Új Kelet, 1997. április (4. évfolyam, 75-100. szám)

1997-04-07 / 80. szám

' -n - - ■■ . * - '-.- At ■ r ' N Falujáró Kölese 9. oldal Egymilliós bírság az utakon Kábítószer a cipőben Cipőtalpba rejtve akarta átcsempészni a határon a ká­bítószert egy szlovén állam­polgárságú férfi vasárnap hajnalban, ám elcsípték a vámosok - értesítette az MTI-t a VPOP illetékese. Az MTI megtudta: a szlovén állampolgár vasárnap haj­nalban érkezett a lőkösházi határállomásra az Ister nem­zetközi gyorsvonattal. A vá­mosoknak az szúrt szemet, hogy a férfi csomagjában különös szerszámok voltak, az utas pedig nem tudott el­fogadható magyarázatot adni arra, hogy miért hozta magával azokat. A vámhiva­tal munkatársai ezért úgyne­vezett belső és tételes vizs­gálatot tartottak, s végül a férfi cipőjét is ellenőrizték. Kiderült, nem fáradtak hiá­ba: az utas cipőtalpa ugyan­is 172 gramm hasist rejtett. Maczó szerint provokáció Továbbra is provokáció­nak tartom az antiszemitiz­mus címén engem ért váda­kat, a társadalomban velem szemben gerjesztett ellen­szenvet. Én „magyarelle- nességről”, „magyargyűlö- letről” szóltam, nem másról - hangsúlyozta újságírók kérdéseire válaszolva G. Nagyné Maczó Ágnes, az Országgyűlés és az FKGP alelnöke a szombat esti letenyei fórumát megelőző sajtótájékoztatóján. Elmon­dása szerint az MTV elnö­kének küldött és a Híradót érintő levelében okkal em­lítette a vele szembeni sú­lyos, többszöri diszkriminá­ciót. A március 15-e előtti pécsi sajtótájékoztatóján el­hangzott kérése, miszerint ne engedjék utcára a szálla- sista, bábuégető csoporto­kat, a Híradóból kimaradt. Nem kapott lehetőséget, hogy a szocialista frakció- vezető tévében elhangzott bírálataira reagáljon. Miköz­ben vezető helyen közölték leváltásának sürgetését, ad­dig a Házbizottság döntését a hírek végén hozták. Végül: hiába kérte, hogy egy alka­lommal, hogy olvassák be másfél percnyi, később több lapban is megjelent nyilat­kozatát. G. Nagyné Maczó Ágnes szerint kívánatos lett volna, hogy a védelmére szerveződött tüntetésekről és más pozitív reagálásokról is hírt adjanak. Lezuhant kisrepüiőgép Két emberéletet követelt az a repülőbaleset, amely vasárnap délelőtt történt a Csongrád megyei Deszk mellett, a Maros szivattyú- telepénél. A repülőszö­vetség tulajdonában lévő, Szegedről felszállt Cesna tí­pusú egymotoros kisgép gyakorló repülés közben le­zuhant és vezetője, F. T. 20 éves, illetve utasa K. Gy. 21 éves fiatalemberek a hely­színen meghaltak. A baleset okát szakértők vizsgálják - adta tudtul vasárnap a BM Tűzoltóság Országos Pa­rancsnokságának sajtóügye­letese. A család védelmében A család létét veszély fe­nyegeti, mert csökken a há­zasságkötések száma, egyre több a válás, sok az özvegy, és a gyerekek idejekorán el­hagyják a szülői házat - egye­bek között erre hívták fel a társadalom figyelmét a Ma­gyar Családterápiás Egyesület XI. vándorgyűlésének részt­vevői. A tanácskozáson - amely péntektől vasárnapig tartott Szolnokon - több mint háromszázan vettek részt. Az orvosok, pszichológusok, mentálhigiénikusok, szociális munkások és lelkészek alkot­ta hallgatóságnak a szakma jeles képviselői beszéltek a családot fenyegető veszé­lyekről. F. A. (Új Kelet) A hét végén országos közle­kedésbiztonsági akciót tartottak a főközlekedési és mellékuta­kon egyaránt. A két nap során megyénk útjain a rendőri állo­mányhoz csatlakozott a szoká­sos stáb, határőrök, polgárőrök, a vám- és pénzügyőrség és a közlekedési felügyelet szakem­berei. így mintegy 350 fő szűr­te meg a forgalmat a megye Hírösszefoglaló ___________ Va sárnap bezárta kapuit a négynapos III. Agro-Food Mezőgazdasági és Élelmiszer- ipari Szakkiállítás és Vásár a Nyíregyháza Sóstó-erdei Sza­badidőparkban. A térség legna­gyobb szakági seregszemléjé­nek megnyitóján Lakatos And­rás, az országgyűlés mező- gazdasági bizottságának tagja köszöntőjében hangsúlyozta: a régió gazdasága csak összefo­gással fejlődhet, amelyre jó pél­da az Agro-Food szakvásár, amelyet a Fimex Fair Bt. és a térség meghatározó mezőgaz­dasági integrátora, az Agroker Rt. közösen szervezett. A több mint ötezer négyzet- méteren felállított közel száz standon bemutatkozott az ága­zat szinte - a közvetlen állatte­nyésztési seregszemlén kívül - teljes keresztmetszetében: az különböző területein. A fokozott ellenőrzés során jócskán akad­tak szabálysértők, akikkel szem­ben 1 millió 175 ezer forint hely­színi bírságot szabtak ki, ezen az összegen 1100 fő osztozott ki- sebb-nagyobb mértékben. Kö­zülük 15 gépkocsivezető nem rendelkezett vezetői engedél­lyel, 19-en a megengedettnél gyorsabban haladtak, míg ketten - az intő példák ellenére - a vas­úti átjáróban a tilos jelzés elle­arculatot alapvetően meghatá­rozták a szaporítóanyagok, a növényvédő szerek, a virágker­tészeti, a környezetvédelmi nére hajtottak keresztül. Ezúttal még örülhetnek is, hogy csak a rendőrrel találkoztak, és nem a vonattal. Az ittassági ellenőrzé­sen 1222 fő esett át, és hat jár­művezetőnél színeződött el a szonda. Akadtak olyan esetek is, amikor a helyszínen nem lehe­tett rendezni a „számlát”, így 157 személyt jelentettek fel kü­lönféle közlekedési bűncselek­mény és más vétségek miatt. Vezetői engedélyt kilenc jármű­technológiák, a mezőgazdasági gépek, valamint az integrációs rendszerek. A kiállítók a megyei célpiac vezetőtől vontak be a helyszí­nen, négyen ittasak voltak, míg öt személynek nem volt jogosítványa. Érvénytelen műszaki és átírás elmulasztá­sa miatt 16 járműről vették le a rendszámot. Az akció ideje alatt összesen 26 főt állítottak elő, voltak, akiket tetten ér­tek valamilyen bűncselek­mény elkövetése közben, de akadt köztük négy körözött személy is. igényeihez alkalmazkodva hozták el termékeiket: a csa­ládi farmergazdaság méreté­hez alkalmazkodó csúcsmi­nőségű, de a magánvállalko­zók által is megfizethető eszközöktől a szövetkezetek számára ajánlott nagy telje­sítményű technikákig min­den technológia helyet ka­pott az új, jobb bemutatási lehetőséget nyújtó szabad­időparkban. Lendvai István, a Fimex Fair Bt. vezetőjének vélemé­nye szerint a rendhagyóan, de hagyományteremtő cél­zattal a tavaszkezdetre idő­zített kiállítás a jövőben, ki­használva a hármashatár- szegletben rejlő lehetősége­ket, nemzetközi bemutatko­zássá fejlődhet, összekap­csolva a hazai lehetőségeket a külföldi kereslettel. (Folytatás a 2. oldalon) 03 T 1 ~39| R/1 n A Szerencsejáték Rt. tájékoztatása szerint a 14. héten meg­tartott 5/90-es lottó-számsorsoláson a következő számok ke­rültek kisorsolásra: 23,40, 62, 77, 85. A jokerszám: 350300 A Szerencsejáték Rt. tájékoztatása szerint a 14. játékhéten megtartott 6/45 lottó számsorsoláson a következő nye­rőszámok kerültek kihúzásra: 10, 12, 25, 27, 31, 32, a pótszám: 23. Az optimista várakozás jegyében

Next

/
Oldalképek
Tartalom