Új Kelet, 1997. május (4. évfolyam, 101-125. szám)

1997-05-16 / 113. szám

)í Kel ül; Tizenhárom vagonos hűtőszekrény Gazdaság Hétről hétre a kiskertekben 1997. május 16., péntek Öntözni és permetezni kell! 5 Munkatársunktól _______ Ké pzeljenek el egy akko­ra fridzsidert, amibe egyszer­re 13 vagonnyi almát be le­het rakni. Pedig nem elkép­zelhetetlen a dolog, én ma­gam láttam. Megyei kőr­útunk során Fehérgyarmat környékén az egyik faluban egy hatalmas alumíniumle­mez borítású építményre let­tünk figyelmesek. A közel két emelet magas tároló ol­dalán az élelmiszerüzletek hűtőszerkezetéhez hasonla­tos hőcserélő berendezés zümmögött. Most csak a ventilátorok működtek, pe­dig kint már huszonöt fok fölé emelkedett a levegő hőmérséklete. A gazda (kér­te, nevét ne említsük) szíve­sen invitált, nézzük meg. A tároló ajtaja éppen ak­kora, amelyen keresztül egy targonca kényelmesen ki-be tud közlekedni. Az égető nap után még jól is esett a hűsölés. Odabent négy fokot mutatott a hőmérő higany­szála, ami éppen megfelelő gyümölcstárolásra. Feltűnt, hogy milyen magas áz épít­mény. Vendéglátónk elma­gyarázta, hogy konténerek­kel öt és fél méter magasan lehet rfiegrakodni, de csak az almánál lehet ezt alkalmaz­ni. A meggyet vagy más gyümölcsöt vékonyabb reke­szekbe szedik, és a ládák leg­feljebb három méter magas­ságig bírják a terhelést. A saját készletét nemrég értékesítette, és most egy ismerőse termése vár itt vevő­re. Mint elmondta, ez a leg­alkalmasabb időpont a be­tárolt alma eladására. A ko­rai gyümölcsök közül csak földieper kapható a piaco­kon, de primőráru lévén na­gyon drága. A narancs tava­szi szezonjának a végén tart, a banánt pedig sokan unják már. Ebben a tárolóban most is olyan az alma, mintha teg­nap szedték volna. (Igaz, mi magunk is megkóstoltuk.) A régi, hagyományos fajtákat nem érdemes betárolni, mert jó, ha márciusig kibírja. Utá­na sokat romlik, és a súly- vesztesége is jelentős. Leg­jobban az új-zélandi fajtákat lehet raktározni, illetve az idared is jól bírja a hű­tőtárolást. Szeptembertől május közepéig öt százalék körüli a súlyveszteség, és öt százalék alatt marad a rom­lási kár aránya. Ha ehhez hozzászámítjuk a tárolás költségeit, és összevetjük a jelenlegi piaci árakkal, akkor hellyel-közzel pénzénél ma­rad a gazda. A hűtőtárolás előnye inkább abban mutat­kozik meg, hogy nem kény­szerül a termelő ősszel, kö- vetlenül a szüret után érté­kesíteni a termést, hanem akkor adhatja el, amikor a legtöbbet kapja érte. Most pedig igencsak keresett a jó gyümölcs. Beszélgetés köz­ben alig vettük észre, hogy kezdünk fázni. Rövidujjú ingben már majdnem dide­regtünk, az udvaron folytat­tuk a társalgást. Ma még kevesen foglal­koznak hűtőtárolással. Ilyen­kor májusban szinte minden mennyiségben eladható a jó alma. A külföldi értéke­sítésről a volt hűtős szakem­ber elmondta, hogy a ha­gyományos fajtákkal szinte lehetetlen betörni a nyuga­ti piacokra. Keleten pedig, amióta áttértek a dollárelszá­molásra, azóta ott is kétszer megnézik, kitől mit vesz­nek meg. Míg tíz évvel ezelőtt két mázsa alma táro­lására alkalmas konténerek­ben és válogatás nélkül is megvették a szabolcsi al­mát, addig ma már az sem mindegy, hogy milyen pa­pírkartonban kínálják a por­tékát. A keleti vevők jobban szeretik a vastagabb hullám­papírból készített, masszí­vabb és láda formájú karton­dobozokat. A szatmárládát, vagy a Moszkva típusú kon­ténert el kell felejteni - sum­mázta véleményét a szak­ember. Fekete Tibor (Új Kelet) A májusi eső aranyat érne, ha lenne. A felső talajréteg vízhiá­nya mára elérte azt az értéket, hogy öntözni kell. Az elsőre könnyűnek tűnő feladat nem is olyan egyszerű. Nem mindenki rendelkezik annyi hordóval, hogy felmelegedett vízzel tudjon öntözni. Ha csak kevés öntözővíz áll rendelkezésünkre, akkor elő­ször a palántákat tövenként lo­csoljuk. Ügyeljünk arra, hogy mindengyikre legalább fél liter víz jusson. Ha ettől kevesebbet kap a növény, akkor csak a föld felszíne nedvesedik át, és ez arra kényeszíti a kis növényt, hogy itt eresszen gyökeret. Ez később megbosszulja magát. Ezután a földiepret locsoljuk meg, és lehetőleg szintén tövenként, így kevesebb víz is elég. Még nem fejeződött be a szamóca virág­zása, ezért, ha szórófejjel locsol­tunk, akkor a levelek felszáradá­sa után permetezzünk szürkerot­hadás ellen. A málna az egyik legvízigé- nyesebb kultúrnövényünk. Boj­tos gyökérzete nem hatol mélyen a talajba, így kánikulai napokon nem jut elég nedvesség a növény leveleibe, és a száraz talajban ne­hezebben fejlődnek ki a sarjhaj- tások. Akkor pedig elmarad a jövő évi termés. Nem igazán sze­rencsés hideg vízzel elárasztani a málnatöveket, de még mindig jobb, mintha kiszáradnak a nö­vények. A málnasor legmaga­sabb pontjára rakjuk a slagot, és ha azt akarjuk, hogy ne szalad­jon le a víz, rakjuk árkot és gáta­kat a víz útjába. Az erősebb, ki­fejlettebb palántáknál is alkal­mazhatjuk ezt a módszert. Szintén ebben a hónapban van a növényvédelem csúcsidőszaka. A hirtelen felmelegedés, már-már kánikula hatására kikeltek a rovarkártevők lárvái, és a liszt- harmatfertőzés is megjelent az almatermésűek között. A virág­zás után érdemes hosszabb ható­idejű, felszívódó, drasztikusabb szereket használni. A permetszer kikeverésére érdemes egy lezár­ható műanyag hordót befogni, amit másra nem használunk, csak erre a célra. Használatbavétel előtt egy viszonylag megbízhatóbb űrtartalmú tízliteres vödörrel kablibráljukbe az edényt. Egyen­ként öntsük bele vödrönként a vizet, és minden vödör után kar­coljuk be a hordó belsején a víz­szintet. Később nagy segítséget ad a vegyszer adagolásához. Most elég szélcsendes estén­ként a levegő, optimális perme­tezőidő. Arra viszont ügyeljünk, hogy 26 fok'felett nem célszerű még a szert sem kikeverni. A na­pon felmelegített víz is legfel­jebb kézmeleg legyen. A nö­vényvédelem legveszélyesebb szakasza a vegyszer kikeverése. Nem igaz az, hogy csak a rovar­irtó szerek mérgeznek, a gom­baölő szerek is lehetnek legalább olyan veszélyesek. Nem vélet­lenül tüntetik fel a csomagolá­sokon a használatos védőfel­szereléseket. Tudom, hogy ká­nikulában nem sok kedve van az embernek „szkafanderbe” öltözni, de inkább mérgelőd­jünk, mint mérgeződjünk. Folyé­kony szereknél a gumikesztyű használata a legfontosabb, míg a por alakú szereknél a beléleg­zés a legnagyobb veszélyforrás. Ha mégsem voltunk elővigyá­zatosak, és a mérgezés kezdeti tünetei jelentkeztek, akkor ha­ladéktalanul forduljunk orvos­hoz. Ne kísérletezzünk meleg tej-itatással, vagy más hírből is­mert módszerekkel, mert még többet ártunk vele. Skandináv környezet Palotai István (Új Kelet) A mi értelmezésünk szerint skandináv kisker­tek nincsenek is, már­mint olyanok, ahol a gaz­dák egy kis ezt-azt termel­nek, csak éppen annyit, hogy ne kelljen a boltba menni érte. Bármilyen hihetetlen is, a svéd pa­rasztember háza mellett, mögött nem nő egyetlen szál hagyma, de répa sem, mert ő csak azzal foglal­kozik kint a földjein, amire specializálódott. Ha burgonyát termel, ak­kor azt, ha mást, akkor is csak azt. Minden egye­bet megvesz az üzletben. Kisállatokat sem tart, a háza körül legfeljebb a kutya és a macska kapar. A ház mögötti terület a kulturált pihenést szol­gálja. Egy kis úszómeden­ce, mellette műanyag­vagy nádbútorok, hinta, kikövezett tűzrakóhely, flekkensütő és hasonlók, esetleg még egy kis mini­golfpálya vagy zanzá- sítotf kosárlabdapálya van a területen. A telek sehol sincs bekerítve. Díszítésül virágok he­lyett sokkal inkább ked­velik az évelő növénye­ket, a bokrokat és a dísz­fákat, díszcserjéket. A házak előtt nincs it­teni értelemben vett élő­kért sem. Gyönyörű nyí­rott pázsit, egy-egy japán tulipánfa, tuják, szelíd­borókák és egy legalább tizenhét méter magas zászlórúd ! Ha akkora a ház, mint egy vityilló, akkor is. Sőt! Még a kempingezni menő své­dek is visznek magukkal zászlórudat (természete­sen teleszkópost), és az az első, hogy a lakóko­csijuk mellé felállítsák. A zászlórúd fontos do­log. Ha megérkezik a csa­lád, szépen alááll, és bé­késen várja, amíg a csa­ládfő megtartja a zászló- felvonást. Ha eltávoz­nak, akkor pedig bevon­ják a lobogót. Ez a szo­kás olyan erővel hat, hogy még a rendőrség nyomatékos kérése elle­nére sem hajlandók le­mondani róla, pedig tud­ják, ez a szokásuk nagy­ban megkönnyíti a be­törők munkáját. Nem tesz semmit, majd fizet a biztosító, mondják nevetve, ha szóba hozza az ember az ügyet. Az élőkért fontos része még a terméskő utak mel­lett lerakott — és természe­tesen automata kapcsolá­sú, díszesen cizellált, ál­talában hófehérre mázolt - lámpaoszlopok is. Ha valahol buli van, akkor a ház előtti részen egy hatalmas üstbe para- fint öntenek, rá rongyo­kat dobnak és meggyújl- ják, így szép nagy tüzet kapnak, amelyek mesz- sziről mutatják a meghí­vottaknak a „történés” helyéi. DowElanco P. V. GmbH., Magyarországi Képviselet 1016 Budapest, Hegyalja út 7—13. Levélcím: DowElanco Budabox 1539 Budapest, PL: 700/1 Telefon: 202 4191, 202 4216, 202 4182, fax: 202 4292 Nyíregyházi iroda: Tel./fax: 42-445-218 ÜíL DowElanco Alma növényvédelme DowElanco szerekkel Nurelle-D Ha Önnek problémát jelent almáskertjében a sodrómolyok, aknázó­molyok almamoly és a levéltetvek károsítása, alkalmazza a Nurelle-D rovarölő szert 0,1 % koncentrációban. Rendkívül gyors és hosszan tartó hatást biztosít. Magus 200 SC Az atkák ellen 40-60 napos védelmet ad, a védendő ültetvényben 0,6—0,7 l/ha dózist kell alkalmazni. Rubigan 12 EC Elpusztítja a lisztharmat gombákat és meggátolja a varasodás kifej­lődését. A Rubigánt tankkeverék formájában használjuk más kontakt gombaölö szerekkel. RUBIGAN 12 EC05-0,06%+POLYRAM COMBI 0,25-0,3% töménységben RUBIGAN 12 EC05-0,06%+MERPAN 50 WP 0,25-0,3% töménységben RUBIGAN 12 EC05-0,06%+DELAN 750 SC 0,04% töménységben Forgalmazza: KEMOKER Kft. 4400 Nyíregyháza, Westtik Vilmos u. 2—4. (A raktárunk mellett. Homokkísérleti Intézeti Telefax: 42/430-108, 42/432-306, 42/432-399, 30/454-065 Margitics Béla 30/553-102 Borsy Nándor Nyitva tartás: H.—R: 8.00—16.00 Szombaton: 8.00—13.00 Nálunk a megyében legolcsóbb áron szerezheti be növényvédő szereit!

Next

/
Oldalképek
Tartalom