Új Kelet, 1997. június (4. évfolyam, 126-150. szám)

1997-06-02 / 126. szám

Falujáró A Szabadkai Népszínház zseniális produkciója 8. oldal tÉMgr SZABOLCS-SZATMAR-BEREG MEGYEI NAPILAP —H IV. évfolyam, 126. szám — 1997. június 2., hétfő Jánkmajtis 7. oldal Új polgármester Tiborszáliáson Időszaki polgármester-választás volt vasárnap Tibor- szálláson a tisztéről február végén leköszönt Sándor Csaba polgármester székének betöltésére. Az előzetes, nem hiva­talos végeredmény szerint Tiborszállás lakossága Csaholni Gusztávot támogatta leginkább bizalmával, aki 146 voksot kapott. A többi jelölt támogatottsága az alábbiak szerint alakult: Farkas István 93, Bagaméri János 76, Harcsa Jánosné 66, Piricsi János 36, valamint Bartha Zoltán 18. A KDNP-frakció A frakció pénzügyeinek, tavalyi és idei költségveté­sének megtárgyalásával kezdődött meg vasárnap a Kereszténydemokrata Nép­párt országgyűlési kép­viselőcsoportjának rendkí­vüli ülése a képviselői iro­daházban. Az eredetileg kétnaposra tervezett, a köz­véleményt leginkább fog­lalkoztató része az, hogy a képviselőcsoport állást fog­laljon Lezsák Sándor MDF- elnök frakcióegyesítési ja­vaslatáról. (Ebben a kérdés­ben egyébként a párt orszá­gos választmánya mondja majd ki a végső szót a jú­nius 21-ei tisztújító ülé­sen). Máltai Gyermeknap A hátrányos helyzetű gye­rekek számára rendezett gyermeknapi ünnepséget a Magyar Máltai Szeretetszol­gálat szombaton Budapesten. A Máltai Gyermeknap elne­vezésű rendezvényre mint­egy ötszáz gyermek érkezett, többek között a Mozgásjaví­tó Intézet, a Bicebóca Alapít­vány, a Védőszárny szerve­zet és a Bonaventura Alapít­vány szervezésében. Parkolás az expón Gyermekekért Díj-átadás Csillebércen Az első megyei elismerés Csa|^i Lászlóné, Nyíregyháza polgármestere V. P. (Uj Kelet) Gyermekekért Díjat vehetett át Csabai Lászlóné szombaton a budapesti Csillebérci Szabad­idő és Ifjúsági Központban. Nyíregyháza polgármester asszonyának a magas rangú elismerést Rá ez Péter, a Ma­gyar Úttörők Szövetségének vezetője nyújtotta át, aki indok­lásként elmondta: a gyermek­korosztály élethelyzetének ja­vítása, a korosztály civil szer­veződésének előmozdítása, a gyerekek és fiatalok személyi­ségének fejlesztése, sokoldalú tevékenységük és tehetségük kibontakoztatása, valamint az úttörőmozgalom célkitűzései­nek megvalósítása érdekében kifejtett alkotó tevékenységéin jutalmazza az úttörőmozgalom megalakulásának 51. évfordu­lója alkalmából a Magyar Úttörők Szövetsége Országos Ügyvivő Testületé. Csabai Lászlóné az egyetlen Szabolcs-Szatmár-Bereg me­gyei közéleti személy, akit te­vékenységéért Magyarország legnagyobb, gyermekeket tö­mörítő szervezete elismeréssel jutalmazott. Az 1985-ben ala­pított, 1991-től ’96-ig szünetel­tetett Gyermekekért Díjat ez idáig hetven, kimagasló tevé­kenységet végző személy és tár­sadalmi szervezet képviselője vehette át. Az elismerésben részesülők névsora rendkívül reprezentatív. Tavaly — sok más mellett - Göncz Árpád köztár­sasági elnök, dr. Ceizel Endre orvos-genetikus; a korábbi években például Weöres Sán­dor költő, Dargay Attila rajz­filmrendező, Novotny Zoltán riporter, Janikovszky Éva író, költő, műfordító, vagy a társa­dalmi szervezetek közül a Ka­láka együttes, a kaposvári Csiky Gergely Színház és az MTV Tízen Túliak Társaságá­nak alkotóközösségének kép­viselője vehette át az elismerést. Holttest a leégett bódéban MTI _______ Ös szeégett holttestet találtak egy bódétűz el­oltása után Nyírtelek- Pallagpusztán. Hajnalban riasztot­ták a tűzoltókat a hely­színre, ahol egy egyten­gelyes vontató alvázára épített, hat négyzetmé­ter alapterületű bódé tetőszerkezete égett tel­jes terjedelmében, az oldalfalai pedig rész­ben. A tűz miatt a bó­déban lévő kemping gázpalack felrobbant. A lángokat a helybeliek a tűzoltók kiérkezéséig nagyjából eloltották. A tűzoltók az úgynevezett utómunkálatok során találták meg feltehe­tően P. István holttestét. A 37 éves férfi a bódé tulajdonosának juhait őrizte. A tűz keletkezésének okát a rendőrség szak­értők bevonásával vizs­gálja. 1 ! Több mint ötszáz ember lépett közönség elé Arany-, ezüst- és bronzminősítések a tarpai népzenei fesztiválon Óriási érdeklődés és rekordszámú résztvétel mellett kezdődött meg szombaton Tarpán a hagyományos me­gyei népzenei fesztivál. Az idén hetedszer adott otthont a rendezvénynek a határ menti nagyközség. Szabolcs- Szatmár-Bereg megye szinte minden részéből érkeztek együttesek, hogy megmutassák, mit fejlődtek, mit ta­nultak az elmúlt esztendőben. F. T. (Új Kelet) _________ Mi nden évben komoly gondot jelent a nyíregyházi expóra gépkocsival érke­zőknek a parkolás. Autóki­járatokat álltak el, tilosban várakoztak, és a rendőrség büntetett. A kiállítás szer­vezői új megoldáson törték a fejüket, és a Domus Áru­ház mögötti és melletti terü­letet találták alkalmasnak a parkolóhelyek kialakítására. Az aszfaltozott felületen kí­vül most kivételesen a zöld területen is szabad majd vá­rakozni. Az a rész, ahol a cirkuszosok szokták sátrai­kat felállítani, most hat na­pig fizetőparkolóvá válto­zik. A díj egységesen száz forintba kerül. Nem érdemes tehát a tilosban várakozni, mert a büntetés minden bi­zonnyal sokkal többe kerül majd. (Az expó június 3-án kezdődik.) Berki Antal (Új Kelet) A rendezőknek nem kevés gondot okozott a nagyszámú szereplő elhelyezése, de örömmel teljesítették a nem kevés találékonyságot követe­lő feladatot. Harminckét cso­portos és tizenkét egyéni mű­sorszám szerepelt a .sereg­szemle programjában, ami azt is jelentette, hogy a szer­vezőknek több mint ötszáz fellépő kényelméről, étkez­tetéséről kellett gondoskodni, amit a művelődési ház, az is­kola gárdája dicséretesen tel­jesített. Munkájukat segítette szinte az egész falu. A műve­lődési ház nézőtere szűknek bizonyult, olyan nagy volt az érdeklődés. A közönség - ki­éhezve a népzenére - már a délelőtti órákban megtöltötte a széksorokat. Sokan bizony csak a folyosón hallgathatták a kiszűrődő dallamokat. A zsűrinek nem kevés fejtörést okozott a kitűnően felkészí­tett produkciók minősítése, de derakasan állták a sarat. Kiosztottak tíz arany-, nyolc ezüst- és három bronzmi­nősítést azoknak a fellépők­nek, akik kérték, hogy pro­dukcióikat külön is értékeljék. Reggel kilenctől késő estig tartott a fesztivál, melyen a házigazdák hét csoporttal kép­viseltették magukat. Szabó László népművelő, a mű­méi nyugtázta a nagy érdek­lődést, és mint mondta, ha a falu apraja-nagyja nem ve­szi ki részét a szervezés sok­szor bonyolult munkájából, ha a polgármesteri hivatal nem tesz meg minden tőle telhetőt, anyagi értelemben is, akkor bizony nem csak Tarpa, de a megye is szegé­nyebb lenne egy nagy sike­rű rendezvénnyel. 20, 21 22 23 24 36 37 38 39 50 51 \K 53 54 65 66 CD 68 Ml A Szerencsejáték Rt. tájékoztatása szerint a május 3 l-ei,22. heti 5/90-es lottó számsorsolásán a következő nyerőszámokat húzták: 15, 61, 67, 71, 8. A Jokerszám: 279858. A 22. játékhéten, május 31-én az alábbi hatoslottó nyerőszámokat sorsolták: 7, 12, 16,19,22, 36. A pótszám 26. velődési ház igazgatója öröm­Fotó: Lázár Zsolt

Next

/
Oldalképek
Tartalom