Új Kelet, 1994. október (1. évfolyam, 163-188. szám)

1994-10-01 / 163. szám

I II 0 0 2 9 II 4 8 2 91 Móricz Zsigtaond Könyvtár 29482-9 SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI HÍRLAP I. évfolyam, 163. szám Ára: 12,50 Ft 1994. október 1., szombat AZ IDŐSEK VILÁGNAPJA Ebből az alkalomból a megye több településén rendeznek ünnepséget. Nyíregyházán a Váci Mihály Mű­velődési Központban délelőtt 9 órától dr. Bányász Jánosné országgyűlési képviselő és Mádi Zoltán polgármester köszönti az időseket. A város szociál­politikájáról dr. Illésné Erdős Judit ad tájékoztatást. A vásárosnaményi Művelődési Köz­pontban szintén szombaton délelőtt 9 órakor kerül sor az ünnepségre a Gon­dozási Központ és a Művelődési Köz­pont szervezésében. Az idős embereket Hegedűs Antal polgármester köszönti. A műsorban fellépnek a Cimbora Gyer­mekközösség tagjai. Megint emelik a kávéárat Átlagosan 32 százalékkal emeli a kávéárakat a Compack Douwe Eg­berts október 3-án. A kávéáremelést a kiszámíthatatlan brazíliai időjárás­sal, az árutőzsdei manipulációkkal, az afrikai kávétermelő országokban tapasztalható bizonytalan politikai helyzettel, illetve árutartalékokat fel­halmozó kereskedők magatartásával magyarázzák ugyanúgy, mint a júniu­si és az augusztusi áremeléseket. Mint közleményükben rámutatnak, a nyer­skávé világpiaci ára négyszerese a tavalyi árnak, az árfolyam továbbra is ingadozó, összességében emel­kedést mutat. Helyzetüket nehezíti a forint 8 százalékos leértékelése. Az áremelést befolyásolja a 20 százalé­kos fogyasztói adó és a 25 százalé­kos áfa. A 32 százalékos áremelés­ből - mint közlik - 16 százalékban részesednek, a maradék 16 százalék az államkasszába kerül. 10, majd 12 éves iskolarend Az eddigi nyolcosztályos alapfokú iskolarendszert, amint arra mód és lehetőség nyílik, a tízosztályosnak kell felváltania. Hosszabb távon pe­dig a 12 osztályos, mindenkinek al­apműveltséget nyújtó iskolarendszer­nek van alternatívája - jelentette ki Jánosi György, a Művelődési és Köz­oktatási Minisztérium politikai ál­lamtitkára pénteken Oroszlányban, a közoktatási regionális fórumon. A képzés időtartamának megnyújtását - folytatta - több ok is indokolja. Egye­bek mellett az, hogy még a felső tagozatos tanulók egy része sem tud kellő színvonalon írni, olvasni, szá­molni. Ugyanakkor és mindezek el­lenére túlterheltek az alsó tagozatos gyermekek és pedagógusok. Eltűnt kisfiúk A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság a lakosság se­gítségét kéri a szeptember 28-án késő délután eltűnt két kunhegyesi kisfiú megtalálásához. A 12 éves Pálfi István ugyanis intőt kapott az isko­lában, s nem mert hazamenni, hanem felkereste Csík András 11 éves barát­ját és együttesen ismeretlen helyre tá­voztak. Pálfi István 155-160 centi­méter magas, vékony testalkatú, bar­na hajú, rövidre vágott frizurájú, fe­hér bőrű fiú, akinek fülei kissé el- állóak, szeme barna, lábmérete 42-es. Csík András 120 centiméter magas, sötétbarna haja egyenes, hátul nyak­ba érő, vékony testalkatú, arca kerek, orra kicsi, a szeme fekete. ASZÁLYKÁR­TÁMOGATÁS Az idei aszályos mezőgazdasági év után a gazdák nagy része már csak az aszálykár­támogatásban reménykedik. — Olyan híresztelések keltek szárnyra, hogy idén nem lesz aszálykár-támogatás. Igaz ez ? — Szerencsére nem igaz — közölte Szénégető László, a megyei földmű­velésügyi hivatal vezetője. — Az idei aszálykár-támogatás az 1993-ban felvett hitelek meghosszabbítása hat hónappal. A korábbi tíz százalékpont mellett további ELTŰNT A PAPRIKA Tegnap az élelmiszerboltok polcairól lekerült a fűszerpaprika. Az indokokat, azt hiszem, senkinek nem kell sorolni, hisz mindennap hallhatunk a sajtóból az ólommérgezett paprikáról. Megkérdeztük néhány ABC veze­tőjét, miként vélekedik erről. Takács Józsefné, a Csemege Julius Meinl boltvezetője: — Szerintem van olyan vásárló, aki nem halmozott fel hónapokra elegendő paprikakészletet a kamrájában. Az ilyen most biztosan gondban van, hogy mivel ízesítse a levesét. Bizonyos for­galomkiesést is okoz ez nekünk, de ter­mészetesen ez elenyésző a bolt összes forgalmához képest. Naponta 5-6 kiló paprikát adtunk el. A készletet a köz­ponti raktárban fogják megvizsgálni, és reméljük, hogy napokon belül újra kite­hetjük a polcra a fűszerpaprikát. Károly Mátyásáé, a Csillag Csemege boltvezető-helyettese: — Az önkormányzattól szóltak, hogy azonnal függesszük fel a paprika árusí­tását. A vevők, szerintem, egyelőre nem hiányolják, inkább csak beszélnek róla, és egymást rémisztgetik. Körülbelül 20 kiló paprikánk van raktáron. Az árut az Alföld Füszérttől kapjuk, ott fogják megvizsgálni a minőségét. Legezáné, a Fészek utcai ABC bolt­vezető-helyettese: — A paprika úgy fel van halmozva a családoknál, hogy nem is veszik észre a hiányát! Szerintem néhány napon belül újra árulhatjuk, és elfelejtjük ezt az egész ólommérgezésügyet. Szlovenszki Zsolt, a Deák Ferenc utcai ABC boltvezető-helyettese: — Minket nem igazán érintett az ügy, hiszen az összes paprikakészletünk mindössze négy csomagból állott... Az éttermekben is megszüntették a paprika használatát, melyre (például a HBH sörözőben) cédula figyelmez­teti a betérőket. Erősen paprikás éte­leket nem főznek, a többiből pedig kénytelenek kihagyni pár napig ezt az ízesítőt. tíz százalékpontos kamattámogatást biz­tosítanak annak a gazdának, aki a föld­adótörvényben megfogalmazott hozam- érték-kiesést igazolja. A banki belső utasítások egyelőre még ismeretlenek. A törvények útvesztőiben egyébként az önkormányzatok és a falugazdászok segí­tenek eligazodni. — Már ha lesznek még falugazdászok! — Én személy szerint remélem, és Fon­tosnak tartom, hogy az állam még 1995-ben is felvállalja a falugazdászok támogatását. SZERENCSE KELL A KINCSVADÁSZAIHOZ Nem mindennapi kincsekkel gazda­godott a nyíregyházi Jósa András Mú­zeum. És mint azt Zilahi József tájékoz­tatójából megtudtuk, nagy szerepe volt ebben a megyei önkormányzatnak. Tíz nappal ezelőtt Bene János a buda­pesti Váci utcában sétált. Az egyik régiség­bolt kirakatában megpillantott egy olyan serleget, ami kísértetiesen hasonlított a nyíregyházi múzeumban őrzött serlegre. Mikor tüzetesebben megvizsgálta, ki­derült, hogy az ócskásnál fellelt kupa iker­testvére a nyíregyházinak, azzal a külön­bséggel, hogy azon a megyei címer talál­ható. Rövid kutatás után rájött, hogy a Hungária-szoborral ékesített serleg a nyír­egyházi tűzoltók kincsének hiányzó da­rabja. Ezek után a múzeumigazgató és Bene János felhívta a megyei közgyűlés alel- nökét, azzal a kéréssel, hogy segítsen a serleg megvételében. Zilahi úr megígérte, hogy minél hamarabb a közgyűlés elé terjeszti a javaslatot, addig is vásárolják meg saját keretükre az ezüst kincseket. Ha a közgyűlés nem szavazná meg a szük­séges összeget, akkor ő az alelnöki keret terhére segít a vásárlásban. Tegnap a közgyűlés egyhangúan meg­szavazta a kért összeget, és így a Hungária- szobor a megyei címerrel és egy második világháborús ezüst emlék cigarettatárca (mindkettő Sándor Rezső műhelyéből) — összesen 120 ezer forint értékben — a múzeum tulajdonába került. II II ÖNKORMÁNYZATI TÖRVÉNY ELLENZÉKI BOJKOTTAL A belügyminiszter az önkormányzati törvénycsomag vitájában felmerült kérdésekre válaszolt részletesen, s összegezte az ötpárti tárgyalások történéseit. Kiemelte: a törvény- javaslat elfogadása esetén arányosabb választási rendszer jön létre, amely korlátozza a győzteseket és több lehetőséget ad a kisebb pártoknak. Ezt követően a tervek szerint megkezdődik a többórás szavazás a törvénycsomaghoz benyújtott módosító in­dítványokról. Az önkormányzati törvénycsomag határozathozatalának kezdetén az ellenzéki képviselők kivonultak az ülésteremből. Az elnöklő G. Nagyné Maczó Agnes, az Alkot­mányügyi Bizottság elnökéhez intézett kérdést, miszerint a határozathozatalt akadá­lyozza-e az MDF, a KDNP, a Fidesz és az FKgP parlamenti csoportjának demon­strációja, mivel az első határozathozatalhoz, az alkotmány megváltoztatásához kéthar­mados többségre, 258 képviselő egyidejű jelenlétére van szükség. Hack Péter kijelen­tette: a szükséges létszám esetén nincs akadálya a határozathozatalnak. Az első mó­dosító indítvány megszavazásakor kiderült, hogy az Országgyűlés határozatképes. A T. Ház 224 igen és 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett módosította az önkor­mányzati választási törvényt. így egyfordulóssá válik az önkormányzati választás, megszűnik az érvényességi és az eredményességi küszöb. A polgármestereket, beleértve Budapest főpolgármesterét is közvetlenül választják az állampolgárok, és megváltozik az ajánlások rendszere is. (Részletes beszámolónk a plenáris ülésről a 2. oldalon) FŰTÉSI SZEZON ELŐTT MARAD 64 MILLIÓS TARTOZÁS AZ ÓVODA Nyíregyházán a Nyírtávhő Kft. 15 és fél ezer lakás, 500 közület, közintézmény fűtését látja el, illetve meleg vizet szolgál­tat. A hőtermelés az erőműben történik, a hőszolgáltató a vásárolt hőt juttatja a fo­gyasztóhoz. Az erőműből egy 400 és egy 500 mm átmérőjű vezetékpár indul az észak-déli irányban elhelyezkedő Vasgyár és Mező utcáig, ahonnan a gerincvezeté­kek északi, keleti és déli irányba halad­nak tovább a jósavárosi, örökösföldi illetve az Érkerti lakótelepek felé. A Nyírtávhő Kft. kétféle díjszabással számol. Az egyik, a régebbi, az átalánydí­jas szolgáltatás. A másik a mérés alapján történő elszámolás. Itt hőmennyiségmérő berendezésekről olvassák le a felhasznált energiát. A befizetésre kerülő összeg alapdíjból és hődíjból tevődik össze. Az alapdíj, amely fedezi a karbantartást és egyéb ál­landó költségeket, mindkét szolgáltatásnál azonos, míg a hődíj az egyiknél állandó, a másiknál mérési eredmény határozza meg. A fűtési díjakat díjbeszedők szedik be, ezzel a munkával a Nyár u. 6. szám alatt lévő díjbeszedési csoport foglalkozik. A tartozások összege nagyon magas, 64 mil­lió forint! Tóth Illés műszaki vezetővel és helyet­tesével, Joó Lászlóval beszélgettem a rendszer állapotáról. Kérdéseimre el­mondták, hogy ez évben is elvégezték a szokásos nyári karbantartást, így a fűtési szezont teljesen felkészülten várják. A fogyasztói panaszok a számlázással kapcsolatosak és azzal, hogy nem elég melegek a radiátorok. Az utóbbinak olyan oka is lehet, amire kevesen gondol­nak. Ugyanis a kft. sokat költ a hőköz­pontokra és a hálózat a legmodernebb felszerelésekkel van ellátva, azonban a lakásokban elhelyezett fűtőtestek állapo­ta sokszor nem megfelelő. Ha valaki másik lakásba költözik vagy egyéb ok miatt egyszerűen felújítja azt, nem szán arra pénzt, hogy a gyakran 30 éves, elavult, vízköves fűtőtesteket rend­behozassa. Lényeges hatásfok-javulás per­sze akkor érhető el, ha a lakóközösség összefogásával az összes lakást, azaz az egész belső rendszert rendbe teszik. Mert hiába szolgáltat a kft. forró vizet, ha az a radiátorokba nem tud eljutni. A fűtési díjak változásáról konkrét ada­tok még nincsenek. Az energiaárak emelkedésének függvénye lesz a távhődíj módosulása is. Az új árakat a távfűtéses városokban a helyi képviselő-testület — Nyíregyházán a közgyűlés — rendeletben fogja megállapítani, melyek alkalmazása a kft.-re kötelező. A hét napirendi pontból kettőn tud­ta magát átrágni a tiszalöki képviselő- testület maratoni ülésén. — A testület a pénzügyi ellen­őrzőbizottság javaslatát megszavazta — tudtuk meg Máthé Istvánná jegy­zőtől. — Ennek értelmében a kisfás- tanyai óvoda részére — ahová több­ször betörtek már az idén—a biztosító által kifizetett pénzből az ellopott tár­gyak helyett újakat vásárolnak. Tehát alaptalan a korábban elterjedt hír, hogy az óvodát bezárják. Háromfős bi­zottság fogja vizsgálni — a testületi döntés alapján — a városi vízmű műszaki állapotát, a vízellátás gaz­daságosságát. Erre a további üzemel­tetési forma megválasztása miatt van szükség.

Next

/
Oldalképek
Tartalom