Új Kelet, 1998. január (5. évfolyam, 1-26. szám)

1998-01-02 / 1. szám

ingyen! Megfogadtuk - megfogadjuk - meg fogjuk fogadni 6. oldal Ára: 28 Ft f Munkatársaink FUJI alapanyagra és technikával dolgoznak. V. évfolyam, 1. szám - 1998. január 2., péntek Kilépett medréből a Kraszna F. T. (Új Kelet) Jelentős, néhol negy­venmilliméteres csapa­dék hullott az utóbbi napokban a Felső-Ti- sza vízgyűjtő területén, de a folyók magyaror­szági szakaszán nem várható készültségi fo­kozat elrendelése. Az óév utolsó előtti nap­ján megszűnt a csapa­dék utánpótlása, így a már korábban leesett esőből várható még a folyók vízszintjének emelkedése. A Tiszán és a Szamo­son szilveszter napján csak egy-két méteres áradást mértek, de a Krasznán ettől jelen­tősebb áradás volt. Áger- dőmajornál az év végé­re a folyó kilépett med­réből, és már a töltésol­dalakat mossa, 521 centi­méterrel tetőzött a víz­szint. A magyar védelmi vonalak mentén elrendel­ték az első fokú készültsé­get, ami figyelőszolgálatot jelent. Mivel a csapadék utánpótlása megszűnt, nem várható magasabb készültségi fokozat elren­delése, inkább lassú, két- három napig tartó apadás valószínű. A Túron nem kellett fi­gyelőszolgálatot elrendel­ni, de a román oldalon első fokú készültség van ér­vényben. Ezen a folyósza­kaszon is észlelhetők az apadás jelei, és nem várha­tó további vízutánpótlás. Felső-Szabolcsban és az Ecsedi-lápon üzemelnek az átemelőszivattyúk. A fa­gyos talajon hamar össze­fut a víz, és könnyen bel­vízveszély alakulhat ki. Csabai Lászlóné polgármester asszony köszöntötte az új esztendő első napján a hagyományos újévi kon­cert közönségét. A hangverseny résztvevői külön- külön is tisztes jubileumot ünnepelnek 1998-ban. A mazsoretteken nem nagyon látszott, hogy immáron huszonöt éve masíroznak rendületlenül, mint ahogy a koncert-fúvószenekar is letagadhatna jó pár évti­zedet a jubileumi hatvanból. Nagy találmány ez az újesztendei fúvós muzsika, és akik fújják, nagyon tudják szakmájukat. A művelődési központ közön­sége pedig hálásan élvezte a könnyed, dallamos zenét, a táncosok ritmikus mozgását és a mazso- rettek kecses eleganciáját. A koncert végén mi is lehetett volna más a stílszerű búcsúszó: whisky and gin, jövőre veled ugyanitt. Szilveszter éji vegyesválto Berki Antal (Új Kelet)- Ugyanúgy, mint a többi. Talán csak annyiban más, hogy amíg ilyentájban min­denki az óesztendőt búcsúz­tatja, és köszönti az újat, ad­dig mi egy új emberke szüle­tésénél bábáskodunk, és kö­szöntjük őt abból az alkalom­ból, hogy az emberiség teljes jogú tagja lett. A munka is ugyanaz, mint az esztendő többi napján. Nálunk, a me­gyei kórházban éjfél előtt húsz perccel császármetszés­Evtizedek óta köszönti az Állami Biztosító az újesztendő legkorábban született csecsemőit. Érdekes, hogy a külvi­lágban sokkal nagyobb izgalmat okoz ez a nem kevés pénz­zel járó „verseny”, mint a szülőszobákban. Kismama, szülésznő, ápolónővér és orvos nem is törődik ilyenkor az esetleges elsőséggel. Teszik a dolgukat, mint mindennap, nem is gondolnak a győzelem lehetőségére. A születendő gyermek és az édesanya egészsége mindennél fontosabb. Dr. Keresztyén István főorvos urat kérdeztük: hogyan telik el egy szilveszter éjszakai ügyelet? sei jött világra 1997. utolsó csecsemője. Most így utólag visszagondolva, esetleg vár­hattunk volna a műtéttel né­hány percet, de fontosabb volt számunkra a születendő gyer­mek és az anya egészsége, mint az, hogy nálunk szüles­sen az idei AB-bébi. Úgy ítél­tük meg, hogy a műtétet azon­nal meg kell kezdeni, és így is cselekedtünk. A kisfiú, Vass Miklós (a képen felül) egészségesen jött a világra 23 óra 40 perckor, mint ahogy hála Istennek egészséges az édesanyja is. Nem sokat kel­lett várni az idei első csecse­mőre sem. 1 óra 15 perckor született Zolcsák Fanni, aki Nyíregyháza első 1998-as polgára lett. Ügyeletben nincs ünnepnap, nincs pezsgőzés, szellemileg és fizikailag fris­sen kell végeznünk feladata­inkat. Pontban éjfélkor meg­ittam egy dupla duplát. Azzal köszöntöttem az újesztendőt. így mulattunk i Tisztelt Olvasóink! Kedves Barátaink! Kérem, engedjék meg, 1 hogy lapunk, az Új Kelet £ nevében őszinte barátság- I gal és szeretetteljes tiszte- f lettel köszöntsem Önöket, I és kívánjak a tavalyinál | sokkal könnyebben el- | viselhető, emberibb - | magyarán: boldogabb — I esztendőt! A magunk részéről ter- g mészetesen továbbra is § mindent megteszünk, hogy £ SZEMÉLYESEN képvi- g seljük Olvasóinkat azál- g tál, hogy bátor kiállással i hangot adunk problémá- 8 inknak, lett légyen az g egyéni vagy kollektív 1 gondok hordozója! Az Új Kelet előfizetői | és olvasótáborához tartóz- g ni immár egyéni és embe- g ri állásfoglalást jelent! | Olyan „klub” ez, ahol | azok gyülekeznek, akik í szeretik nevén nevezni a ’ gyermeket: a hazugságot ' nem csúsztatásnak, a gaz- ) emberséget nem ügyeske-1 désnek és a szent akará­sokat sem „kísérletező | jellegű próbálkozásnak” £ nevezik. Amifuggeüensé-1 günk nem a fejét a homok- ba fúró strucc hallgatása. Nem is a semmitmondó „hírtovábbítás” eredmé­nye, hanem a mindenkit meghallgatni igyekvők felelős tisztessége! Valljuk: a politikai igaz- ság (ha ugyan van ilyen egyáltalán) nem lehet | egyetlen párt vagy gyülc- j kezet „hitbizománya”, hi- -■ szén senki és semmi sincs ezen a Földön, ami embe- s ri tákolmányként tökéle-1 tes lenne... A valódi igazság a ken-1 dőzetlen valóság magalf Olyan, amilyen. Nem igé-1 nyel magyarázatot, és az-3 üres ígérgetés sem változ-1 tat rajta. Persze lehetneI meséket mondani, andalí-1 tó hazug történetek ópiu- 8 mával kábítani Önöket. | de úgy hisszük, hogy ezl nem napilapunk „felada-1 ta”. Akad bőven egyéb fó-1 rum, amelyik megteszi| ezt. Mi együtt nyögjük | Önökkel a világ terheit,! együtt fordítunk hátat az 8 élet kíméletlen vámsze-J dőinek! Nem dúskálunk anyagi g javakban, és nem áll mö­göttünk szinte korlátlan mennyiségű „nyugati” tőke, és nem támogat minket egyetlen politikai párt sem. Meglehet: úgy könnyebb lenne az éle­tünk, azonban így bátran nézhetünk az Önök sze­mébe. Nem kívánunk ezen változtatni! Azok mara­dunk, akik voltunk: egy tisztességes MAGYAR napilap munkatársai. És, hogy ez az út min­den rögössége ellenére mégis járható, ezt Önök­nek köszönhetjük, akiket szolgálni igyekszünk! Legyen tehát íme közös örömünkre a tény, hogy az Új Kelet immár ÖTÖDIK ÉVFOLYAMÁT kezdi! Boldog új évet! Palotai István lapigazgató

Next

/
Oldalképek
Tartalom