Új Kelet, 1997. augusztus (4. évfolyam, 178-202. szám)

1997-08-29 / 201. szám

1997. augusztus 29., péntek Sport Száraz Attila (Új Kelet) Tekintettel arra, hogy nem voltunk jelen, Ludvig Ágnest, a Magyar Tájéko­zódási Futó Szövetség fő­titkárát kérdeztük erről a bejelentésről.- Valóban elhangzott az ominózus mondat, de egye­lőre nagyon is feltételes módban. Arról, hogy a táj­futás felkerüljön az olimpi­ai sportágak közé, már ré­gen szó van, de mivel az elektromos médiák számá­ra rosszul közvetíthető, ezért rendre le is kerül a választható sportágak kö­zül. Gyakorlatilag a park­tájfutó versenyek kapcsán vetődött fel az olimpiára való felkerülés. Ezek a ver­senyek gyorsak, pergők, maximum egy-két óra az idejük, egyelőre mind a férfiaknál, mind a nőknél 25 induló vesz csak részt. Egy-egy versenyző 12-15 percet tölt a pályán, amely 3-3,5 kilométer hosszú. Nyilván ez jól közvetíthe­tő, eladható a médiák szá­mára. Nem véletlen, hogy a parktájfutás iránt van ér­deklődés Ázsiából, illetve Afrikából is.- Hány oszágban űzik ma a sportágat?- A nemzetközi szövet­ségnek negyvenkilenc nem­zet a tagja. Az északi orszá­gokban több tízezren űzik a sportágat. Nálunk 3,5 ezer regisztrált tájfutó van, de ehhez hozzávehetünk nyugodtan rpég 1-1,5 ezer „műkedvelőt", akik csak alkalmanként, nyílt kate­góriában állnak rajthoz. Bartha László, az NYV SC tájfutó-szakosztályának el­nöke örömmel, de fenntar­tásokkal fogadta a hírt: - Magam is a Nemzeti Sport­ban olvastam ezt a hírt. Nyilván örülnék annak, ha a sportág felkerülne az olimpiára, de érzésem sze­rint egyelőre ezért még na­gyon sokat kell tenni a nemzetközi szövetségnek. Mint minden sportágnak, nekünk is tudomásul kell vennünk, hogy az elektro­mos médiák, az ezzel járó reklámbevételek döntenek. Ha sikerülne bekerülni az olimpiai sportágak közé, annak nagyon örülnék, mert ez egy újabb lendüle­tet adhatna a tájfutásnak. — Elképzelhető, hogy el­jutna az olimpiára nyíregy­házi tájfutó?- Egyelőre erről felvetés szintjén is korai bármit mondani. Az azonban biz­tos, hogy fiatal a verseny­zőgárdánk. Hét év múlva a jelenlegi felnőtt versenyző­ink a legjobb „futó kor­ban” lesznek, de közben a mostani, sokat ígérő ifije­ink is beérhetnek. Nekünk egyelőre az a legfonto­sabb feladatunk, hogy a norvégiai világbajnok­ságra kijutott Wágner Ist­ván, illetve a korosztályos Európa-bajnokságon részt vett Cserpák Zsolt mellett újabb versenyzőket ad­junk a nemzeti csapatba. No és természetesen jól szerepeljünk az országos bajnokságokon, megőriz­zük vezető helyünket az egyesületi bajnoki pont­versenyben. Tájfutás az olimpián? Budapesten jártak hét közben a parktájfutó vi­lágverseny-sorozat főszervezői. Megtekintették az október nyolcadikai városligeti verseny elő­készületeit, és ha már itt voltak, sajtótájékozta­tón találkoztak az újságírókkal. A beszélgeté­sen elhangzott, hogy a 2004-es olimpián a táj­futás talán felkerül az olimpiai játékok program­jába. Karneváloztak a gyarmatiak Új Kelet-információ ______ Mi t csinál egy diák a szün­időben? Pihen, bulizik, ki­kapcsol... Van, aki nagy ál­dozatok árán készül, mun­kálkodik a cél érdekében. A fehérgyarmati Kölcsey Fe­renc Általános Iskola tanulói a debreceni OTP-Karnevál kupára voltak hivatalosak, emiatt (mint állandó meghí­vottak) már egy hónappal a rendezvény előtt „hangoltak a koncertre”. Az egy hete vé­get ért, Olasz Focisuli által szervezett tornán hét korosz­tály százharmincnégy (!) csa­pata vett részt. A két gyarma­ti együttes eredményei: 1985. január elseje után születettek (tizenhat indu­ló): - Miskolc 4-0, -Be­rettyóújfalu 0-1, -Bihor (ro­mán) 2-1, -Eger 2-0. A finá­léban: -Dunaszcrdahely (szlovák) 1-2. 1984. január elseje után születettek (tizenhat induló):-D. Olasz Focisuli 0-3, -Sal­gótarján 6-2, -Diósgyőri FC 4-0, -Gázszer FC 3-1.... 5. - Fehérgyarmat Kölcsey DSK. Mindkét csapat testneve­lője Máté Tibor, az össz- névsor pedig a következő: Laczkó Norbert, Domokos Sándor, Márton János, Pre- ku László, Hopká Norbert: Varga Péter, Kiss Péter, Kiss Gergely, Kiss Valentin, Ko­csis István, Nyíri Zsolt Pá­pai Szabolcs, Peterman Sán­dor, Séirai Gergő, Végh Cson­gor, Koticz Tibor, Bohács Gergely, Nagy Krisztián, Varga Zoltán, Igaz Károly, Sira Gábor, Juhász Zoltán, Bihari Péter, Varga Tamás. Rengő Lajos. Tyrrell-Ford: jövőre is MTI A Forma-l-es autós gyorsa­sági világbajnokságban érde­kelt Tyrrell-csapat örömmel jelentette be, hogy az 1998. évi vb-sorozatban is Ford-motor- ral versenyeznek majd. A Tyrrell jövőre a Ford újonnan kifejlesztett tízhen­geres motorjával vág neki a küzdelmeknek. Martin Whi­taker, a Ford Motorsport eu­rópai igazgatója szerint a Tyrrell-Ford 2000-re a For­ma-1 egyik meghatározó is­tállójává növi ki magát. Bob Tyrrell, a brit csapat kereskedelmi igazgatója úgy látja, hogy már 1998-ban is egy igen ütőképes verseny­autóval állnak rajthoz, amely bármilyen meglepetésre ké­pes lesz. Jalovinak honvágya volt és hazautazott XII. Bessenyei Kupa, kosárlabda-emléktorna A Bessenyei Kupa hosszú évek óta a keleti régió felké­szülési tornái között szerepel. Augusztus 30-an és 31- én újra sor kerül rá a Bujtosi Szabadidő Csarnokban, ahol a házigazdákon túl még három csapat méri fel ere­jét a bajnoki rajt előtt két héttel. B. S. Z. A múlt hét végén Debrecen­ben szerepeltek a Nyíregyházi TK-Isobau NB l B-s játékosai. Ugyancsak a harmadik helyet szerezték meg, ám az akkor győző Debrecen és Salgótarján is ismét az ellenfelek között szerepel. A visszavágáson túl a nemzetközi megmérettetés­re is lehetőség lesz, hiszen a T.U. Basketballovi Kosice el­fogadta a meghívást. A szlovák első osztályú csa­pat már csütörtökön megérke­zett, így a megszokottól elté­rően nem két, hanem három napon át nyújt a torna a kosár­labda kedvelőinek remélhe­tőleg színvonalas kikapcsoló­dást. Ehhez nagyban hozzájárul­hat a Debreceni KK együttese, amely a legjobbak közöt az A­csoportban szerepel a kö­vetkező szezonban. A nyár folyamán erősen megfogyat­kozó hajdúsági csapatból tá­vozott Walke, Halm, Szigeti és a két légiós. A felkerülő fiata­lok (a 18 éves, 202 centis Szer­dahelyi Szabolcs két éve még a Nyíregyházi Sportiskolában játszott...) mellett a miskolci Adóim Béla és a tavaly Szinga­púrban, előtte Nyíregyházán játszó AH Akbar Shirian sze­repel a megújult DKK-ban. Salgótarjánban - szemben a debreceni Ráthonyi Tamással - nem avattak a nyáron új edzőt, a szakmai munkai to­vábbra is Mirko Zserajity irá­nyítja. A nógrádi csapatban is erőteljes játékosmozgás volt, hiszen új irányítókkal és a megszűnt Diósgyőr egykori játékosaival erősítettek. Ami pedig a hazaiakat ille­ti: mindenképpen arra törek­szenek. hogy eredményeseb­ben szerepeljenek, és hazai környezetben lelkesebb játék­kal szolgálják ki a mérkő­zésekre kilátogató közönségü­ket. Kozma Tamas a debreceni tornán a legeredményesebb pontszerzőnek bizonyult, mel­lette Joszip Jalovi játékára lett volna érdemes odafigyelni. Azonban a szerb fiú hazauta­zott, mert honvágya volt. La­katos és Herczku játéka min­denféleképpen előtérbe fog kerülni, csakúgy, mint a kéz­sérüléséből felépült Kovács Rolandé is. A légiós utáni keresés Jalovi távozása miatt tovább folyta­tódik, és Kamarás György edző reméli, hogy a többlab- dás edzésnek a hétvégi tornán meg lesz az eredménye. Bár számara nem a kupa elhodítá- sa a legfőbb cél, hanem a leg­jobb csapat megtalálása. így akár mar a hétvégén is láthat­juk a jövő szezon kezdő ötö­sét. Rajt előtti „viragos” jókedv L. T. L. (Uj Kelet> „Őrségváltás” volt az immár Nyíregyházi Kispályás FC-nél, az egykori Argentumnal. Szász István csapatvezető jobbnaK lát­ta, ha félreáll, utódja a társulat­nál korántsem ismeretlen Sziki Gyula lett.- Nem értjük István döntését, ő kezdeményezte a szakítást, ami, ki tudja, meddig él. Mi bár­mikor visszafogadjuk, szó nincs haragról, nem ultimátumszerű­én mondott le - bizonygatja Virág Csaba, az ú jdonsült klub­elnök, amúgy az NYKFC játé­kosa. - Egyetlen kérése volt: az általa kitalált Argentum elneve­zés legyen a múlté, ez a névvál­tozás oka. (Persze, bízunk abban is, hogy szemben ezzel az évvel, amikor első osztályú létünkre egy vasat nem kaptunk a városi vezetésről, a jövőben átértékelik a „támogatás” mértékét...) A ke­ret összetétele nem változott, a hatodik helyet kiérdemelt együt­tessel vágunk neki az új bajnok­ságnak. Az összetartásra, a jó­kedvre nem lehet panasz... A rajt szeptember 8-án, hétfőn esedékes, a fővárosi Rosco SE látogat a Bujtosi Szabadidő Csar­nokba. Az első „körben” még ti­zenöt meccs vár a nyíregyházi­akra, utana fordított szereposz­tásban folytatódik a maratoni hosszúságú NB 1.- Kemény lesz... Nem csak nekünk, mindegyik indulónak. Sok az a harminckét mérkőzés. Azért duzzasztották fel a me­zőnyt. hogy ne csak nevében le­gyen élvonal, kapjon rangot, le­gyen vérbeli bajnokság jellege. Továbbra sem térünk napirend­re afelett, hogy például Debre­cenben és Miskolcon miért jár­nak ki több százan a találkozók­ra, szemben a mi családias lég­körünkkel. Ott többeket hoz íaz- ba a kispálya, tálán amiatt, mert náluk van városi 4+1-es bajnok­ság. A csapattagok szinte egytől egyig nagypályaznak. A legran­gosabb kategóriában a kapus Krizsanovszki szerepel (Tisza­füred, NB II), Kiszelyés Krasznai az NB HI-as Poroszlót erősítik, S/nsák, valamint Majchrovics a Nagyhalászban játszanak, az Együd, Banka, Nagy Cs., Virág T. „különítmény” a Kertváros­ban bukkan fel, Virág Cs. a Kár­pát-Hús Volán labdarúgója, Polacsek Nyírturán véd, Joó Pócspetriben alakít, egyedül Joszip van „körön kívül”. Az Open Doors által támogatott NYKFC két edzőmeccsen van eddig túl a miskolci Berek Ro- lád Technika Háza ellen, a ter­vek szerint a Diósgyőri KFC- Mcggyel gyakorolnak még a bajnoki rajtig, ami, ugye, itt van a „nyakunkon”. Másfél hét múl­va start, onnantól kezdve min­den áldott hétfőn elfoglalt a csa­pat. Mivel a mezőny jelentős ré­sze ismeretlen, dőreség lenne bármilyen helyet kinézni a tabel­lán, ugyanakkor az utóbbi kiírás­ban kiérdemelt pozíció kötelezi Virágékat. Rangos FVSE-torna Új Kelet-informácio A Fehérgyarmati VSE NB I B-s férfi kézilabda csapata egy nemzetközi torna meg­rendezésével és azon való részvétellel folytatja a felké­szülést a közelgő bajnoki rajt­ra. A tornát szombaton bo­nyolítják le a városi sport­csarnokban. A Petermann-le- génység vendége lesz a szlo­vák Secovce, az arab emír­ségbeli El Ehli és a Debrece­ni Nyomda SK. A részletes program, au­gusztus 30., szombat: 9.30: Fehérgyarmat—Se­covce. 10.40: El Ehli-Dcb- recen, 11.50: Debrecen- Secovce, 13.00: Fehérgyar- mat-El Ehli. 14.10: Debre­cen—Fehérgyarmat. 15.20: Secovcc-El Ehli. Bemutatkozás az élvonalban Munkatársunktól Minden ambiciózus (lab­darugó-) játékvezetőnek az | az álma, célja, hogy ha j lehetősége kínálkozik az NB I 1-cs bemutatkozásra, éljen vele. Veres Lászlói tavaly nyáron lett NB li-es bíró, azóta ebben az osztályban egyengeti pályáját. A nyír­egyházi illetőségű, pócspetn kötődésű harmincnégy eves sportember az utóbbi élvo­nalbei i íordúióban a Vác FC-DVSC-Epona kettes számú asszisztense volt. eb- i ben az osztályban most elő- j szőr „lengethetett”. Nem lámpaláznak, in­kább versenyláznak neve­zem azt a kellemes bizser­gést, amit a bajnoki előtt éreztem. Korábban edző­mérkőzéseken. Magyar Kupa-meccseken már talál­koztam mindkét együttessel, azért ez a szombati szembe­sülés egy kicsit más volt. Ráadásul villanyfényben. Gond nélkül „lejött” a ki­lencven perc... Most vasárnap az NB 11- ben az Eger-SZEAC derbin bíráskodik, aminek családi aktualitása van: egyik se­gítője ugyanis öccse, a har mine esztendős Veres Atti­la. Az országos assziszten­si utánpótlás kerettag szá­mára ilyen szinten ez lesz a debütálás. Vértes Volán: ha bronz van, nincs vas... Női Extraliga-körkép (1. rész) L. Tóth L. (Új Kelet) A bronzért nem jár egy vas sem! Ilyen idők járnak Tatabá­nyán. Csakis akkor üti vaskos bankóköteg a röpis lányok, asszonyok markát, amennyiben teljesítik az utóbb felállított szintet, tehát minimum bejut­nak a bajnoki fináléba. Ha ott elbuknak, belefér (?...), ha nyer­nek, csúcsra érnek. A Vértes Volánnál magas a mérce. Ezt testközelből tapasz­talja két ex-nyíregyházi, Botos Fruzsina és Szabó Mónika. Mindketten az uborkaszezon­ban tették át székhelyüket a Dunántúlra.- Gyorsan és könnyen beil­leszkedtek. Beigazolódott mindaz, amit a tehetségükről sejtettünk. Kész szerencse, hogy a kupában és a bajnokságban is találkoztunk a Hansa Plastik- Sportuiával, volt idő mustrálgat- ni őket - jegyezte meg Kosziba István mesteredző. - Kettejükön kívül Jászberényből érkezett hozzánk Natasa Teron. Távo­zóink: Elita Kabinjuk, Szabó Judit (Vasas-Budai Tégla), Lendvai Ildikó pedig átnyergelt a tanári pályára. Per pillanat ki­lenc fővel edzünk, egy státu­szunk van, Szabó Anita mellé vagy egy román vagy egy szlo­vák feladót szerződtetnénk. Noha az együttes kivívta a CEV-kupa-részvételt, csupán az Interligában indulnak Or- szághék. A bajnokság és a Ma­gyar Kupa mellett ez jelenti a „harmadik frontot”. Szeptem­ber 20-án és 21-én rendezzük a Bábolna Computer-kupát, ahol ott lesz a Bratislava, az Olomouc, a Vasas-Budai Tég­la, a Jászberény és a BSE-CSM. Utána egy hasonló jellegű tor­nán vesznek részt Pozsonyban. Október 5-én, vasárnap fogad­ják a Nyíregyházát. Szerették volna két nappal előrehozni a nyitómeccset, végül maradt ez a dátum. *** Jelentős tisztogatás volt a Vasas-Budai Tégla csapatánál. Akik mentek, illetve menniük kellett: Battlay Krisztina, Szó- rádLívia (BSE-CSM), Gudman Csilla, Hrepka Szilvia (BVSC), Balogh Dóra, Brecher Zsuzsa (szabadlistán). Egy együttesnyi röpis. Állítólag sok volt velük a probléma... — A hosszú lista ellenére ko­rántsem gyengültünk, jobb kö­zösség lehetünk, mint tavaly. Leigazoltuk a BSE-CSM-től Ivanov Mónikát, valamint a Vértes Volántól Elita Kalin- jukot, illetve Szabó Juditot. Három hete készülünk inten­zíven, a játékosok jófonnán alig láttak labdát. Általában fővárosi gárdákkal (BVSC, Pulzus, Angyalföld...) teszte­lünk, aztán szeptember köze­pén megyünk a tatabányai tornára - említette Ratimor- szky Károly tréner. A Kasziba-egylethez ha­sonlóan a „téglások” is ele­get tesznek ezt követően a Bratislava invitálásának. Szervezés alatt van egy eset­leges kolozsvári túra is. Cen­ter, és ütő-posztra idegenlé­giósok közül válogatnak azért, hogy általuk a dobo­gón végezzenek. Az elmúlt évadban nem sikerült: noha 2-0-ra vezettek, innen fordí­tott a BSE-CSM...

Next

/
Oldalképek
Tartalom