Közérdek, 1911. július-december (4. évfolyam, 26-52. szám)

Érmellék, 1911-08-05 / 15. szám

augusztus 5. 31-ik szám. KÖZÉRDEK 5-ik oldal Aratósztrájk. Schwarcz Adolf reszegei bér­gazdaságában 11 arató munkás nem akarta szerződésszerű kötelességét elvégezni. A sztráj­koló aratókat a nagykárolyi főszolgabiró egyen- kint 20—20 napi fogházra Ítélte. Másfél na­pot töltöttek a fogházban, amikor aztán ki­jelentették, hogy most már hajlandók a munka teljesítésére. A munkásokat a járásbíróság szabadon bocsátotta és intézkedett Részegére való visszakisérésük iránt. Aszfalt Csengerben. Csenger község képvi­selőtestülete elhatározta, hogy az eddigi palló helyett aszfalt gyalogjárót létesít. Uj pénzintézet. Megbízható forrásból ér­tesülünk, hogy városunkban „Északkeleti Közvetítő Bank“ cim alatt uj pénzintézet van alakulóban. A legújabb pénzintézet céljául a kereskedelmi-, ipar- és gazdasági forgalom mindennemű ügyleteinek közvetítését és le­bonyolítását tervezi, továbbá közvetít ingat­lanok adásvételét, gondoskodik az esetleg szükséges olőlegről és arról, hogy a fedezet j a legelőnyösebb kölcsönből elégittessék ki;; mindennemű kölcsönt és hitelt szerez, fenn­álló tartozásokat olcsóbbra convertál; érték- j papírok előnyös értékesítését eszközli; ingat-j la .arcellázások, továbbá mindennemű ipari-, j kereskedelmi- és pénzügyi üzletek és vállal ­kozások teljes lebonyolítását és financirozá- zát vállalná. Törlesztéses kölcsönöket 5—65 évi visszafizetésre alacsony kamattétel mellett folyósittatna. A részvénytársaság alaptőkéje egyelőre 100,000 koronára van terveve. Vendéglősök ipartársulata. A nagykárolyi járáshoz tartozó vendéglősök és korcsmárosok népes értekezletet tartottak Kun István ven­déglőjében, a melyben kimondották, hogy megalakítják a vendéglősök, kávésok és korcs­márosok ipartestületét. A munkálatok előkészí­tésére Kun István vendéglőst kérték fel. Meglopott vendéglős. Rist István gilvácsi vendéglősnek a pincéjéből enyveskezü szol-; galegények nagyobb mennyiségű sört és bort loptak el. A csendőrség kinyomozta a tette­seket Szilágyi László, Fógel Jakab, Geng Pál és Szabó János személyében a kiket be­jelentett a bírósághoz. Tűz. Szombaton leégett Bőrében, Tukács László ref. lelkész istálója s ettől ineggyu- ladt a szomszédos ház is, mely szintén a lángok martalékává lett. A tüzet gyermekek okozták, a kik gyufával játszadoztak. Érdekes fogadás. Két vidéki falusi gazda 8 napra fogadott egymással azon, hogy ki­nek van pontosabban járó órája. Az egyik órája egy osztrák gyártmány volt, a másiké magyar gyártmány. Kisiettek a vasúti állomásra és összeegyeztették óráikat. Eltelvén a kitűzött 8 nap újból kimentek az állomásra, amikor kiderült, hogy az osztrák gyártmányú óra teljes 15 perez késedelmet mutatott. A gazda földhöz csapta óráját és sietett egy hasonló pontos járású órát Kóhn Antal helybeli órás- és ékszerésznél a Nagypiaeztéren bevásá- j rolni. Nyilatkozat. Daróczy Lajos főpincér urat „Royal“ kávéházban állítólag egy számla ki­fizetésénél nyilvánosan megsértettem volna. Nem emlékszem a történtekre, — de mint­hogy meggyőződtem arról, hogy a vita tár­gyát képező felszámítás nem az ő hibájából eredt — a legnagyobb készséggel adok ré­szére elégtételt, amidőn oknélküli megbántása felett sajnálkozásomnak adok kifejezést. Sirnkó Aladár. Tóth Dániel kávéja még is a legjobb aromás és zamatos, kívánatra a vevő előtt pörkölve. Kapható Fény-utca 19. Hova menjünk szórakozni? A fényi utczá- ban levő Kínál féle vendéglőhelyiséget Kincz- ler Frigyes vette át. Kitűnő ételek, csányi. sződemeteri, érmelléki borok állanak a közön­ség rendelkezésére. Fedett kuglihelyiség. Mindennap friss kolbász uzsonna. Zenemüvek zongorára egy-egy füzet 60 fil­lér. Tartalom: Parasztbecsület, Táncalbum, Gésák, Beethowen, Bach-füzet, Schubert, Lohen­grin, Carmen, Kedély es,-Paraszt, Valser album stb., stb. Kapható: Gaál Samu könyvkeres­kedésében Nagykároly, Kölcsei-ut. Ménlovak vásárlása. A földművelésügyi mi­nister az állami ménlóállómány kiegészítése végett fölhívja mindazon tenyésztőket, kik­nek birtokában három és fél évet betöltött, de nyolcadik évet még nem haladott korú ménló van és azt eladni akarják, hogy ab­beli szándékukat legkésőbb augusztus hó első napjáig a földművelésügyi ministériumnak jelentsék be. A bejelentésnek tartalmaznia kell az eladandó ménló színét, származását, korát és magasságát. Fényképészeti kellékek nagy választékban kaphatók Sámuel Sándor könyv- és papirkeres- kedésében Nagykároly, (Széchenyi-utcai ba- rakban.) 56 fillérbe kerül egy pár férfi vagy női harisnya fe jelése pamuttal együtt BENYÁTSE harisnyagyárá ban Debrecen. Kérjen árjegyzéket. Igyunk vegytiszta forrásvizet! m BAKTERIUSVÜ-MENTES természetes ásványvíz ÜDIT-GYÓGY1T. ÜDIT-GYÓGYIT. Vese- és hólyagbajoknál, a vesemedencze idült hurutjainál, hugykö- és fényképzödésnél, a lég­utak és a kiválasztó szervek hurutos bántal- mainál kitűnő hatásúnak bizonyult. Or'vosilag' Főraktár: 41—? Kerekes Ödön fiiszerkereskedö ezégnéi Nagykároly, Nagyplacztér. ■ Kristálytiszta, hygienikus ■ Yállaji ánezi-torrás viz teljesen vegytiszta, szénsavval telítve, orvosok által melegen ajánlva. Kapható minden jóhirnevü kereskedésben és vendéglőben. — Megrendelhető: olKlfe Perenc kisvállalatánál VALLAJ (Szatm árm egy e). Gabonatőzsde. ^Távirati értesítés.) Búza . Rozs . Tengeri 10.98 8.99 7.67 Vigyázz! Kékre festett kirakat. Vigyázz! Két csődtömeg áruját megvettem. 5 frt, Nyiittér.*) Nyilatkozat. „Megrágalmazott lelkész“ címen a „Köz­érdek,“ illetve “Érmellék“ július 28-iki számában egy közlemény jelent meg, mely szerint egy névtelen feljelentő a szaniszlói csendőrség előtt okirathamisitással rágal­mazott meg s ennek alapján a szatmári ügyészséghez feljelentés is tétetett elle­nem. Kijelentem, hogy a titkos feljelentő hiába burkolódzott a névtelenség köpe­nyébe : öt nagyon jól ismerem és tudom kicsoda. Rágalma — amint már beigazolódott — arcátlan, hazug koholmány, ö maga pedig becstelen, aljas, vakmerő gazember, aki ellen ügyvédem utján azonnal megtétet­tem, a törvényes megtorló lépéseket. Ö — mivel nyiltan nem tud támadni — ily aljas, alattomos utón elégiti ki tehe­tetlen, irigy, dühtől tajtékozó, piszkos bosszúvágyát. Érkörtvélyes, 1911. augusztus 3. Pataky Sándor ref. lelkész. *) E rovat alatt közlőitekért nem vállal felelősséget a Szerk. Szép kretonok métere .... Francia batisztok métere . . . Himzett madeirák métere ............... Blouse , pongyola és kosztiim kelmék igei jutányos árban métere már . . . Francia gyapjú delinek métere . , . Angol zefirek métere......................... Gold berger és Enderlim levantinor . Goulard métere 9 kr. Impress métere 8811. számú liliom-vászon 28 méter vég Fehérneműre vászon métere .... Harisnyák, csipkefüggönyök, selymek, fűzők, blousok, kötények, csipkék, rövidáruk mind igen meglepő árban ií]. Molnár Lukács DEBRECEN, Kossuth- és Batthiány-utca sarok (színházzal szembe) 12 kr. 17 kr. 38 kr. 34 kr. 48 kr. 27 kr. 30 kr. 15 kr. 50 kr. 14 kr. Maradékok minden áruból igen olcsó árban. húz. A Kishajduváros-utca 14. sz. a levő o szoba és 3 konyhából álló házas- telek szabad kézből eladó. Értekezni lehet: Matesz Istvánnal, Hajduköz 2. szám alatt. 900—1911. vhtó sz. Árverési hirdetmény. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. és az 1908. évi XLI. t,-c. 19. és 20. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a szatmári kir. járásbíróságnak 1910. évi Sp. I. 504/7. sznmu végzése következtében dr. Borgida Lajos ügyvéd áltál képviselt Szat­mári Fakereskedelmi r.-t. javára 203 K 50 f s jár. erejéig 1911. évi juiius hó 4-én foga­natosított kielégítési végrehajtás utján le és felülfoglalt és 2680 koronára becsült következő ingóságok, u. m.: deszka fanemiiek nyil-vános árverésen eladatnak, Mely árverésnek a nagykárolyi kir. járás- bíróság 1911. évi V. 639/2. számú végzése folytán 203 K 50 f tőkekövetelés, ennek 1910. évi december hó 19 napjától járó 5 °/0 kamatai, és eddig összesen 188 K 52 f-ben biróilag már megállapított költségek erejéig a fizetett összegek betudásával Börvelyhez tartozó Kálmán-major- ban leendő megtartására 1911. augusztus 9-ik nap­jának d. e. 9 órája határidőül kitüzetik s ahoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értel­mében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek szükség esetén becsáron alul is el­fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra ki­elégítési jogot nyerte volna, ezen árverés az 1881. évi LX, t.-c. 120. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. Kelt Nagykároly, 1911. évi juiius hó 22-én. Fazekas Menyhért, kir. bir. végrehajtó. Ruhát fest és vegyileg tisztit = Nagykároly, Kölcsei-ut I. = a római kath. templom mellett. Alapittatott 1902. Telep: Petöfi-ut 59.

Next

/
Oldalképek
Tartalom