Új Kelet, 1996. június (3. évfolyam, 127-151. szám)

1996-06-05 / 130. szám

2 1996. június 5., szerda Világkrónika m KE 11 ET Vége a titkos alkuknak? Jichak Samir volt izraeli miniszterelnök reméli, hogy az új Likud-kormány véget vet a titkos tárgyalásoknak, a Jeruzsálemről folytatott alkuknak és ismét megkezdi az iz­raeli ellenőrzés alatt lévő judeai, valamint szamariai terüle­teken az új települések létrehozását. A volt izraeli kormányfővel a La Stampa című olasz lap készített interjút. Halványulnak a békeremények Kevesebb mint egy héttel a sorsdöntő, elvileg minden érin­tett északír pártot tárgyalóasztalhoz ültető, első érdemi tár­gyalássorozat kitűzött kezdete előtt inkább halványulnak, semmint erősödnek az ulsteri békébe vetett remények, miu­tán a brit uralom ellen küzdő köztársasági gerillaszervezet (IRA) kedden „igen távolinak” minősítette a fegyvemyug- vás felújításának esélyét. Páncélosokat vetettek be A tádzsik kormányerők páncélosokat is bevetve támadják az ellenzék egyesített fegyveres erőinek állásait a tavildarai körzetben — írta kedden az ITAR-TASZSZ Teheránból. Hétfőn Dusanbéban katonai források azt közölték, hogy a kormányerők folytatják az ellenzéki fegyveresek visszaszo­rítását a májusban általuk elfoglalt településekről. Az ellen­zék tájékoztató központja arról adott hírt, hogy a kormány­csapatok rakétákkal és — helikopterről — bombákkal áraszt­ják el a falvakat. Két polgári személy meghalt, kettő megse­besült. A tájékoztatás szerint a körmáriycsapatök jelentős em­berveszteséget szenvedtek. „Egy kis idő” Netanjahunak Az Egyesült Államok azt szeretné, ha Szíria és a közel- keleti békefolyamatban érintett többi arab ország „egy kis időt” adna Benjamin Netanjahu megválasztott izraeli minisz­terelnöknek — jelentette ki hétfőn Washingtonban az ame­rikai külügyminisztérium szóvivője. Glyn Daviest azzal kap­csolatban kérdezték, hogy a szíriai és az egyiptomi elnök Kairóban tartott-találkozóján csalódottságának adott hangot Netanjahu első megnyilatkozásait illetően. Tévedésből lelőtt amerikai gép Egy japán hadihajó tévedésből lelőtt egy amerikai harci repülőgépet a Hawaii-szigetek közelében folyó hadgyakor­lat során—jelentette kedden a japán NHK televízió közlése nyomán a Reuter. A japán védelmi minisztérium szóvivője említette, hogy „incidens” történt a hadgyakorlat során, de nem bocsátkozott részletekbe. A Fuji televízió értesülése sze­rint a japán hajó légvédelmi rakétát lőtt ki az amerikai gépre, amely a találat következtében lezuhant, de legénysége élet­ben maradt. A szerény Jósé Maria Aznar Jósé Maria Aznar konzervatív spanyol miniszterelnök hétfőn este adott első televíziós interjújában szerénységét hangsúlyozta, éles kontrasztot képezve szocialista elődjével szemben. Aznar hivatali elődje, a 14 éven át kormányzó Felipe González — főleg az utóbbi években — olyan be­nyomást igyekezett kelteni, hogy nélkülözhetetlen mind a kormány, mind a Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) élén. Aznar viszont már az interjú elején kijelentette: „Nem hiszem, hogy nélkülözhetetlen lennék. Arra szorítkozom, hogy egyetlen feladatot lássak el: a mások szolgálatát.” 35 éves az antibébi MTI Európában 35 éve vezették be a fogamzásgátló tablettá­kat széles körben. Ebből az alkalomból a drezdai Német Higiéniamúzeum átfogó ki­állítást rendezett „Az antibé- bitabletta — a kéjről és a szerelemről” címmel. Gisela Staupe, a múzeum munkatársa elmondta: a kiál­lítás célja nem a felvilágosí­tás, hanem az, hogy beszél­jenek a témáról. Ezért a be­mutató nemcsak a gyógy­szerről, hanem a társadalmi jelenségről is szól. „A fo­gamzásgátló prizma, amely nyalábba fogja az erkölcsről és szexualitásról szóló vitákat” — mondta Gisela Staupe. A kiállításon 540 tárgy lát­ható. Bemutatják egyebek között az alternatív fogam­zásgátló szereket és a terhes­ség mesterséges megszakítá­sához szükséges műszereket. Szól a kiállítás többek között a hormonkutatásról, arról, hogy milyen szerepe volt a nácizmus idején a fogamzás- gátlásnak és a hatvanas évek szexuális forradalmáról is. Oswald Kolle szexkutató, aki felvilágosító filmjeivel szerzett nevet magának Né­metországban a hatvanas­hetvenes években, a kiállítás megnyitóján elmondta: a fo­gamzásgátló megjelenése jócskán megkönnyítette a szexualitás kiélését és a part­neri kapcsolatok kialakulá­sát, de nem helyettesítheti a felvilágosítást, amelynek mind a mai napig van mit pótolnia Németországban is. Boszniai háborús bűnösök Már szorul a hurok A NATO nagyköveti tanács döntésével összhangban George Joulwan tábornok utasította az IFOR-művele- tek végrehajtóit, hogy Boszniában a korábbinál is na­gyobb létszámú és sűrűségű járőrözéssel igyekezze­nek erősíteni a választások előkészítése szempontjá­ból elengedhetetlen biztonságos környezetet. MTI A NATO főparancsnoka egyúttal felszólított arra is, hogy amennyiben a járőrözés során erre mód nyílik, minden­képpen elő kell állítani a hábo­rús bűnök elkövetésével vádolt személyeket, és át kell adni őket a hágai Nemzetközi Tör­vényszéknek — közölte az Észak-atlanti Együttműködési Tanács berlini ülésének színhe­lyén a szövetség egyik neve mellőzését kérő illetékese. Egy korábbi rendelkezés ér­telmében a letartóztatások egyik fontos feltétele, hogy ke­rülni kell az IFOR-kötelékbe tartozó katonák biztonságának veszélyeztetését. Ez a szem­pont változatlanul érvényben van — erősítette meg az emlí­tett forrás. Az IFOR azzal, hogy a bé­keteremtés első százhúsz nap­jára előírt — alapvetően kato­nai jellegű — feladatokat lé­nyegében teljesítette, erőinek jelentős részét átcsoportosíthat­ja az eddigi elválasztó zónák­ból, és „szétszórhatják” őket az ország egész területén. Az in­tézkedés első számú célja, hogy a katonai jelenléttel konszoli­dálják a belső stabilitást és biz­tonságot, illetve hogy szavatol­ják a választások szempontjá­ból szintén elengedhetetlen mozgási szabadságot. Ennek kiegészítő következménye le­het az is, hogy megnő az esé­lye a hágai törvényszék által körözött személyek letartózta­tásának — mutatott rá az idé­zett szövetségi forrás. Példa­ként említette, hogy értesülések szerint a napokban Radovan Karadzic kénytelen volt lemon­dani arról a tervéről, hogy rö­vid időre elhagyja a boszniai szerbek által ellenőrzött Pálét, mivel nem volt kellően szava­tolt útjának zavartalansága. Mindez azt is jelenti, hogy „egyre szorosabb a hurok a háborús bűnösök körül”—je­gyezték meg szövetségi illeté­kesek. Göncz hazaindult MTI Háromnapos párizsi ma­gánlátogatása befejeztével Göncz Árpád köztársasági elnök kedden hazautazott. Göncz Árpád hétfőn meg­beszélést folytatott Jacques Chirac francia államfővel, majd a Sorbonne díszdokto­rává választották. Az állam­fő keddi programjában már csak egy napirendi pont, a párizsi magyar külképvise­let munkatársaival való ta­lálkozó és beszélgetés sze­repelt, majd Göncz Árpád menetrend szerinti géppel hazaindult Budapestre. Lehallgatási botrány Pozsonyban MTI A szlovák Twist Radio igazgatója, Andrej Hryc sze­rint hitelesnek látszik a szlo­vák belügyminiszter és a tit­kosszolgálati igazgató tele­fonbeszélgetését— tiltott le­hallgatással — rögzítő, és az érintetteket kompromitáló hangszalag. A szalagon rögzített be­szélgetést elsőként a Twist Radio közölte. A beszélgetés tartalmát az ellenzéki pártok annak bizonyítékaként kezelik, hogy az ifjabb Kovác elhurco­lásában része volt a szlovák tit­kosszolgálatnak, és szerintük az elhurcolás ügyében akkor nyomozó rendőrtisztet épp azért váltották le, hogy meg­akadályozzák az elhurcolás igazi tetteseinek leleplezését. Mint az a Twist Radio igaz­gatójának keddi sajtótájékoz­tatóján kiderült, Andrej Hryc a felvétel hitelességét a prá­gai rádió és televízió kutató- intézetének szakértőivel ele- meztette. A prágai szakértők megállapítása állítólag szinte biztosan rácáfol a szlovák bel­ügyminiszter védekezésére, aki szerint a hangfelvétel ha­misítvány. Kohl kérése II. János Pálhoz Lelkiismereti kérdés A katolikus egyháznak a fogamzásgátlással szembeni merev álláspontja felülvizsgálatát kérte — magánem­berként — Helmut Kohl német kancellár II. János Pál pápától. Kohl a katolikus egyházfő június második fe­lében esedékes németországi látogatása előtt adott in­terjút katolikus újságírók egy csoportjának, s a vasár­nap megjelenő interjúból részletes előzetest közölt a keddi olasz sajtó. MTI A német kancellár rendkívül elismerő szavakkal emlékezett meg arról a szerepről, melyet II. János Pál játszott az Európa keleti része feletti szovjet ura­lom megrendítésében, a német újraegyesítés megvalósulásá­ban. Ugyanakkor Kohl — a jelentős európai vezetők közül elsőként — hangot adott a vé­leménykülönbségeknek is. Egy kérdésre válaszolva Kohl úgy fogalmazott, hogy hangsúlyozottan magánember­ként a fogamzásgátlással kap­csolatos vatikáni álláspont fe­lülvizsgálatát kémé a pápától. „Németországban sok katoli­kusnak gondot okoz az egyház álláspontja. Véleményem sze­rint lelkiismereti kérdésről van szó, s a német püspöki kar is - 1968-ban a königsteini nyilat­kozattal — ilyen értelemben foglalt állást. Ez a nyilatkozat számomra jónak tűnik” — mondta a német kancellár. A königsteini nyilatkozatban a német püspöki kar a híveknek az egyházi törvény betartását tanácsolta, de azt is hangsú­lyozta, hogy a fogamzásgátlók használatáról hozott döntés az egyén felelősségének kérdése. Palotai István jegyzete Japán nem szokott... ...ok nélkül aggódni. És ha most ezt teszi, nagyon is jól tudja, hogy erre min­den reális oka meg is van... Észak-Korea a világ utolsó és egyetlen kommu­nista őskövülete. Már Ku­ba is el-eltér a marxi-leni­ni úttól, már leglább látsza- tilag igyekszik alkalmaz­kodni a világ mozgásaihoz, nem így Phenjan. Szinte teljességgel el­képzelhetetlen és érthetet­len az a makacs és görcsös ragaszkodás, ahogy Kim Ir Szén utódai próbálják kon­zerválni ideológiai „igaz­ságaikat”, miközben a nép éhezik. Úgy látszik, nem elég ezeknek a megrögzött vezetőknek az a tény sem, hogy a Nemzetközi Vörös- kereszt több mint tízmilli­óra becsüli a veszélyesen alultápláltak számát és ada­kozásra szólítja fel a vilá­got. A tévében már azt rek- lámozzák Észak-Koreá­ban, hogy milyen vadon termő növények fogyaszt­hatok, ami után már csak az következhet, hogy le­gelni küldik állampolgára­ikat... A helyzet olyan kataszt­rofális, hogy Japán véle­mények szerint bármelyik pillanatban őrült döntésre késztetheti Phenjan sztáli­nista urait, és lángba borít­hatja ezzel akár fél Ázsiát. Japán azt mondja, hogy „adakozzunk a biztonsá­gunkért”. Dél-Korea már nem ilyen egyszerű falat. Végül is érthető, hogy eredményeik és nemzeti büszkeségük megkemé­nyíti őket... Nem véletlen, hogy az ENSZ, amikor betiltotta és felszedésre rendelte a világ összes taposóaknáját, kije­lentette, hogy ez nem vo­natkozik a két Koreát elvá­lasztó demarkációs vonal­ra. A sztálinista vezetők csak az USA-val óhajtanak tárgyalni, déli testvéreikkel nem is akarnak szóba áll­ni. Amerika pedig nemigen mutat túlzott hajlandóságot a velük történő értekezés­re. Könnyen meglehet, hogy úgy gondolják: így hamarabb kerül tiszta víz a pohárba, és hamarabb ki­leheli lelkét észak monoli­tikus rendszere... Egy eset­leges amerikai beavatko­zás (illetve segítség) már koránt sem jár a vietnámi­hoz hasonló kockázattal, hiszen a kommunista vi­lágrendszer immár a múl­té és Kína sem fogja nyíl­tan támogatni a déli radi­kálisokat, ha ezzel elveszt­heti azt az óriási amerikai és nyugati tőkét, amely eddig és eztán még be- áramlik az országba... Ha Phenjan mégis hábo­rúra szánja le magát, az nem fog sokáig tartani, vi­szont azon rövid idő alatt, amíg tart (ha ugyan egyál­talán kitör) magában hord­ja az eszkaláció minden veszélyét...

Next

/
Oldalképek
Tartalom