Új Kelet, 1998. február (5. évfolyam, 27-50. szám)

1998-02-02 / 27. szám

Textil­csempészek Új Kelet-információ _ A „fináncok” tapasztala­tai alapján tovább bővül az illegális kereskedelem. A Vám- és Pénzügyőrség Haj- dú-Bihar és Szabolcs-Szat- már-Bereg Megyei Parancs­nokságának vezetőjétől, Lupkovics György alezredes­től kapott tájékoztatás szerint a záhonyi vámhivatal munka­társai az elmúlt héten ötven­kilenc esetben vámszabály­sértés elkövetése, öt-öt alka­lommal deviza-szabálysértés és csempészet bűncselekmé­nye, hatszor deviza bűncse­lekmény miatt kezdeményez­tek eljárást. Az összes elköve­tési érték valamelyest megha­ladta a 17,5 millió forintot. Az összeg 15 millió forinttal több, mint egy héttel koráb­ban. A lényeges növekedés annak „köszönhető”, hogy egy belorusz felségjelű jár­műben 80 ezer méter (!), 12 millió 669 ezer forint értékű texilárut próbáltak hamis számlával az országba csem­pészni. A gépkocsi sofőrje ellen a záhonyi vámosok fel­jelentést tettek a Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Nyo­mozó Hivatal vezetőjénél. Az említetten kívül lefoglaltak még 10 760 doboz cigarettát, 60 kilogramm alumíniumhul­ladékot, 1930 szál vágott vi­rágot, barkácsgépeket és azok alkatrészeit, higiéniai cikkeket, tisztítószereket, lábbeliket. Elsőfokú hatósá­gi jogkörben szabálysértés miatt egy alkalommal 5000 forint pénzbírságot szabtak ki és szedtek be. A vásárosnaményi vámhi­vatal beregsurányi kirendelt­ségén tizenegy esetben vám­szabálysértés, 27 alkalommal deviza-szabálysértés miatt in­tézkedtek a pénzügyőrök. A vámhivatal raktárát 621 ezer forint értékben a szokásos slá­gercikkek gazdagították: üzemanyag, csempészetre át­alakított üzemanyagtartály, ci­garetta, élelmiszerek, ruháza­ti cikkek, tisztálkodási eszkö­zök és zárjegy nélküli szeszes italok. Vámszabály sértés mi­att 17 esetben összesen 29 ezer forint bírságot róttak ki. A csengersimai átkelőhe­lyen 19 alkalommal indítot­tak román állampolgárok el­len vámszabálysértés miatt eljárást. Mint általában, most is szeszes iatal (363 liter), üzemanyag (293 liter), ciga­retta (890 doboz) akadt fenn a vámellenőrzéseken. Az említett cikkek érteke 430 ezer forint. Deviza-szabály­sértést román állampolgá­roknál 18 esetben derítenek fel a vámosok. Ü) bankfiók megyénkben Új Kelet-információ A Magyar Külkereskedel­mi Bank Rt. hálózatbővíté­sének egyik állomásaként megnyitja nyíregyházi fiók­ját február 6-án, pénteken. Ezzel együttesen Budapes­ten és vidéken huszonkét helyen kínálja szolgáltatása­it az országban. A Magyar Külkereskedel­mi Bank részvényeinek több mint nyolcvan százaléka kül­földi tulajdonban van, legje­lentősebb részvényese a nem­zetközi bankéletben is ismert Bayerishe Landesbank és az EBRD. Az utóbbi néhány évben egyre több bank telepedett le megyénkben. A banki szolgáltatások iránti nö­vekvő igény abból is adó­dik, hogy megyénk három országgal határos, s ezért jó lehetősége van arra, hogy Európa kiemelkedő kereskedelmi övezete le­gyen. Diplomaosztó a tanárképzőn Helyi adó egységes elvek szerint Záhonyban testületi döntés született a díszpolgárokról A magánszemélyek helyi adójáról, a városi zeneiskola szakmai átvilágításáról, gyermekjóléti szolgálat létesí­téséről, valamint zárt ülésen a díszpolgári címek ado­mányozásáról döntött a záhonyi képviselő-testület a leg­utóbbi ülésén. Munkatársunktól A záhonyi lakosok koráb­ban hulladékelszállítási és -tárolási díjat fizetettek a la­kóépületek szobaszáma alap­ján. Ez nehézkesen kezelhető, komplikáltan behajtható pol­gári hozzájárulás volt. A testület február elsejétől e ren­deletét hatályon kívül helyez­te, s helyette havonkénti fize­téssel egységes, lakásonkénti 300 forintos kommunális adót vezetett be. A lakosok a szám­lát az önkormányzattól fogják kapni, s a polgármesteri hiva­tal utalja tovább a város köz- tisztaságáért felelős társaságá­nak a költségfedezetet. A záhonyi zeneiskola szak­mai átvilágításáról szóló jóvá­hagyott jelentés tartalmazta, hogy az intézmény adminiszt­ratív munkáját hatékonyabbá kell tenni, pontosítani szüksé­ges a gondként jelentkező túl­óra-elszámolásokat, valamint az oktató ukrán zenetanárok­nak meg kell szerezniük a ha­zai, főiskolai szintű képesí­tést. A testület állásfoglalásá­ban rögzítette a zeneiskola lé­tének szükségességét, s támo­gatja az oktatási színvonal emelésére irányuló kezdemé­nyezéseket. A gyámhivatal mellett mű­ködő Gyermekjóléti Szolgálat február elsejei felállításá­ról határoztak a városatyák a határvárosban. A munkát két félállású, közalkalmazotti állományba vett munkatárs fogja ellátni. Az önkormányzati ülés utolsó napirendjének megvi­tatását zárt ajtók mögött foly­tatták a képviselők. A döntés értelmében Záhony város díszpolgári címét és az arany pecsétgyűrűt két, a települé­sen született, a városért sokat tett közéleti személy, dr. Bé­res József feltaláló, valamint Sipos István, a MÁV vezér- igazgatója veheti majd át az áprilisi városnap alkalmából megtartandó ünnepélyes tes­tületi ülésen. Megváltozott korunkra jellemző, hogy egy­re többen ülnek be ősz fejjel is az iskolapadba, hogy az egyszer már megszerzett diploma mellé újabb felsőfokú képesítést szerezzenek. Megváltozott viszonyaink között a mun­káltatók ma már csak az olyan munkavál­lalókat keresik, akik képesek a kor kihívá­sainak megfelelni, akik naprakészen isme­rik és alkalmazni is tudják a tudomány leg­újabb felfedezéseit. Szombaton délelőtt százharmincketten vették át második diplo­májukat - köztük azok is, akik most elsőízben dipolmáztak szociálpedagógiai szakon - a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán. Francia vendég Nyíregyházán Új Kelet-információ _____________________ El őször utazik Nyíregyházára Franciaország nagy követe, Paul Pudade. Február 2-án, hétfőn a kora dél utáni órákban érkezik a Nyírség fővárosába, s talál kozik önkormányzati és országgyűlési képviselőkkel A találkozón szó lesz a francia-magyar kapcsolatok ról, az euroatlanti struktúrákról és Szabolcs-Szatmár Bereg lehetőségeiről. A tiltás ellenere sokan korcsolyázták a Bujtosi tavak je­gén. A vízfelület közepén már meghízott a jég, de a part­széleken és a nádasok közelében még veszélyesen vé­kony a jégpáncél. A Bujtosi Tájvédelmi és Horgászegye­sület tagjai megkezdték a levegőztető lékek vágását, és hétfőre az utolsó tavon is lékek díszelegnek. Jó lesz fi­gyelemmel kísérni a lékelést, mert este, sötétben nem biztos, hogy mindenki időben észreveszi majd a veszé­lyes akadályokat pöj 21 L J 122 23 \ A Z4 36 37 38 39 51 Ifcfl JB TL I bő 54 66 L6& Az ötös lottó nyerőszámai a következők: 7,10,32, 71, 84. Jokerszám: 17 1 5 4 0. A hatos lottó nyerőszámai: 5,6,8,16,33,41. Pót-1 szám: 35. Ára: 28 Ft A nyírfácska újabb hajtásai? 2. oldal wt I li nrr•• firrTri~iFiiniii>ii'VHfciriirrgnaTBiiiiiiiiiii^wiinw> n iiinnri hí mwírwinir~iliTiwiTiniffl Tiwiiíifni narnniWBfHiiHWiiíMnríi^^ nTm~wiriwMniriiMBinriiriTBnTiti^^ s. famsm . ii umiWi miiwuiMumimihüin>TiiumnüiimirwiiHinrniaiiiirTBTmT'inirmi SZ ABOLGS-SZATMAR-BEREG MEGYEI NAPILÁP F Munkatársaink FUJI alapanyagra és technikával dolgoznak. V. évfolyam, 27. szám - 1998. február 2., hétfő Falujaro 7. oldal A városháza hangulatos bejárata Levegő a bujtosi halaknak

Next

/
Oldalképek
Tartalom