Új Kelet, 1997. július (4. évfolyam, 151-177. szám)

1997-07-29 / 175. szám

I 0_:... LRav Fotósunk a bajnok! Hatházi Andrea Őrült sebességgel haj­tó, de biztos kezű veze­téséről már eddig is ismer­tük száguldó fotósunkat, Lázár Zsoltot. Kalandvá­gya és a természetszerete­te, na és persze fényképe­zőgépének lencséje csá­bította a Prágától körül­belül 50 kilométerre lévő Dvrznedveribe, ahol a hétvégén megrendezték a Marlboro Advent Tours selejtezőjét, ahol is azt döntötték el a vadvidé­kek száguldó lovagai, ki képviselheti az Egyesült Államokban hazánkat, Csehországot és Szlová­kiát. A hivatalos verseny­zők mellett a megjelenő újságírók is kipróbálhat­ták a tereplovaglást, a 250 köbcentis kétkerekű motoron és négykerekű társán, valamint dzsippen a tereprallit, a vadvízi evezést és a túlélési aka­dályversenyre keresztelt karabíneres kötélen csúsz­kálást, s minden - hét­köznapi ember számára nyakat-lábat törő-mutat­ványt. Vállalkozókedvű fotósunk, szinte önmagát tagadta volna meg, ha nem állta volna ki a „fér­fiasság próbáját”, s ki­hagyta volna a firkászok- nak is meghirdetett ver­sengésbe. De természete­sen nem tette. Zsolt amel­lett, hogy több, mint 200 felvételt készített, a har­minc médiás között, nagy előnnyel megverte a me­zőnyt, az időeredménye­ket pontokra váltó ver­sengésben az első helyet szerezte meg. Nem tért haza üres kézzel, hiszen a sok reklámajándék mel­lett hazahozta a fődíjat is, ami nem más, mint egy világvevő rádióval, CD- lejátszóval és minden föl­di jóval ellátott, vízálló, terepjárókhoz gyártott zenedoboz. Gratulálunk a szenzációs eredményé­hez, s fotóival illusztrált élménybeszámolóját a napokban közöljük. Nagyváradi csalódás Palotai István kritikája Vasárnap este végre igazán kegyesek voltak az égiek a nyíregyházi Szabadtéri Szín­pad közönségéhez, és így semmi akadálya sem volt, hogy kezdetét vegye a vár­va várt előadás, a Nagyvára­di Állami Színház Szigligeti Társulatának vendégjátéka: Joseph Stein és Jerry Bock musicalja a Hegedűs a ház­tetőn. Maga a darab közis­mert az ország, különösen Nyíregyháza közönsége előtt, hiszen néhány évvel ezelőtt a Móricz Zsigmond Színház is játszotta, méghoz­zá emlékezetes sikerrel. A szegénysorsú orosz zsi­dó, Tevje - Anatevka falu tejesembere - öt leány apja, három eladó nagylánya ki- házasítása során szembeke­rül a hagyománnyal, a poli­tikai érával, valamint a val­lás kötelmeivel. Családja sorsa tükre a falu sorsának: jussuk a szétszórattatás. Az előadást Russe! Boyce, a világhírű skót színházmű­vész rendezte, valljuk be, nem nagy sikerrel. Színpad­képei statikusak, néhol szin­te oratórium jellegűek, és leginkább a hetvenes évek irodalmi színpadi mozgal­mának esztköztárára emlé­keztetnek. A rendezés gon­dolati síkon semmit nem tesz az anyaghoz, sőt meg sem kísérli értelmezni azt. Szí­nészvezetése erőtlen, és en­nek „eredménye”az a nem­zeti semlegesség, ami a szí­nészek beszédében, mozgá­sában is sajnos egyértelmű­en megjelenik. Ezáltal aztán elvész a darab kedves, ironi­kus zsidó-humora is, és a tör­ténet gyökértelenné silá­nyul. Az előadás ritmustalan és vontatott, aminek egyik valószínű oka az is lehet, hogy a nagyváradi színház színpada jóval kisebb a sza­badtériénél, és nem kompo­nálták át ennek ismeretében a mozgásokat sem. A színé­szek is szemmel láthatólag kínlódtak, és nem győzték kivárni a szinte végeláthatat­lan „séták” örökkévalóságát. Az előadás eleve lassú tem­póra hangolt, így aztán még fárasztóbb volt a „befogadá­sa”. Roppant gondot jelentett az a tény is, hogy mikroport helyett térmikrofonokkal dolgoztak, és így ez az amúgy is léptetett előadás olyan halkra sikeredett, mint egy szemérmes fülbegyónás. Jó lenne végre tudomásul ven­ni, hogy a nyíregyházi Sza­badtéri Színpadon nincsenek akusztikus falak, és a színpad is nyitott hátrafelé, így aztán, főleg ha egy gárda nem „ke­mény” díszletekkel operál, és főleg nem használ mikro- portot, akkor egész egyszerű­en élvezhetetlen az előadás. Amint az lenni szokott ilyenkor: a semleges rende­zés semleges és átlagos szí­nészi produkciókat eredmé­nyez. Acs Tibor (Tevje) an­nak ellenére, hogy a második rész néhány páros jelenetében őszinte érzelmeket mutatott fel, nem elég erős színészi ka­rakter ahhoz, hogy ezt a dara­bot három órán keresztül a vállán hordja. A „belső fonal” folyamatos elvesztése, a jele­netenként! „újrakezdés” így aztán képtelen mag' al ra­gadni a nézőt. A darab egyik legjellemzőbb vonulata és kedves humorforrása - Tevje és a Jóisten folyamatos dialó­gusa - is elsikkadt, néhol szin­te már érdektelenné vált. A színészi teljesítmények közül Szőcs Erika Cejteljét, Medgyesfalvy Sándor Per- csikjét, Hajdú Géza Lázár Wolfját és néma szerepében is Mircea Cosmát érdemes kiemelni. Igazán kár, hogy ez az előadás ilyenre sikeredett, mert a szép számmal megje­lent közönség soraiban ango­lok és németek is helyet fog­laltak, akik minden bizony­nyal elviszik a Mandala Nyár hírét, és bizony egyáltalán nem mindegy, hogy ez a „hír” jó vagy kevésbé az... Megyei krónika 1997. július 29., kedd Komlórosta a németeknek Sem a komlótermelés, sem a sörgyártás nem igazán honos megyénkben, mégis a VAGEP Rt. nyíregyházi üzemében komlótisztító gépsort gyártanak. Pontosab­ban nem is egy teljes gépsort, hanem a négy darabból álló szerkezetből két részegységet készítenek itt. A hét végén végeztek az első prototípussal, és azt hétfőn reg­gel útnak indították a németországi Mainburgba. Fekete Tibor (Új kelet) A történet előzményéhez tar­tozik, hogy sok éves kapcsolat fűzi a nyíregyházi üzemet a né­met Milde céghez, számukra már korábban is készítettek szállítógépeket és más mező- gazdasági jellegű szerkezetet. A jó hír ott is szájról szájra jár, és mint megbízható, korrekt, pontos üzleti partnert ismerték meg a Vagép Rt.-t. A határidő betartása most kü­lönösen fontos, hisz a komló­szezon mindössze két hétig tart, utána már jelentősen ve­szít minőségéből a termés. Torda Tamás, a gépészeti rész­leg műszaki előadója kéré­sünkre elmondta, hogy valami­kor ezeket a szerkezeteket Csehszlovákiában gyártották, de ismeretlen okból ott nem folytatták ezt a tevékenységet. Később a rendszerváltást köve­tően újrakezdték a gépsor előállítását, de már csak rész­egységeket gyártanak a cseh utódállamban. A műszaki adaptációból az összeállítási rajzokat, illetve a fődarabok dokumentációit megkapták, de az alkatrész­rajzokat már a nyíregyháziak­nak kellett elkészíteni. Egy ilyen gépsor közel 13 millió forintba kerül, ami a gyártá­son kívül a szállítást és a helyszíni szerelést is magába foglalja. A mostani gépsoron kívül még az idén két másikat is kiszállítanak. Úgy tűnik, elégedettek a német vevők, mert a jövő évi terveik kö­zött szerepel újabb nyolc-tíz gépsor beszerzése. Ha meg­valósul az üzlet, akkor ez a megrendelés a gépészeti mű­hely teljes kapacitásának fe­lét leköti. Földi misztika és társai P. I. (Új Kelet) ___________ Or szágos Rúnatábor nyílt július 28-án Nyíregyházán, a Bolyai Kollégiumban. Mi le­het az a rúnatábor? A rúnák - tudvalevőleg - a kora kö­zépkor viking nemesembere­inek rovásírással és kultikus jelekkel ellátott sírkövei - de hogyan lesz ebből „tábor”? Jeles Attilát, az esemény egyik szervező-vezetőjét kérdeztük:- A megnyitón jobbára fia­talokat láttunk. Kik ők? Mi­lyen érdeklődésűek?- A rúnatábor a szerepjáté­kosok tábora.- Ezek szerint kapcsolódik a drámapedagógiához ?- A gyökerei teljesen má­sok, bár megvalósításában közel áll hozzá. Speciális szerepjátékokról van szó, té­májuk a világ, ahol játszód­nak. Ez a világ azonban nem minden esetben a mi vilá­gunk, hanem a sci-fi, a „fan­tasy”, avagy éppenséggel a mitológia világa. Vannak modern szerepjátékok is, ahol a Föld a helyszín, de valami­lyen fiktív helyzetben.-Mi a célja ennek az egész­nek?- A szórakoztatás. Ez egy új játéktípus, amit amerikai egyetemisták találtak ki. Túl­mutat a táblás játékok vilá­gán, mert sokkal szabadabb.- És miért éppen „Rúna” ?- A Rúna egy kéthavonta megjelenő, szerepjátékokkal foglalkozó sci-fi és fantasy magazin. Ennek a kiadója rendezi meg minden évben a tábort. Ez a mostani a harma­dik alkalom, amikor összejö­vünk.- Ezek szerint ez valami új világmozgalom is egyben?- Igen, az. Mögötte mindig az érintett kiadók vannak, amelyek a kiadványokon, új­ságokon kívül a játékok „kel­lékeit” is gyártják, de érin­tőlegesen kapcsolódnak hoz­zá mitsztikus világ-mozgal­mak, csoportosulások is.- Létezik a Rúna-mozga­lomnak valamilyen ideológi­ai vetülete is?- Igen. A legerősebb vonu­lata jelenleg a környezetvé­delem.- Hogyan zajlik le ez az egy hét? Mivel foglalkoznak a gyerekek, a fiatalok?- A program gerincét egy bizonyos M.A.G.U.S. verseny adja, ami egyben az egyik legismertebb magyar szerep­játék. Ezután többszörös megmérettetés következik. A programok második szintjén újtípusú szerepjátékokat mu­tatunk be, valamint versenyt rendezünk a legősibb ameri­kai játéktípus alapján. Lesz kártyajáték-bemutató is. A harmadik szinten alternatív programok szerepelnek, úgy mint előadások, viták, beszél­getések, terítékre kerül a föl­di misztika is, de van szabad­téri rajztanfolyam, valamint stratégiajáték maketteken. Szóba kerül majd az is, hogy miként meséljünk. Pén­teken, a zárónapon lesz az eredményhirdetés, amikor tombola is lesz és egyéb vi­dámságok.- Hányán jelentkeztek az idén?- A tábor létszáma 170-200 fő között mozog. Az ország minden részéből érkeztek érdeklődők - például Siklós­ról -, de jöttek Jugoszláviá­ból is fiatalok.- Sok sikert, kellemes játé­kot kívánunk! A szerző ízelítője az ősi rú­na írásból k/lútd-xk f/lkN/HTH Lehetőség az egységre A Kereszténydemokrata Néppárt Szabolcs- Szatmár-Bereg megyei elnöksége tudomásul veszi, hogy megszűnt a KDNP parlamenti frak­ciója, így lehetőség nyí­lik a párt egységének kialakítására. A testület álláspontja szerint most már mód van arra, hogy a kereténydemokrata politikusok a belső csa­tározások helyett a vá­lasztások előkészíté­sével, programalkotás­sal foglalkozzanak. K Z. (Új Kelet) Mindezeket tegnap je­lentette be sajtótájékozta­tón Szi lágy iné Császár Te­rézia országgyűlési kép­viselő, a KDNP megyei el­nöke. A párt szabolcsi ve­zetői felszólítják az orszá­gos elnökséget: haladékta­lanul tegyék meg a szüksé­ges lépéseket azért, hogy állítsák helyre a jó viszonyt a kontinens keresztényde­mokrata pártjait tömörítő szervezettel, az EUCD-vel. Az elnök asszony beszá­molója alapján nem zárták ki a KDNP-t az EUCD-ből. Helyette csak egy figyel­meztetést kaptak a szerve­zet vezetőjétől a magyar kereszténydemokraták. A megyei elnök úgy látja, hogy pártjukra nem jel­lemző a szélsőséges irány­vonal és az ilyen jellegű megnyilvánulások. Bízik abban, hogy ez a választá­sokig megmaradt. A politikus elmondása szerint 15 fővel megalakul­hatott volna egy ország- gyűlési képviselőcsoport­juk, ám feltételeit nem fo­gadták el az érintett kép­viselőtársak. Kérése alapján a korábbi frakció 23 tagjá­val kellett volna tárgyalni, vissza kellett volna venni a csoportból kizárt három honatyát, módosítani kel­lett volna a frakció alapsza­bályát, és új vezetőt indo­kolt választani. A pártelnök reménye szerint hamarosan megalakul az Országgyűlés új frakciója, amelyet jelen­leg független képviselők is erősíthetnek. Maratoni ülés lesz Munkatársunktól Hosszú, tartalmas testüle­ti ülésre készülnek az új­fehértói képviselők. Csütör­tök délután két órától tize­nöt napirendi pont meg­tárgyalását tervezik. A város közéletét érintő események­ről, fontosabb jogszabályok­ról, a szociális rászorultság szerinti pénzbeni és termé­szetbeni ellátások helyi sza­bályozásáról hallanak be­számolót. Módosítani fog­ják a helyi iparűzési adóról szóló rendeletet, szó lesz a fogorvosi alapellátás vállal­kozói formában működ­tetendő szerződésének alá­írásáról, a település verseny­tömegsportjáról, a közhasz­nú foglalkoztatás tapasztala­tairól, az önkormányzati tu­lajdonú ingatlanok elide­genítéséről és a csapadék­víz-elvezető csatornák tisz­tításáról.

Next

/
Oldalképek
Tartalom