Új Kelet, 1994. július (1. évfolyam, 85-110. szám)

1994-07-01 / 85. szám

____________ ßf &ESi SZABOLCS-SZATMAR-BEREG MEGYEI HÍRLAP I. évfolyam, 85. szám Ara: 12,50 Ft 1994. július 1., péntek Megkülönböztetés a fiataloknak CSÖKKENŐ • • MUNKANÉLKÜLISÉG Ülésezett tegnap a Szabolcs-Szatmár- Bereg megyei Munkaügyi Tanács. Bárdi Bélát, a tanács soros elnökét kérdeztük a tanácskozás eredményeiről.- Áttekintettük a munkanélküliség hely­zetét, alakulását. Jelenleg közel ötvenezer regisztrált munkanélkülit tartanak nyilván a megyében, ami 15 százalékkal kevesebb a múlt év hasonló időszakához képest. A becslések alapján a tényleges állásnélkü­liek száma hatvanezer körül mozog. A nyilvántartott munkanélküliek 40 százalé­ka már nem jogosult járadékra, hanem a helyi önkormányzattól rendszeres jövede- limpótló-segélyt vesz fel. Megvitattuk a megye rövid távú munkaerőpiaci lehetősé­geit. A 240 munkaadótól nyert informá­cióink alapján az év végére a regisztrált munkanélküliek száma 46 ezer körül lesz. Tájékoztattuk a tanács tagjait a foglalkoz­tatási alap időarányos felhasználásáról.- Mennyi pénzt és mire használták?- Az előirányzott 500 millió forint nagy részét munkahelyteremtő beruházásokra. képzésekre, közhasznú munkákra és fog­lalkoztatást bővítő bértámogatásra fordí­tottuk. A megye helyzete alapján a Mun­kaerőpiaci Bizottságtól még 50 millió forint többlettámogatásban részesülünk. Ezt a bértámogatás mellett a munkanél­küliek vállalkozóvá válását elősegítő tá­mogatásra szeretnénk felhasználni.- Mit tesznek a pályakezdők érdekében ?- Cselekvési programot fogadtunk el, ami a pályakezdők munkába állítását segíti elő. Ennek alapján a Szakképzési Alapból elsősorban azok az intézmények kapnak majd pénzt, amelyek olyan korszerű is­mereteket nyújtanak, amellyel javítják a pályakezdők elhelyezkedési esélyeit. Fo­lyamatosan fogjuk tájékoztatni a me­gyében a végzős tanulókat - osztályfőnö­ki órákon - a munkaerőpiaci szervezet felépítéséről és szolgáltatásairól, valamint az igénybe vehető támogatásokról. Mind a pályázatok elbírálásánál, mind az át­képzéseknél kiemelten foglalkozunk a fi­atalokkal. NEM CSAK A ZENE júliusban Németországba, augusztusban pedig Olaszországba utazik Nodal' Zoltán \ltalanos Iskola kórusa. Az iskola volt tanulóiból álló felnőtt vegyes kar pedig a pápa tiszteletére ad Romában koncertet. Az iskola nem isak a zenében ért el szép eredményeket. Keményen megdolgoztak más sikerekért is, tudhatjuk meg a lap 5. oldalán. ÁTÓL LAKBÉREMELÉS NYÍREGYHÁZÁN- Már tavaly elhatároztuk a bérlakások lakbérének emelését, de ez év június 30- ig ezt rendelet tiltotta - tudtuk meg dr. Fazekas Jánostól, Nyíregyháza jegyző­jétől.- Ónok rögvest kihasználták a határidő lejártát?- Bár a bérlők ezt biztos nem így látják, de szükséges volt az átlagos 80 százalé­kos emelés. Az összkomfortos lakások négyzetméterenkénti bérleti díja 22-ről 39 forintra, a komfortosoké - ez annyiban kü­lönbözik az előzőtől, hogy nincs távfűtés - 15-ről 26 forintra nőtt. A félkomfortos lakások esetében a korábbi 7,50 forint he­lyett 13 forintot kell fizetni. Évente több tízmilló forintot utaltunk át - támoga­RÁZÓS HÁTRALÉK Mi, fogyasztók a villanyóra leol­vasása és a számlázás után, a Titász Rt. pedig naponta fizet az áramért. Ez nem is könnyű, hiszen a lakossági és a közületi fogyasztók tisztességes summával tartoznak az rt.-nek. Hogy mekkora összeg a hátralék, és mi módon akarják a tartozást behajtani, lapunk 3. oldalán megtudhatják. Lásd a 11. oldalon! TANULNI MINDIG KELL! A nagy munkanélküliség által sújtott megyénkben nehéz, biztos állást, megélhetést találni. A Per­fekt Részvénytársaság olyan szak­embereket képez, akik, ha akar­nak, el is tudnak helyezkedni. Sőt, a számviteli törvény alapján jövőre ugyancsak megnő a kereslet irán­tuk. Bővebben lapunk 5. oldalán. MARADONA ÚJRA DOPPINGOLT Részletek a 10. oldalon Ülésezett a nagykálléi képviselő-testület A testület csütörtök délután hosszas vitába bonyolódott arról, hogy csatla­kozzon-e a város az 1996. évi világ- kiállításhoz. Idestova évtizede közked­velt üdülőterület a város melletti Haran­god, szelíd dombjaival, árnyas erdőivel, jó levegőjével, madárfüttyel, nagy felületű víztározóval, nyári Téka-tábo­raival. Adottságai alapján kézenfekvő­nek látszott csatlakozásuk az expóhoz, s ennek érdekében tavasszal megalakult az előkészítő-bizottság, amely benyúj­totta első, egyelőre még csak vázlatos pályázatát. Május 2-án megérkezett a válasz: a Világkiállítási Pályázati Bizottság a kállóiak pályázatát elfogadta, előjegy­zésbe vette. S ettől kezdve fordul ko­molyra a dolog! Most már - ha a testület kitart korábbi álláspontja mellett - ki kell dolgozni a részletes pályázatot, amit szep­tember végéig be kell nyújtani. Ez azonban már anyagi kötelezettség­vállalással is jár, nem beszélve az erkölcsi felelősségről. Számos feladat vár ugyanis rájuk: a FE- FAG-gal tisztázni kell a terület tulajdon­jogát (ez megoldódni látszik), rendezni kell a víztározó ügyét, alkalmassá kell ten­ni fürdőzésre, vízisportokra. Szükség lenne kerékpárút építésére, a meglévő épületek karbantartására, állagmegóvására, étterem­re, áramra, kerítésre... Mindez óvatos szá­mítások szerint is felémésztene vagy 30 milliót. A kérdés: miből? S itt fogalmazód­tak meg a kételyek: szabad-e ezt vállalni, amikor a városközpont olyan, ami­lyen...? Elbírjuk-e a gyógyvízre épülő nagyszabású rehabilitációs központ tervével együtt? Nem itt csapódik-e le, hogy az alakuló új kormány „szeré­nyebb világkiállításról” beszél? Nem fog-e az egész elképzelés a jámbor óhajok gyűjteményébe kerülni? Végül megszületett a döntés: a bi­zottság folytassa a munkát, szeptem­ber elejére készüljön el a részletes, számításokkal alátámasztott, alternatív pénzügyi megoldásokat is tartalmazó pályázat, a lehetséges források meg­jelölésével. S akkor a testület tagjai ismét össze­dugják fejüket... tásként - a Házkezelő Kft.-nek. Ebből fize­tik a házmestereket, a közös helyiségek energia és közüzemi díját. Jelentős tétel a liftek üzemeltetése és karbantartása.- Hány családot érint az emelés?- Ezt szinte lehetetlen megmondani, hiszen a lakásokat folyamatosan adjuk el a bérlőknek, így az emelésből befolyó összeget is elég nehéz most még megha­tározni. Egyébként azt terveztük és szeret­nénk elérni, hogy a bérlakások fenntartása, ha nem is nyereséges, de legalább nullszal­dós vállalkozás legyen.- Várható-e a lakbért nem fizetők köré­nek növekedése?- Jelenleg húszmilló forint lakbérhátra­lékkal tartoznak a bérlők. Nemigen hi­szem, hogy az összeg emelkedni fog. Ugyanis a lakásfenntartási támogatási rendszer bővült. Bizonyos mértékben egyik zsebből a másikba tesszük át a pénzt. Amit nem kell már a Házkezelő Kft-nek átutalni, annak egy részéből a lakóknak - szociális helyzetüktől függően - lakásfenntartási támogatást tudunk adni. A megnövekedett lakbér sarkallhat egy bi­zonyos réteget, hogy bérlakását megvá­sárolja.- Terjednek olyan hírek, hogy az emelt lakbérből befolyó pénz az F-kategóriát megkapó pedagógusok bérkülönbségére kell. Mi erre a jegyző válasza?- Ez egyértelműen rossz-szándékú és bajkeverő kacsa. A RÓNAHÍR csodálkozik LAPTERJESZTÉSI BONYODALMAK ; Sokan tudják már. aki pedig nem, az most értesülhet arról, hogy július 4-től Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 240 postahivatalban, és 50 árusítópa­vilonban (melyeket a Rónahír üzemel­tet), nem lehet majd Kelet-Magyaror- szágot kapni. Hogy mi ennek a háttere? Ennek jártunk utána Kuthy Antalnál, a Rónahír Észak-Alföldi Postai Hírlapke- reskedelmi Rt ügyvezető igazgatójánál: — A Kelet-Magyarország Lapkiadó Kft.-vei kötött szerződésünk június 30-án lejárt. Egészen május végéig hal­vány jelzés sem volt arról, hogy bármi is változna. Majd kaptunk egy levelet, hogy megszüntetik a terjesztést. Mivel 4000 példányról van szó naponta, azaz 4.5 milliós értékről, személyes talál- Kozot kértem Thomas Kochtól O azon­ban kiskereskedőnek titulált minket, és civan teltételeket szabott, amelyeket képtelenség volt elfogadni. A mi külön sí ingái tatásainkat nem volt hajlandó liOnoráini. Mindezt megtetézte azzal, hogy 0 százalékos remittendával (meg­maradó áruspéldánnyal) kellett volna dolgoznunk, ami azt jelenti, hogy ha egy nap nem megy el 1000 darab újság, akkor azt nekünk ki kellett volna fizet­ni a számára. Nem jött létre tehát meg­állapodás. Majd mégegyszer beszél­tünk, de Koch úr nem engedett egyet­len lényegi kérdésben sem. így mi nem tehetünk mást, minthogy többet rendelünk a központi napilapok­ból. és itt Szabolcsban az Új Keletből, hogy a vásárlóknak tudjunk a Kelet- Magyarország helyett mást nyújtani. — Tudnak-e valamit arról, hogyan jut el Koch lír lapja az olvasókhoz? — Attól tartok, megint a kistelepülé­seken élők járnak majd rosszul, hiszen ,, 400-500 lelkes falvakban nem én meg 20-25 újságért terjesztőt alkalmazni. Mi viszont minden helyre eljuttattuk a la­pot Koch ur most arra kényszeríti a vásárlókat, hogy minél többen előfizes­senek a lapjara. Kánikulában legjobb a Túr-bukónál, a lezúduló habok között. írásunk a Tisza- parti gondokról holnap jelenik meg

Next

/
Oldalképek
Tartalom