Új Kelet, 1995. április (2. évfolyam, 77-100. szám)

1995-04-01 / 77. szám

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI HÍRLAP II. évfolyam, 77. szám Ára: 12,50 Ft 1995. április 1., szombat ÁPRILISI ÉVFORDULÓNK Egy évvel ezelőtt sokan hitték, hogy áprilisi tréfát űzünk, amikor bejelentettük: napilap lesz az Új Kelet. Azóta kiderült: a tréfát akár komolyan is lehet venni, hiszen már februárban megünnepelhettük a lap fennállásának egyéves évfor­dulóját, s most csendben eljött az az idő is, amikor egy év telt el az­óta, hogy megjelent a megye má­sodik napilapja. Nem mondjuk, hogy könnyű volt, dehát mi könnyű manapság? Nem vagyunk eltelve magunktól azonban amellett, hogy talpon ma­radtunk, azt is nagy eredménynek tekintjük, hogy az országban össze­sen három napilap mondhatja el magáról, hogy előfizetőinek száma folyamatosan növekszik, s ezek között ott szereplünk mi is. Azt is jelentősnek tartjuk, hogy a lap fennállása óta sikerült szinte telje­sen kezdőkből egyre jobb újságíró­csapatot kinevelnünk, s igyekszünk frissen, gyorsan tájékoztatni olva­sóinkat. Mert végül is ez a fő cél: szolgálni az olvasót, tolmácsolni véleményét, abban a reményben, hogy meghallják talán azok is, akik­nek az a dolguk, hogy odafigyelje­nek az állampolgárok mindennapi gondjaira. Vannak persze gondjaink is. A gazdasági megszorítások bennün­ket sem hagynak érintetlenül. Indu­lásunk óta négyszeresére emelked­tek a papírárak, s emellett éppolyan mértékben nehezedik a mi életünk is, mint olvasóinké. Ebben a helyzetben is csak azt tudjuk ígérni amit eddig: mindent megteszünk azért, hogy időben és pontosan tájékoztatjuk azokat, akik úgy döntöttek vagy döntenek a jövőben, hogy minket választanak. Pál László hazaérkezett Pál László ipari és kereskedelmi miniszter 50 millió márkás hitel- ígérvénnyel és több kedvező keres­kedelmi szerződés ígéretével érke­zett haza németországi útjáról. Pén­teki sajtótájékoztatóján beszámolt arról, hogy a kisvállalkozások fej­lesztésére ígért német hitel felté­teleit május 5-ig egyeztetik, és más, nagyobb tételű kölcsönökről is folynak tárgyalások. A szigorító intézkedésekről A Népjóléti Minisztérium poli­tikai államtitkára szerint a március 12-i kormányülés döntéseihez ké­pest a tárcának sikerült bizonyos elmozdulást elérnie a szigorító cso­mag szociálpolitikai, illetve egész­ségügyi fejezetei vonatkozásában. Kökény Mihály ezt egy pénteki saj­tóbeszélgetésen mondta, ahol kide­rült az is: a jogszabályváltozások Lap­zárta részleteit még nem dolgozták ki a tárcánál. Sőt — az államtitkár sze­rint biztos —, hogy a csomag par­lamenti tárgyalásáig sem sikerül minden részletkérdést tisztázni. Közben ugyanis a minisztérium 15 százalékkal csökkentendő appará­tusának még a tb idei költségveté­sét is elő kell készítenie. A költség- vetés — mint az államtitkár mond­ta — nagy valószínűséggel csak jú­nius 1-jétől léphet életbe, de nem biztos, hogy az egészségügy bizo­nyos területein bevezetendő téríté­si díjakból befolyó összeg a tb be­vételei között szerepel majd. Fidesz-sajtótájé­koztató — A Fidesz örömmel veszi tu­domásul, hogy a kormány a csalá­di pótlék ügyében meghátrált — mondta Varga Mihály, a párt alel- nöke a szervezet pénteki sajtótájé­koztatóján. Hangsúlyozta, hogy a kormányzat meghátrálása ellenzé­ki sikerként is elkönyvelhető. Lehet, hogy magukat gyújtották fel? KÉT FÉRFI MEGÉGETT Tegnap a déli órákban Nyíregyhá­zán, a Kilátó út 22. szám alatti ház­hoz riasztották a tűzoltókat. A be­jelentő szerint két férfi égett az emlí­tett házban. Kollégánk a hír hallatán azonnal a helyszínre sietett. A mentők éppen akkor szállították el a két sé­rültet. (Mint később megtudtuk: egyikőjük testfelületének 40 százalé­ka megégett, állapota válságos, a má­sik is súlyos, életveszélyes sérülések­kel került kórházba.) Az eddigi vizsgálat szerint a lakás két szobájában keletkezett tűz. A belsőben egy fotel és egy ágy viselte a lángok nyomait. A külsőben a sarokba tolt heverő egy része lett a lángok martaléka. Az egyik férfi­nek még sikerült kivánszorognia az udvarra, ekkor vették észre az esetet a szomszédok. A tanúk és a szomszédok sze­rint lehetséges az is, hogy önma­gukat gyújtották fel. A helyszínen egy felismerhetetlenségig összeégett hígítós vagy festékes dobozt is ta­láltak, aminek köze lehet a tragédiá­hoz. Rövidesen a határok mentén is fogható a Petőfi rádió „FÉNY- ÉS HANGSEBESSÉGGEL" A Magyar Rádió vidéki stúdióinak helyzetéről, szerepéről, a helyi mé­diával való kapcsolatáról, terveiről tartott sajtótájékoztatót tegnap dél­előtt Nyíregyházán Simkó János, a rádió alelnöke, Háhetler Helga, a Magyar Rádió PR- és marketingosz­tályának vezetője, és Merza Jenő, a körzeti és nemzetiségi adások fő- szerkesztője. Megjelent a tájékozta­tón Csabai Lászlóné polgármester és ár. Fazekas János je. -nő is. Ar házi­gazda szerepét Ágoston István, a Ma­gyar Rádió Nyíregyházi Stúdiójának vezetője töltötte be. Elöljáróban az al- elnök úr elmondta, hogy egy tulajdon­képpeni korteskörút utolsó láncszeme a tájékoztató, melynek állomásain a Magyar Rádiónak a vidéki stúdiók­kal kapcsolatos jövőbeni stratégiájá­ról, a kapcsolatokban tervezett válto­zásokról, a központi és a vidéki stú­diók egyenrangú szerepéről beszéltek. Kijelentette, hogy megszüntetik azt a gyakorlatot, mely szerint a vidéki stú­diókat kiszolgálórészlegnek, munka­társaikat másodrendű állampolgárok­nak tekintették, akik elé alacsonyabb bérért magasabb követelményeket ál­lítottak. Eztán az egységes magyar rádiózá­sért végzett munka szerves közre­működőiként tartják számon a vidéki stúdiókat, közszolgálati kötelesség­nek és nem lehetőségnek tekintik a regionális állomások fenntartását. Ennek máris számos jele tapasztalha­tó. A jelenlegi, alapvetően rossz, gaz­da;, ígi környezetben is harminc szá­zalékkal meg tudták emelni a vidéki munkatársak bérét. Növekedtek a honoráriumok. Jelentős műszaki fej­lesztést valósítottak meg, s küszöbön áll a stúdiók számítógépes összekap­csolása a hírgyárral. Fontos stratégi­ai lépés a műsoridő növelése. Ez az első lépcsőben kereskedelmi bővítést jelent, természetesen az anyagi kon­díciókat javítandó. Felhívta a figyelmet arra, hogy a magánbefektetők megjelenésével a hallgatók megnyeréséért folytatott versenyben a korábbinál többszörö­sen nagyobb hangsúlyt kap az azon­naliság, a gyorsaság és az idő­szerűség. Ezért tűzte zászlajára a Magyar Rádió az új jelszót: „Fény- és hangsebességgel.” A továbbiakban egy kérdésre vála­szolva megnyugtatta a szlovák és uk­rán határ mentén élőket, hogy a frek­venciahelyzet stabilizálódásával az ő területükön is fogható lesz a Petőfi rádió műsora. Mint mondta, arra sem mentség, sem magyarázat nem lehet, ha a hallgató nem hallgathatja a rá­dió adását. Végezetül mindhárman emlékeztet­tek a rádiózás száz-, és a magyar rá­diózás hetvenéves évfordulójára, amit számos akcióval és rendezvénnyel kívánnak megünnepelni. Ezek közül egy a Szent Iván éji örömzenélés, melyben bárki részt vehet, sőt, kérik a használható és jó ötleteket a minél sikeresebb lebonyolításhoz. Befejezésül Hábetler Helga a rádió hangarchívumából összeválogatott, változatos és igényes tartalmú CD-t ajándékozott a tájékoztató minden résztvevőjének. Jön az ugornyai strandidény ÜLÉS VÁSÁROS Rendes ülésére gyűlt össze Vásá- rosnamény város képviselő-testülete 1995. március 30-án 13 órakor. Az önkormányzat vagyonrendeletében foglalt feladatok 1995. évi ütemezé­sét levették a napirendről, de felke­rült rá egy pályázat kiírása a Táncsics Mihály út szélesítésére. Az egyes pont egy beszámolót tar­talmazott az önkormányzat 1994. évi költségvetésének végrehajtásáról. A pénzügyi bizottság képviselője hiá­nyolta a kiadások táblázatba foglalá­sát, és kérte, hogy a pénzügyi dolgo­zók a jövőben más szellemben állít­sák össze az anyagot. Kisebb módo­sítások után elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek, amely egyhan­gúlag meg is szavazta. A szociális ellátások helyi sza­bályairól szóló önkormányzati rende­let módosításánál a jogi és ügyrendi bizottság javaslatára a polgármester hatásköréből a jövőben a szociális­egészségügyi bizottság hatáskörébe kerülne át a méltányossági közgyógy- ellátási igazolvány kiadásának joga. A módosító indítványt tizenkét igen­nel elfogadták. Ezután következett a nap legmace- rásabb témája, a Tisza-part 1995-ös üzemeltetésének ügye. Ezt a jogi ügy­rendi, kulturális és a pénzügyi bizott­ság is tárgyalta. (Folytatás a 2. oldalon) arapjon Kitűnő zene, riportok, játékok, érdekességek. KI|7BtfCS!®S7tE®gS] 70,88 MHz 104,75 MHz-es kábelcsatorna | q (42) 310-653

Next

/
Oldalképek
Tartalom