Új Kelet, 1997. július (4. évfolyam, 151-177. szám)

1997-07-01 / 151. szám

Satu Mare Maramures Máramaros BaiaMare (Nagybánya) SatuMare Szatmár Ezredik számunkat tartja 0080 6039 Móricz Zsigmond Könyvtár o n c. n o _ « ívú SZABOLGS-SZATMAR-BEREG MEGYEI NAPILAP « t ma • Ara: 28 Ft Püspökök találkozója Kozma Ibolya (Új Kelet) Az Európai Keleti Katoli­kus Püspökök találkozójának ad helyet hat napon át Nyír­egyháza. A hétfő estétől va­sárnapig tartó rendezvényen fontos egyházi kérdéseket tár­gyalnak meg. A felvetődött problémák megbeszélését Achille Silvestrini bíboros, a Keleti Kongregáció prefektu­sa kezdeményezte. A találko­zó átfogó témája a Keleti Ka­tolikus Egyházak önazonos­ságának kérdése. Az elhang­zó előadások teológiai, törté­nelmi és egyházjogi szem­pontból világítják meg az érintett egyházak helyzetét. A részt vevő negyven püspök, tizenkét szerzetes elöljáró, tíz szemináriumi rektor és a püs­pökök munkatársai az egyház életének kifejezéséről, a szer­zetességről, az ökumenizmus- ról beszélnek. Különös élmény lesz a nyír­egyházi templomban hat na­pon át minden este hat órakor kezdődő liturgia. A szertartá­sok rendjét úgy állították össze, hogy minden részt vevő csoportnak legyen saját szentmiséje, amelyen keresz­tül bárki megismerheti a ke­leti liturgiák sokszínű gazdag­ságát. Kedden ószláv, szerdán örmény katolikus, csütörtö­kön román nyelvű görög ka­tolikus, pénteken ukrán nyel­vű görög katolikus, szomba­ton görög nyelvű liturgiát hallgathatnak az érdkelődők a nyíregyházi görög katolikus templomban. Vasárnap Má- riapócson magyar nyelvű püs­pöki liturgiát tartanak. IV. évfolyam, 149rszám — 1997. július 1., kedd r^r Távhő díj, tulajdonjog, Metropol Ülésezett a megyeszékhely képviselő-testülete Timkó József „Nem az a célunk, hogy magunkat ünnepeljük, ha­nem az, hogy közelebb kerül­jünk az állampolgárokhoz, az ügyfelekhez. Ezért tartjuk július l-jén Nyíregyházán első alkalommal a köztiszt­viselők napját” - mondta Timkó József, a Magyar Köz- tisztviselők és Közalkalma­zottak Szakszervezete Me­gyei Szövetségének titkára.- Mit jelent a közeledés?- Minden előadás nyilvá­nos, bárki meghallgathatja azokat a kérdéseket, felada­tokat, amelyek a köztiszt­viselőket foglalkoztatják. Az érdeklődők megismerhetik a közigazgatás jelenlegi hely­zetét, a jövőbeni elképzelé­seket, terveket. Az orszából több mint ezren jelezték rész­vételi szándékukat a Minisz­terelnöki Hivataltól a Lőrinci nevű közséig. A rendezés jo­gát azért kapta Nyíregyháza, mert megyénkben országos viszonylatban kiemelkedő a közalkamzottak és köztiszt­viselők szervezettsége.- Hol és mit láthatnak, hallhatnak az érdeklődők?- A megyei munkaügyi központ nyíregyházi kiren­deltségén július l-jén, kedden 9 órakor a fiatalok állásbör- zéjét Lévai Zoltán, a Munka­ügyi Minisztérium főosztály- vezetője nyitja meg. (Folytatás a 3. oldalon) Az ötöslottón nem volt telitalálatos szelvény. Az 50 darab négyesre egyenként 419 583 forintot fizetnek. A hármasok egyenként 5311 forintot, a kettesek pedig 353 forintot érnek. A következő hétre átvitt öttalálatos nettó nyereményösszeg 84 147 892 forint. A hatoslottón sem volt telitalálatos. Az egy darab 5+1-esre 5 293 904 forintot fizetnek. Az ötösökre egyenként 76 723 forintot, a négyesekre 1553 forintot, a hármasokra 342 fo­rintot fizetnek. A következő hétre átvitt hattalálatos nettó nyereményösszeg 106 175 623 forint. A jokeren nem volt telitalálatos, a következő hétre átvitt nettó nyereményösszeg 16 892 446 forint. Vámmentes keleti kapcsolatok V. P. (Új Kelet) __________ Ma gyarország és Románia vállalkozói jelentős várakozá­sokkal tekintenek a július elsejé­vel életbe lépő, hazánk és Romá­nia közötti Közép-Kelet-Európai Szabadkereskedelmi Megállapo­dás, a CEFTA-szerződés elé. A kétoldalú kereskedelmet sokáig hátráltatta az ipari és a mezőgaz­dasági termékkivitelt sújtó vám­rendszer, s a román külkeres­kedők például szlovák kollégá­ikkal szívesebben kötöttek üzle­teket az országok között koráb­ban meglévő egyezmények miatt. Július elsejétől az ipari termé­kek 75 százaléka nulla vámkul­csossá válik, a bizonyos árucso­portok esetében megmaradó tari­fa pedig 2000. január elsejéig le­épül. A CEFTA-tagországokra jellemző mezőgazdasági piacvé­delem miatt csupán az agráráruk 17 százaléka lesz vámmentes, s jelentős, az áruk mintegy 47 szá­zalékát kedvezményes vámok mellett lehet majd exportálni. A szerződés életbe lépését követően hazánk és Románia ke­reskedelme ugrásszerűen meg­nőhet. Egy azonban biztos: a hétfőn létrehozott Magyar-Ro­mán Kereskedelmi és Iparkama­„Közelebb kenllűnk!” K. Z. (Új Kelet) K.Z. (Új Kelet) Az elektromos áram és a gáz árának növekedése miatt július 1-jétől Nyíregyházán a távhő­szolgáltatás alapdíja 2,84 száza­lékkal, a hődíj 9,9 százalékkal emelkedik a megyeszékhely köz­gyűlésének tegnapi döntése ér­telmében. A képviselők levélben kérik a kormányzatot, hogy a távhőszolgáltatók a jelenleginél olcsóbb, lakossági áron kapják a földgázt. Az említett cégek a mostani tarifarendszer alapján már nem versenyképesek más fűtési módozatokkal szemben. A díjemelés miatt a városatyák augusztusban felülvizsgálják a lakhatási támogatás rendszerét. A témához kapcsolódik, hogy több intézmény fűtési korszerűsítésé­hez pályázatot nyújt be az önkor­mányzat. Sikeres rekonstrukció eredményeként Nyíregyháza 25 intézményénél 1998-ban a 103 millió forintos hődíj negyedét meg lehet takarítani. Elfogadták a képviselők a vá­ros hosszú távú környezetvédel­mi programjáról készült beszá­molót. Egy határozat alapján több körzetben a zöldterületek gondo­zását a lakókra bízzák, akik ingye­nes kezelésbe kapják a területe­ket. A testület rábólintott a megye- székhely városközpontjának részletes rendezési tervére. Az Egyház utca átalakítását még egy­szer felülvizsgálják, és nem fog­ják a Zrínyi Ilona utcát lezárni. (Folytatás a 3. oldalon) Szaboics-Szatmár-Bereg O Nyíregyháza Energia 29,4 Anyag 120,1 Gép 27,4 Fogyasztási cikk 51,8 Mezőgazd. termék 57,3 1995. Március - Szatmárnémetiben kétoldalú, magyar-ro­mán üzletember-találkozó volt, amelyen közel hatvan megyei cég képviseltette magát. Április - aSecan Toan vezette román szakszervezeti delegácó találkozott a MSZOSZ megyei vezetőivel. Június - a magyar-román műszaki vegyesbizottság megtar­totta VIII. ülését Nyíregyházán. 1996. Március - Zilahi József, a megyei önkormányzat el­nöke és Hamvas László alelnök a romániai Szatmár megye pre­fektusának vezetőivel tárgyalt gazdasági együttműködési lehe­tőségekről. Április - Dr. Kónya László romániai kereskedelmi tanácsos a román-magyar gazdasági kapcsolatok fejlesztési lehetőségeiről tartott szakmai fórumot az iparkamara nyíregyházi székhazában. December - Gheorghe Racovan, a szatmári és dr. Oláh Já­nos, a megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke kézjegyével látta el a két szomszédos térség gazdasági együttműködését tar­talmazó szerződést. 1997. Június - A Kelet-Nyugat Expón négy román - Máramaros, Beszterce, Szatmár, valamint Bihar- megye gazdasági önkormányzata és vállalkozásai mutatkoztak be, valamint közel száz határon túli cég részvételével üzletember-találkozó volt. Energia 19,4 Anyag 70,1 Gép 8,5 Fogyasztási cikk 12,4 Mezőgazd. termék 20,5 Érték: millió U ra, valamint a magyar és a román ke­reskedelmi minisztérium által hamaro­san felállítandó, kormányközi gazda­ságfejlesztési bizottság működése fo­kozni fogja az árucsere mértékét, mert az erről szóló, már aláírt szerződés sze­rint a felek vállalták a piackutatási, be­ruházás- és befektetésfejlesztési köl­csönös segítségnyújtást. Az olvasók bizalmából ...mai számunk fejlé­cén az ezredik szám ol­vasható. Ha években számoljuk, ez nagyon sok, ha forintban, akkor nagyon kevés. Ha el­mondjuk, hogy ezerszer vehette kezébe eddig minden kedves olva­sónk az Új Keletet, ak­kor ez egy tisztes szám. Ám ha arra gondolunk, hogy sok-sok nagy ha­gyományú újság van, amelyek a tíz-, húsz­ezredik számukon is túl­vannak, mégis kevésnek tűnik. így volt ez min­dig, így van ma is: min­den viszonylagos. Nekünk, a tulajdonos­kiadónak, a szerkesztő­ségnek, a nyomdászok­nak, a terjesztőknek az a legfontosabb, hogy az olvasók bizalmukba fo­gadtak, az áremelések és nehéz pillanataink elle­nére kitartanak mellet­tünk, szeretik erényein­ket, és megbocsátják ki­sebb hibáinkat. Örülünk annak is, hogy lassan, de biztosan növekszik ol­vasótáborunk. Azt gon­doljuk, a legközelebbi szép kerek szám az ötez­redik lesz. Ha az ezerhez több mint három év volt szükséges, akkor az öt­ezerig úgy tizenhárom- tizennégy év kell még. Addig - ebben a roham­tempóban - bizonyára nagyon sokat változik a világ, s benne a lapot készítők, no meg az ol­vasók is. Mi igyekszünk a jövőben is minden el­várásnak a legjobban megfelelni. Erre az időre - meg­köszönve az eddigi bi­zalmat - kívánunk jó egészséget, s egy ki­egyensúlyozottabb, kel­lemes jövőt, de talán nem szerénytelenség, ha magunk is erre számí­tunk. Balogh Zoltán vezérigazgató

Next

/
Oldalképek
Tartalom