Új Kelet, 1995. május (2. évfolyam, 101-126. szám)

1995-05-02 / 101. szám

Ara: 12,50 Ft SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI NAPILAP H. évfolyam, 101. szám — 1995. május 2., kedd Fodor Gábor Bukarestben A kedden aláírásra kerülő magyar—román oktatási együttműködési egyezmény azért igen lényeges, mert eb­ben állapítja meg a két állam azokat a kvótákat, amelyek az öszöndíjasok cseréjét sza­bályozzák, valamint vállalja információk, dokumentu­mok cseréjét, továbbá hitet tesz amellett, hogy a másik államban élő kisebbségeknek segítséget nyújt saját tan­könyveik használatához. A korábbi hasonló, 1994 végén lejárt megegyezés helyébe lépő új, három évre szóló do­kumentum valamivel tovább megy, mint az eddigi — mondotta Fodor Gábor mű­velődési és oktatási minisz­ter hétfőn Bukarestben. Incidens nélkül A Heves Megyei Rendőr­főkapitányság hétfői tájékoz­tatása szerint incidens nélkül folyt le az a szombaton kez­dődött, úgynevezett OI-fesz- tivál, amelyre, a rendezők nyilatkozata szerint ötszáz, magukat jobboldali, nemzeti gondolkodású fiatalnak ne­vező ifjút vártak Egerbe. A főkapitányság ügyeletese hétfő este is megerősítette az MTI-nek, hogy az ünnepi majális során, a Szépasszony- völgyben sem került sor kü­lönleges eseményre. Mint is­meretes, az utóbbi három esztendőben a május elsejei, a Szépasszony-völgyben megrendezett majális rend­szeresen alkalmat szolgálta­tott az úgynevezett skinhead majális megtartására, ame­lyek során nem egyszer ve­rekedésekre, a rendőrség nagy erőkkel történő beavat­kozására került sor. SZDSZ-majális a Margitszigeten A Szabad Demokraták Szövetségének majálisát a Margitszigeten a sí ép időben több ezer budapesti felkeres­te. A szabaddemokraták — mint azt Pető Iván pártelnök az MTI munkatársának ér­deklődésére elmondta — tu­datosan nem terveztek a ma­jálisra politizáló programo­kat, az SZDSZ más formában is tudja közölni mondaniva­lóját, nem kell például sör­ivás közben is arról beszél­ni, mint hétköznap. A majá­list délután meglátogatták a párt vezető politikusai. Pető Iván ez alkalommal újság­írókkal beszélgetve értékel­te a közelmúltban nyilvá­nosságra hozott köz­vélemény-kutatási eredmé­nyeket is. Az SZDSZ elnö­ke nem lepődött meg azon, hogy a március 12-ei stabi­lizációs kormányintézkedé­sek következtében valame­lyest csökkent a szabadde­mokraták népszerűsége. Ez a visszaesés azonban mára abbamaradt. A politikus hangsúlyozta: egy pártnak nem csak a napi népszerű­ségével kell törődnie, hanem az elvégzendő feladatokkal is. A holnap népszerűsége pedig Pető Iván szerint azon múlik, hatékonyan végzi-e a kormány a munkáját. Aláírásgyűjtés Aláírásgyűjtési akcióba kezdett hétfőn az SZDSZ biharkeresztesi szervezete. Lakossági támogatással azt szeretnék elérni, hogy mie­lőbb épüljön meg a 42-es számú főközlekedési útvo­nalnak a várost elkerülő sza- kasza. A tervek szerint ugyanis a közeljövőben jelentősen bővítik az ártándi határállomást, amely a nem­zetközi áruforgalom legfőbb lebonyolítója lesz a keleti határszakaszon. A Biharke- resztesen átvezető 42-es főút azonban máris telített, a megsokszorozódó határfor­galom pedig lehetetlenné tenné a városlakók életét. Balatoni szezonnyitó A Keszthelyen rendezett balatoni szezonnyitó majá­lis keretében Fa Nándor, a Magyar Jachtszövetség el­nöke, óceánvitorlázó hétfőn ünnepélyesen felavatta a Balaton első nagy hajója, a Phoenix gálya újraépítési te­lephelyét, a Helikon Szálló szomszédságában. Mint mondotta, Festetics György gróf 200 évvel ezelőtti ha­jójának élethű mása a jö­vőbe vetett hit jelképe, s a világörökség része lesz, megépítése pedig országos üggyé kezd szélesedni. Kö­zel 100 millió forint a legen­dás hajó, valamint a keszt­helyi móló ’’vendégszámya- ként” kialakítandó kikötő építési költsége. Elkészülte után Keszthely város tulaj­dona lesz a Phoenix, s mű­ködtetéséhez, akárcsak a ter­vezéséhez jelentős segítsé­get nyújt a Mahart Rt. is. A háború véget ért A miniszter és a szakszervezeti elnök majálisa Záhonyban A hideg reggelt verőfényes nap követte vasárnap Záhony­ban. Ezen a napon tartotta a Vasutasok Szakszervezete Záhonyban-majálisát, melyre Lotz Károly közlekedési mi­niszter és Márkus Imre VSZ- elnök is elfogadta a helyi VSZ-alapszervezet meghívá­sát. Ennek oka lehet egyebek között a közelmúltban lezaj­lott vasutassztrájkban tapasz­talt magas záhonyi részvételi arány, illetve a közelgő üze- mitanács-választás is. A miniszter Mercedese ne­gyed tizenegykor futott be, Már­kus Imre pedig fél óra múlva, a pesti gyorssal érkezett. Pöhac- ker Attila, a VSZ záhonyi alap­szervezetének titkára nyitotta meg a művelődési központ szín­háztermében a rendezvényt Kö­szöntött^ a megjelenteket, köz­tük Sipos Istvánt, a MÁV vezér­igazgató-helyettesét. Ezt köve­tően Lotz Károly emelkedett szólásra: — Nagyon találó jelszónak tartottam azt, amit a sztrájk előtt és alatt is több helyen láttam kiírva, hogy a vasutat csak a vasutasok menthetik meg. Én azt hiszem, hogy ez közös fel­adatunk, a kormánynak, és a vasutasságnak is — mondta a miniszter. Megelégedettségének adott hangot a megfelelő és korrekt kollektív szerződés létrejötté­ért, és nélkülözhetetlen, elke­rülhetetlen lépésnek nevezte a MÁV átalakítását. Az év első három hónapjában 20 száza­lékkal nőttek a fuvarteljesít­mények, és ha sikerül a vasút menedzsmentjének ilyen ará­nyú növekedést- továbora is elérni, akkor sikerülhet a be­vételeket — ha nem is viharo­san, de — gyorsan növelni. Záhonyban vasúti forgalmi növekedést gerjeszthetnek a közelmúltban a MÁV által Moszkva irányába tett lépések. Külön kitért Lotz Károly a ka­miongondokra, ezek határát­kelési, parkolási problémáira. Véleménye szerint a bajok megoldását elősegítené a ka­mionok vasúti szállítása. Min­den fejlődés alapja azonban a minőségi és pontos munka, ezért nagyon remélik, hogy a sztrájkok ritkán vagy egyálta­lán nem fognak megismét­lődni, mivel a bizonytalansá­got növelik, ezért a külföldi part­nerek nem fognak Magyaror­szágon keresztül szállítási uta­kat választani — hangzott el. (Folytatás a 3. oldalon) Lottó­nyeremények a 16. oldalon Totó­eredmények a 13. oldalon y Változások Vannak kezdetek, vannak folytatások és vannak olyan folytatások, amelyek a kez­dés jeleit is magukon vise­lik. Az Új Kelet ilyen stádi­umhoz érkezett. Éppen a múlt szombaton értük el a második évfolyam századik számát, s a százegyediket már új körülmények között szerkesztjük. Ez elssorban azt jelenti, hogy megválto­zott a lap tulajdonosa: mint az impresszumból is kiderül, ezentúl a Start Rehabilitáci­ós Vállalat és Intézményei jegyzi tulajdonosként az Új Keletet. Véletlenül éppen erre az időpontra esik a lap küllemének megváltozása sj a rég tervezett — az olvasók| által is nagyon várt — tizen-| hat oldalra bővült teqedeleml megvalósulása is. Az Új Kelet gárdája a rég$ maradt, s eddigi elveinket^, sem akarunk változtatni. PoJ litikailag semlegesek kívá-| nunk maradni, s legfonto-jj sabb célunk a közvélemény! gyors és hiteles tájékoztatá-i sa. Ennek záloga az a most! már több mint egy ével együtt dolgozó csapat! amely azonnal a mélyvízben! tanult meg úszni, s mára$ összekovácsolódott. Az ed­digi eredményekben nem| kis része van a lapot eddi®, működtető Új Kelet Rtl vezetőjének, Igaz József neki akinek itt mondunk köszö-| netet. A körülményeink megvál-| . toztak. Az, hogy székhe-| lyünket a nyomdába tettük! át, azt is jelenti: még frisseb-| bek, még gyorsabbak lehe-i I tünk, s az olvasók is köny-g nyebben elérik a szerkesz-| tőséget. Nem vagyunk so-| kan, de gyakorta volt ré-| szünk nehéz pillanatokban.! Emiatt talán jobban b rjukl a gyűrődést, jobban érezzük! a tempót. Hisszük, hogy leszí erőnk megfelelni az olvasók! várakozásának. Mindebben! az önök támogatására is szá­mítunk, Tisztelt Olvasók... " Fidesz — Magyar Polgári Párt Ismét Orbán az elnök Ejtőernyős a Nyíregyháza-Örökösföld-i majálison (Képes beszámolónk a 4—5. oldalon) A Fidesz VII. tisztújító kongresszusán 252 igen, 27 nem és 2őérvénytelen szava­zattal ismét Orbán Viktort vá­lasztottak a párt elnökévé. A régi-új elnök megköszönve a küldöttek bizalmát, hangsú­lyozta: ha a rendkívüli kong­resszus a balul sikerült tava­lyi országgyűlési választások után nem szavazott volna bi­zalmat az elnökségnek, akkor ma egy szétvert párt marad­ványai fölött kellene búsla­kodniuk. A következő két év Orbán szerint egészen más lesz, mint elnökségének előző két éve volt. Akkor ugyanis megbízatása idejére estek az országgyűlési választások, ezért a kampány mellett „épít­kezésre” nem volt lehetőség. Bár gyors áttörést nem tud ígérni — mondta -—, de remé­li: az 1998-as országgyűlési képviselő-választásokra stabi­labb szavazóréteget sikerül megnyerniük. Ennek érdeké­ben május végéig elkészítik a pártszervezésre vonatkozó cselekvési terveket, majd szeptembertől pártépítési kampányba kezdenek. Orbán Viktor az MTI-nek adott nyilatkozatában kijelen­tette: bonyolult kérdés az, hogy mi a radikális és mi nem, mert mindig viszonyítás alapját ké­pezi az ügy. (Folytatás a 2. oldalon) Az Uj Kelettel kapcsolatos változásokról információk a 9. oldalon

Next

/
Oldalképek
Tartalom