Új Kelet, 1997. január (4. évfolyam, 2-26. szám)

1997-01-03 / 2. szám

I Kézilabdásainknak egy pont is elég a döntőhöz 9—10. oldal- ' /* r ' - - r Ára: 22,50 Ft IV. évfolyam, 2. szám — 1997. január 3., péntek Nyíregyháza 7. oldal Új FKGP-képviselő Bánk Attila 42 éves debre­ceni ügyvéd, az FKGP eddi­gi főtitkár-helyettese tölti be a K. Csontos Miklós halálá­val megüresedett parlamenti mandátumot. Ezt Torgyán József jelentette be a kisgaz­da-frakció csütörtöki sajtótá­jékoztatóján. A pártelnök el­mondta azt is, hogy a kisgaz­da képviselőcsoportot a jövő­ben Bánk Attila képviseli az Országgyűlés alkotmány- ügyi és az alkotmányelő­készítő bizottságaiban, vala­mint ő lesz az FKGP új főügyésze is. Torgyán József bejelentette azt is, hogy elállt a Theodor Melescanu volt román külügyminiszter elle­ni pertől. Ennek oka a kere­setlevél benyújtása óta bekö­vetkezett román kormány- váltás, valamint az alperes időközbeni politikai súly­vesztése. A honatyák jogállása Göncz Árpád köztársasági elnök január 2-án az ország- gyűlési képviselők jogállásá­ról szóló 1990. évi LV. tör­vény módosításáról szóló, az Országgyűlés által 1996. de­cember 17-én elfogadott, de még ki nem hirdetett törvényt — észrevételeinek közlésé­vel — megfontolás végett visszaküldte az Országgyű­lésnek — közölte a Köztár­sasági Elnöki Sajtóiroda. Szunyogh Károly, a Köztár­sasági Hivatal vezetője az MTI érdeklődésére elmond­ta, hogy a köztársasági elnök pénteken dönt arról, hogy aláírja-e a privatizációs tör­vény módosításáról szóló jogszabályt. Vezetőváltás A korábbi igazgató man­dátumának lejártával Dudits Dénes Széchenyi-díjas aka­démikust bízta meg három­éves időtartamra az MTA Szegedi Biológiai Központ­jának vezetésével az akadé­mia elnöke. Ezzel egyidejű­leg az intézetben negyed szá­zada dolgozó Dudits Dénes igazgatói kinevezését a Nö­vénybiológiai Intézet élén meghosszabbították. Az inté­zet Biofizikai, Genetikai és Biokémiai Intézetének igaz­gatói — Ormos Pál, Raskó István és Vígh László — pe­dig további három évre igaz­gatói megbízást kaptak. Határőrizet A Parlament még az első félévben elfogadja az állam­határról és a határőrizetről szóló törvényt és 450-nel nö­vekszik a határőrök létszá­ma, és korszerűsödnek ‘a tes­tület technikai eszközei a határőrség reményei szerint. Bakondi György vezérőr­nagy, a határőrség parancs­nokhelyettese, szervezési főigazgatója csütörtökön el­mondta: a hamarosan meg­születő törvény jelentős vál­tozást hoz a testület életében. Többek között nyomozóha­tósági jogkört kapna a határ­őrség. A testület készülő kö­zéptávú fejlesztési koncep­ciója szerint a 26 határvadász század 15-re csökkenne, az egységek a jövőben csak hi­vatásos és szerződéses kato­nákból állnának. Ügyeletek jelentik Fekete Tibor (Új Kelet) Csendesen telt az ünnep utá­ni első munkanap a rendőrsé­gen. A tűzoltóknak csak Nyír­egyházán egy melléképülethez kellett kivonulniuk. Szerencsé­re a lángok tovateijedését meg­akadályozták, így az anyagi kár nem jelentős. A mentőknek sem kellett többször kivonulniuk, mint más hétköznapokon. Figyelmeztető lehet azonban, hogy elkezdőd­tek a téli sportok miatt bekövet­kezett balesetek. Kabalásról egy kisdiákot szállítottak be szánkóbaleset miatt. Egy még kisebb (másfél éves) gyermek lett valószínűleg a felnőttek fe­lelőtlenségének áldozata. A ki­csi feltehetően forró vízzel ön­tötte le magát, amitől súlyos égési sérüléseket szenvedett. A megyében nem is tudták meg­felelően ellátni sebét, így to­vábbszállították a fővárosba. Még nem tudni, mi okozta azt a kazánrobbanást, ami teg­nap Sényőn történt. A robba­nás következtében egy, a kö­zelben tartózkodó személy nyolc napon túl gyógyuló kar­sérülést szenvedett. Csoportos rablás Új Kelet-információ Őrizetbe vétel mellett csoportos rablás bűntet­tének alapos gyanúja miatt eljárást indított a rendőrség Cs. Andor (36), L. Csaba (22), L. Bertalan (19) és L. Ernő (36) büntetett előéle­tű dombrádi lakosok ellen. Az eddigi rendőrségi vizs­gálat szerint a díszes társa­ság december 31 -én este tíz órakor megjelent egy 72 éves dombrádi asszony la­kásán. Az egyedül élő höl­gyet előbb puszta kézzel ütni kezdték, majd pénz után kutatva feldúlták a la­kást és eddig még nem tisz­tázott mennyiségű kész­pénzt elvittek. A szeren­csétlen idős asszony holt­testére január 1-jén a reg­geli órákban a szomszédok találták rá. A halottszemle során az elsődleges orvosi vélemény szerint nem talál­tak olyan külsérelmi nyo­mot, ami hozzájárult volna a sértett közvetlen halálá­hoz. Valószínű, hogy az el­halt idős, beteges asszony az események során elszen­vedett sokkhatás következ­tében vesztette életét. A halál pontos okának meg­állapítása miatt elrendelték az igazságügyi orvosszak­értői boncolást. Az ügyben a vizsgálat tovább folytató­dik. Takarékos gyógyszerprogram Kozma Ibolya (Új Kelet) Tegnap a megyében elsőként indítottak UNIT-DOSE elven alapuló számítógépes gyógy­szerprogramot a Nagykállói Elme- és Ideggyógyintézetben. A korábban kiépített hálózati rendszer lehetővé teszi a köz­vetlen kommunikációs kapcso­latot az intézmény gyógyszer- tára és különböző osztályai kö­zött. A nyilvántartás tartalmaz­za a rendelkezésre álló gyógy­szereket, amelyek felhasználá­sát számítógépen rögzítik, így minden egyes tablettával el tud­nak számolni. Az új gyógyszergazdálkodá­si technológia alapján nyomon követhető az egyes betegek gyógyszerfogyasztása, az osz­tályok gyógyszerfelhasználása, valamint lehetőség nyílik a gyógyszerköltségek naprakész kimutatására. Az új program segítségével jelentős költségmegtakarítás ér­hető el a gyógyszerfelhasználás terén a nagykállói intézményben. Az ónos eső jelenti a legnagyobb veszélyt Hatásos volt a sózás, járhatók az utak Fekete Tibor (Új Kelet) Az újévi havazás szerencsé­re nem járt együtt nagyobb lég­mozgással, így a Közútkezelő Kht. szakemberei egyetlen éj­szaka alatt eltakarították a több mint tíz centiméter vastagságú hóréteg nagy részét. Tegnap már néhány bekötőút kivételé­vel minden fő- és mellékút két nyomon járható volt. Estére az alsóbbrendű utakat is kiszéle­sítették és ezeken is megindul­hatott a kétirányú forgalom. A főutak burkolata általában vizes, latyakos. A mellékutak havasak, néhol hóbordásak. Most a legnagyobb veszélyt éppen a latyakos útfelület jelen­ti, mert ha éjszaka mínusz nyolc Celsius-fok alá süllyed a hőmé­rő higanyszála, akkor a víz és a hóié megfagyhat, és jégpályá­vá változhatnak az utak. A meteorológiai intézet elő­rejelzése szerint enyhébb leve­gő áramlik a Kárpát-medencé­ben megülepedett hideg légré­tegek fölé, és ez kedvező az ónos eső kialakulásához. A közlekedésben nem okozott komolyabb fennakadást a hava­zás, így a menetrendszerű jára­tok is időben elindultak, és öt­tíz perces késéssel meg is érkez­tek. Ez alól csak a négy óra után induló leveleki busz volt kivé­tel, ahol elfagyás miatt csak egy órával később vált üzemképes­sé a jármű, és ez okozta a ké­sést. Vasárnap este indulnak el az iskolajáratok, és hétfőtől már a szokásos munkarendben köz­lekednek a buszok. Elsején komoly fennakadást okozott a vasúti közlekedésben a havazás, de tegnapra már a vonatok egy óránál is keveseb­bet késtek. Az InterCity vona­tok hajszálpontosan megérkez­tek, a nemzetközi Puskin és a Tisza expressz is csak negyed órával később ért a határra, mint kellett volna. Budapest és Nyírbátor felől átlag harminc percet késtek a vonatok. Jó hír, hogy zavartalanul közlekedik a kisvonat is. Fotók: Bozsó Katálin

Next

/
Oldalképek
Tartalom