Új Kelet, 1996. március (3. évfolyam, 52-76. szám9

1996-03-01 / 52. szám

IhL 34 » Ára: 24 Ft 7. oldal SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI NAPILAP HL évfolyam, 52. szám — 1996. március L, péntek Az otthon melegéről álmodnak P RFID U C T ELSŐ A KONYHÁBAN F*&aeztók M,kroaü^ Automata mosógépe* ■páraeiezfvók TőzheÜek Moeó-ezárítók konyhabútorok Kombinált hűtők Szívók varróit** Kávéfőzők ^°So3azógépek Nyíregyháza, Rákóczi utca 14. Tel.:(42)416-016 H Electrolux ZDNUSSI AEG SIEMENS BOSCH Csökkenteni a feketegazdaságot Jelentősen lelassult a feke­tegazdaság növekedési üte­me az eddigi lépések ered­ményeként — állapította meg a kormány csütörtöki ülésén. Miként sajtóértekez­leten elhangzott, a kabinet­nek az a célja, hogy további intézkedésekkel a GDP kö­rülbelül 30 százalékáról 10- 20 százalék körülire szorítsa le a rejtett gazdaságban rea­lizálódó jövedelmet. összehívni, mert az OV tag­jainak több mint egyötöde ezt írásban kezdeményezte. Békemisszió Boszniában Egyetértett a kormány az­zal, hogy 35 magyar rendőr részt vegyen a Bosznia- Hercegovinában felállítan­dó ENSZ nemzetközi rend­őri erők békemissziójában. A szolgálat költségeit, 38 millió forintot a kabinet a költségvetés általános tarta­lékából biztosítja. Választmányi Határozat­ülés A Kereszténydemokrata Néppárt alapszabályszerű működését, a pártdemokrá­cia érvényesülését és az alap­szabály módosítását vitatja meg szombaton a KDNP Or­szágos Választmánya. Az eredetileg március 23-ára ter­vezett ülést azért kellett most módosítás Módosította a kormány a gazdasági kabinetre vonat­kozó határozatát. A változ­tatásokban jelentős szerepe volt Medgyessy Péter kéré­sének, hogy erősítsék meg a kabinet szerepét — hang­zott el a kormányülésről szó­ló tájékoztatón. a személyesen adja fel lakossági apróhirdetését Nyíregyházán, a Bujtos utca 32. szám alatt, a felvételi irodán egy szó mindössze 15 Ft-ba kerül! Továbbképzés a sóstói oktatási központban Erős, ütőképes érdekvédelmet! Az MSZOSZ Szabolcs-Szat- már-Bereg és Hajdú-Bihar me­gyei képviselete a Friedrich Ebert Alapítvány támogatásá­Sóstógyógyfürdőn, az oktatá­si központban. A felkészítőn a napi érdek- védelmi tevékenységet segítő Uj pénzügyminiszter Kinevezték Medgyessy Pétert Göncz Árpád köztársasági elnök a miniszterelnök javaslatára március l-jei hatállyal pénzügyminiszterré nevezte ki dr. Medgyessy Pétert — tájékoztatta az MTI-t csütörtökön a köztár­sasági elnök sajtóirodája. val szakszervezeti titkárok, tisztségviselők és üzemi taná­csok elnökei részére kétnapos továbbképzést szervezett témakörök feldolgozása szere­pel, így többek között az üze­mi tanácsok és a szakszerveze­tek jogosítványairól, az együtt­A települések biztonsága Ha veszélyben a lakosság Településeink vezetőit több rendszeres tanácskozáson ké­szítik fel teendőik ellátására. Tegnap a megyeszékhely egy hatállomásos előadás- és kon­zultációs sorozat befejező hely­színe volt. Az oktatásokat a megyei védelmi iroda titkársá­gának, a megyei polgári védel­mi, valamint a hadkiegészítési parancsnokságnak a munkatár­sai tartották. Nyíregyháza, Nagykálló, Tiszavasvári és körzeteik településeinek pol­gármesterei és jegyzői a minő­sített helyzetekkel kapcsolatos teendőikről kaptak felvilágo­sítást, ugyanis ők a felelősek, ha tömegesen veszélyeztetett a települések lakóinak élete, egészségének biztonsága. Feladatokat írnak elő a jog­szabályok a rendkívüli helyze­tek megelőzésére, a következ­mények esetleges felszámolá­sára. Az árvízi védekezéssel kapcsolatban információkat kaptak a települések első em­berei azokról a nyilvántartott erőkről és eszközökről, ame­lyeket a vízügyi igazgatóság technikai parkján felül még igénybe vehetnek. Szó volt még a mozgósításról, a polgári védelmi szolgálatok beveze­téséről, a lakosság kitelepíté­sének, befogadásának és ellá­tásának megszervezéséről. A sorkatonai szolgálattal összefüggő jegyzői teendőle is napirenden voltak. A polgár- mesterek megtudták, hogy mi­lyen veszélyeztetettségi javas­latot küldött a településekről a megyei védelmi bizottság a Belügyminisztériumba. Fontosságáról csak annyit, hogy belügyminiszteri jóváha­gyás után a veszélyeztetettsé­gi besorolás mértékétől függ a városok, községek védelmi kö­vetelménye. A minősítés meg­határozza a polgári védelmi szervezetek számát, és az eh­hez szükséges erőket, eszközö­ket. A ROCKY ÓRIÁSI SZENZÁCIÓJA! 2490 Ft-os CD-ket hihetetlen áron, csak 599 Ft-ért vásárolhatják meg a ROCKY üzleteiben! PL: ICE MC 1995-ös album, TOTAL DANCE fesztivál előadói: D.J. Bobo, Fun Factory, Carpe Diem, Flip Hop Boyz Üzleteink: Nyíregyháza, Búza tér; Kelet Áruház fsz.; Zrínyi Ilona u. 3—5. Kisvárda, Szent László u. 21. működés lehetőségeiről, fog­lalkoztatáspolitikai kérdések­ről, a kollektív szerződésekkel szemben támasztott követel­ményekről, a bérmegállapodás­ról, s egyáltalán a piacgazda­ság keretei között működő ér­dekvédelemről volt, illetve lesz szó. A kétnapos továbbképzést tegnap délelőtt Vaskó Mihály, az MSZOSZ területi képvise­lője nyitotta meg, majd Krén Ildikó tudományos munkatárs mutatta be a Friedrich Ebert Alapítványt, amely a szociális demokrácia és a munkásmoz­galom eszmeiségét és alapérté- keit vallja magáénak. Záró.- gondolatában erős, tárgyaló- és ütőképes érdekvédelmet kfS vánt. Kisgyörgy Sándor, az Érdek­védelmi Tanácsadó Szolgálat (ÉTOSZ) igazgató-helyettese elmondta, hogy Magyarorszá­gon 1988-tól nincs szakszerve­zeti alapképzés, amelynek lát­ható jelei megmutatkoznak az érdekvédelmi munka hiányos­ságaiban. Szinte alig beszélhe­tünk szervezettségről, míg a példaként említett Svédország­ban a 90 százalékot is megha­ladja ez az arány. (Folytatás a 2. oldalon) Tavaszvárás Ibrányban Az ibrányi közösségi ház az általános iskolával együttműködve a Tavasz­váró című rendezvénysoro­zat előadásaira invitálja a város polgárait. Március 1— 3. a farsang és a Tátika vetélkedő ideje, az általá­nos iskolások részvételével. Március 5-én, délelőtt 10 órától filharmóniai előadás lesz, a Zeneszínház produk­ciójában közreműködik Ta­hi Tóth László és Kárászy Szilvia. Március 8-án a Mandala Dalszínház a Ko­lumbusz című musicalt mu­tatja be. A Tátika körzeti ve­télkedőjén március 13-án „tátikázhatnak” a gyerekek a Rétközi Ííkolaszövetség által meghirdetc-it ver??-.' nven. Nemzeti ünnepünkön, március 15-én délután kér órától sportvetélkedő lesz, majd este hattól az általános iskola jótékonysági bálja következik, amelyen fellép­nek a Mandala Dalszínház és a Várhosszúréti énekkar tagjai is. Március 22-én 18 órától Péter és Noémi cím­mel emlékkoncert és lemez- bemutató a Bubble Beat elő­adásában. Valamennyi ren­dezvényt a közösségi ház­ban tartják. Oktatásitürvény-módosítás A tanár is tanuljon! Alapvető, lényegi változta­tásokat tartalmaz a közoktatá­si törvény módosítását előké­szítő koncepció. Ez az oktatói­nevelői munka minőségi javí­tását, illetve az intézményi működés lehetőségeinek fej­lesztését célozza meg az egyre szűkülő költségvetéssel szem­ben. Mindezt dr. Szabó Zoltán, a Művelődési és Közoktatá­si Minisztérium politikai ál­lamtitkára mondta csütörtökön, a Tavaszi Pedagógiai Napok napok megnyitóján. (Folytatás a 2. oldalon) a személyesen adja fel lakossági apróhirdetését Nyíregyházán, az Árok utca 15. szám alatt, az Új Kelet szerkesztőségében egy szó mindössze 15 Ft-ba kerül! RTV-magazin 24 oldalon * Mezőgazdaság 6. oldal * Halálos autózás 3. oldal

Next

/
Oldalképek
Tartalom