Új Kelet, 1997. augusztus (4. évfolyam, 178-202. szám)

1997-08-01 / 178. szám

I BORSOD-ABÄÜJ­ZEMPLÉN E*»tény ®S SZ ABOICS-SZATMAR- J SEREG TItM«*vW W‘ HEVES SZABOLCS-SZATMAR-BEREG MEGYEI NAPILAP Ára: 34 Ft Magyar Távirati Iroda 5G5$<o Kilenc év jogerősen emberölésért,01dal MTI Kitüntették a bátor határőrt Bátorságért érdemjelet ado­mányozott a belügyminiszter egy határőr sorkatonának, aki élete kockáztatásával mentett ki egy fuldokló lányt a Dunából. Krisán Attila ezredes, a határ­őrség szóvivője csütörtökön az MTI-nek elmondta, hogy a 20 éves Petiin Richárd határőr jú­nius 22-én egy segítségért kiál­tó fuldokló lányt észlelt a Duna érdi szakaszánál. A határőr víz­be vetette magát, és annak elle­nére is kimentette a vízben sod­ródó lányt, hogy előzőleg sú­lyosan megsérült. Hamisítják a Pick-szalámit Több mint egymillió forint értékben foglalt le Budapes­ten hamisított Pick téliszalá­mit a Fogyasztóvédelmi Fő­felügyelőség és a rendőrség az elmúlt napokban - jelentette be csütörtöki sajtótájékoztató­ján Bihari Vilmos, a Pick Sze­ged Rt. vezérigazgatója. Mint mondta, a Nagyvásárcsarnok­ban, a Lehel és a Bosnyák téri piacokon az ellenőrzések so­rán 11 húsboltban mintegy 800 rúd hamis szalámit talál­tak. A boltok vezetői ellen az áru hamis megjelölése és a fo­gyasztók megtévesztésének alapos gyanúja miatt eljárást kezdeményeznek. Magyar hitel A Magyar Export-Import Bank Rt. 10 millió dollár ér­tékben középlejáratú hitelke­ret-megállapodást írt alá a moszkvai Inkombankkal - tájé­koztatta a magyar fél csütörtö­kön az MTI-t A hitelkeretnyúj- tása fontos lépés az Oroszor­szágba irányuló magyar kivi­tel növelésében- hangsúlyoz­za a közlemény. A finanszíro­zás lehetővé teszi magyar áruk és szolgáltatások vásárlását hitelből, az orosz vevők szá­mára pedig halasztott fizetési lehetőséget teremt. Halálos gombapörkölt A csapadékos, párás idő­járás a borsodi és zempléni erdőkben is kedvez a gom­bák fejlődésének, egyes te­rületeken valósággal ka­szálni lehet a jóízű cseme­gét. Sajnos a fogyasztható gombák mellett legalább ugyanennyi a súlyos mér­gezési tüneteket, vagy ép­pen halált okozó gombafaj­ta is. A héten nagy csapa­tokban a fajtákat jól nem ismerő gombászok keres­géltek az észak-magyar­országi erdőkben, akik kö­zül sokan napi szerzemé­nyüket nem mutatták be a gombavizsgálóknak. A megyében gombamér­gezés miatt öt éve nem for­dult elő haláleset, most igen. Mint az ÁNTSZ me­gyei főorvosa, dr. Jómvári Anna az MTI munkatársá­nak elmondta: az elmúlt na­pokban heten kerültek gom­bamérgezéssel a miskolci megyei kórházba, egy kis­lány pedig a miskolci gyer­mekkórházba gombamér­gezés tüneteivel. A fel­nőttek közül egy 60 éves parasznyai férfi, aki gyil­kos galócából készített pör­költet, reggel a kórházban meghalt. Valószínű, hogy a többi ápolt is gyilkos galó­cát fogyasztott. Az a két­éves kislány, akit a megyei gyermekegészségügyi köz­pontban kezelnek, már túl van az életveszélyen. Turizmust a németektől tanulunk K. I. (Új Kelet) ____________ Az Európai Uniós források szerzésében, tapasztalathoz ju­tásban és a képzésben segítenek a magyarországi szakemberek­nek az Eszak-Rajna westfáliai kormány turisztikában jártas vezetői. Az elmúlt két napban a német tartomány és a tanácsko­zást támogató Fridrich Ebert Alapítvány képviselői jártak Nyíregyházán. Grebe professzor asszony a csütörtöki sajtótájékoztatón el­mondta, a németországi falusi turizmus évtizedes múltra tekint vissza, a szabolcs-szatmár-bereg megyei szobakiadás viszont még fiatalnak mondható. Éppen ezért nem várható el, hogy néhány esztendő alatt pótolják be a le­maradásokat. Ügy véli, kiváló lehetőségekkel rendelkezik a tér­ség, ami segítséget ad a tovább­jutásban. Véleménye szerint a regionális együttműködés továb­bi távlatokat nyithat a megyei idegenforgalom fejlesztésében. A szobakiadó gazdák is sokat tehetnek a falusi turizmus nép­szerűsítéséért, kulturáltságuk­kal, kedvességükkel szerettethe­tik meg a vendégekkel ezt az a nyaralási formát. A német-ma­gyar együttműködés gyakorlati példája, hogy a nyíregyházi tanár­képző főiskola hat diákja vendég­ként tanulhatott a tartomány egyik egyetemén. Német hallgatók ha­marosan a megyeszékhely me­zőgazdasági főiskoláján szerezhet­nek új ismereteket. I-———| Mezőgazdaság IV. évfolyam, 178. szám - 1997. augusztus 1.. péntek 5. oldal Élt negyvenkilenc évet FAGYASZTOIADAI Amíg a készlet tárttá 360 I: 81.900 helyett most 65.700 Ft : maxi szigetelés, 1,05 kWh/24h I 310 I: 75.500 helyett most 59.700 Ft maxi szigetelés, 0,96 kWh/24h | 220 1: 62.500 helyett most 51.700 Ft; maxi szigetelés, 0,77 kWh 24fi BH^GMSOoEXP® Nyíregyháza, Rákóczi utca 14. Kisvárdán a Vár fürdő után, a 4-es útnál akár 270 000 emberhez is eljuttathatja! Akik lakossági apróhirdetést adnak fel az Új Keletben, azok hirdetését továbbra is ingyen közöljük a beérkezés sorrendjében — kivéve az expressz fizetett hirdetéseket. Kívánságra viszont 200 forintért leközöljük további 3 megyei lapban (Borsodban a Déli Hírlapban, Hevesben a Heves Megyei Napban és a Pest Megyei Hírlapban). így hirdetését négy megyében mintegy 270 ezer ember olvashatja, és még hatásosabban ér célba. Akció hirdetőinknek! A város képviselői a tervek szerint tizenöt napirendi pon­tot beszéltek meg a csütörtöki testületi ülésen. A tanács­kozás a hosszú és tartalmas program miatt lapzártán­kig nem ért véget. Nagy Sándor polgármester a város közéletét érintő eseményekről, tárgyalásokról tájékoz­tatta a városatyákat. Munkatársunktól Papp Lászlóné jegyző asszony a fontosabb jogszabályokról tartott beszámolót, az egész­ségügyi és hozzájuk kapcsoló­dó személyes adatok keze­léséről és védelméről, a vad védelméről, a vadgazdálko­dásról, valamint a vadászatról szóló végrehajtási szabályok­ról, a készülék-üzemben tartá­si díjak beszedésének részleteiről és az egészségügyi hozzájárulás­ról szóló tavalyi törvény egyik bekezdésének megsemmisí­téséről. A jegyző asszony a szociális rászorultságtól függő pénzbeni és természetben nyújtott ellátá­sok helyi szabályozásáról szóló módosítást javasolt a testületnek. A polgármester a helyi iparűzé­si adó rendeletének változtatásá­ra kérte a képviselőket. Aján­latában több alternatívát jelölt meg. A fogorovosi alapellá­tás vállalkozási formában történő működtetésére is hangzott el előterjesztés. Az egészségügyi szakemberek­kel kötendő szerződés alap­jait vitatta meg a testület. Forró Zoltán alpolgármes­ter a város sportéletének eseményeiről számolt be. Döntöttek a Munkás úti csa­padékvíz-elvezető csatorna tisztításáról és a volt egyházi tulajdonú ingatlanok ren­dezéséről. (Lapunk egy ké­sőbbi számában a részle­tekről is beszámolunk.) KÉT hirdetés áráért HARMAT jelentetünk meg! / Keresse munkatársainkat! Benke Mariann 20/582-334 Kállay Csanád 42/431-498 Kocsis Enikő 42/431-498 Révész Csaba 30/536-33/ Tóth Tibor József 42/431 -498 Ujváry László 30/587-464 Csendesszavú ember volt. Sohasem törekedett arra, hogy fontoskodjon. Készsé­gesen igazította el a bizony­talankodókat a nyomda portáján bocsánatkérő mo­sollyal, de határozottan kér­te a belépőket, ha arra volt szükség. Nem lehetett meg­előzni a köszönésben, min­dig udvariasan szólított meg mindenkit. Szinte minden­nap találkoztunk, ám mégis keveset tudtunk róla. Pedig lett volna időnk néha pár jó szót váltani, jó szót, ami ma­napság leginkább hiányzik az életünkből. De mindannyian csak elrohantunk mellette, így hát kevesen tudták, hogy több mint tíz éve dolgozott a Nyírségi Nyomdában, hogy egy autóbalesetben - ahol vétlen volt - vesztette el az egyik lábát, és hogy van egy kései házasságból született szemefénye, kicsi lánya, aki szeptemberben iskolába ké­szül. És azt sem sokan tudták, hogy nemrégiben volt egy in­farktusa. A másodikat nem élte túl. Negyvenkilenc éves volt. Isten áldjon, Lubiczki András. A Start Nyírségi Nyomda és az Új Kelet munkatársai mm Üléseztek a újfehértói városatyák

Next

/
Oldalképek
Tartalom