Közérdek, 1913. július-december (6. évfolyam, 27-52. szám)

1913-08-23 / 34. szám

augusztus 23. 34-ik szám. KÖZÉRDEK 7-ik oldal. Üszőket adunk tenyésztés céljából, kisgazdáknak, gazdaságoknak és uradalmaknak. A tarka faj-üszők és tehenek jelenlegi értékét a tenyésztő készpénz­zel vagy két év után is fizetheti. teiefon szám 16. Neuschlosz Testvérek nagybérlő cég Szatmár, Gazdasági telefon szám 155 Keresünk bérbe ÍOO—SOOOib.old.ig’ terjedő mezőgazdasági ingatlanokat. Földbirtokra ‘"’WÜ az érték 8O°|0-áig folyősitta- tunk kölcsönöket. „AGRICOLA” Gazdasági és Kereskedelmi Vállalat Temesvár, Hunyadi-utca 21. Ingük József a m. kir. 12-ik honvéd gyalogezred, a M. Á. Vasutak, több egyenruházati intézet és tes- o-o ttilet szerződött szállítója. o-o llsőrangu polgáxi-, papi- és ka­tonai egyenruha-szabó üz­lete, magyar, francia és an­gol ruhaszövetek, valamint hadi felszerelési cikkeknek nagyválaszíéku raktára. Ké­szítek a legjutányosabb árak mellett legújabb szabású és minden igényeket kielégítő polgári öltönyöket, palás­tokat, fövegeket, katonai, vasúti, sport és mindennemű egyenruhákat, valamint magyar disz- és viselő-ruhákat Raktáron tartok mindennemű egyenruházati cikkeket és hadi felszerelési tárgyakat. Úgy tényleges, mint tartalékos tisztek s egyéves önkéntesek kiválóan olcsó árak mellett felszereltetnek Egyenruháimnak jó minőségéért, valamint azoknak előirás szerint elkészítéséért felelősséget vállalok. SZATI^ÁRNÉNIETI, Deák-tér 1. szám (Városház épület.) Megrendelések felvétele céljából szabászomat meghívásra saját költségemen küldöm. Tiszta agyagból készült, szép és jó cserép, fali tégla és legszebb nyersíalazati és gyári kémény téglák csak a Karcagi Agyagiparnűl || Karcagon szerezhető be, ahol egyes waggonrakományok is meg­rendelhetők. Az ág. hitv. evang. egyházközség Gróf Károlyi György-téreri levő 28. számú bérháza eladó. Értekezni lehet az egyház lelkészével Terem-utca 6. szám alatt. 2/s részén alul el 3572/913. tksz. Árverési hirdetmény kivonata. 1. A nagykárolyi kir. járásbíróság, mint te- I lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy dr. Tóth Ferenc ügyvéd által képviselt Kalenda János nagyváradi bej. cégnek Szőke Gábor érkörtvélyesi lakos ellen folytatott végrehajtási ügyében 56 K töke, ennek 1912. évi március hó 15 napjától járó 5% kamatait 34 K 90 f eddigi, valamint az alább megállapított költség kielégítése végett árverés alá bocsátja a szat- irárnemeti-i kir. törvényszék területén fekvő a) Szőke Gábornak az érkörtvélyesi 30. sz. tkvi betétében A. I. 2—3. sorsz. a. loglalt 1594., 1595. hrsz. jószágtestet (szántó és szőlő a szőlőben) 400 K kikiáltási árban ; b) ugyanannak az érkörtvélyesi 292. sz. tkvi betétben A. 1. 1—2. sorsz. alatt foglalt 496497. hrsz. jószágtestet (ház, udvar, kert a beltelekben) 355 K kikiáltási árban azzal, hogy azok a kikiáltási ár nem adhatók. 2) Az árverés megtartására határidőül 1913. évi augusztus hó 26 napjának d. e. 9 óráját Érkörtvélyes községházához kitűzi. 3) Árverezni szándékozók tartoznak bánat­pénzül a kikiáltási ár 10°!o-át készpénzben avagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában jelzett S árfolyammal számított és a 3333/1881. I. M. sz. rendelet 8. §-ában kijelölt óvadókképes ér­tékpapírban a kiküldött kezeihez letenni, vagy ; annak elöleges elhelyezéséről kiállított elismer- j vényt átszolgáltatni, ezenfelül a kikiáltási árat meghaladó Ígéret esetén a bánatpénzt az ígért leg­magasabb ár 10-°|o-áig nyomban kiegészíteni és a kiküldött kezeihez lefizetni, mert ennek elmulasz­tása esetén az Ígéret figyelmen kívül hagyatik. Az árverési feltételek a telekkönyvi ható­ságnál, valamint Érkörtvélyes Szaniszló, Reszege községek elöljáróságánál tekinthetők meg a I hivatalos órák alatt. Nagykároly, 1913. május 22. A kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság Dániel Sándor sk. kir. jbiró A kiadmány hiteléül: Fógel, kir. tkvvezető. Kiadó úri lakás. Nagykárolyban Pék-utca 8. sz. a. két nagy ut­cai és egy udvari szoba, előszoba és mellék- helyiségekből álló ■ari 1 akás villanyvilágítás berendezéssel november 1-től kezdve kiadó. Értekezhetni: Özv Leithmann Álbertné tulajdonossal. Eladó egy teljesen jókarban levő értekezhetni: RÓTH MANÓ férfiszabó üz­letében Nagykároly, Széchenyi-utca. Hol igyunk jó bori? « KLEIN JÓZSEF | bodegájában Nagykároly, * Kereskedelmi Bank palota, a hol J húsz éves ó-bor • literenként 1 K 70 fillérért áll a j fogyasztó közönség rendelkezé- ® sére. Saját főzésű seprű, szilva # 1 és törköly pálinka. -■ £ Naponta friss csapolásu sör • Hideg felvágottak! • ü c u hau er J anos sodronykerités gyára ^ Debrecenben, Kétmalom-utca4. Telefon 763. sz. Ajánlja a legújabb vi­lágszabadalommal biró gépsodronyfonat- ját, mely a két szélén merevítő huzallal van R*' látva és felső szélén tüskésre készítve; sodrony- kerítéseket szabadalmazott betontombos csövas oszlopokkal; erős, egyszerű és díszes kapukat, ajtókat, szabadalmazott hordó puttonyt, sodrony kocsiul»*, sodrony ágybet tét, építkezéshez rabic "*■ lót, szabadalmazott menyezet nádfonato , drótkosarat, áthányó rostát, szikrátogo . f. . . , és azonkívül min­■“ denféle drótmun- j, ä nát a legjutányo- 1 * vkAUí. äI sabban elkészítek Árjegyzéket kívánatra ingyen és bérmentve küld

Next

/
Oldalképek
Tartalom