Új Kelet, 1995. január (2. évfolyam, 1-26. szám)

1995-01-04 / 3. szám

Kosárlabda NB I B Borosnyai Balázs Zalaegerszegen folytatja! Hétfőn este fél hétkor tartotta első edzé­sét a karácsonyi szünet után a Nyíregyhá­zi TK Isobau NB I B-s együttese. A csa­pat előtt nehéz feladatok állnak. A bajnok­ság hátralévő két mérkőzése közül külö­nösen a vasárnap esti dombóvári találko­zó fontos. Ha a TK együttese komoly esé­lyekkel akar küzdeni a rájátszásban az A csoportba kerülésért, mindenképpen győzniük kellene, s ez nem lesz könnyű a második helyezett dombóváriak ellen. Aztán még egy hazai mérkőzés követke­zik a Pécs csapata ellen, s utána január végétől következik a rájátszás. Ezért is volt meglepő, hogy hétfőn este a TK-sok két erőssége is hiányzott az edzésről. Kozma Tamás csapatkapitány valószínűleg utazá­si gondok miatt nem érkezett meg időben, de a másik játékosnál, Borosnyai Balázs­nál, mint kiderült, egészen más a helyzet. Olyan hírek is felröppentek, hogy az ed­dig főiskolai hallgató Borosnyai abba­hagyta tanulmányait, és nem kíván tovább Nyíregyházán versenyezni. A zalaegersze­gi kosaras kedden érkezett vissza a nyu­gati határszélről Nyíregyházára, s kora délután őt kérdeztük, mi az igazság. — Igaz, hogy abbahagytad a főiskolát? — Igen, abbahagytam. Ezzel kapcsolat­ban röviden a következőket mondanám el: még a tavalyi bajnoki év után felvettek a tanárképzőre, angol szakra. A nyári sza­badságomat otthon töltöttem Zalaegersze­gen, s már akkor hívtak, hogy ősztől le­gyek az ő játékosuk ismét. Ismét, hiszen Nyíregyházára tőlük kerültem. Akkor úgy döntöttem, hogy szeretném elvégezni a főisjcqláj apgpl 5zajcqn,,és,e^érí yjs$zajö,t- tem Nyíregyházára. Tanév közben kide­rült, hogy a tanulást és a sportot nem könnyű összehangolni, és egy-két tárgy­ból év közben rosszul álltam. Az is kide­rült számomra, hogy igazából nem nekem való a pedagógusi hivatás. Ezért hagytam abba a tanulást. —Ettől függetlenül megjátszhattál vol­na tovább á TK együttesében az idétiy vé­géig­— Igen, de már év közben is többször azt éreztem, hogy elégedetlen velem a vezetőedző. Úgy láttam, hogy nem érté­keli kellően a teljesítményemet. Első­sorban edzéseken támadtak köztünk kon­fliktusok. — Ezeket nem sikerült rendezni? — Év közben többször is sikerült, de aztán december 10-e körül történt az, ami miatt véglegesen megfogalmazódott ben­nem az elhatározás, hogy ha lehet, változ­tatok. — Mi történt akkor? — Egy edzésen támadó figurát gyako­roltunk, s Hegedűs Ferenc vezetőedző azt kérte, hogy játsszuk végig minden áron. A védekező csapat azonban kivédekezte a figuránkat, és én másként játszottam to­vább a támadást, mint ahogy azt megbe­széltük. Ekkor az edző feldühödött, és el­küldött, hogy ne is jöjjek többet, mert ilyen felfogással nincs rám szükség a csapatnál. Belátom, hogy hibáztam is edzések köz­ben, de csak a hibát vették észre, dicsére­tet sohasem kaptam. — Mi történt ezután? — Én elmentem, de másnap délelőtt természetesen jelentkeztem edzésre, s megkérdeztem az edzőt, hogy vetkőzzek- e le. Ekkor elmondta, hogy elégedetlen az edzésen nyújtott játékommal, és ezen vál­toztatnom kell, de természetesen gyako­roljak a többiekkel. — Mégsem rendeződött közietek az el­lentét? — Akkor úgy gondoltam, hogy ha ez a véleménye a vezetőedzőnek rólam, akkor változtatnom kell. Felhívtam Zalaegersze­gen szüléimét, aztán az anyaegyesületet, és megkérdeztem, szükség van-e ott rám. Már akkor azt mondták, hogy igen. Ezu­tán szüleim is beszéltek a vezetőedzővel, megpróbáltak segíteni a konfliktus rende­zésében. Ez sem vezetett sikerhez. A ka­rácsonyi szünetben otthon tárgyaltam a ZTE vezetőivel, ők egy kétéves szerződést ajánlottak fel. Annyit elmondhatok, hogy a szerződés jóval kedvezőbb, mint ami­lyen a TK-nál volt. Ha ezt aláírjuk, januártól már az ő játékosuk vagyok. A szakmai fejlődésemet is ott látom bizto­sítva. — Újságunkban többször is „felhő- lovag” jelzővel illettünk a pályán nyújtott teljesítményed alapján. Nem lovagiatlan tett idény közben, a legfontosabb rangadó előtt cserbenhagyni a csapatot? — Először is, azért köszönettel tarto­zom, amit eddig az egyesülettől kaptam, ígéreteiket is mindig pontosan teljesítet­ték. Másodszor, úgy érzem, az edző kije­lentései alapján — és az ő szakmai véle­ménye is ez lehetett — nem voltam annyi­ra fontos és meghatározó ember itt a csa­patban. Tehát nem arról van szó, hogy cserbenhagytam a többieket. Kedd délutáni edzés előtt megkérdez­tük Hegedűs Ferenc vezetőedző vélemé­nyét is. — Borosnyai Balázs azt nyilatkozta, hogy a főiskolát nem akarja tovább foly­tatni, és az edzéseken konfliktusba keve­redtek, ezért nem akar tovább játszani a TK-ban. — Ha a tizenkét játékos közül bárme­lyik nyegle, és nem akarja elvégezni a ki­adott feladatot, akkor a többiek is hiába dolgoznak. Ezért azt mondtam neki, hogy ha most nem tud odafigyelni, inkább men­jen el az edzésről, és gondolkozzon el a dolgokon. Ezután a szüleivel is beszéltem,, s abban maradtunk, hogy kár lenne egy ilyen ügy miatt abbahagynia a főiskolai tanulmányait és a nyíregyházi kosarazást. Aztán tudomásomra jutott, hogy decem­ber közepén kiiratkozott a főiskoláról, és ezzel megszűnt a játékjoga a TK-n. — Van-e még lehetőség arra, hogy aTK színeiben a pályára lépjen? — Először is a szakosztály vezetőséggel kellene Borosnyai Balázsnak megegyez­nie, s azután még valószínűleg a ZTE-vel is tárgyalnunk kell. Ha holnaptól edzésbe áll, akkor még a Dombóvár ellen is játsz­hat. Miközben az edzővel beszélgettünk, a szakosztályvezetőség Borosnyai Balázssal tárgyalt. A több mint kétórás megbeszé­lés nem vezetett eredményre. A vezetők azt szerették volna, ha Borosnyai négy hónapig még a TK játékosa marad. Erről hajlandóak lettek volna a zalaegerszegi együttessel is tárgyalni, mivel a játékjo­gáról már csak az ő beleegyezésükkel dönthetnek. A játékos azonban nem vál­toztatta meg döntését. A szakosztály- vezetők elmondták, nem értik Borosnyai Balázs elhatározását, mert szeptemberig a ZTE színeiben nem léphet pályára. Köz­ben véget ért az edzés a játékostársaknak, Hajdú Barnabás szakosztályelnök és Borosnyai Balázs bejelentette a végleges döntést. Egy jó hírrel is szolgálhatunk: az edzé­sen már részt vett Kozma Tamás csapat- kapitány, aki utazási nehézségek miatt ér­kezett késve. A karácsonyi szünet egy ré­szét ugyanis Szlovákiában töltötte. A hé­ten mindennap két edzést tart az együttes. Szombaton délelőtt is gyakorolnak még. aztán indulnak Dombóvárra. Közben Sió­fokon éjszakáznak, és vasárnap délután öt órakor lépnek pályára. Révay Röptében Segítő kéz a Nagybányának Hétfő délután elkezdte az NYVSC férfi röplabdacsapata a felkészülést a következő kilenc mérkőzésre. Nem sok idő maradt az első meccsig, hiszen már vasárnap dél­után hazai környezetben, a tizenkettedik forduló keretében fogadja a kazincbarci­kai Vegyészt. Parti Józseffel, a szakosz­tály vezetőjével beszélgetve érdekes dol­got tudtunk meg. A romániai Nagybánya csapata a röplabdások segítségét kérte. A két gárda egyébként már nagyon régóta szinte testvéri kapcsolatban áll egymással, így nem érte meglepetésként a nyír­egyháziakat a román röplabdaklub kéré­se. — Miben kérte a segítségeteket a Nagy­bánya? — kérdeztük a szakosztályvezetőt. — Szóltak nekünk, hogy az egyik leg­jobb román válogatott játékosuknak, Bota Máriusznak a sportrehabilitációjában se­gítsünk. Ez a huszonnégy éves centerjáté­kos márciusban egy román bajnoki mérkőzésen megsérült. Ezt követően hosszas kezelés alatt állt, amit végül mű­tét követett. Augusztusban vállalták el Bukarestben a játékos térdműtétét, mivel addig egyszerűen nem tudták megállapí­tani a sérülés mibenlétét. A nagybányai csapat mindent megtett annak érdekében, hogy legjobb ütőjátékosuk rendbe jöjjön, és egy specialista végül megállapította a keresztszalag-szakadást, ezt követhette a műtéti beavatkozás. —Augusztus óta eltelt négy hónap. Mi­ért csak most fordultak hozzátok segítsé­gért? — Először Romániában próbálták a műtét után rendbe hozni a srác térdét. Ezt ott — mint később a román csapat vezetői elmondták — nem tudták normálisan megvalósítani. A játékos nem került terhelhető állapotba, az idő meg haladt. Mi sem értjük, hogy egy válogatott ütőnek a válogatott csapat miért nem vállalta fel térdrehabilitációját. — Ezután kerestek meg benneteket? — Mivel nagyon jó kapcsolatban va­gyunk, a segítségünket kérték ebben a dologban. Az első válaszunk az volt, hogy látatlanban nem tudunk mit mondani, hoz­zák át a játékosukat, és itt. Nyíregyházán az orvos barátainkkal megvizsgáltatjuk. Ez megtörtént, az orvosok közölték velünk, a műtét tökéletesen sikerült, és most kö­vetkezhetne egy olyan rehabilitáció, ami könnyű terheléssel fokozatosan újra a sportra orientálhatná a játékos térdét. Ezt a dolgot orvosaink elvállalták, így a nagy­bányai játékos Nyíregyházán lesz gyógy­kezelve, és remélhetőleg márciusban újra teljes értékű ütő lesz a román fiú. — Miért éri meg nektek ezt felvállalni? — Mint már mondtam, szinte testvér­csapat-kapcsolatban állunk a nagy­bányaiakkal, és ez a kapcsolat kötelez ben­nünket a segítségnyújtásra. Ok is mindig segítenek az edzőtáborozásokban, ed­zőmérkőzések lebonyolításában, illetve a romániai tornákon való részvételben, így kötelességünknek éreztük, hogy segítő kezet nyújtsunk. A dolog másik oldala pedig az, hogy nekünk esetleg a román csapat segíthet egy játékos leigazolásá­ban. Ez akár lehet majd Máriusz, vagy egy másik jó képességű ütő. Mi ebben az eset­ben így képzeljük majd el román részről a viszonzást. Úgy is fogalmazhatnánk, a múlt, jelen és a jövő van segítségnyújtá­sunkban — fejezte be Parti József a be­szélgetésünket. Batai János A tavalyi magyar termés: 238 olimpiai pont Az elmúlt esztendő felnőtt világver­senyein, tehát a világ- és az Európa-baj- nokságokon a magyar sportolók a leg­utóbbi téli és a nyári ötkarikás játékok műsorán szerepelt számokban összesen 238 olimpiai pontot gyűjtöttek, az 1-6. helyezések alapján. A piros-fehér-zöld színek képviselői három vb- és két Eb­győzelmet könyvelhettek el. Világbaj­nokságon nem talált legyőzőre az úszó Rózsa Norbert (két számban), valamint a kajakos Borhi Zsombor, míg konti­nensbajnoki aranyérmet szerzett az asztaliteniszező Bátorfi Csilla és Tóth Krisztina (női párosban), továbbá a bir­kózó Repka Attila. A sportágak közötti rangsorban a kajak-kenu végzett az élen, legjobbjai 56 olimpiai pontot „lapátol­tak össze”, őket az úszók (46) és a bir­kózók (31) követik. A dicsőséglista, sportágról sportágra (zárójelben a szerzett pontszám): Asztalitenisz: 10 olimpiai pont Európa-bajnokság, Birmingham: nők: egyes: 5. Tóth Krisztina (2) 6. Bátorfi Csilla (1) (Tóth a későbbi győztestől, Bátorfi pedig az ezüstérmestől szenve­dett vereséget a negyeddöntőben) páros: 1. Bátorfi Csilla, Tóth Krisztina (7) Atlétika: 12 olimpiai pont Fedettpályás Európa-bajnokság, Pá­rizs: férfiak: rúd: 5. Bagyula István (2) szabadtéri Európa-bajnokság, Helsinki: férfiak: kalapács: 5. Gécsek Tibor (2) diszkosz: 5. Horváth Attila (2) tízpróba: 6. Munkácsi Sándor (1) nők: hétpróba: 2. Ináncsi Rita (5) Birkózás: 31 olimpiai pont Európa-bajnokság, Róma és Athén: szabadfogás: 48 kg: 4. Ováry László (3) 57 kg: 4. Tihanics Tibor (3) 130 kg: 4. Gombos Zsolt (3) 82 kg: 5. Dvorák Lász­ló (2) 90 kg: 5. Bacsa Péter (2) 100 kg: 5. Tóth Gábor (2) kötöttfogás: 68 kg: 1. Repka Attila (7) 48 kg: 2. Hamzók Jó­zsef (5) 90 kg: 6. Gelénesi Nándor (1) Világbajnokság, Isztambul: szabadfo­gás: 130 kg: 5. Gombos Zsolt (2) 57 kg: 6. Tihanics Tibor (1) Cselgáncs: 8 olimpiai pont Európa-bajnokság, Gdansk: 71 kg: 3. Hajtós Bertalan (4) 78 kg: 5. Gulyás Ist­ván (2) plusz 95 kg: 5. Csősz Imre (2) Evezés: 3 olimpiai pont Világbajnokság, Indianapolis: férfi kétpárevezős: 4. Mitring Gábor, Dani Zsolt (3) Kajak-kenu: 56 olimpiai pont Világbajnokság, Mexikóváros: férfi­ak: k-1 500 m: 1. Borhi Zsombor (7) k-1 1000 m: 2. Borhi Zsombor (5) k-2 500 m: 2. Rajna András, Adrovicz Attila (5) c-1 500 m: 2. Pulai Imre (5) C-2 500 m: 2. Kolonics György, Horváth Csaba (5) c-2 1000 m: 2. Novák Ferenc, Boldizsár Gáspár (5) k-2 1000 m: 3. Béé István, Szíjjártó Sz. István (4) k-4 1000 m: 4. Gyulay Zsolt, Csípés Ferenc, Borhi Zsombor, Horváth Gábor (3) c-2 1000 m: 5. Pulai Imre (2) nők: k-1 500 m: 2. Kőbán Rita (5) k-2 500 m: 2. Czigány Kinga, Mednyánszky Szilvia (5) k-4 500 m: 2. Dónusz Éva, Czigány Kinga, Kőbán Rita, Mednyánszky Szilvia (5) Kézilabda: 3 olimpiai pont Európa-bajnokság, Németország, több helyszínen: nők: 4. Balogh Beáta, Csen­des Edit, Deli Rita, Farkas Ágnes, Hochrajter Rita, Hoffmann Beatrix, Ko­csis Erzsébet, Kökény Beatrix, Meksz Anikó, Németh Helga, Pádár Ildikó, Szántó Anna, Szopóczy Brigitta, Tóth Beatrix, Utasi Ágota (3) Korcsolyázás: 1 olimpiai pont műkorcsolya Európa-bajnokság, Hel­sinki: nők: 6. Czakó Krisztina (1) Öttusa: 6 olimpiai pont Világbajnokság, Sheffield: férfiak: egyéni: 3. Martinék János (4) 5. Fábián László (2) Sportlövészet: 15 olimpai pont Európa-bajnokság, Strasbourg: férfi­ak: légpisztoly: 4. Papanitz Zoltán (3) fu­tócél, 30 plusz 30, 10 m: 4. Burkus Ta­más (3) világbajnokság, Milánó és Fagnano: férfiak: trap: 4. Bodó Zoltán (3) futócél, 30 plusz 30, 10 m: 4. Sike József (3) gyorstüzelő pisztoly: 5. Pálin­kás Lajos (2) nők: légpuska: 6. Joó Éva (1) Súlyemelés: 8 olimpiai pont Európa-bajnokság, Szokolov: férfiak: 59 kg: 5. Kecskés Zoltán (2) világbaj­nokság, Isztambul: 64 kg: 3. Czanka Attila (4) 70 kg: 5. Feri Attila (2) Torna: 17 olimpiai pont Világbajnokság, Brisbane: férfiak: nyújtó: 2. Supola Zoltán (5) 5. Fajkusz Csaba (2) Európa-bajnokság, Prága: fér­fiak: gyűrű: 3. Csollány Szilveszter (4) nyújtó: 4. Supola Zoltán (3) ugrás: 5. Supola Zoltán (2) csapat: 6. Supola Zol­tán, Fajkusz Csaba, Csollány Szilvesz­ter, Mravecz Béla, Péter Zsolt (1) Úszás: 46 olimpiai pont Világbajnokság, Róma: férfiak: 100 m mell: 1. Rózsa Norbert (7) 200 m mell: 1. Rózsa Norbert (7) 100 m mell: 2. Güttler Károly (5) 200 m mell: 3. Güttler Károly (4) 100 m hát: 3. Deutsch Tamás (4) 200 m vegyes: 3. Czene Attila (4) 4x100 m vegyesváltó: 3. Zubor Attila, Deutsch Tamás, Rózsa Norbert, Horváth Péter, Czene Attila (4) 200 m hát: 4. Deutsch Tamás (3) 200 m gyors: 6. Czene Attila (1) nők: 200 m hát: 2. Egerszegi Krisztina (5) 100 m hát: 5. Egerszegi Krisztina (2) Vívás: 17 olimpiai pont Világbajnokság, Athén: férfiak: kard, csapat: 2. Szabó Bence, Köves Csaba, Navarrete József, Boros György (5) kard, egyéni: 3. Szabó Bence (4) kard, egyé­ni: 6. Köves Csaba (1) nők: tőr, csapat: 3. Jánosi Zsuzsa, Mohamed Aida, Mincza Ildikó, Lantos Gabriella (4) Eu­rópa-bajnokság, Krakkó: férfiak: kard, egyéni: 5. Navarrete József (2) kard, egyéni: 6. Köves Csaba (1) Vízilabda: 2 olimpiai pont Világbajnokság, Róma: férfiak: 5. Be­nedek Tibor, Dala Tamás, Fodor Raj- mund, Gál András, Kosz Zoltán, Kuna Péter, Monostori Attila, Németh Zsolt, Péter Imre, Tóth Frank, Tóth László, Varga Zsolt, Vincze Balázs (2) Vitorlázás: 3 olimpiai pont Európa-bajnokság, Fertő-tó: repülő hollandi: 4. Domokos András, Majthényi Szabolcs (3) Felhívás A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Labdarúgó Szövetség Játék­vezetői Bizottsága alapfokú játékvezetői tanfolyamot indít 1995. janu­ár 7-én kilenc órakor. A tanfolyamon való részvétel ingyenes, és még a helyszínen is lehet jelentkezni. A tanfolyam helye: Nyíregyháza, Mártírok tere 9. szám alatt, a Vili. emeleti tárgyalóterem. A tanfolyamon részt vett és eredményes elmé­leti vizsgát tett hallgatók a tavaszi szezonban játékvezetői működésre jogot kapnak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom