Új Kelet, 1996. április (3. évfolyam, 77-101. szám)

1996-04-01 / 77. szám

is Lap , „pPan április elseje 8—9. oldal SZABOLCS-SZATMAR-BEREG MEGYEI NAPILAP 111. évfolyam, 77. szám — 1996. április 1., hétfő 4. oldal Csabai Lászlóné nyilatkozata az MSZP-kongresszusról Toleránsabbak lettünk Palotai István (Új Kelet) Csabai Lászlóné szokásos lendületével (és derűs arccal) „robogott” az egyik lép­csőház felé, amikor rátalál­tam. Az önszántából lemon­dott exképviselő, Nyíregyhá­za polgármester asszonya a következőket mondta: — Szerintem a kongresszus remek! Az alapszabály na­gyon jó és nagyon szimpati­kus. Ennek több oka is van. Számomra nagyon fontos, hogy az önkormányzati rész megerősödött a párton belül, és a BÖK szerepe a szerveze­ti egységben is megfogalma­zódott. Ez annyit jelent, hogy a párt számít az önkormány­zatokban dolgozók munká­jára és arra, hogy az itt kine­velt fiatalok és szakemberek majdan a párt élharcosaivá vál­nak. Ezt nagyon nagy ered­ménynek tartom... — Jánosi György is beszélt az utánpótlás fontosságáról... — Már jelenleg is rengeteg ember van az önkormányza­toknál, és őket kell megbe­csülni, őket kell behozni a vezetésbe. — Általában mi a vélemé­nye a kongresszus munkájáról? — Régen hallottam Horn Gyulát ilyen összefogottan, ilyen egyértelműen és ilyen jól beszélni. Ezzel a véle­ményemmel nem vagyok egye­dül, ugyanezt érzem a folyosói háttérbeszélgetésekből is. — Csintalan Sándor be­széde is az egységet jelzi. Ön is így látja? — Számomra főleg a hát­térbeszélgetésekből derült ki, hogy sokkal toleránsab­bak lettünk egymással. — Ideje volt... — Azt hiszem, igen... Magyar Távirati Iroda Kisgazda­szövetség Zsombón a közelmúltban megalakult Magyarországi Kisgazdák Szövetsége, és közzétették a szövetség programját. Ebben a legfon­tosabb feladatként a kisgaz­damozgalom alulról épít­kező újraindítását és egy olyan hatékony gazdaságpo­litika kidolgozását határoz­ták meg, amely alternatívát nyújt a torgyáni politikával szemben a következő vá­lasztásokra. Lukács-passió Igazi zenei különlegessé­get kínál a Budapesti Tava­szi Fesztivál programsoroza­tának április 5-i koncertje a Budapest Kongresszusi Köz­pontban. Krzysztof Pende- reczki Lukács-passiója csen­dül fel a zeneszerző vezény­letével. A monumentális művet a Magyar Rádió és Televízió Zenekara, Ének­kara és Gyermekkara, vala­mint a Magyar Állami Ének­kar szólaltatja meg. Gyermekbarátok Gyermekbarát-szerveze­tek országos találkozóját tartották a hétvégén Jász­apátiban a Magyarországi Gyermekbarát Mozgalom szervezésében. A vasárnap zárait, háromnapos program során tartott plenáris ülésen a résztvevők nyilatkozatot fogadtak el. A dokumentum­ban hangsúlyozzák: a rend­szerváltás óta a legnagyobb mértékben a gyerekes csalá­dok helyzete romlott. A Szerencsejáték Rt. tájékoztatása szerint a 13. heti, 5/90-es lottó nyerőszámai a következők: 38,42,48,51,85. A jokerszám: 555192. A 6/45 Lottó számsorsolásán a következő nyerőszámok kerültek kisorsolásra: 15, 22, 25, 26,40, 45, a pótszám: 19. _________________________| Üz let a benzin Új Kelet-információ Az elmúlt héten is szor­goskodtak a csempészek, de a vámosok sem tétlenked­tek. A záhonyi határátkelőhe­lyen 94 esetben vámszabály­sértés, egy esetben jövedék­kel visszaélés, ötször pedig csempészet bűncselekmé­nye miatt jártak el. Az elkö­vetési összérték több mint három és fél millió forint volt. A vámraktárba került 2400 karton cigaretta, fél mázsa dióbél, 700 kilo­gramm szemesbab, közel 2 ezer különböző kézi szer­szám és igen sokféle ruhá­zati cikk. A beregsurányi vámosok nyolc alkalommal intézked­tek, amelyek után majd száz­ezer forintnyi cigarettával, üzemanyaggal és vodkával gazdagodott a raktárak. Még mindig jó üzlet — lenne — az üzemanyag­csempészet. Csengersimán egy román és magyar állam­polgár járművét foglalták le a vámosok, mert „valame­lyest” megnagyobbították benzintartályukat. Emellett még 65 liter eldugott pálin­kával gyarapodott a csen- gersimai vámraktár „kínálata”. A belterületi vám- és nyo­mozóhivatalok munkatársai is eredményesen dolgoztak. Az eljárások alkalmával négymillió forint értékű cigarettát, szeszes italt, üzemanyagot foglaltak le és több mint hárommillió forint jövedéki bírságot szabtak ki. Önkormányzati túrum a megyeházán Feladat van, pénz nincs Lefler György (Új Kelet) A KDNP megyei szervezete az önkormányzati bizottság bevonásával önkormányzati fórumot tartott március 30-án 11 órától a megyeházán, ame­lyet dr. Szilágyiné Császár Te­rézia országgyűlési képviselő, a KDNP megyei elnöke nyitott meg. Az önkormányzatok hely­zetét, aktuális problémáit fel­táró előadásában dr. Zilahi Jó­zsef, a megyei önkormányzat elnöke a települési önkor­mányzatok működési ellehe­tetlenülését elsősorban a nem megfelelő mértékű állami támo­gatottság számlájára írja; mint mondta: — Egyik oldalról a megnö­vekedett feladatok húzzák le a mérleg serpenyőjét, a másik oldalon pedig közel sincsenek ezekkel arányban a pénzügyi feltételek. Ugyancsak ezt fejtette ki előadásában dr. Rapcsák And­rás országgyűlési képviselő, aki maga is gyakorló polgár- mester Hódmezővásárhelyen. Utalt arra, hogy az elmúlt év­ben az ország 3200 települé­séből 2500 fordult működési nehézségei miatt támogatásért a kormányhoz, s közülük mind­össze 800 részesült a pótfinan­szírozásból. Nyíregyházától Sopronig élő probléma az ön- kormányzati üzemek működte­tése, amelynek egyik példája az iskolák egymás utáni meg- szüntetése. A törvényi követelmények­hez az állam nem biztosít elegendő pénzt, a megye sze­repét is egyre inkább súlytalan­ná teszi a politikai hatalom. Márpedig a helyi problémákat semmiféle politikai nyilatko­zattal nem lehet megoldani, azok megvalósítása csakis he­lyi szinten lehetséges, a helyi rendszerek viszont fellazultak. Az önkormányzati csődtör­vényt „műremekként” aposzt­rofálva nem tartja megfele­lőnek, ahogyan a szintén friss területfejlesztési törvényt sem. Ez utóbbi nem kevesebb, mint 400 módosító javaslattal szü­letett meg. Ezzel együtt is csak azt a célt szolgálhatja, hogy „van”, más egyébre nemigen alkalmas — véleményezte a képviselő. Megfogalmazása szerint előbb szorító kisebb- nagyobb problémáinkat, ügye­inket kellene tudni megolda­ni, a szűkebb környezetünket emberibb léptékűvé tenni, s csak aztán gondolkodni Euró­páról, harci repülőgépekről, bankok pumpálásáról stb. Rusznák Miklós országgyű­lési képviselő (Sátoraljaújhely) Borsod és Szabolcs megyékről szólva az alábbi a keser-élces mondással élt: — Talán jobb lett volna lelőni e két megyét, mint ver­senyeztetni! A fórum záróelőadásán Se­ress Antal, a megyei közgyű­lés alelnöke a megyei önkor­mányzatok szerepét körvona­lazta. Gyermek­elosztás Kvz (Új Kelet) Ismeretes, a nyíregyházi köz­gyűlés a város pénzügyi hiá­nya miatt elvi határozatot ho­zott a megyeszékhely intéz­ményhálózata átszervezésére, csökkentésére. Megszűnne -— többek között — az 5. Sz. Ál­talános Iskola és egy, a város keleti részén üzemelő óvoda. Az elképzelésekről véglegesen egy későbbi ülésükön dönte­nek a képviselők, azonban ad­dig is elő kell készíteni az in­tézmények megszüntetését. Lapunk értesülése szerint ápri­lis 1-jén, hétfőn hat belvárosi iskola vezetője tárgyal a pol­gármesteri hivatal humán iro­dájának vezetőivel arról, hogy az ötös bezárása esetén mely intézmény hány tanulót tudna fogadni. Ugyancsak hétfőn be­szélik meg a szakemberek, ho­gyan lehet elosztani az Órökösföldön esetlegesen megszűnő óvoda gyermekeit. Kiállítások, irodalmi műsorok ABA (Új Kelet) Harmincéves múltjuk van a beregi ünnepi rendezvé­nyeknek. Néhány éve két évenként felváltva Bereg­szász és Vásárosnamény székhellyel politikai, irodal­mi, képzőművészeti progra­mokat szerveznek. Az idén április 12-étől 21-éig várják a vendégeket Vásárosna- ményban a beregi ünnepi hétre, melynek fővédnök­ségét Göncz Árpád köztársa­sági elnök vállalta. Képzőművészeti kiállítás nyílik Vásárosnaményban, Tiszakerecsenyen az Ara­nyosapáti alkotótábor anya­gától, Vitkán Ortutay Zsuzsa beregszászi képzőművész munkáiból, Gergelyiugor- nyán Garanyi József festő­művész alkotásaiból. író-ol­vasó találkozókat rendeznek Vásárosnaményban, Ara­nyosapátiban, Tiszaszalkán, Barabáson, Nyírmadán, Ká­nyád! Sándor, Baranyi Ferenc, Füzesi Magda, Vá­ri Fábián László, Hogya György részvételével. Nagyvarsányban vers- és prózamondó verseny lesz. Több településen színházi előadásokat tartanak a Be­regszászi Népszínház, a Szat­márnémeti Északi Színház magyar tagozata részvételé­vel. Polgármesterek, önkor­mányzati vezetők is talál­koznak a beregi ünnepi hét idején, melynek témája lesz: az önkormányzatiság rend­szerének érvényesülése nem­zeti és országhatárokon túli kereteken. Ezen jelen lesznek Vásárosnamény, Beregszász, Királyhelmec és Szatmárné­meti térségének önkormány­zati vezetői, valamint Vam- mala (Finnország), Olgod (Dánia), és Stadtolendorf (Németország) városok vezetői.

Next

/
Oldalképek
Tartalom