Új Kelet, 1996. június (3. évfolyam, 127-151. szám)

1996-06-01 / 127. szám

Interjú a határon túli magyar színházak fesztiváljáról 5. oldal Ara: 22,50 Ft Magyar Távirati Iroda NATO-vonat Kisebb incidens zavarta meg a Manfred Wömer Ala­pítvány által szervezett, po­litikusokat, diplomatákat, üzletembereket és más köz­életi személyiségeket szállí­tó NATO-vonat péntek reg­geli indulását a Nyugati Pá­lyaudvaron. Az Álba Kör Erőszakmentes Mozgalom három tagja ugyanis — mintegy 20 méterre a szerel­vénytől — a sínekhez bilin­cselte magát, így próbálták megakadályozni a vonat el­indulását. Életfogytig A Legfelsőbb Bíróság Kiss Zsigmond vezette tanácsa pénteken kihirdetett jogerős ítéletével helybenhagyta a Magda Marinkóra elsőfokon kiszabott életfogytig tartó fegyházbüntetést. A testület azt is megerősítette, hogy az elítélt legkorábban 25 év múlva bocsátható feltételes szabadságra. A harmadrendű vádlott, Dobnik János eseté­ben a bíróság egy évre emel­te a Fővárosi Bíróság által kiszabott nyolc hónapos bör­tönbüntetést. Könyvheti megnyitó Startol a közhasznú tanács Több kollektív szerződés szükséges Munkatársunktól Csabai Lászlóméval, Nyíregyháza polgár- mesterével tárgyalt tegnap délelőtt Kiss Pé­ter (képünkön) munkaügyi miniszter. A meg­beszélésen szó volt — egyebek mellett — az elkészült tervek tükrében a megye és azon belül a megyeszékhely fejlesztési lehetősé­geiről, a közhasznú program helyi vetüle- teiről. Az eszmecserét követő sajtótájékozta­tóján a miniszter elmondta: — Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a köz­hasznú foglalkoztatás támogatására a koráb­bi 348 és 120 millió forintos támogatás után további 66 millió forintot kap, amely még 1500 álláshely támogatását jelenti. Központi források hiányában nem eshet ki senki a mun­kanélkülieket támogató rendszerből. A meg­alakuló közhasznú tanács 6 milliárd forinttal gazdálkodik ez évben, az összeg több mint 10 ezer munkanélküli foglalkoztatását teszi lehetővé. A támogatásban elsőbbséget élvez­nek a tárcaprogramok — gátépítés, ipán par­kok, erdősítés —, a regionális fejlesztési ta­nácsok, valamint a kisrégiók munkahelyte­remtő programjai, a válságrégiók, ahol a munkanélküliség az országos rátának (11 szá­zalék) legalább a másfélszerese, valamint azok a profit és nonprofit szervezetek, ame­lyek közmegrendeléseket nyertek el. Hama­rosan módosítja a parlament a foglalkoztatá­si törvényt és a munkatörvénykönyvet. Cél, hogy a társadalmi béke érdekében még több kollektív megállapodást írjanak alá a mun­Kiss Péter miniszter Fotó: Harascsák káltatók és a munkavállalók, így ágazati és helyi szinten megoldhatók a problémák. A pályakezdő munkanélküli helyett az őt alkal­mazó munkáltatót támogatja a nyáron életbe lépő új rendszer. (Folytatás a 3. oldalon) Megyénk a világ előtt Könyvek szóban Fotó: Csonka Róbert Gyüre Ágnes tudósítása „Szomorú könyvhét ez az 1996-os. A nyíregyházi Kos­suth téren most nem állnak könyvsátrak. A régebben ko­moly eseménynek számító ün­nep most csak olyan jelentő­séggel bír, amilyen fontosnak tartják manapság magát a kul­túrát. Százhuszonháromféle kötet látott napvilágot az idén. Ha mindegyiket meg szeret­nénk venni, 83 ezer forintot kellene fizetnünk. A kiadvá­nyok átlagára 730 forint. A szerzők nyolcvan százaléka magyar. Ettől jobb hírt most nem nagyon lehet mondani.” Ezekkel a szavakkal nyitotta meg Tarnavölgyi György, a nyíregyházi közgyűlés közmű­velődési, sport- és nemzetközi kapcsolatok bizottságának alel- nöke a Móricz Zsigmond Me­gyei és Városi Könyvtárban tegnap délután azt a néhány na­pos eseménysorozatot, melynek során Szabolcs-Szatmár-Bereg köszönti a GutVnberg-galaxist. Irodalmi és zenés műsort a Szé­chenyi István Közgazdasági Szakközépiskola és a Művészeti Szakközépiskola diákjai adtak. Kozma Ibolya tudósítása A kábeltévé alapú városi há­lózat napjainkban vált elérhe­tővé az egész világon. Nemzet­közi szinten is jelentős kapaci­tású városi hálózat kialakítását tűzte célul Nyíregyházán a Szab-I-Net Közhasznú Társa­ság. Magyarországon hasonló hálózatot még nem alakítottak ki, és Európában is nagyon ke­vés helyen található ehhez ha­sonló rendszer. Tegnap délelőtt a nyíregyházi városházán ezzel kapcsolatban Bódi Antal, a Közhasznú Társaság vezetője tartott előadást. A Szab-I-Net Kht. Magyar- ország első regionális Internet- szolgáltatója, tevékenységét a Matáv Rt. és a Kábelkom se­gítségével indította be. Céljuk, hogy a lehető legolcsóbb áron nyújtsanak professzionális kap­csolódási lehetőséget a napja­inkban mind nagyobb érdeklő­désre számottartó Internethez. A tervek szerint az Internet­szolgáltatásokat az egész megyé­re kiterjesztenék. Nyíregyházán kábelekkel, más településeken telefonvonalakkal használhatnák ki az egyik legnagyobb informá­ciós rendszer lehetőségeit. □PEL© 50% ELŐLEGGEL AKÁR 5 ÉVES KAMATMENTES RÉSZLETRE IS MEGVEHETI ŰJ OPELJÉT* * plusz kezelési költség CSŐSZAUTÓCENTRUM 4625 ZÁHONY (a 4-68 út mellett, a 341. km-nél) Tel.: 45/360-375 Tel ./tax: 45/360-384 NYÍRMOBIL 1. 4400 NYÍREGYHÁZA Rákóczi út 60. Tel.: 42/456-555 TelVfax: 42/311-356 Pedagógusok Lefler György (Új Kelet) Tegnap délután ismét a méltó, a megérdemelt figyelem jutott a pedagógusoknak, Nyíregyhá­zán, a városháza dísztermében kitüntetéseket vehettek át Csabai Lászlóné polgármestertől, a vá­ros oktatásában nyújtott kima­gasló munkájuk elismeréseként. A nyíregyházi közgyűlés 1996-ban a Nyíregyháza Kiváló Pedagógusa kitüntetést adomá­nyozta: Komáromi Istvánnak, az Eötvös József Gyakorló Általá­nos Iskola és Gimnázium igaz­gatóhelyettesének, Simon Já­nosáénak, a Váci Mihály Általá­nos Iskola tanítójának, Szikszay Gyulánénak, a Sipkay Barna Kereskedelmi és Vendéglátó­ipari Szakközépiskola és Szak­munkásképző igazgatóhelyette­sének. Oktató-nevelő Munkáért ki­tüntetést kapott: Bessenyei Jó­zsef, a Dolgozók Általános Isko­lája és Speciális Szakiskola igaz­gatója, Bezerédi Antalné, a Vas­vári Pál Gimnázium tanára, Elek Emiiné, a Vécsey Károly Általá­nos Iskola tanára. Fekete István, a Bánki Donát Ipari Szakközép- iskola tanára, Ihnáth Györgyné, a Móra Ferenc Általános Iskola tanára, Lakatos Istvánná, az Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskola tanára, Lippai Gergelyné, a 14. Számú Általá­nos Iskola tanítója, Mező Gyu- láné, a Kölcsey Ferenc Gimná­zium tanára, Papp Sándorné, a Hunyadi Mátyás Általános Isko­la tanára, Péter Lászlóné, a 15. Sz. Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetője, dr. Sharif Moha- medné, a Széchenyi István Köz- gazdasági Szakközépiskola igaz­gatóhelyettese, Sólyom Béláné, a 17. Sz. Általános Iskola igazga­tóhelyettese, Tokár János, a 110. Számú Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet kollé­giumvezetője, Tóth Károly, az Arany János Gimnázium és Ál­talános Iskola tanára, Veres Gyuláné, a 18. Számú Napközi Otthonos Óvoda óvónője, Zemp­léni András, a 107. Számú Ipari Szakközépiskola és Szakmun­kásképző tanára, Novák Lász­lóné, a 20. Számú Általános Is­kola tanítója. Nagy Mihálynénak, a 110. Számú Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet volt tanárának az Oktató-nevelő Munkáért kitüntetést posztu­musz adományozta a képviselő- testület. WL EXPO Kelet-Nyugat Expó, a vásárok vására! Itt minden együtt van, ami érdekes, amire érdemes elmenni. A Kelet-Nyugat Expó egy hasznos szórakozás! Önt és családját is várja Nyíregyháza gazdasági nagyrendezvénye. Június 1-jétől 9-éig a Bujtosi Szabadidő Csarnokban. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI NAPILAP III. évfolyam, 127. szám— 1996. június 1., szombat

Next

/
Oldalképek
Tartalom