente“ föllelkesítő hangjai mellett elmentek a választásra. Magas dombtetőn lévő kereszt-utnáí, a szoci álistáktól elmaradt három — emberekkel terhelt — szekeret találtak a negyvennyol­casok. A szocialisták szekerének egyik kereke kiesett s a tengelyszög keresésével voltak elfoglalva. Az egyik szekéren ült Mélás, arca paprikapiros volt a sok bortól. Észrevette az ellenpártiak között Betyárt s oda kiálltott neki: — No te bibliás, hát te is itt vagy ! ? — Itt biz én, te hazaáruló! — felelt hetykén Betyár. Hazaáruló vót biz‘ a nagyapád 1 Ha kurázsid van, hát gyér ide egy szóra Sandri I mondá a másik, de egész testében remegett. — Gyér ide te 1 — válaszolt Betyár. — Jól van no, hát elmegyek, ne hidd, hogy gyáva vagyok ! — felelt Mélás, leugrott a.szekérről, fokosát balkezébe fogva elment Betyárhoz, aki az útfélen egy csipkebokor mellett állott; ő is hosszunyelü fokost tar­tott a markában. — Tesvír! Mír mondtad nekem, hogy bibliás ? — szólt Betyár, — ránézett sötéten Mélásra s a fokosra támaszkodott. — No hát mír ? Hát azír, mer a követün­ket ott hattad, amikó bibliárul szavalt —■ igy hetykén Mélás. — Hát csak istentagadó vagy te, nem ember! — csattant fel Betyár. — Nikéin montad te ezt hé! — még hangosabban a másik. — Nikéd hát te vakarcs 1 — ordított Betyár. — Vakarcs az ángyod, te nagyurak mar­hája !! — vissza Mélás. A nagy lármára mindkét pádból többen hallgatták a veszekedőket, némelyek csilla­pították, mások ingerelték a feldühödt pol­gárokat. — Marha vagy te ! Mi a ne 'rvennyóca- sok, mi vagyunk a jó hazafiak — kiabált Betyár, úgy, hogy az erek is dagadoztak a nyakán. Köpök én a negyvennyolcra 1! — hangzott vissza kihívóan. — Ne a negyvennyolcír 11 — ’gy vágta Betyár a fokosával fejbe M d, hogy összeroskadt s piros vére m estette a csikorgó fehér havat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom