Új Kelet, 1996. november (3. évfolyam, 255-280. szám)

1996-11-01 / 255. szám

Halottainkra emlékezünk Gazdaság (5. oldal) Hozzájuk közeledünk Kézy Béla (Új Kelet) Sok-sok éven át azt gondol­tuk: elég, ha ilyenkor itt va­gyunk, elég, ha a kötelező tisz­teletet megadjuk, hiszen akik eltávoztak közülünk, nagyon messzire mentek, a földben porladnak, bár csontjai évszá­zadok múltán is őrzik az egy­kor volt embert. ahogy ott állunk a sírok között, egyszer csak rádöbbenünk. Ok is, meg a holtak is ott ültek azon a rohanó vonaton, amin mi még rajta vagyunk. S kinek lassabban, kinek váratlanul és hirtelen kide­rül: mindenki a temetők felé tart, akkor is, ha gazdag, ha sikeres, meg ha szegény és elesett. És senki sem tudja, mikor ér a vo­nata arra az állomásra, amely szá­reagálnának ők abban a nem könnyű helyzetben, amiben mostanában élünk. S emlékez­tem arra is, hogy nekik sem volt könnyű, ügy éreztem, szólnak hozzám, tanácsot ad­nak. pedig tudtam csak egyko­ri beszélgetéseink emléke sej­lik fel bennem. S lassan meg­értem a temetőkbe gyakran ki­járókat. Ok már egyfolytában érzik: egyszer mind oda kerü­llyenkor mindig kimegyünk a temetőbe. Ilyenkor talán kicsit jobbak vagyunk, minta hétköznapokon. Ilyenkor megcsen­desedünk, emlékezünk. Ahogy múlnak az évek, egyre több sírt kell felkeresnünk. A nemrég haltak emléke frissebb, kö­zös élmények villának fel bennünk a sírok mellett állva. Ne­hezebben idézzük azoknak az emlékét, akik rég mentek el közülünk. Néha barátokkal, rég látott ismerősökkel futunk össze a sírok között, s csendben kérdezzük: kihez jöttetek, mi van veletek, hogy vagytok? Érezzük, ezekben a napok­ban kötelességünk emlékezni. Visszük virágainkat, koszo­rúinkat, gyertyáinkat, mécseseket égetünk. Nehezen értjük a nap mint nap a sírok között kapirgáló, rendezgető kis öregasszonyo­kat. hajlott hátú bácsikákat. Nem tudjuk, mi hozza szinte mindennap őket elhalt sze­retteik síijához. Velünk rohan az élet vonata, alig tudjuk ki­szakítani azt a félórácskát, amíg a sírok mellett állhatunk, ők meg naponta idejárnak. S mára az utolsó. A minap beszélgettem apám­mal, meg a feleségem édesany­jával. Apám huszonkilenc éve halott, anyósom két éve ment el tőlünk. Néhány percig egyedül állhattam sírjuk mellett, s úgy éreztem, szólnak hozzám. Nem afféle misztikus, megmagyaráz­hatatlan érzés volt ez, egyszerű­en csak végiggondoltam: hogyan lünk, s ez az idő napról napra, óráról órára közeledik. Ők már készülnek rá. Nekem az apám azt mondta a minap, van egy fontos tennivalód, végezd el tisztességgel! Azt gondolom, talán nagyon sokan mások is halljáknéhai szeretteiktől: van még fontos tennivalótok, vé­gezzétek tisztességgel. Valódi tisztességgel! Drágult az üzemanyag Ismét drágult a Mól Rt. há­lózatában forgalmazott üzemanyagok ára. Buda Dé­nes, a Mól Rt. sajtóirodájá­nak vezetője az MTI érdek­lődésére elmondta, hogy csütörtökön 0 órától a 98-as ólmozott benzinért 1 forint 60 fillérrel többet, tehát li­terenként 131 forintot kell fizetni. A 91-es ólmozatlan l forint 70 fillérrel kerül töb­be, így literenként 120 fo­rintba kerül. A 95-ös ólmo­zatlan benzin ára 1 forint 80 fillérrel emelkedett, az üzemanyag litere 123 forint 50 fillér. A 98-as ólmozat­lan benzin 1 forint 70 fillér­rel drágult, így literét 132 forintért adják. A gázolaj és a fűtőolaj ára 1 forint 50 fil­lérrel emelkédett, és most egyformán 118 forint 50 fil­lérbe kerül litere. Az áreme­lést a Mol-nál a forint—dol­lár árfolyamának változásá­val, illetve a kőolajtermékek mediterrán tőzsdei jegyzé­sének folyamatos és dinami­kus emelkedésével magya­rázzák. Elhunyt Gyurkó János Gyurkó János, a környezet­védelmi tárca korábbi minisz­tere 44 éves korában, szerdán váratlanul elhunyt. A Környe­zetvédelmi és Területfejlesz­tési Minisztérium saját halott­jának tekinti, temetéséről később intézkednek. Új segélyhívó számok A Matáv a közérdekű te­lefonszámokat november 1 - jétől megváltoztatta, s orszá­gosan egységes 3 jegyű hí­vószámokat vezetett be. A segélyhívók új számai: Mentők: 104; Tűzoltók: 105; Rendőrség: 107. Három hónapig tovább élnek a régi számok is. Szakszervezeti kapcsolat Munkatársunktól ____ Az MSZOSZ Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei képviseletei—közös szervezésben—kétnapos fel­készítőt tartanak az alapszer­vezeti titkárok és tisztség- viselők részére november 5— 6-án Hajdúszoboszlón. Ha­sonló továbbképzés kora ta­vasszal Nyíregyháza-Sóstó­gyógyfürdőn volt, a két szom­szédos megye szakszervezeti képviseletének jó kapcsolata eredményeként. A szívekben legyen megújulás! Kovácsvölgyi Z. (Új Kelet) A protestantizmusra, a refor­mációra emlékezve tartott teg­nap ünnepi istentiszteletet Sipos Kund Kötöny református esperes a nyíregyházi gyüleke­zet templomában. Igehirdetésében kiemelte, hogy a változásokra, a reformá­cióra ma is szükség van. A tar­talmasabb és szebb jövőért nem a külsőségekben, hanem a szí­vekben kell változtatni. Az istentisztelet után a tavaly szeptemberben ismét egyházi tulajdonban került Jókai Mór Református Általános Iskola pedagógusai tettek fogadalmat, amellyel elkötelezték magukat a református oktatási törvény mellett. Esküjük szerint az iskola hagyományait megőrizve se­gítik a fejlődést. A tanulóknak életükkel példát mutatnak. A gyerekeket az evangélium Pedagógusok fogadalomtétele Azonnal bevethető egységek lesznek A főváros és a 19 megye polgári védelmi parancsnoksá­gainak tartott tegnap Nyíregyházán, a megyeházán érte­kezletet Orovecz István vezérőrnagy, a Belügyminiszté­rium Polgári Védelem Országos Parancsnokságának vezetője. A tanácskozás kezdetén dr. Zilahi József, a me­gyei közgyűlés elnöke mutatta be a vendégeknek me­gyénket, a területen található veszélyforrásokat. Kiemel­te a nemzetközi energiavezetékeket, a záhonyi átrakót és a vasúton és közúton történő szállításokat. Megemlí­tette, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg területének 40 szá­zaléka ár- vagy belvízveszélyes. K. Z. (Uj Kelet) Orovecz tábornok sajtótájé­koztatóján elmondta: — A parancsnoki értekez­letet minden alkalommal más megyében tartjuk, így a me­gyei vezetők megismerik a többiek helyzetét, munkastí­lusát. Szabolcs-Szatmár-Be­reg megye a rendszerváltás után élen járt a katasztrófák megelőzési, elhárítási tervei­nek kidolgozásában. A helyi alegységek vettek részt elő­ször 1990 után külföldön, Uk­rajnában a szomszédokkal kö­zös polgári védelmi gyakor­laton. Nemrégiben ukrán, len­gyel, szlovák és magyar pol­gári védelmi szakemberek — a megyei parancsnokság mun­katársa is — az ukrajnai Lvov­ban számítógépes hálózati csatlakozási gyakorláson vet­tek részt. A polgári védelem fejlesztésre az elkövetkező években 5 milliárd forintot ígért a kormány, amelyből jövőre várhatóan 400—600 millió forintot használhatunk fel. Az összeget a lakosság ri­asztási és tájékoztatási eszkö­zeinek bővítésére, azonnal bevethető erők felkészítésére és felszerelésére és az informá­ciós hálózat növelésére szán­dékozzuk fordítani. Az elkép­zelések szerint, a volt Szovjet­unió állandóságát terepjáró gépkocsikkal is törleszti, amelyből ez a megye is kap. A tábornok bejelentette, hogy az Egyiptom fővárosá­Orovecz István vezérőrnagy Fotó: Bozsó Katalin ban, Kairóban összedőlt épü­let alatti sérültek felkutatásá­ban egy miskolci kutyás egy­ség is segít. Lapunk munka­társának kérdésére elmondta, hogy a korábban felröppent hírek ellenére, nem tervezik a megyei polgári védelmi pa­rancsnokságokat a közigazga­tási hivatalokhoz integrálni. A pv marad a honvédelem és a védelmi igazgatás része, bár elképzelhető, nagyobb koor­dinációs és szakhatósági jog­kört kap a szervezet. Szombaton már 20 oldalon! A friss hírek mellett nyolc oldalas magazin! szellemében a magyar föld hasznos és hűséges tagjává nevelik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom