Új Kelet, 1996. november (3. évfolyam, 255-280. szám)

1996-11-21 / 272. szám

UJ KELET Gazdaság 1996. november 21., csütörtök 5 Önkormányzati tanácskozás Felkészítés a jövő évre Munkatársunktól A Magyar Közigazgatási Kar Megyei Tagozata kétna­pos szakmai tanácskozást szervez önkormányzati veze­tők részére a nyíregyházi Ok­tatási Központban november 21-én délelőtt tíz órától. Az előadásokat dr. Várfalvi Ist­ván. a Pénzügyminisztérium főosztályvezetője tartja a jövő évi önkormányzati gazdálko­dásról, valamint a várható tá­mogatási rendszer alakulásá­ról. A tanácskozás másnap, november 22-én tovább foly­tatódik a szociálpolitika idő­szerű kérdései témában. A szociális normatív támogatá­si rendszer várható változása­iról, a közgyógyellátásról, a közlekedési támogatásról, a jövedelempótló támogatás­ról, egyéb pénzbeni és termé­szetbeni juttatásokról dr. Ha­zai Istvánná a Népjóléti Mi­nisztérium helyettes államtit­kára tart beszámolót. Meddig takarékoskodjunk? A lakás-eiőtakarékossági program sok fiatal előtt meg­csillantotta az önálló fészek reményét. A hosszú ideig tartó takarékosság és az infláció veszélye, azonban el­bizonytalanítja az ügyfeleket. Noha több bank és biz­tosító jó üzletnek tartja az előtakarékosságot. A La­káskassza Rt. debreceni igazgatóságának vezetőjét, dr. Huzsvai Lászlót a program részleteiről kérdeztük. K. I. (Uj Kelet) — A törvény előírása sze­rint a megtakarítási*ídő mini­mum négy év. Az ügyfél ké­rése szerint a havonta befize­tett minimumösszeg kétezer forint, de engedéllyel ez le­het kevesebb is—mondta. — A maximum összegre javas­latot adunk ügyfeleinknek, az állam által kínált kamatot fi­gyelembe véve 1997 január­jától hétezerötszáz, a követ­kező évtől tízezer forintot ér­demes befizetni. Erre három- százalékos kamatot kapnak, ehhez kapcsolódik az állami támogatás, valamint az álla­mi támogatás éves kamata. Amennyiben egy másfélmil­lió forintos konstrukcióra kö­tünk szerződést — állami tá­mogatással együtt — négy­éves takarékossággal, úgy hatszázezer forint jön össze a befizetett összegből, annak kamatából, az állami támoga­tásból és az állami támogatás kamatából. Ehhez jár kilenc - százezer forint hitel hatszáza­lékos kamatra. — Mennyi idő alatt kell ezt visszafizetni? — Ez általában az előtaka- rékossági időtől függ. Minél hosszabb a takarékossággal eltöltött idő, annál hosszabb a visszafizetés ideje. — Másfél millió forintból négy év múlva nem tudnak lakást vásárolni... — Ötéves előtakarékosság után már kétmillió forinthoz lehet jutni. Egyébként több személyre is megköthető a program. Például egy család­apa megkötheti a szerződést a feleségére és két gyermeké­re, esetleg a nagymamára. Több kedvezményezett lehet, természetesen csak közeli hozzátartozók. — Mi történik, ha az ügy­félnek időközben megszűnik a munkaviszonya, s képtelen fizetni a részleteket? — Egy évig szüneteltethe­ti a befizetést, ez az idő nem számítható be az előtakaré­kosság idejébe, de a három százalékos kamat továbbra is jár a bentié vő összegre. Egy év letelte után kiderül, tudja- e tovább folytatni a részletfi­zetést, amennyiben nem, visszakapja a pénzét. —Milyen módon lehet szer­ződéseket kötni? — Cégünknek több részvé­nyese van, három biztosító­val és három bankkal van szer­ződésünk. Hálózatot alakí­tunk ki a biztosítótársaságok segítségével, valamint na­gyobb brókercégekkel. Séta a Duna Plazában Váci utca a Váci úton A próba nem kerül semmibe Nyugatra igyekezvén — vagy talán a nyugat igye­kezvén mifelénk — újabb és újabb fogyasztásserken­tő intézményekkel találkoz­hat az egyszerű honpolgár. A külföldi befektetők és hazai társaik bizonyára tud­ják, hogy mit csinálnak, amikor hatalmas alapterü­letű bevásárló- és szórakoz­tatóközpontokat építenek, nem kis pénzt invesztálva a vállalkozásba. Valószínű­leg a bérlők is végeznek számításokat, mielőtt be­költöznének egy ilyen — a konkurenciát sem nélkülö­ző — üzletházkomplexum- ba. Nagy beharangozással indult a valóban impozáns Duna Plaza, és csak orr­hosszal előzte meg a nem­régiben szintén megnyílt Pólus Centert. Mi most a Duna Plazában szerzett ta- pasztalatainkat osztjuk meg olvasóinkkal. Kozma Ibolya (Új Kelet) A Nyugati Pályaudvartól mindössze öt metrómegállót kell utazni ahhoz, hogy felér­ve a felszínre, szembetaláljuk magunkat az építészeti külön­legességnek számító, geomet­riai ábrákból összerakott, mégis lágy vonalú üvegpalotával. A hatalmas, henger alakú parko­lóház bizonyára sok örömet okoz az amúgy igencsak for­galmas Váci úton autóval ér­kező látogatóknak, hiszen min­den szintjéről be lehet jutni a házba. Én az alsó szinten kezd­tem a sétát. Sajnálattal vettem tudomásul, hogy a műjégpá­lyán senki nem rója a köröket. Nem vagyok egy korcsolyabaj­nok, így hát eszembe sem ju­tott, hogy megszüntessem a többi látogató hasonló hiány­érzetét. A férfiöltönyök nem érdekelnek különösebben, ám az árakra mégis kíváncsi vol­tam. Egy olyan öltöny amilyet szívesen látnék partneremen, alsó hangon 48 000 forintért volt kitéve a földszinti nagy férfiruházati boltban (cégnevet szándékosan nem említek), de egy zakót már huszonháromért tudtam volna vásárolni. S ha már a férfiaknál tartunk, egy sportos — csak márkájában különleges — férfiing „alsó hangja” kilenc és tizenkétezer forint között volt. Ugyanígy volt ez a pulóverekkel is, szán­ták azt nőnek vagy férfinek, bár itt az árak már tizennyolceze­rig értek. Sok hasonló profilú boltban jártam, az árak nagy­jából megegyeztek, csak a már­kák különböztek. Feltűnt, hogy a ruhák között mindkét nem számára elsősor­ban a sportos változatok kíná­lata jelentős, és nagyon sok szabadidő-öltözéket is ajánla­nak a speciális márkakereske­dések. Egy biztos: a márka ere­deti, nem piaci bóvli, de ezért az eredetiért a piaci ár sokszo­rosát kell fizetni, és nem biz­tos, hogy annyival jobb. Nagyon szeretem a farmert, a híres márkák jelen is vannak a Plazában. Egyikük például egy vízzel telt üvegfalú edényben mutatja be terméke strapabírá­sát. Itt bizony szívesen vásárol­tam volna, de megtapogattam a pénztárcámat, és szomorú szívvel mondtam le több mu­tatós darabról is. Cipőbolt is bőven akadt az épületben, ám az árak ezekben is eléggé borsosak, bár itt már találtam néhány olyan pél­dányt, amelyet viselni is tud­nék, s meg is bírnám fizetni. A különböző szintekre moz­gólépcsőkön és üvegfalú liften lehet feljutni. Utóbbit nem volt módom kipróbálni, hiszen mindig sorbaállás volt körülöt­te. Igazi csemege lehet a zene­kedvelőknek a Virgin Mega- store-hálózat legkisebb áruhá­za — a világ számos városában van ilyen, csak sokkal na­gyobb alapterülettel, bizonyít­ván ezzel azt i^. hogy ott bi­zony nagyobb összeget tudnak fordítani jövedelmükből az emberek az efféle hobbira. Az első — és reméljük, nem utol­só — magyarországi „mind­össze” ezer négyzetméteren kí­nálja a CD-ket, hanghordozó­kat. Nemigen számoltam, hány fejhallgatón lehet belehallgat­ni kedvenceink muzsikájába, de rengetegen álltak átszelle- mülten a bolt zenepultjai mel­lett. Szabad hely egy sem volt. A fentiekből az is kiderül, hogy igen sok a látogatója a Plazának — hogy ebből meny­nyi a vásárló, azt nehezen le­hetne megállapítani, még- inkább azt, ki mennyit költ. Hiszen a szatyrokban éppúgy lehet ötven százalékos áron vásárolt könyv — ebben a bolt­ban volt a legnagyobb tömeg —, mint márkás óra vagy sport­ruha. A megfáradtak a hosszú folyosókon elhelyezett pado­kon pihenhetnek, de a máso­dik szinten lévő pizzériában meg az önkiszolgáló kínai ét­teremben bizony jókora sorok kígyóznak. Egyedül a kissé el­dugott bowlingpálya söröző­jében jutottam hamar helyhez és egy kólához, de ez sem volt olcsó. Viszont módom volt fi­gyelni, hogy sikerül egy úrnak igen színpadias golyóváloga­tás után egy fát vagy annyit sem ütni, míg a társaságában lévő filigrán hölgy sorra tarol­ja a bábukat. Természetesen nem volnék nő, ha nem néztem volna körül az illatszerek, kozmetikumok között. Már-már találtam is egy kedvemre való rúzsrudacskát, ám amikor megkérdeztem az árát... Azzal vigasztaltam ma­gam, hogy bizonyára nagyon jó ízlésem van. Néhány üzletben felpróbál­tam egy-egy kabátot, de az ár­cédula itt is visszatartott a könnyelműsködéstől. Végül is a kiszolgálás mindenütt udva­rias, bár néhány eladón látszik, hogy fáradt, hiszen itt meg kell küzdeni minden vásárlóért. De nem voltak ingerültek, ha kér­deztem, ha nem tetszett vala­mi, ajánlottak másikat. Ezért vettem a bátorságot, és az egyik üzletben legalább tizen­öt kalapot próbáltam meg vá­sárlás nélkül. Ebben a félórá­ban éreztem igazán jól magam, hiszen nagyszerűen szórakoz­tam. Szerencsére nem volt ve­lem a partnerem, mert ő való­színűleg nem bírta volna cér­nával. Ahogy láttam, fokozatosan népesül be a ház, vannak még üres vagy félig berendezett boltok. Úgy hallottam, az üze­meltetők a keletről érkező vá­sárlókra is számítanak. Én mindössze két — igen jól öltö­zött — oroszul beszélő úrral találkoztam, inkább angol és német szót hallottam, de iga­zából a látogatók szinte kizá­rólag magyarok voltak. Alap­jában véve szép és jó a Plaza, de inkább kívülről szemléltem ezt a nyüzsgő világot, és rádöb­bentem, mennyire kevés az én pénzem. Ettől egyre kedvetle­nebb lettem, s már alig vártam, hogy kikerüljek az épületből. Néha az volt a benyomásom, hogy a Váci utca kiköltözött a Váci útra. A kínai faló Palotai István (Új Kelet) Szilárd meggyőződésem, hogy a kínaiaknak fogalmuk sem volt arról, mekkora szí­vességet tesznek az ameri­kai székhelyű „neolibe­rális” és internacionális tőkének, amikor beenged­ték az országba. Minden valószínűség szerint, na­gyon örültek annak, hogy invesztálnak náluk, élénkí­tik gazdaságukat, és végre lehetővé teszik számukra az igazi gazdasági fellendü­lést. Arra azonban semmi­képpen sem jöttek rá, hogy az mekkora jelentőségű do­log a multik számára. Nyugodt szívvel el lehet mondani pedig, hogy erre vártak immár majd’ ötven éve! Az amerikai tőke im­már lassan maga alá gyűrte az egész világot. Európa már réges-rég úgy táncol, ahogy ők fütyülnek, Auszt­rália sem különben, Afriká­nak meg egyenesen a fizi­kai léte függ adakozó ked­vétől; csak éppen Ázsia áll­ta eddig a sarat, ahol—Taj­van kivételével — minden­honnan elutasítást kapott. A nagy vágyálom, hogy rá­tenyereljenek Japán gazda­ságára, ugyan még nagyon messze van, azáltal azon­ban, hogy most Kína be­dőlt, mégis sokkal köze­lebb került. A japánok és a „kistigri­sek” pontosan tudják, mit jelent, ha ez a csoport vala­hová befészkeli magát, ezért még résnyire sem nyit­ják ki nekik az ajtót. Nem csoda. Tisztában vannak vele, hogy elég egy icipici bankfiókocska, és máris ter­jed a kór — észrevétlenül rabszolgájává téve a nem­zeti tőkét, kiszolgálóvá és „összeszerelővé” a nemze­ti ipart. Persze, Kína „más tészta”. A kínaiaknak nincs mit vé­deni. A hatalmas ország, az óriási nyersanyagkészlet, a szinte korlátlanul rendelke­zésre álló, filléres munkaerő — amely egyben gigantikus felvásárlópiacává is válik —, a lehető legnagyobb fo­gás és szerencse, ami a nem­zetközi tőkét érhette. A vicc az, hogy nem is számítottak rá. Kína gazdasági „integrá­ciója” semmilyen nagyra- törő tervben nem szerepelt, és úgy pottyant Samu bácsi ölébe, hogy ő volt a legjob­ban meglepve. E helyzetben már nyu­godtan számolhatnak Ázsia legázolásával, mert a kínai gazdaság a Kelet zsebre vá­gásának trójai falova, holt­biztos ígérete. Bizonyos, hogy némi felfutási idő után olyan mennyiségű döm­pingáru lepi majd el a vilá­got :— mind-mind amerikai „alapú” kínai termék lesz —, hogy nem győzzük majd „fogyasztani”! Ezek várha­tó mennyiségével és ala­csony árával Japán már kép­telen lesz versenyre kelni, és azután már csak néhány lé­pés és év kell Tokió lehen- gerléséig...

Next

/
Oldalképek
Tartalom