Új Kelet, 1997. október (4. évfolyam, 229-254. szám)

1997-10-15 / 241. szám

ro %i o Elítélték a halálosan szeretőt 7. oldal Izraelből Sóstóra Új Kelet-információ Az izraeli Kiryat Motzkin város polgármestere, Haint Zűri és kísérete érkezik négy­napos látogatásra Nyíregy­házára október 15-én, szer­dán. A delegáció tagjai tár­gyalnak az önkormányzat vezetőivel, majd velük együtt részt vesznek Sótón a Sváj­ci-lak ünnepélyes átadásán. Ezt követően szerdán a Gödöllői Agrártudományi Egyetem nyíregyházi mező- gazdasági főiskolai karára lá­togatnak. Csütörtökön dél­előtt a vendégek Nyíregyhá­zával ismerkednek, majd a Zrínyi Ilona Gimnázium, később a Primom Vállalko­zói Inkubátorház és Innová­ciós Központ vézetőivel be­szélgetnek. Délután a megye- székhely izraelita egyház­főivel találkoznak, akikkel a hitközösség temetőjét is felke­resik. A program szerint Haim Zűri és a küldöttség tagjai pén­teken a Dunapack Rt.-be, a nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskolába, a Numiz­matikai Kiállítás megnyitójá­ra, szombaton a Sóstói Mú­zeumfaluba látogatnak. Jubiláló zrínyisek Új Kelet-információ Kétnapos ünepség kezdő­dik október 18-án az intéz­mény fennállásának 80. év­fordulója alkalmából a Zrínyi Hona Gimnáziumban. Az el­ső napon tudományos emlék­ülés és kulturális gála lesz, és iskolatörténeti kiállítás nyílik a gimnázium aulájában. Az Északi temetőben a pedagó­gusok rövid megemlékezése­ket tartanak a már elhunyt munkatársak sírjainál. A Zrí­nyi tornatermében délután verébavató lesz. Este a fiata­labb és az idősebb korosztály különválik: a diákokra veréb­avató diszkó vár, a felnőttek pedig nosztalgiavacsorán és Schultz-diszkón vesznek részt Az emlékünnepség foly­tatása 19-én a családi nap je­gyében telik. Reggel 9 órától mazsorettbemutatót, tanár­diák focit, formációs táncol, kaktuszkiállítást és sziklamá­szást látnak az érdeklődők. A kétnapos emlékünnepség zá­rásaként a Zrínyi Ilona Gim­názium diákjai a Kard és szív című zenés történelmi játékot adják elő a Móricz Zsigmond Színházban, amelyet belépő­jeggyel lehet megtekinteni. A jubileum alkalmából az iskola 80 éves múltját, jele­nét, és kicsit a jövőjét is be­mutató könyv is készült. ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ Kárpátalja Munkatársaink FUJI alapanyagra és technikával dolgoznak. IV. évfolyam, 241. szám - 1997. október 15., szerda Elutasították Nem kapta meg az Or­szággyűléstől a szükséges számú szavazatot a kor­mánynak az a kérése, hogy a házszabálytól való eltérés­sel, még a keddi ülésnapon tűzze napirendjére a tör­vényhozás a november 16- ai NATO-népszavazásról szóló előterjesztést. A javas­lat mellett 255-en voksoltak, 85-en tartózkodtak, 5-en a nem gombot nyomták meg. (Az MTI értesülése szerint az MDNP képviselői nem szavaztak.) Visszavonás Tiba Zsolt, Budapest fő­jegyzője kedden az Alkot­mánybíróság döntésére való tekintettel felkérte a kerüle­teket, hogy a november 16- ára tervezett népszavazási plakátokat a továbbiakban ne ragasztassák ki. Egyút­tal indokoltnak tartotta, hogy a többségében már kiragasztott plakátok mi­előbbi eltávolításáról intéz­kedjenek a helyi választási munkacsoportok. Megállapodás A magyar ipari cikkek 97 százaléka hamarosan vám­mentesen kerülhet az izra­eli piacra, miután kedden az ipari minisztériumban aláírták a magyar-izraeli szabadkereskedelmi meg­állapodást. Az egyezmény a két ország közötti áru­forgalom 2001-ig történő fokozatos liberalizálását rögzíti. Meghalt a plébános Kedden hajnalban meghalt Szemes József balatonke- resztúri apátplébános, akit egy héttel ezelőtt a parókián súlyosan bántalmazott két férfi. A támadók elmenekül­tek, de röviddel a történtek után a rendőrség mindket­tőjüket elfogta. Az idős embert életveszélyes sérülésekkel szállították a kaposvári megyei kórház intenzív osztályára, ahol azonban már nem tud­ták megmenteni az életét. „Látótárs” „Látótársnak” nevezték el azt a készüléket, amelyet va­kok számára fejlesztettek ki Izraelben. Szakemberek egy­behangzó véleménye szerint használata a vakok és gyen- génlátók életében meghatá­rozó fordulatot hozhat, akár szükségtelenné teheti a Brail- le-írást is, hiszen számítógép­hez kapcsolva diktál, felolvas - hangzott el azon a sajtótá­jékoztatón, ahol a mobiltele­fon nagyságú „látótársat” be­mutatták az újságíróknak is. Ábel Ágnes, a Magyar Vál­lalkozásfejlesztési Alapít­vány kuratóriumának tagja elmondta, izraeli tanulmány- útján fedezte fel ezt a vakok számára gyártott készüléket, amely odakint angol nyelven „beszélt”. Új galéria Nyíregyházán •ö o u_ találkozgattak. Közben a vád­lott felesége is tudomást szer­zett férje kapcsolatáról, és vá­lást kezdeményezett. A férfi ezután még gyakrabban találko­zott barátnőjével. Egy ilyen al­kalom adódott a hölgy számára végzetes napon is. A vádlott el­utazott Nyíregyházára, és el­ment a sértett lakására, de ott tartottak attól, hogy a férj vá­ratlanul hazajön és leleplezik magukat. Ezért úgy döntöttek, hogy a Palermo Panzióban ki­vesznek egy szobát, és ott nyu­godtam szerelmeskedhetnek. Az együttlét nem úgy sikere­dett, ahogy a sértett szerette volna, ezért megjegyzéseket tett partnere férfiasságára. (Folytatás a 3. oldalon) Kedden 17 órakor Nyíregyházán megnyílt Bakti Ká­roly festőművész Sziluett Galériája, ahol az első kiállító­ként szereplő Antal László megyei alkotó (jobbról a ne­gyedik) képeit három hétig tekintheti meg a közönség. Az alapító művész folyamatosan lehetőséget kíván biztosíta­ni a megyénkben élő festők, grafikusok, szobrászok szá­mára. Képünkön a művész mellett Palotai István művé­szetkritikus, Forgó Sipos József költő és Szász Eleonóra, a városi önkormányzat munkatársa. Tegnap a megyei bíróságon folytatódott a P. Ferenc (35) alsózsolcai lakos elleni per. Mint ismert, a vádlot­tat a megyei főügyészség halált okozó testi sértéssel vádolja. Az ügy ez év tavaszára nyúlik vissza, amikor március 19-én délelőtt Nyíregyházán, a Palermo Pan­zióban a takarítónő az egyik vendégszobában vérbe fagyva talált egy hölgy vendéget, aki előző nap egy férfi társaságában érkezett a szállóba. A helyszíni szemle azonnal megállapította, hogy az akkor még is­meretlen nő halálát bántalmazás okozta. Fullajtár András (Új Kelet) Az áldozat azonosítását ne­hezítette, hogy nem a saját ne­vén jelentkezett be, és lakhe­lyéül egy miskolci címet adott meg a recepción. A nyomozás során kiderült, hogy a meggyil­kolt nő Ny. Lászlóné (35) volt nyíregyházi lakos, de az eset felfedezése után pár órával a gyilkosa, P. Ferenc is elő­került. A vádirat szerint P. Ferenc a múlt év őszén a nagykállói pszichiátriai osztá­lyon ismerkedett meg Ny. Lászlónéval, ahol mindketten kezelés alatt álltak. A két ember között szoros érzelmi és szexuális kapcsolat ala­kult ki. Az intézetből távo­zásuk után is rendszeresen Hová lett a sertészsír? F. T.-K. Z. (Új Kelet) A hiány úgy két hónappal ezelőtt kezdődött. Először csak a dobozolt termékek tűntek el az üzletek polcairól, később már a lédig zsírt is mázsaszám vásárolták fel a viszonteladók. Annak néztünk utána, valójá­ban hová lett a korábban nép­élelmezési terméknek számító sertészsír. Nyíregyházán, a Búza téri pi­acon egymás mellett sorakoz­nak a szaküzletek. Végigjártuk mindegyiket, de a sertészsírnak még csak nyomára sem bukkan­tunk. Libazsír van, félkilós ki- csomagolásban százhúsz forin­tért. Zsírszalonna is kapható kétszáznegyven forintos áron, de az még egy külön művelet, míg abból zsír lesz. Míg néze­lődtünk, idős házaspár lépett be a boltba. Kiderült, kisnyugdíja­sok, és az étkezési olajat nem tudják megfizetni, marad a zsír. Tudják, hogy egészségte­len, de valamit enni kell. Zsír helyett most szalonnát vesz­nek. Egy kilóból úgy hatvan dekányi zsírt lehet kitermelni, de legalább megmarad a teper­tő, és frissen, paprikával, pa­radicsommal az is finom étek. A piaccsamok több húsboltját is Szentmiklóssy Mihály üzemel­teti. Tőle megtudtuk, úgy a nyár végétől kezdett akadozni az ellá­tás. Legnagyobb beszállítójuk, a Pápai Húsipari Rt. mind rendszer- telenebbül hozta az árut, majd el­maradt a termék a listáról. (Folytatás a 3. oldalon) Egy francia a magyar forradalomban 6. oldal

Next

/
Oldalképek
Tartalom