Új Kelet, 1994. november (1. évfolyam, 189-214. szám)

1994-11-01 / 189. szám

A fiilpüsdaróci Brodák-féle kastély a gvó'rteleki szociális otthon kihelyezett részlege. Jelenleg 75 fogyatékos személyt gondoznak a kastély falai között Nyíregyháza a falak városa OKOSON HÁROM HÉT MÚLVA KEZDIK TANFOLYAM A PÉNZRŐL Pénzszegény világunkban a művelő­dési házak sincsenek „rózsás” anyagi helyzetben. Pár évvel ezelőtt a kulturá­lis rendezvényekből és a támogatá­sokból még meg lehetett élni, mára azonban ez a lehetőség tovább szű­kült. Tanfolyamok beindításával pró­bálnak segíteni magukon az intéz­mények. A MÁV művelődési házban novembertől értéktőzsde-tanfolyamot szerveznek. A részletekről Betöri Jó- zsefné igazgató tájékoztatott. — Pénzintézetek, brókercégek, na­gyobb KFT-k érettségizett dolgozóinak szervezzük a tanfolyamot, amely közép­fokú végzettséget nyújt az eredménye­sen vizsgázók számára. — Mennyi ideig tart a képzés, és mennyibe kerül majd? — Hatvan órásra tervezzük, 28000 >rintba kerül majd. Tizenöt-húsz fő je- mtkezése esetén indítjuk be. — Milyen tárgyakat oktatnak? — Értéktőzsdei szabályok, érték­papír- forgalom jogi előírásai, tőzsde­műveletek (tőzsde matematikája), adózási előírások, budapesti értéktőzsde szabályzatai. — Pályázatot nyújtottunk be az Át­képző Központhoz, munkanélkülieknek is szervezünk hasonlót, számítógépes ismeretek elsajátításával kiegészítve, a tanfolyam végén a hallgatóknak az A vagy C típusú szakmai középfokú nyelvvizsgát is meg kell szerezni. A foglalkozásokat hét végén tartanánk, a dolgozók számára ez a legkedve­zőbb időpont, így nem esnek ki a munkából. — Kik lesznek az oktatók? — Az Állami Értékpapír Felügye­let, valamint a Kossuth Lajos Tudomány Egyetem tanárai. Az oktatásban fontos szerepet kap még a kommunikációs készség elsajátítása, a napi sajtó értéke­lése. GÁZ- ÉS FŰTÉSI SZEZON Megyénk névadó településén, Szabolcs községben is már gázkonvektorok mellett melegedhetnek az emberek. Az elmúlt hét végén kezdték el a TIGÁ7. szakemberei a bekötéseket, s a hét folyamán várhatóan vé­geznek is a szerelési munkákkal. Az időköz­ben a szobákba újból visszakerült tüzelőal­kalmatosságok most ismét kicihelődnek, a falu lakóinak reménykedése szerint immár végérvényesen. Több, még bekötésre váró településen felröppent a hír, hogy a mérő­órák hiánya a munkálatok tulajdonképpeni hátráltatója. Dobronyi Géza. a T1GÁZ ille­tékese cáfolta ezt. Elmondása szerint egy­szerűen arról van szó, hogy a műszaki átadások rendre az őszbe nyúlóan történtek a kivitelezők részéről. Területükön az üte­mezésnek megfelelően végzik a bekötése­ket, annyi viszont bizonyos, hogy a jelentő­sebb kapacitást igénylő rákapcsolásokat Oros és Kistelekiszőlő esetében három hét­nél hamarabb nem tudják elkezdeni. Az új bekötések mellett sokan keresik meg őket a régiek javítása végett. A fűtési szezon beálltával észlelt hibák javítását is ők végzik, s ez az ütemezésben olykor ne­hézséget jelent. MEGEMLÉKEZÉS AZ ELHURCOLTAKRÓL NYÍREGYHÁZÁN Szabolcs-Szatmár-Bereg Me­gye Közgyűlése és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormány­zata, valamint a Történelmi Igaz­ságtétel Bizottság Kelet-magyar­országi Szervezete emlékezé­si ünnepséget tart Nyíregyhá­za megyeszékhelyről és Sza- bolcs-Szatmár-Bereg megyéről a szovjet Vörös Hadsereg által a II. világháborúban „malenkij robotra” elhurcolt több ezer pol­gári lakos emlékére az 50. évfor­dulón. Az emlékünnepség helye és ideje: 1994. november 2. (szerda) délelőtt 10 óra, az Országzászló téri II. Világháborús emlékműnél, ahol Mádi Zoltán polgármester tart beszédet. 10.30-kor a téren lévő emlék­kőnél emléktábla-avatás lesz. Beszédet tart Medgyesi József, a megyei közgyűlés elnöke és Vojtó Ferencné (elhurcolt), a TIB Elhurcoltak Bizottságának veze­tője. Tizenegy órakor a Megyeháza dísztermében a még élő és meg­hívott elhurcoltakat fogadja Med­gyesi József, a Megyei Közgyű­lés elnöke és Mádi Zoltán, Nyír­egyháza város polgármestere. ENCSENCSEN A málenkij robotra ötven évvel ezelőtt elhurcolt, és onnan vissza nem tért férfiak­ra emlékeztek Encsencsen. Az emlékün­nepség tegnap este hat órakor kezdődött a helyi görög katolikus templomban, ahol Makrai Sándor mondott beszédet. O írta meg a Szülőfalum a II. világháború vihará­ban című könyvet. A megemlékezést köve­tően a résztvevők a templom előtti téren egy szál égő gyertyával kezükben énekelték a Himnuszt. Az ünnepségsorozat ma délelőtt tizenegy órakor a református templomban folytatódik. Ünnepi beszédet mond Bírta Sándor országgyűlési képviselő és Kóródi László, Encsencs polgármestere. Délután fél egytől a helyi általános iskolás gyerekek adnak ünnepi műsort az intézmény toma- csamokában.Tizenhárom órától elhelyezik a kegyelet koszorúját a világháborúban ele­sett, mártírhalált halt encsencsi áldozatok emlékfalánál. FÖLÖSLEGES AGGODALOM A Nicole Simpson és barátja meggyil­kolásával vádolt rögbisztár körüli sajtó­lármát az amerikaiak többsége ellen­szenvvel figyeli. Levélrészlet a People magazinból, mely élen járt O. J. Simpson népszerű­sítésében: „Miközben Ronald Goldman és Nicole Simpson napjait egy hat láb hosszú, három láb széles és hat láb mélységű gödörben tölti, nem kellene családjukat azzal kínozni, hogy Simp­son úr életkörülményeiről írogatnak hosszú cikkeket.” r w A TEGNAP MAR A BÚCSÚ JEGYEBEN TELT ÖRÖMMEL VÁLLALTAM SZABOLCS-SZATMAR-BEREG MEGYEI HÍRLAP I. évfolyam, 189. szám Ára: 12,50 Ft 1994. november 1., kedd VILÁGNAPI AJÁNLATOK DISZKONTÁRON HITELRE IS LEHET november 4-e között — a diszkontár 9800 forint. Hitelre is lehetőség van, legfeljebb 75 százalékig. Az OTP III értékpapírala­pot részvényekben lehet jegyezni. A koc­kázat nagyobb, de ha „bejön”, akkor a nye­reség is nagyobb lehet. December 2-ig lehet jegyezni, a maximális hitellehetőség 40 százalék. Az Államkötvény 1997/K október 31-e és november 4-e között kerül értékesítésre, futamideje három év. A kötvény változó kamatozású, a kamat megállapítása féléven­te történik. Az első félévre a kamat mértéke évi bruttó 26,55 százalék. A Millenium III befektetési jegy szintén hároméves futam­időre szól, adókedvezményre jogosít. Hitelt a jegyzett összeg 40 százalékáig lehet igénybe venni, évente fizet hozamot. A köztársasági elnök október 31 -én fel­mentette a köztársasági megbízottakat. A köztársasági megbízotti intézmény he­lyébe a megyei hivatalok lépnek. Ez al­kalomból kértünk interjút hivatalában dr. Virág Páltól, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megye elköszönő köztár­sasági megbízottjától. — Fél kettőre beszéltük meg az interjút. Pontosan fél kettőkor érkezett. Sokat jelent az Ön számára a pon­tosság? — Elsőrendű fontosságú. Meg kell tisztelnünk embertársainkat azzal, hogy nem akarunk gazdálkodni amúgy is szűkre szabott idejükkel. Ezért, bár elég­gé szoros napirend szerint élek, nem késem el sehonnan. — Hogyan telt el a mai napja? — Már a búcsú jegyében. Ma is, mint mindig, fél nyolckor kezdtem. Egy kisebb csoport már akkor elköszönt tőlem. Aztán sorban jöttek a sajtóorgánumok munka­társai, a debreceni Naplótól önökig. Vár­tam a Belügyminisztérium egy tisztvise­lőjét is, fél tizenegykor érkezett volna, remélem, nem valami sajnálatos esemény akadályozta meg érkezését. —Hivatali megbízása előtt volt-e kap­csolata a megyével? — A legmeghittebb kapcsolatban áll­tam az ország e nehéz sorsú megyéjével. Életem párját is innen választottam, s egyik bátyám ma is református lelkész Encsencsen. Ennél fogva sokszor meg­fordultam a környéken. Nem volt tehát —Nem fogok a közéletnek hátat fordí­tani. Ez egy pártsemleges beosztás volt, én magam is párton kívüli vagyok. Mint a Hajdú-Bihar megyei közgyűlés tagja, ha a választók mellém állnak, szeretnék tovább tevékenykedni. Olyan területen, ahol az egyénnek meghatározó szerepe van. Hiszem, hogy a XXI. században a nagy kérdéseket már a személyiségek segítségével lehet és kell megoldani. —Mi fog változni a megyei hivatalok létrehozásával? —A köztársasági megbízottak intézmé­nye, úgy tűnik, koraszülött volt. Most va­lakik úgy döntöttek, hogy „le a Taigetosz- ról!”. De az új nemzéssel is a régi felada­tok várnak megoldásra, új elnevezéssel. A régi felállásban a közigazgatás alsó és felső foka között a megbízottak nivelláló munkája révén érvényesült a demokratiz­mus, harmonikus rend volt. Félő, hogy a várható erős centralizálás bürokráciát szül. Bürokrácia alatt a központi közigaz­gatás utasítási éhségéből eredő bürokráci­át értem. De ne fessük az ördögöt a falra. Bízom abban, hogy a jogutódban meg­marad az a szemlélet, amit ebben a két me­gyében megpróbáltam megvalósítani. Ne­vezetesen, hogy a közigazgatás nyújtotta segítségben és a közigazgatási tevékeny­ségben a központban mindig és minde­nekelőtt az embert, az állampolgárt kell látni, vele kell azonosulni, őt kell minél előbbre juttatni céljai elérésében. Ezt a szellemet köszönöm meg eddigi munka­társaimnak a most következő összejövet­elen is. A takarékossági világnap alkalmából felkerestük az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Igazgatóságát, hogy meg­tudjuk, milyen értékpapírokat kínálnak a takarékoskodni kívánó ügyfeleknek. Páskai János osztályvezető: — Az OTP saját letéti jegye évi 22,5 százalékot kamatozik. Kevésből sokat biz­tonságban — ez az OTP II és OTP III értékpapíralap reklámszlogenje. Mind­kettőnek három év a futamideje, és mind­kettő levonható az adóalapból, mindkettőt diszkontáron lehet megvásárolni. Az OTP II állampapír, tehát alacsonyabb a hoza­ma, de maximális biztonságot nyújt. De­cember 16-ig lehet jegyezni. A most ak­tuális jegyzési héten — október 31-e és idegen számomra a feladat, örömmel vál­laltam, mikor megbíztak vele. —Milyen érzésekkel végezte munkáját? — Többször éreztem magam kellemesen mint kellemetlenül. Úgy érzem, sok ellen­kező véleménnyel szemben, hogy az elmúlt négy évben is történtek pozitívumok. Remélem, hogy ezt az itt élő emberek is így érzik. Ők, akiket annyi hátrány sújt. Most itt van például a vasúti szárnyvonalak meg­szüntetésének óriási gondja. Az a vélemé­nyem, hogy az a kormány, amely így akar spórolni, ne csodálkozzon, ha ennek a vége elégedetlenség lesz. — Mit fog csinálni holnaptól kezdve?

Next

/
Oldalképek
Tartalom