Új Kelet, 1994. december (1. évfolyam, 215-239. szám)

1994-12-01 / 215. szám

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI HÍRLAP I. évfolyam, 215. szám Ara: 12,50 Ft 1994. december 1., csütörtök VONATSTOP? Megállapodás született a MÁV és a munkáltatók között kedden, miszerint 1995. március 31 -ig érvényben marad a társaság jelenlegi kollektív szerződése. Azokat a pontokat, amelyekről a Vasúti Érdekegyeztető Tanács ülésein megállapodás születik, módosítani fogják. A vasutasok bérével kapcsolatban azonban nem született megálla­podás, még csak nem is közeledtek a nézetek. Szerdán a Vasutasok Szakszervezetének Választmánya értékelte a kialakult helyzetet, majd jövő csütörtök reggel 5 és 7 óra közöttre figyelmeztető sztrájkot hirdettek. Ezt tizenkettedikétől 36 órás általános mun­kabeszüntetés követi. Utolsó esélyként még ma megpróbálnak a Vasutas Szakszerve­zetek és a kormány képviselői közös megállapodásra jutni. A KIS ISKOLÁK ELŐNYBEN Tegnap megyénk vendége volt Horn Gábor országgyűlési képviselő, a művelő­dési miniszter oktatási tanácsadó testüle­tének vezetője, az SZDSZ oktatási szakér­tője. A délelőtt folyamán vásárosnaményi oktatási intézményekben tett látogatást, majd délután 14 óra 30 perctől a megye- székhelyen, a művészeti szakközépiskola nagytermében találkozott a megye és Nyír­egyháza iskoláinak igazgatóival, pedagó­gusaival, Felbermann Endre alpolgármes­ter és Iványi Tamás országgyűlési képvi­selő társaságában. az elmúlt négy év alatt a pedagóguskép­zésre fordítható mindössze 80 millió fo­rintnak most annak tízszerese, azaz 800 millió forint áll rendelkezésre. Szólt az oktatási szakértő a program szerint ki­emelt, s így megtámogatandó négy területről, melyek a következők: a kisis­kolás oktatás-nevelés fejlesztés, informá­ció-áramoltatás, társadalomismereti okta­tás és az angol iskolai modell, az ún. komprehenzív iskolai rendszer bevezeté­se. A jövőben több pénz jut a kis iskolák támogatására is, amely összegszerűen 1,2 KARÁCSONYI FORGATAG — Mi volt a balesetek oka? — Ittas vezető kilenc alkalommal oko- ott balesetet, egy halott az alkoholos ál- apotú sofőrnek „köszönhető”. A gyors­hajtás, a szabálytalan előzés és kanyaro­dás miatt több mint negyvenszer kellett mentőt, rendőrt hívni. Az elsőbbségi jog meg nem adása tizenhétszer okozott tra­gédiát. Saját hibája miatt nyolc gyalogost ütöttek el. Többet közlekedünk sötétben, rossz látási viszonyok között, mind a vo­M A mandabokori iskola is kap majd támogatást SUGÁRZÓ VAKIÁRMA VIGYÁZZUNK A SÖTÉTBEN! A legtöbb áldozatot Nyíregyháza és környéke követelte Hosszas készülődés után kinyitották azt a hasadóanyag-tartályt, amit nemrégiben talált a rendőrség. (Valószínűleg Oroszországból vagy Ukrajnából származik.) A mű­veletre kedden került sor a Központi Fizikai Kutatóintézet Izotópkutató Intézetében. A gyanús „Kindertartályról” kiderült, hogy teljesen üres, mindössze a fala sugárzik a szegényített urántól. Az óvatosság mindenesetre indokolt volt, többek között azért is, mert rendszerint ilyen tárolókban szállítják a sugárzó anyagokat. Nyíregyházán a már hagyományos karácsonyi forgatag színhelye idén is a sétálóutca lesz. A kereskedők elkezdték építeni a pavilonokat, és december elsejétől, vagyis már mától december 24-ig 40 kereskedő kínálja portékáit — Majd nyolcvan baleset során százhu- szan sérültek meg novemberben megyénk útjain — tudtuk meg Asztalos Miklós szá- adostól a megyei rendőrfőkapitányság közlekedési osztálya baleseti vizsgálati al­osztályának vezetőjétől. Ez harmadával kevesebb, mint amennyi az előző hónap­ban volt. Sajnos öten életüket vesztették a balesetek során. Bár feleannyian sem hunytak el az utakon, mint októberben, sajnos valamennyien Nyíregyházán és a megyeszékhely környékén lettek a közle­kedés áldozatai. lánnál, mind gyalogosan jobban vigyáz­zunk! A balesetek okozói jórészt személy­vagy tehergépkocsik voltak. Külföldi vezető ellen baleset miatt három alkalom­mal kezdeményezett eljárást a rendőrség. A legtöbb tragédia — az összesnek két­harmad része — déli 12 és este tíz óra kö­zött történt. PARTNERSÉG A MEGYÉÉRT — Ezzel a címmel szervezett a PRIMOM Váltakozói Központ fó­rumsorozatot — tudtuk meg Ko­vács Istvántól, a PRIMOM ügyve­zető igazgatójától. — A fórum cél­ja, hogy a megye gazdasági fejlő­dése szempontjából fontos prog­ramjavaslatokat a gazdasági fej­lesztésben meghatározó szerveze­tek, személyek megismerjék, arról véleményt mondhassanak. A megye jelenlegi helyzetéből ugyanis csak közös erővel lehet kitörni, méghoz­zá egy jól előkészített, a társadal­mi-politikai szféra konszenzusával elfogadott projekt megvalósításá­val. A fórumsorozat keretében megvitatjuk a különleges övezettel és az ipari parkkal, az árutőzsdével, a barterközponttal és az agrármar­ketinggel kapcsolatos lehetősé­geket, feladatokat. Felkért előadó az Európai Unió budapesti delegá­ciójából Morten Jung-Olsen. A ta­nácskozáson részt vesznek — töb­bek között — megyénk országgyű­lési képviselői, minden jelentősebb megyei párt, a kamarák, a megyei önkormányzat, a Megyei Munka­ügyi Központ, a Megyei Fejlesztési Alapítvány, a vállakozási érdek- képviseletek cs a tudoüiaiívos szei - vezetek is. ELBOCSÁTÁSOK A TEJIPARNÁL Elbocsátások lesznek a Nyír­egyházi Tejüzemben. Márföldi Ist­ván igazgató tájékoztatása sze­rint a közelmúltban létszámfelül­vizsgálat volt, s ennek eredmé­nyeképpen szűnik meg 25-30 dol­gozó munkaviszonya december második felében. Az év végi le­építés minden állománycsopor­tot érint, de folytatása nem vár­ható. MÁR KISVÁRDÁN IS CSÖRÖG A Matáv új telefonközpontra kap- Icsolta tegnap Kisvárda jelenlegi 900 [előfizetőjét, péntektől pedig megkez- • dődik a város új előfizetőinek folyama- : tos bekapcsolása. Ezzel tovább javul : Szabolcs-Szatmár-Bereg megye megle­hetősen szegényes távközlési helyzete. Az első szakaszban az a mintegy kéte­zer kisvárdai jut telefonhoz, akik befi­zették az önkormányzat kasszájába a 30 ezer forintos létesítési hozzájárulást. A közeli jövőben a most elkészült központ­hoz csatlakoztatják Jéke és Anarcs köz­ség előfizetőit is. Azt követően a térség­ben további 28 helységben telepítenek kapcsolóberendezést, közülük három: Ajak, Nyírtass és Pátroha üzembe helye­zésére várhatóan már december közepén kerül sor. Néhány község azonban 1996-ig csak kézi kapcsolással érhető el. A Matáv Rt. és a megyei önkor­mányzat által megalakított Nyír- Telekom Telefonfejlesztő Kft. új tele­fonközpontja Ericson-gyártmányú és digitális elektronikus rendszerű, a be­ruházás pedig meghaladja a félmilliárd forintot. Kisvárda körzetszáma a 45-ös. JÁTÉKKEÁLLÉTÁS Még négy napig tart a játék-ajándék kiállítás és vásár Nyíregyházán, a Váci Mihály út 41. szám alatt, a vállalkozói inkubátorházban. Az East-Trade Kft. szervezésében megrendezett kiállításon kedvezményesen vásárolhatóak játé­kok, népművészeti tárgyak, festmé­nyek, könyvek, kerámiák és még sok egyéb. Az érdeklődők naponta 10-től 18 óráig — a nyitvatartás alatt — in­gyen léphetnek be, és a rendezők min­dennap ajándéksorsolást tartanak. AAA AZ ÚJ KELET NYÍRBÁTORBAN Horn Gábor elöljáróban tréfásan meg­jegyezte, hösy a pedagógustársadalomban kialakult feszültségeket e fórumon nem szándékozik levezetni, már csak azért sem, mert ő azt inkább gerjeszteni szokta. A közoktatási program kapcsán megemlítet­te, hogy a két koalíciós párt részéről eltérő nézeteket ütköztetve, de—végül is komp­romisszumos megállapodással — közös program született. A lényege, hogy a köz­pontosított iskolarendszer helyett a terü­letek saját elképzeléseinek megfelelő is­kolák, oktatási intézmények működtetése szerepeljen. A normatív finanszírozás egyértelműen versenyhelyzetet teremt az iskolák között, s ez véleménye szerint rendben való dolog. Pozitívumként számolt be arról, hogy ÜNNEPELNEK Ma az anyagi és technikai szakcsapa­tok napja alkalmából nagyszabású rendez­vénysorozattal ünnepel a Báthory István Javítózászlóalj és a Vay Ádám Ellátó­zászlóalj. A két zászlóalj közös kiképzés­mentes napja reggel kilenc órától ünnepi állománygyűléssel kezdődik. Tíz órakor kezdődik a menetdalverseny, ezzel párhu­zamosan bemutatók lesznek, melyre 250 milliárd forintot jelent majd számukra. Az volt a kérdés, mi alatt számít kis iskolá­nak, ily módon külön támogatásban részesülőnek egy-egy oktatási intézmény. Nos, a megállapodás alapján a 200 fő alatti intézmények ilyenek. Horn Gábor annak a véleményének adott hangot, hogy a program nem céloz­ta meg a körzetesítést, viszont iskolabu­szokkal segítik az ilyen típusú intézmé­nyek működését. Az elmúlt négy év „ter­mékének” minősített tankerületeket meg­szüntetik, az itteni erőforrásokat a megyei pedagógiai intézetek számára juttatják. Horn Gábor a nyíregyházi fórumot követően Mátészalkára utazott, ahol este a város és a környék oktatási szakemberei találkozhattak vele. A KATONÁK óvodás és iskolás gyermek is hivatalos. Lesz főzőverseny, lóverseny, különböző sportvetélkedők. Eldől az is, hogy ki lesz a zászlóaljak legerősebb embere. Kulturális rendezvények, makettkiál­lítás, képzőművészeti kiállítás színesítik tovább a programot. A zsűrizés után közös ebéddel zárul a program, előreláthatólag 15 óra körül.

Next

/
Oldalképek
Tartalom