64 találat (0,215 másodperc)

Találatok

1. 1995-06-24 / 146. szám
[...] Andrejovics Ede Balogh András Bába István Bende Zsolt Buczkó Béla Czirják [...] Pretsner Attila Sajgó Ta­más Simon István Szakács Tibor Széli László Szoták [...] Posta Ferenc Posta Ferencné Prill István Rákó István Simon István Sólyom Éva Szabó Gábor Szabó [...] Darvas utca A lakók régi kérése és vágya a valamilyen módon [...]
2. 1994-06-11 / 68. szám
[...] meg a gyűlést Majd Pók István elnök szá­molt be az egyesület [...] milliókkal tartoznak a társadalombiztosításnak Pók István be­számolója végén köszönetét mondott a [...] igazgatóját megoldható e az úszók kérése Igazgató úr Ön szerint teljesíthető az úszók kérése Sajnos nem tudunk ebben segíteni [...]
3. 1995-06-05 / 130. szám
[...] Polgármesteri Hivatalokban a Miniszterelnöki Hivatal kérése alapján 1995 június 15 éig [...] Paszab Bubán Ferenc Mándok Tóth István Mándok Hojer Gyula Mán­dok Dojcsák [...] Vásá­rosnamény Kovács Gusztáv Vásárosnamény Horváth Ist­ván V ásárosnamény Zí ÁY Béla [...] Nyíregyháza Hering János Nyíregyháza Izsák István Nyíregyháza Kozma István Kemecse Kiss Jenő Nyíregy­háza Kovács [...]
4. 1994-11-02 / 190. szám
[...] Krúdy Gyula életéből míg Rostás István a Tordán megtartott Jósika Miklós [...] be A kritikai rovatban Bánszki István könyvszemléjét olvashatjuk a Kótaj ban [...] Zoltán első verseskötetéről is Budaházi István Fontos hogy megőrizzük a nyugtát [...] a megrendelések megál­lapodások előzetes árajánlat kérése mel­lett szülessenek meg s ezt [...]
5. 1997-04-07 / 80. szám
[...] e előtti pécsi sajtótájékoztatóján el­hangzott kérése miszerint ne engedjék utcára a [...] bemutatási lehetőséget nyújtó szabad­időparkban Lendvai István a Fimex Fair Bt vezetőjének [...]
6. 1998-01-28 / 23. szám
[...] a bajnoki mérkőzéseken ér­velt Fecsku István játékos­edző Eközben két futballista már [...] es egyesület A kapus Varró Ist­ván is kérőre talált ő a [...] Aranyi László gardírozza Laci bá kérése invitáltjai legyenek szívesek a nagy [...] Val ter Kft Nyíregyháza Szt István ü 1 Nyíregyháza Hősök tere [...]
7. 1995-10-26 / 251. szám
[...] annak a szamosszegi kisgazdának a kérése elől aki arra kért hogy [...] jó must Fotó KvZ Vikár István tárlata a jósa városi görög [...] Az idén ötvenöt éves Vikár Ist­ván Harminc évvel ezelőtt vég­zett Debrecenben [...] nem pedig egymás ellen Palotai István A VMK 96 os hármas [...]
8. 1997-04-18 / 90. szám
[...] remények Berzicza Tamás és Majoros István az esélyekről beszél­get Fotók Racskó [...] küldöttségnek egyébként az volt a kérése a rendezőkhöz számukra olyan menüt [...] említett Berzi­cza Tamást és Majoros Istvánt Berzicza Tamás a Zalahús SC [...] minél előkelőbb he­lyen végezni Majoros István a Szegedi Birkózó Egylet versenyzője [...]
9. 1995-07-12 / 161. szám
[...] a hét hónap mérlegét Tukacs István a többségi koalíciót létrehozó szoci­alista [...] munkájában ven­ne részt szívesebben A kérése megegyezett a jogi bizottság jelenlegi [...] szolgál­ták volna mondta befejezésül Tukacs István Száraz Attila A bölcs béka [...]
10. 1996-11-21 / 272. szám
[...] órától Az előadásokat dr Várfalvi Ist­ván a Pénzügyminisztérium főosztályvezetője tartja a [...] és termé­szetbeni juttatásokról dr Ha­zai Istvánná a Népjóléti Mi­nisztérium helyettes államtit­kára [...] mini­mum négy év Az ügyfél ké­rése szerint a havonta befize­tett minimumösszeg [...] útra A kínai faló Palotai István Új Kelet Szilárd meggyőződésem hogy [...]
11. 1995-04-21 / 93. szám
[...] hogy a Ház al­kotmányügyi bizottsága kérése alap­ján az Alkotmánybíróság állásfog­lalást alakítson [...] minden település számára elfogadható Jeszenszki István vezérigazgató az előző évet értékelve [...] az Új Kelet kérdésre Jeszenszki István Amennyiben nem az általunk kal­kulált [...]
12. 1996-03-23 / 70. szám
[...] Népjóléti Minisztéri­um képviseletében ár Kakuszi István helyettes államtitkár és Gáspár Károly [...] észrevételeket A kirámolt E Misszió kérése Az E Misszió Természet védelmi [...] 7 sz gyógyszertár Nyír­egyháza Szt István u 10 Már­cius 25 től [...] tart a kátyúzás kérdeztük Szamos Ist­vántól a nyíregyházi Közúti Igazgatóság igazgatóhelyettes [...]
13. 1996-05-11 / 110. szám
[...] Ko­vács János tehetséges szakem­berek Nádasdi István Már­Tájfutás földi István és dr Helmeczy László is [...] még nem jutott el szurkolóik kérése Természe­tesen én is hiszen nyíregyházi [...] hosszú távú országos bajnok Wágner István és Cserpák Zsolt Első nap [...] Kupán a felnőtt férfiaknál Wágner Ist­ván és Kiss József a legesélye­sebb [...]
14. 1997-08-29 / 201. szám
[...] a norvégiai világbajnok­ságra kijutott Wágner Ist­ván illetve a korosztályos Európa bajnokságon [...] Kiss Gergely Kiss Valentin Ko­csis István Nyíri Zsolt Pá­pai Szabolcs Peterman [...] nél az egykori Argentumnal Szász István csapatvezető jobbnaK lát­ta ha félreáll [...] amúgy az NYKFC játé­kosa Egyetlen kérése volt az általa kitalált Argentum [...]
15. 1995-05-31 / 126. szám
[...] Szemelvények egy lakossági meghallgatásból Földesi István Sóstó és Sós­tóhegy önkormányzati képvi­selője [...] orvosi rendelővel kapcsolatban kér­deztek Veress István váro­sunk főépítésze elmondta hogy az [...] a termelőszövetkezet a város többszöri kérése ellenére el­adta a helyet magánszemélyek­nek [...]
16. 1997-10-15 / 241. szám
[...] szavazatot a kor­mánynak az a kérése hogy a házszabálytól való eltérés­sel [...] Képünkön a művész mellett Palotai István művé­szetkritikus Forgó Sipos József költő [...]
17. 1996-11-20 / 271. szám
[...] üvegműves művészpalántái­nak munkáit láthatjuk Palotai István Új Kelet Végigjárva a tárlatot [...] Cigány Magazin szer­kesztőjének azon mondata ké­rése a pedagógusokhoz a ci­gánygyermekek oktatásával [...] Nyí It na P Palotai István Új Kelet Kedden nyílt napot [...]
18. 1997-07-04 / 154. szám
[...] A búcsúzó utánpótláskorú ak Lakatos István Balmaz Gábor és Sallai István és az eredményekhez nagymérték­ben hozzájámló [...] a szervezők nézők felé intézett kérése pályán átszaladni a kijelölt kor­donon [...]
19. 1996-02-10 / 35. szám
[...] egymásai a titkosszolgálatok közölte Nikolits István deb­receni sajtótájékoztatóján A polgári titkosszolgálatokat [...] A készülő ügynöktörvény kapcsán Nikolits István nem tart ja indokoltnak hogy [...] a fehérgyarmati egész­ségügyi intézménnyel Határozott kérése volt Sánta Miklós dr Varga István dr Turóczi Zoltán és Fórizs [...]
20. 1995-10-11 / 239. szám
[...] kereskedelmi fi­lozófián hogy A vevő kérése parancs vagy Mindent a vevőkért [...] Halotti be­széd koráról dr Szathmári István egyetemi tanár a nyelvtudomány doktora [...] az irodalomtudomány kandidátusa pedig Bella Ist­ván Halotti Beszéd című költeményéről beszél [...]
21. 1997-12-08 / 286. szám
[...] Keserű Sándor Siklósi Csaba Szcntjobbi Ist­ván Palotás Csaba Varga János csapatvezető [...] ter Joma Sport Nyíregyháza Szt István u 1 Telefon 60 472 [...] Olimpiai Bizottság el­nöke továbbá Harcsár Ist­ván államtitkár az OTSH elnöke is [...] elnökség lemon­dani kíván A másik kérése az volt hogy az utóbbi [...]
22. 1996-12-23 / 299. szám
[...] ren­dőrkapitánya hívta fel a fi­gyelmet Kérése után öt ön kormányzat képviselő [...] szerint a rendőrség el­fogta F István 26 kisvárdai lakost aki alaposan [...] Balogh Zoltán vezérigazgató Lapigazgató Hajdú István Főszerkesztő Kézy Béla Belpolitikai szerkesztő [...] Sportszerkesztő Révay Zoltán Főmunkatársak Palotai István Száraz Attila Szerkesztőség és lapigazgatóság [...]
23. 1996-08-30 / 202. szám
[...] csütörtöki bejelentésére hivatkozva Teréz anya kérése Teréz anya akit egy kalkuttai [...] De hisz ezek mind ráfize­Palotai István Uj Kelet A minisztériumi határo­zat [...] magyar szer­ződés újratárgyalását akarja Palotai István Új Kelet Pekingben cáfolták és [...]
24. 1994-01-28 / Próbaszám
[...] január 19 én este B István felszolgáló talán egy korábbi sérelmén [...] állomá­soztak A vajda elmagyarázta hogy kérése nincs összefüggésben a település biztonságával [...]
25. 1997-09-17 / 217. szám
[...] jól ismerik Megkérdeztük tehát Fónagy Istvánt a Színes Hír­nök ügyvezető főszerkesztő­jét [...] árusokhoz fejezte be nyi­latkozatát Fónagy István fő szerkesztő Tekintettel arra hogy [...] vezérigazga­tóját is A főszerkesztő úr kérése nyomán az ilyenkor természe­tes intézkedéseket [...]
26. 1995-08-05 / 182. szám
[...] sor Az ifik közül Szabó István Tóth Zsolt valamint Osztojkán Fe­renc [...] futballpályára A helyi sportegyesület Ónbodi István vállalkozó pat ronálásával ötcsapatos tor­nát [...] vállalkozók Volt e valamilyen kü­lönleges kérése a középpá­lyásokhoz hogy hova adják [...]
27. 1994-06-06 / 63. szám
[...] Azért megtalálnak bennünket mosolygott Kovács Istvánná a nyírbogdá nyi Liget panzió [...] átadni az épületet a garanciák kérése csak időhúzás Milyen tervekkel A [...]
28. 1995-01-04 / 3. szám
[...] a nyír­egyháziakat a román röplabdaklub kéré­se Miben kérte a segítségeteket a [...] Pá­rizs férfiak rúd 5 Bagyula István 2 szabadtéri Európa bajnokság Helsinki [...] 4 78 kg 5 Gulyás Ist­ván 2 plusz 95 kg 5 [...] 2 1000 m 3 Béé István Szíjjártó Sz István 4 k 4 1000 m [...]
29. 1996-03-26 / 72. szám
[...] hogy az úgyneve­zett tárgyalási szünet ké­rése indokolatlan Ezért is­mét megtagadta a [...] kötelező összehívni az ülést Palotai István Uj Kelet Alig néhány hónap [...] új KELET Hírről hírre Palotai István Új Kelet Dunai Imre független [...]
30. 1995-10-14 / 242. szám
[...] Zsámbékon he­lyezték örök nyugalomra Budaházi István Társadalmi munkával Könyvtáravató Vásárosnaményban Új [...] a forgalom a hídon Szom­szédaink kérése alapján a KHVM vezetői javasolják [...]
31. 1996-02-28 / 50. szám
[...] a szabolcsi gárdát A hazaiak kérése csupán annyi volt hogy hétfőn [...] vál­toztatott a kezdő csapaton Ba­lázs István az NYVSC edzője Pampuch kisebb [...] csapat felkészülését a rájátszásra Balázs István edző­nek arra is lehetőséget adott [...]
32. 1998-02-04 / 29. szám
[...] nak kö­szönheti A művésznő kü­lön kérése volt hogy a fia­tal tehetség [...] űilu Mándok Hollywood Hawaíí Palotai István Új Kelet Vannak még csodák [...]
33. 1994-07-13 / 95. szám
[...] a jelenlegi bér­lők kérdeztünk Romanovics Ist­vánt a Polgármesteri Hivatal Vagyon és [...] híveknek a szobor érkezése Szent István felajánlotta a Szűz­anyának országát és [...] egy polgármes­teri döntés A szülők kérése és döntése volt ez miután [...]
34. 1996-08-21 / 194. szám
[...] soztatását Egérfogó házőrző Ausztriában Arafat kérése Mubarakhoz MTI Panoráma Egy voralbergi [...] KELET Hírről V hírre Palotai István Új Kelet Teljesen megbolondult Ázsia [...]
35. 1997-04-01 / 75. szám
[...] az államalapító magyar királyhoz Szent Istvánhoz hasonló tisztelet övezi s a [...] kért és kapott engedélyt Palotai István Új Kelet Nagy kérdés hogy [...] sem Azt hiszem az ola­szok kérése meglephette a ka­tonai és politikai [...]
36. 1997-05-16 / 113. szám
[...] ártunk vele Skandináv környezet Palotai István Új Kelet A mi értelmezésünk [...] hogy még a rendőrség nyomatékos kérése elle­nére sem hajlandók le­mondani róla [...]
37. 1996-04-22 / 94. szám
[...] összeget csalt ki A rendőrség kérése hogy akik sérelmére F Csaba [...] múzeum­igazgató az említett kiállítást Palotai István Új Kelet Immár nyolcadszor kerül [...]
38. 1996-08-17 / 193. szám
[...] év Ősha­za Kárpát medence Szent István Államiság Nemzet Nemzetállam Nemzeti szín [...] és süteményeket A települések boltok kérése sze­rint Lászlótanyán csak huszon­öt kenyeret [...]
39. 1996-06-05 / 130. szám
[...] szerint a hangfelvétel ha­misítvány Kohl kérése II János Pálhoz Lelkiismereti kérdés [...] az egyén felelősségének kérdése Palotai István jegyzete Japán nem szokott ok [...]
40. 1995-05-04 / 103. szám
[...] az eseteket amikor bizonyos szervek ké­rése esetén akkor is ki kell [...] foglalkoznak kezdte beszélgetésünket Pá lovics István a Royal Sluis Magrovet területi [...]
41. 1994-10-03 / 164. szám
[...] MagyjjuTelevízió műsorszerkesztősége a Telesport il­letékeseinek kérése ellenére képtelen volt megoldást találni [...] a helyi önkormányzat és Tarjányi István vállalkozó Jegyeladás Az ibrányi labdarúgó [...] meghalt míg az ifiben Veress István egyengette utamat Tizenhét esztendősen egy [...]
42. 1994-04-30 / 33. szám
[...] fogadtatásáról váltot­tam néhány szót Kakukk Istvánnal a labdarúgócsapat szakosztályvezetőjével Már nagyon [...] egyesületnek eddig az volt a kérése hogy fejezzük be az egyenlősdit [...] kicsikarása Nagykálló Edelény Nagykálló Kaszap István lab­darúgó Kígyósi újra elfoglalja he­lyét [...]
43. 1997-07-29 / 175. szám
[...] napokban közöljük Nagyváradi csalódás Palotai István kritikája Vasárnap este végre igazán [...] fo­gadták el az érintett kép­viselőtársak Kérése alapján a korábbi frakció 23 [...]
44. 1996-01-06 / 5. szám
[...] 13 rendbeli csalás csődbűntett Majzik István csődbűntett Radvánszki József csalás okirat [...] nem he­lyezik szabadlábra az ügyészség kérése ellenére amely indokolt­nak tartja az [...]
45. 1994-12-14 / 226. szám
[...] központban r y A máltaiak kérése A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Nyírbátori [...] tájékoz­tatta a lapunkat dr Bánszki István a gimnázium igazgatója Angol font [...]
46. 1996-03-28 / 74. szám
[...] csupán annyi a művelődési ház kérése hogy egy egy kis tál [...] szer­vezésben nagyon sokat segít Új­helyi István faszobrász akinek az alkotásai Nagyhalász [...]
47. 1997-06-13 / 136. szám
[...] bejelentette hogy az Egyesült Államok kérése ellenére megtartják a hadgyakor­latot amelyet [...] lenne Világkrónika Vigyázat Robbanásveszély Palotai István Új Kelet Amit már régen [...]
48. 1998-02-19 / 42. szám
[...] húzóemberek otthon ma­radtak és Ökrös István edzővel már a mai meccsre [...] férfi kézilabdacsapat a sportági szakszövetség kérése ellenére megállapodást kötött amelyre egyébként [...]
49. 1996-06-06 / 131. szám
[...] Uj Kelet olvasótáborát hívja segítségül Kérése annyira meghatotta a szerkesztőség tagjait [...] Sportszerkesztő Révay Zoltán Lapigazgató Hajdú István Szerkesztőség és lapigazgatóság 4400 Nyíregyháza [...]
50. 1997-01-30 / 25. szám
[...] Ko­vács Sándor elnök Kru pincza Istvánná Bán György alelnökök Dankó Ferenc [...] hogy kö­zösüljön vele de a kérése elutasításra talált Ezután borzalmas jelenet [...]

 

  • 1
  • 2