Új Kelet, 1997. május (4. évfolyam, 101-125. szám)

1997-05-02 / 101. szám

„Nem akartam megölni, csak beteggé tenni” 3. oldal / /M HH W'n ■f ■ •■ ■*'■ ' ■ 1»«:*? a,- ■ - ■ í*«« • ?:*M ..................................— '■'■■> -' ssü#" 10 078 II 9479 Móricz Zsigmond Könyvtár 78947-9 SZABOLCS-SZATMAR-BEREGMEGYEINAPILAP IV. évfolyam. 101. szám — 1997. május 2., péntek HAZAI Magyar Távirati iroda Mol-részvények A korábban tervezettnél jóval nagyobb mennyiségű Mol-részvényt bocsát a hazai befektetők rendelkezésére az Állami Privatizációs és Va­gyonkezelő Rt. (ÁPV Rt.). Erről a részvénytársaság csü­törtökön közleményben tájé­koztatta az MTI-t. Nem jelölteti magát Nem vállalja a szervezet elnöki posztjára való jelölést Simon Gábor, a Baloldali If­júsági Társulás (BIT) jelenle­gi vezetője. Erről az érintett tájékoztatta az MTI munka­társát csütörtökön, a tömörü­lés pénteken kezdődő orszá­gos gyűléséről nyilatkozva. Ajándék Két lélegeztetőkészüléket ad át a László Kórház Gyer- mekintenzív Osztálya számá­ra vasárnap délután a Nem­zetközi Gyermekmentő Szol­gálat Magyar Egyesülete. Mint Csépai Katalin, az egyesület gazdasági vezetője az MTI munkatársának el­mondta: a lélegeztetőkészü­lékekre Szalay Kriszta szín- művésznő tavaly kezdte el a gyűjtést. Az összegyűlt mint­egy hét és fél millió forint­ból vásárolták a nélkülözhe­tetlen műszereket. Az egye­sület hét éve működik, azzal a céllal jött létre, hogy a hát­rányos helyzetű gyerekeken segítsen. Valutavásárlás Márciusban 25 százalékkal vásárolt több konvertibilis valutát a lakosság, mint a megelőző hónapban. A Ma­gyar Nemzeti Bank adataiból kiderül, hogy márciusban 36,5 millió dollár értékben adtak el konvertibilis valutát, míg februárban 29 millió volt ez az összeg. Márciusban 73 ezer vásárlást regisztráltak, azaz egy-egy alkalommal át­lagosan mintegy 500 dollárt adtak cl turistacélokra. Három hónap alatt összesen 108.5 millió dollárt vásárolt a lakos­ság, míg az elmúlt év hason­ló időszakában 96,5 milliót. Álomotthon A Szerencsejáték Rt. tá­jékoztatása szerint a május 1-jén megtartott Álomott­hon a hatoson sorsolás al­kalmával a következő nye­rőszámokat húzták ki: 6 9 16 20 25 30. mm Uzemavatás Nyírbátorban F. T. (Új Kelet) _______ Dr . Baja Ferenc környe­zetvédelmi és területfejlesz­tési miniszter a munka ünne­pén avatta fel Nyírbátorban a Nyírerdő Rt. korszerű fafel­dolgozó és szárító üzemét. A felújított üzem nyolcvan­száz embernek teremt állan­dó munkahelyet, és termékei biztonságosan értékesíthetők minden piacon. Mint azt ava­tóbeszédében a miniszter hangsúlyozta, apró előre­lépés ez az ország fejlődésé­ben, de hatalmas változás az ittenieknek. A közel százfős munkáslétszám mellett leg­alább ennyi beszállítónak ad folyamatosan munkalehető­séget a most átadott üzem, és a Nyírség akácerdeinek ter­mése biztos vevőre talál itt. A százhúsz millió forintos beruházás egyharmadát pá­lyázati úton nyerte el a Nyír­erdő Rt., egyharmada az önerős rész és egyharmadát hitelfelvétellel fedezte a cég. Az átadási ünnepséget köve­tően a miniszter zárta be a szárító ajtaját és indította el a légfúvó kazánokat, majd átvágta az avatást jelképező nemzeti színű szalagot. Megyénk ad elnököt a Régiónak Két évig a lengyel Krosno, utána Tokaj a székhely K. Z. (Új Kelet) ____________________ Ké tnapos ülését fejezte be szerdán a romániai Szatmárnémetiben a Kárpátok Eurorégió Taná­csa. Az egyeztetésen magyar, lengyel, ukrán, szlovák és román gazdasági és önkormányzati szakemberek vitatták meg a szervezet aktuális kérdéseit. A tanács tagjai döntöttek 17 ezer dol­lár elosztásáról. Az összeget forrásszerző, hu­mánpolitikai, területfejlesztési és idegenforgal­mi programok finanszírozására használják fel. A testület döntése értelmében az eddigi két ro­mán megye mellé a szomszéd országból felvet­tek további hármat. Július 1-jétől a tanács vezetője dr. Zilahi József, a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Közgyűlés elnöke, székhelye a lengyelországi Krosno városban lesz. A megál­lapodás alapján a Kárpátok Eurorégió Tanács­nak 1999. július elsejétől Tokaj ad otthont, el­nököt pedig a lengyel tagok közül választanak. Bátorságért érdemid a tűzoltónapon Új Kelet-információ __ Ün nepséget tartottak április 30-án, szerdán a Bel­ügyminisztériumban a tűzoltónap alkalmából. A rendezvényen Göncz Árpád köztársasági elnök és Kuncze Gábor belügyminiszter köszöntötte a vö­rös kakas őrzőit. Beszédjükben kiemelték a tűzol­tók példamutató helytállását, áldozatos munkáját. Szóltak arról, hogy a testület eszközellátásá­ban az élet- és munkakörülményekben pozitív változások voltak az elmúlt évben. Az ünnep­ség után a köztársasági elnök és a belügyminisz­ter elismerésben részesítette a legkiválóbb tűz­oltókat. A nyíregyházi tűzoltóság munkatársa Perecsi Ferenc főtörzsőrmester a „Bátorság Er- demjel” kitüntetést vette át. Kötelesség, elismerés és öröm K.Z. (Új Kelet)_________ Sz ép hagyományokat folyta­tott április 30-án, szerdán a megyei hadkiegészítő parancs­nokság vezetője. Zákány Lász­ló ezredes ünnepi állomány­gyűlésen azokat az édesanyá­kat köszöntötte, akik öt, vagy annál több gyermeket adtak a honvédségnek. A parancsnok rövid beszédében azt hangsú­lyozta, hogy a jelenlévőknek sok jutott a kötelességből és kevesebb az örömből. Hosszú éveken át várták haza fiaikat féltő szívvel, aggodalommal. Utalt arra, hogy a rendszervál­tás után a honvédelem vezetői a korábbi megkötések nélkül megtartották e hagyományt. Ennek köszönhetően a kiegé­szítő parancsnokság vezetőjétől 1990 után összesen 321 édes­anya vett át elismerést, négy­szer többen, mint az azt meg­előző húsz évben. Zákány ezredes emléklapot adott át Cserés Ferencnének, Tóth Józsefnénak, özv. Kovács Balázsáénak, és a minisztérium vezetői és saját nevében jó egészséget, nyugodt .békés éle­tet kívánt. A parancsnok a be­tegsége miatt a kórházban fekvő Kondás Lászlónénak az egészségügyi intézményben adta át az emléklapot kedden. Özv. Reszler Jánosné szerdán a Honvédelmi Minisztérium központi ünnepségén vett át el­ismerést. Fotó: Bozsó Katalin 7. oldal Diákpolgár­mestert választottak Hatházi Andrea (Új Kelet) Minden év áprilisának utolsó péntekén Nyíregy­háza középiskolásainak delegált képviselői meg­választják az év diákpol­gármesterét. A hagyo­mányt Módi Zoltán, a ko­rábbi polgármester hívta életre, hogy a városi köz­gyűlés diákokat, oktatást érintő döntéseiben, érdek- képviseletében, a fiatalsá­got érdeklő kulturális programok szervezésében, diákvezetők képzésében a legfiatalabb generáció is képviseltesse magát. Már negyedik alkalommal gyűltek össze április 25-én a város fiatalok közked­velt szórakozóhelyén a nyíregyházi középiskolá­kat képviselő küldöttek, hogy leadják szavazatukat a jelöltekre. Április 18- áig, a kiírt jelentkezési határidőig Képes Ottó (Vásárhelyi Pál Építőipari és Vízügyi Szakközépis­kola), Véghseő János (1 10. Számú Széchenyi István Szakközépiskola és Szakmunkásképző Inté­zet), Borbély Gábor (Krú­dy Gyula Gimnázium) és Sorosi Péter (Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázi­um) pályázata érkezett meg. A választást felügyelő bizottság a pályázat kiírá­sa és a jelentkezési ha­táridő között olyan határo­zatot hozott, amelyben a jelentkezők felső korhatá­rát 19 évben állapította meg, így Véghseő János jelölését érvénytelenítette, mert a korábban már két ciklusban is diákpolgár­mesterként szereplő fiatal idén tölti be a 21. évét, így túlkorosnak bizonyult. Az utolsó héten Borbély Gá­bor betegség miatt vissza­lépett. A szavazáson a két „ringben maradt” jelölt kortesbeszéde után vála­szolt a jelenlévők kérdése­ire, majd a szavazást kö­vetően Csabai Lászlóné polgármester kihirdette az eredményt, miszerint a 152 leadott szavazatból Sorosi Péter 97, míg Ké­pes Ottó 53 szavazatot ka­pott. Két szavazatot ér­vénytelennek nyilvánított a szavazatszámláló bizott­ság. így tehát 1998 áprili­sáig Sorosi Péter Nyíregy­háza város diákpolgár­mestere.

Next

/
Oldalképek
Tartalom