Új Kelet, 1996. május (3. évfolyam, 102-126. szám)

1996-05-02 / 102. szám

»Jps- *— SZ ABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI NAPILAP III. évfolyam, 102. szám — 1996. május 2., csütörtök Ára: 22.50 Ft Egyezség nélkül A külügyi szóvivő szerint nem hathat negatívan a ma­gyar—román alapszerződési tárgyalásokra az, hogy Jev- genyij Primakov orosz külügy­miniszter bukaresti látogatásán nem sikerült Romániának és Oroszországnak egyezségre jutnia alapszerződésük vitás kérdései felett. A Magyar Köz­társaság megadta az új jugosz­láv nagykövetnek az állomás­helyének elfoglalásához szük­séges jóváhagyást, és rövide­sen Magyarország is megkéri azt kijelölt belgrádi nagyköve­te számára. Társaságok szervezése Társaságokká alakulnak június 1 -jén a most még költ­ségvetési szervezetekként működő és gazdálkodó köz­úti igazgatóságok. A társasá­gokat a Közlekedési, Hírköz­lési és Vízügyi Minisztérium alapítja, kiadásaikat az útalap és kisebb részben a költség- vetés finanszírozza és to­vábbra is a 30 ezer kilométe­res országos közúthálózat üzemeltetését, fenntartását és karbantartását végzik majd. Környezetkímélő Hajdú-termékek A magas légköri ózont kí­mélve egyre kisebb mennyi­ségben használnak fel freont termékeik gyártásánál a Haj­dúsági Iparművek Rt.-nél. Ez a nagy költséggel végrehaj­tott fejlesztés eredménye — számoltak be a gyár képvi­selői a BNV területén az Aquatherm '96 kiállításon rendezett keddi sajtótájékoz­tatón. Határőrség — leszerelés Leszerelt kedden 1650 határőr, helyükre május kö­zepén vonulnak be az újon­cok. Krisán Attila ezredes, a Határőrség szóvivője az MTI-nek elmondta, hogy a leszereltek 70 százaléka ré­szesült átlagosan 4500 forint segélyben. A bevonulók a helyi önkormányzattól igé­nyelhetik majd az összeget. Magyar békefenntartók A honvédelmi tárca arra készül, hogy a jövő év má­sodik felétől megháromszo­rozza az ENSZ ciprusi béke- fenntartó egységében részt vevő magyar katonai erőt, az ott állomásozó egy magyar szakaszt háromra, azaz egy századra bővíti. Ezt Keleti György honvédelmi minisz­ter jelentette be szerdán Bu­dapesten azt követően, hogy Cipruson — osztrák partne­rével együtt — felkereste a békefenntartó erőket. Tavaly ősz óta 39 magyar katona vesz részt az addig kizárólag osztrák ENSZ békefenntar­tók által végzett ellenőrző te­vékenységben. Gyógyszeráremelés MTI Átlagosan 35 százalékkal emelkedett a gyógyszerek ára május 1-jétől. Ezzel egyidejű­leg lép hatályba az a jogsza­bály, amely szerint az alacsony jövedelműek közgyógyellátási igazolványt kaphatnak, így számos gyógyszerhez ingyen juthatnak hozzá. A gyógyszerek részben a termelői-beszerzői árak 13 százalékos növekedése, rész­ben a támogatási rend meg­változása miatt drágulnak. Az áremelkedés a Magyaror­szágon kapható háromezer patikaszerből mindössze hét­százat hagy érintetlenül, ezen belül alig 30 olyan termék van, amelynek az ára csök­ken. Továbbra is ingyenes marad több mint négyszáz súlyos, krónikus betegségben használt készítmény. Nem kell fizetni például a daganatos, a sclero­sis multiplexes vagy az ideg­elmebetegek gyógyszereiért. A biztosító huszonhárom ilyen betegségcsoport esetén fizeti ki a beteg helyett a gyógyszer teljes árát. Esős májusra ébredve Nyíregyházán a városházáról hintók, lovasszekerek indultak tegnap a Vadaspark felé. A pol­gármesterrel és a város veze­tőivel lassan kopogtak végig a város vizes utcáin. Az ebédidő iájá-i do&újónap meleg sugaraival biztatta a ma­jálisra indulókat. A gyerekeket az állatok és a játékok, a fel­nőtteket a virsli és a hideg sör vonzotta leginkább. Délben a lovas hagyományo­kat bemutató kiállítást Csabai Lászlóné, Nyíregyháza polgár- mestere nyitotta meg. Elmond­ta, hogy kissé furcsa szemmel fogadták, amikor a Kabaláson majálisozóknak elmondta, hin- tóval fog „végigrobogni” a vá­roson. Sokak úri bolondériának tartották. Ő mégis úgy érzi meg kell tisztelnie azokat az embe­reket, akik egy napra abba­hagyták munkájukat és feldí­szített lovaikkal jelentek meg a városban. Kívánni annyit tud, hogy munkájuk ne csak pará­dét, hasznot is hozzon számuk­ra. (Folytatás a 3. oldalon) Kozma Ibolya (Új Kelet) Folytatódik az akció! | Tartóztassa le Mister! X-et! Jutalma ma már 8000, azaz nyolcezer forintnyi ajándék a Rockytólü! Az akció szabályai: 1. Mindennap megírjuk. | hogy Mister X mikor mer-1 re jár és hol csíphetik fü-1 lön! I 2. Mister X-et a mellékelt | árnykép alapján kell felis-1 mernie! 3. Ha felismerte, menjen 1 oda hozzá, egy aznapi Új | Kelettel üssön a vállára, és mondja a következőt: ÖN MISTER X! AZ OLVA­SÓK NEVÉBEN LETAR­TÓZTATOM! 4. Ha a „gyanúsított” I esetleg tagadna, kérje meg, 1 hogy nyissa szét kabátját. 1 Ellenőrizze, hogy a kabát | bélésén elöl van-e egy nagy | X jelzés. Ha nincs, akkor | ön tévedett, és nem Mister | X-szel áll szemben. Ebben 1 az esetben jobb, ha bocsá- íj natot kér az illetőtől... 5. Mister X értéke folya- f matosan növekszik! Ma már 8, pénteken 10, szom-1 baton 15, hétfőn 25 és ked-1 den már 50 ezer forint ér-1 tékű ajándék jár elfogásá- 1 ért! 6. Figyelem! Mister X | úgy viselkedik, mint egy 1 hétköznapi járókelő. Be-1 megy üzletekbe, válogat, I nézelődik, vagy éppen sé-1 tálgat és kirakatokat néze-1 get. Az sem biztos, hogy fi egyedül van! Egyáltalán, I minden lehetséges! 7. Aki elmulasztotta le- 1 tartóztatni — holott mond- j juk beszélgetett vele —, az | számíthat arra, hogy a más- napi lapban önmagára is- g merhet, mert a beszélgetés | helyszínét és tárgyát la- & púnkban olvashatja. Ez azonban már késő bánat § lesz! 8. Amennyiben Mister X fj lebukik, „letartöztatójával” I riport készül! 9. Az ajándékot a nyer- I tes még aznap megkapja! ; 10. Ha Mister X a játék 1 során „lebukik”, másnap a 1 helyébe új személy lép! Az | Új Mister X (vagy esetleg | Miss X) árnyképe terme- | szetesen benne lesz az Új | Keletben! Tehát FIGYELEM! Mindenki nyissa ki a sze- | mét, és mindenkinél legyen | kéznél egy Új Kelet, mert | annak hiányában a letartóz- 9 tatás nem lehetséges! FIGYELEM! Mister X | felbukkanása ma Nagyha­lászban várható. Ismerje fel! Ütögesse meg a vállát egy friss (csütörtöki) Új Ke­lettel, és mondja a követke­zőt: ÖN MISTER X! AZ OLVASÓK NEVÉBEN LETARTÓZTATOM! Most csak előfizetőink nyerhetnek, miután iga­zolták, hogy valóban azI előfizetők táborába tar- j toznak! Sok sikert! Jó vadásza- 1 tot! Mr. X értéke ma 8000 S ^orintn^yutalomcso:mag!

Next

/
Oldalképek
Tartalom