Új Kelet, 1995. június (2. évfolyam, 127-151. szám)

1995-06-24 / 146. szám

12 1995. június 24., szombat Információk UJ KELET Tarpán a közelmúltban kezdtek el építeni egy panzi­ót, amely a vendégfogadásban tölthet majd be jelentős szere­pet. A létesítmény nem lesz újkeletű a faluban, ugyanis már van egy vendégszobákkal el­látott építmény, ahol megszáll­hatnak az erre járó kirándulók, és kosztot, kvártélyt is kap­nak. *** Laskodon a művelődési házban rendszeresek a külön­böző kulturális rendezvények. Voltak már zenés előadások is, például nagy sikert aratott a nemrégiben megrendezett bál. Legutóbb kiállítással egybekö­tött vásárnak adott otthont a kultúrház. *** Mátészalkán még most is várja a képzőművészet, ezen belül is a fényképészet iránt érdeklődőket a Szatmári Mú­zeum. A teremben megtekint­hető az a fotókiállítás, amelyen az 1970-es árvízről készült al­kotások láthatók. *** Bökönyben egy ruházati és egy élelmiszerbolt nyílt nemrégiben, egy vállalkozó pedig az élelmiszerboltja mel­lé egy tápárusító helyiséget is berendezett. A két helyiség kö­zös. udvaron van, de egymás­tól elhatároltan. *** Tiszavasváriban július elsejétől a háziorvos vállalko­zóként dolgozik majd. Az or­vosi rendelő, a benne lévő be­rendezések és az ott található műszerek mind az önkormány­zat tulajdonában maradnak, de a doktor bérét nem az önkor­mányzat állja, hanem azt saját maga „termeli” ki. *** Tiszalökün a művelődési házban a napokban bálásruha- vásárt tartottak. Nagyon sok ruha talált gazdára, annál is inkább, mivel ezekhez az öl­tözékekhez sokkal olcsóbban lehet hozzájutni, mintha üzlet­ben vásárolnák az emberek. *** Tiborszálláson modern tánctábort 'szervezett a má­tészalkai művelődési központ. Az együttlét alatt a ma divatos táncok alapjaival ismerked­hettek meg a résztvevők, és ezek gyakorlásával töltötték az időt. *** Máriapócson a képvi­selő-testület elképzelései sze­rint augusztustól a Pápa tér táp­bolt melletti részén piac lesz. A városi piactér kialakításán már serényen dolgoznak. Ha minden jól megy, akkor július közepére befejezik a munkála­tokat, és két hónap múlva be­népesülnek az elárusító helyek, s remélhetőleg sokan keresik fel a piacot. Az önkormányzat azt szeretné, ha bonyodalom nélkül folyna az „adok-ka- pok”, vagyis nem lopott és Tetőcsere az iskolában Tiszabecsen az általános iskola tetőszerkezetének restau­rálását végezték el. Az intézmény teteje lapos szerkezetű volt, és beázott. Ennek következtében elkerülhetetlen lett az átépítése, melynek költségei az önkormányzatot terhel­ték. Pályázat útján 9 millió forintot nyert a testület, azon­ban 2 milliót saját forrásból kellett fedezni. Gyümölcsöző vállalkozás Nyírbélteken jól prosperá­ló vállalkozást mondhat ma­gáénak a Nyírbéltek Zöld­ség-Gyümölcs Kft. A cég a nevében található áruk felvá­sárlásával és forgalmazásá­val foglalkozik. A társaság a két fő tevékenységén kívül növényvédőszerek, műtrá­gyák és vetőmagvak árusítá­sát is folytatja. A kft. a helyi ÁFÉSZ telephelyét bérli. A szövetkezetnek részesedése van a vállalkozásban, ugyan­is apporttal és készpénzzel is beszállt az üzletbe. A kft. nemcsak a nyírbélteki zöld­ségeket és gyümölcsöket vá­sárolja fel, hanem a kör­nyező településekét is, me­lyeket később természetesen értékesít. Mezőgazdasági új diplomások Adorján Róbert, Aleva Norbert, Andrejovics Ede, Balogh András, Bába István, Bende Zsolt, Buczkó Béla, Czirják Edit, Csongrádi Zol­tán, Csonka Szilárd, Elek Antal, Farkas Ferenc, Fábi­án László, Fedeles Imre, Ferenczy Csongor, Gergely Péter, Géresi Gábor, Hajdú Tímea, Juhász Zoltán, Jusz- ku Imre, Karsai Sándor, Káté Katalin, Kedves Mihály, Kiss Béla, Kopasz Sándor, Kovács Attila, Kovács Mik­lós, Kónya Tibor, Makranczi József, Mamrus Nándor, Medve Attila, Mezei Éva, Molnár Éva, Nagy János, Nagy József, Németh József, Nuszer Tamás, Lukács Fri­gyes, Oláh Zsolt, Oszlánszki Zsuzsanna, Papp Donát, Pretsner Attila, Sajgó Ta­más, Simon István, Szakács Tibor, Széli László, Szoták Gyula, Sztojka Szabolcs, Tar Attila, Újhelyi Róbert, Vat- tamány Gábor, Varga Gábor, Varga Imre, Venczel Roland Repülőmérnöki szak Jakab Géza Zsolt, Jellinek Tamás, Kisbárnai Zsolt, Koszti Tímea, Mészáros László, Soós Zoltán, Varga Ernő Mezőgazdasági mérnöki szak Kertészeti szakirány Bartha Mihály, Bárány Zsu­zsanna, Dalanics Zoltán, Deme Enikő, Dobi Mariann, Fábián Zoltán, Földesi Tamás, Gecsey Zsuzsa, Gönczi Ágnes, Kovács Katalin, Olasz Tímea, Pócsik Zoltán, Sarkadi László, Siska Györgyi, Szabó Zoltán, Vida Ildikó Állattenyésztési szakirány Bonná Imre, Dér Edina, Fa­zekas Gabriella, Gubányi Zsu­zsa, Holik Emőke, Kovács Jó­zsef, Korávcs Rita, Lakatos Roland, Miklóssy Attila, Perge Csaba, Somogyi Tibor Növénytermesztési szakirány Baráth János, Bordás István, Borbély András, Csepcsányi Zoltán, Gyimesi Edina, Gyu- recskó Csaba, Heringh Attila, Kádár Péter, Lipcsei Sándor, Mokánszki László, Szerényi Árpád, Szolnoki Antal, Takács Lajos, Vámosi Emese Számítástechnikai szakmérnöki szak Baji László, Bábás László, Bártfai Zsolt, Benedek István, Berzeviczy Lászlóné, Czink Endre, Debreceni Csaba, Deb- reczeni Csaba, Debreczeni György,'Debreczeniné He­gedűs Ildikó, Debreczeniné Horkay Enikő, Dédesi Csaba, Demetemé Fekete Marianna, dr. Keresztesi István, Erős Attila, Fodor Katalin, Gál László, Gáthy Gyöngyi, Ger­gely Tamás, Gindele Aliz Csilla, Hajzer Károly,-Hódi Márta, Huszti István, Iszály Gábor, Jalkóczy Miklós, Kál­lai Zsoltné, Kasztovszki Sza­bolcs Csaba, Körömi Edit, Kropkó János, Laurikné Szima Kornélia, Lőrincz Imre, Marczis István, Márton Zsolt, Megyesi Csaba Mihály, Megyesiné Révész Magdol­na, Mezei Zoltán, Mezeiné Gurbán Julianna, Mező Ár­pád Gábor, Molnár Csaba, Nagy Péter, Ónodi János, Orosz László, Orosz Pál, Papp Anna, Pató László Zol­tán, Pintémé Székely Erika, Pogácsás Antal, Posta Ferenc, Posta Ferencné, Prill István, Rákó István, Simon István, Sólyom Éva, Szabó Gábor, Szabó László, Szántóné Nácz Andrea, Széles Szilvia, Tatár Róbert, Tolnai Attiláné, Tóth Tamás, Tóth Zsuzsa, Varga György, Veszprémi László, Vislóczky Józsefné, Vitányi Róbert. csempészett áruk találnának gazdára. *** Rakamazon vasárnap utolsó hazai bajnoki mérkő­zését vívja ebben a szezonban a helyi labdarúgócsapat. Az el­lenfél Edelény együttese lesz. A meccset követően községi dzsembori veszi kezdetét. Este fél nyolctól élő zene szól az éjszakába nyúlóan, majd fél kilenctől tombolasorsolásra kerül sor. Kilenc órától szabad­téri bálon mulathatnak a raka- mazi emberek és természete­sen a környékről érkezők. A zenét a Plútó együttes szolgál­tatja majd. *** í " Továbbra is kérjük az önkormányzatok, képviselő-testületek és képviselők híradá­sait a működési terü­letükön történt vagy várható események­ről. Üzeneteiket Tóth Mihály várja a 437- 006-os telefon 109-es vagy 110-es mellék­vonalán. v _____;_______j Ib rányban a helyi fiata­lokból verbuválódott Rock- Wood együttesnek egy héten belül két nagy sikerű fellépése volt. Bujon a III. Félidő nevű presszóban megrendezett disz­Vásárosnamény ta­pasztalataim szerint elég jól el van látva szilárd burkolatú utakkal. A rit­ka kivételek közé tarto­zik Gergelyiugornyán a Knéza janos. és a Darvas utca. A lakók régi kérése és vágya a valamilyen módon burkolt út, amelyre eddig sajnos nem tudott a város veze­tése pénzt elkülöníteni. Arra pedig égetően szük­ség lenne, mert -amint azt egy nyári délutánon készült fotónk is illuszt­rálja- eső után (és köz­ben) nemcsak járművel, hanem még gyalogszer­rel is fizikai képtelenség ide bejutni. A helyzet mindenestre nem re­ménytelen, az itt élók bíznak abban, hogy a polgármester úr és a képviselőtestület rövide­sen megoldást találnak az elmocsarasodásra. kó keretében adták elő leg­szebb számaikat, aztán hét­közben Ibrányban, a Járda-bu­lin szórakoztatták a hozzájuk közel álló tizenéves korosz­tályt dalaikkal. Falusi virtuskodás Encsencsen Encsencsen lesz a Nem­zetközi Sport- és Játékfesz­tivál egyik helyszíne Sza- bolcs-Szatmár-Bereg me­gyében. Az idén immár ne­gyedik alkalommal rendezik meg az eseményt, melyen a környező települések csapa­tai és egyéni indulói vehet­nek részt. A rendezvényt szombaton és vasárnap tart­ják. A Falusi virtuskodás című vetélkedésen népi játékokból állítják össze a programot. Hagyományőrző verseny­számok lesznek, mint példá­ul kötélhúzás, petrencerúd- tartás, rönkhajítás, csúzlizás, krumplival célbadobálás. A gólyalábon járást is kipró­bálják az indulók, és a falu­fát is megmásszák. Ezenkívül lesz még kispá­lyás foci, modellező-bemu­tató és egyéb sportrendezvé­nyek. Kulturális jellegű előadások színesítik a napot, és a legnagyobb érdeklődés minden bizonnyal A falu legerősebb embere címért folytatott versengést kíséri majd. A viadalon egyébként 10 fős csapatok és a csalá­dok kategóriájában négy emberből álló együttesek in­dulhatnak. Az egész napos játszadozás és sportolás va­lószínűleg sokakat fog kicsá­bítani a szabadba. r i i i i_ Jókívánság Hepp Lászlónak Napkorra, névnapja alkalmá­ból sok boldogságot kíván felesége, kislánya, 1 Nikiké és szülei. I J A hirdetés szövege: A hirdető neve, lakáscíme: ■ Új Kelet szerkesztősége: ■ 4400 Nyíregyháza, Árok u. 15. (a Nyírségi Nyomda épületében) ■ Tel.: (42) 437-006, 437-007, 437-008, Fax: 130-as mellék I ...................................................................................................................................

Next

/
Oldalképek
Tartalom