Új Kelet, 1996. január (3. évfolyam, 1-26. szám)

1996-01-02 / 1. szám

OfI ^ ^ Kevés pénzbő! világraszóló eredmények Beszélgetés Pók Iství ■ ■■ ■ el 14. oldal III. évfolyam, 1. szám — 1996. január 2., kedd SZABOLCS-SZATMAR-BEREG MEGYEI NAPILAP Újévre születtek Ifjú keresztény- demokraták Az Ifjúsági Keresztényde­mokrata Unió Országos Vá­lasztmánya új vezetőséget választott december 30-án. A testület úgy döntött: az IKU eddigi irányvonalán nem kí­ván változtatni, így tovább­ra is a hazai keresztényde­mokrácia egyetlen hiteles képviselője, a KDNP mellett kötelezi el magát. Üdvözlő távirat Kubának A Kubai Köztársaság nem­zeti ünnepe alkalmából Göncz Árpád köztársasági el­nök táviratban köszöntötte dr. Fidel Castro Ruzt, az ál­lamtanács és a kormány el­nökét. Kovács László kül­ügyminiszter Roberto obai- na González külügyminisz­ternek küldött üdvözletét. Az árhullám ára Csaknem 82 millió forint­ba kerültek eddig az árhullá­mok miatt szükségessé vált védelmi munkák, melyek­ben napi átlagban 2500, összesen 14 ezer 561 fő vett részt. Erről a Közlekedési, Hírközlés és Vízügyi Mi­nisztérium hétfőn tájékoztat­ta az MTI-t. Seress Zoltán sajtófőnök helyettes beszá­molójából kiderült az is, hogy a Tiszán és a Körösö­kön példás együttműködés alakult ki a kormányzat, a vízügyi szakemberek a hon­védség, a polgári védelem, az önkormányzatok, a rend­őrség és a lakosság között. A helyreállítási munkák várha­tó további költségeinek a felmérése jelenleg is folyik. Petőfi emlékünnepség Kiskörösön a három éve felújított hagyományokhoz hűen az idén is éjszaka em­lékeztek a város nagy szü­löttjére, Petőfi Sándorra. Az éjféli koccintást követően rövid időre szinte kiürültek a lakások és a szórakozóhe­lyek. Az új esztendőt kö­szöntő polgárok a költő szülőháza előtti téren együtt ünnepelték nagy nemzeti költőnk világrajöttének 173. évfordulóját. Az emlék­beszéd után az önkormány­zat, a költő nevét felvett ok­tatási intézmények, valamint a Petőfi Sándor Társaság képviselői helyezték el ko­szorúikat a Petőfi-szobomál és a szülőháznál. A hagyomány futamai Minden város igyekszik megteremteni a maga hagyo­mányait. Bécs városának ne­vétől ma már elválaszthatatlan az újévi koncert fogalma. Az osztrák fővároshoz hasonlóan Nyíregyházán is zenével kö­szöntik a kezdődő évet. Január elsején színültig meg­telt a művelődési központ hangversenytermének néző­tere, amikor a Szabolcsi Kon­cert-Fúvószenekar és a ma- zsorettcsoport fellépésére vár­tak. A koncerten magyar és kül­földi zeneszerzők fúvószene­karoknak írott műveit mutatták be. Játszottak remekműveket, indulókat, operettet és musical­részleteket is. A programban felléptek a Re­flex moderntánc-stúdió és a Ritmo Tánc Sport Klub tagjai is. A Tóth Tamás karnagy ve­zényelte együttes nagy sikert aratott. Változások a társadalombiztosításban Csak új receptre Az idei esztendőtől már csak az újfajta receptekre felírt gyógyszerek után jár társada­lombiztosítási támogatás. Ezért fontos, hogy az orvostól min­denki csak új vényt fogadjon el. A recepten fel kell tüntetni Szilveszter éjjelén éjfél és hajnal egy óra között kilenc vidéki és két fővárosi kisba­ba született. Megyénkben ez idő alatt egy kislány látta meg a napvilágot. A nyíregy­házi kórház szülészeti osztá­lyán Lakatos Erzsébet kisma­ma éjfél után szülte meg Elizabeth nevű kislányát. A 3100 gramm súlyú és 49 cen­timétere hosszú kislány már a második gyeremeke az édesanyának. A szülést dr. Karászi Gyulai vezette le. A vásárosnaményi kórház­ban 13 óra 20 percig kellett várni az első újszülöttre. Tóth Erzsébet Furzsina nevű kis­lánya 2250 grammal jött a világra. A szülésnél dr. Bráth Endre főorvos segített. Fotó: Harascsák a beteg társadalombiztosítási azonosító jelét (táj) is, így ami­kor orvoshoz megy valaki, semmiképpen se felejtse ott­hon a taj-t tartalmazó új tb-kár- tyáját, illetve a hatósági bizo­nyítványt. Az új vények legin­kább abban különböznek a régiektől, hogy az orvos és a beteg adatai, a beteg társada­lombiztosítási azonosító jele és a rendelt orvosság neve mellett az orvos úgynevezett személy­specifikus vonalkódját is tar­talmazzák. Ez utóbbi alapján nemcsak a gyógyszert rendelő doktor azonosítható, de az is leolvasható, hogy az illető or­vos hányadik receptjét töltöt­te ki egy adott időszakban. Ez azért fontos, mert az egészség- biztosító szerint elsősorban az orvosok gyógyszerrendelési szokásainak megváltoztatásá­val csökkenthetők a tb gyógyszertámogatási kiadásai. Még mindig veszélyben Megyénk folyóin az apadás ellenére sem szűnt meg a ve­szélyhelyzet. A fagyos időjárás segítette ugyan a védekezés­ben részt vevők munkáját, de a tartós vízterhelés következté­ben szivárgások és csurgások jelentkeztek a védvonalak mentén és a beépített műtár­gyaknál. Kritikussá vált a helyzet a nagyvarsányi 8. sz. zsilipnél. Az erőteljes csurgás miatt ho­mokzsákokkal erősítették meg a korábban létesített ellennyo­mó medence falát. A sikeres beavatkozás következtében a zsilipnél harmadfokúra mérsé­kelték a készültséget. A Szamos, a Kraszna és a Túr apad. Ugyanígy a Tisza ma­gyarországi felső szakaszán is elkezdődött az apadás. A Lónyai főcsatorna vízszintje magas. (Folytatás a 3. oldalon) Lottószámok, -nyeremények Az ötös lottó 52. heti nyerőszámai: 5, 32, 38, 64, 81. Ötös találat esetén 328 299 443, négyes esetén 315 274, hármas találatkor 3600 és két szám helyes megtippelése után 255 forint a szerencsés nyertes jutalma. Koncerttel köszöntötték az új esztendőt Mától áremelések Több áru és szolgáltatás ára is emelkedik január 1-jétől a fogyasztási adótételek növeke­dése, illetve más központi in­tézkedések hatására. Az átlagos áremelkedés mértéke 20 száza­lék körüli lesz ebben a körben. A benzin ára januártól 11 fo­rinttal, a gázolajé pedig 9 fo­rinttal növekszik. Az áremelke­dés indokaként az illetékesek az adótartalom növekedését je­lölték meg, ugyanis a termelői ár nem változik. A fogyasztási adó literenként 6 forinttal, az áfa 2,20 forinttal, míg az út­alapba befizetendő összeg 2,60 forinttal növekszik. így a mo­torbenzin és a gázolaj árának mintegy 70 százalékát már a különféle adók és járulékok teszik ki. A Mólnál a 91-es ok­tánszámú benzin 111,90 forint­ba, a 95-ös 114,90 forintba, míg a 98-as 121,90 forintba ke­rül. Növekszik a gépjármű-fele­lősségbiztosítás díja is. Ezért a szolgáltatásért átlagosan az au­tósoknak mintegy 25 százalékkal kell többet fizetniük. A Posta az év első hónapjától szolgáltatásaiért át­lagosan 20 százalékkal kér többet. A telefondíjak átlagosan 28 száza­lékkal növekednek, beleértve a mo­bil készülékek tarifáit is. 0 Lapzárta Vaklármák A rendőrségnek szeren­csére nem akadt dolga a há­romnapos hétvégén. A rossz útviszonyok ellenére emlí­tésre méltó esemény nem történt. A mentőknek hétfőn reg­gel négy személyt kellett kéz-, illetve lábtörésekkel kórházba szállítaniuk. A tűzoltóknak négy eset­ben kellett kivonulniuk, amelyből kettő vaklármá­nak bizonyult. Vasárnap Nyírlugosra, míg hétfőn Anarcsra mentek ki fölösle­gesen a tűzoltók. Rosszin­dulatú vicc volt ez még szil­veszter napján is. Hétfőn délelőtt Nyírbátor­ban, a Móricz Zsigmond ut­cában egy lakóház pincéjé­ben elfagyott egy vízveze­tékcső, és a tűzoltóknak 25 köbméter vizet kellett kiszi­vattyúzniuk. Hétfőn délután öt órakor Kisvárdán a régi piactéren hulladékpapír és műanyag dobozok kaptak lángra. A hétvégére jellemző módon itt is egy fabódé tüzét jelez­te a telefonáló. Szerencsére nem így történt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom