Új Kelet, 1997. január (4. évfolyam, 2-26. szám)

1997-01-30 / 25. szám

Megyei krónika 1997. január 30., csütörtök Cél a parlament Munkatársunktól ____ A Munkáspárt megújított megyei elnöksége - dr. Ko­vács Sándor elnök, Kru- pincza Istvánná, Bán György alelnökök, Dankó Ferenc, Filep Gábor, dr. Horváth Endre és Hosszú László el­nökségi tag - tartott tájékoz­tatót szerdán, a párt nyíregy­házi irodájában. Az elmúlt év végén megtartott országos kongresszus határozatait is­mertetve többek között el­hangzott, hogy a párt ló­góján szalagmintaként meg­jelenik a nemzeti szín, új lett a tagkártya. Legfontosabb hírként közölték a képvi­selők: a párt is megkezdi az intenzív választási felkészü­lést, hogy egy független, de­mokratikus Magyarország megteremtéséért legalább azt elérjék, hogy a parlamentbe kerülve emelhessék fel sza­vukat. Gyermekvédők közgyűlése Új Kelet-információ __ Az Országos Gyermevédő Liga Regionális Központja február 3-án, délután öt órától a Váci Mihály Művelődési Központ Ificentrumában tartja közgyűlését. A rendezvé­nyen többek között megválasztják az országos közgyű­lés küldötteit, és ismertetik a februárban várható prog­ramot is. Nyolc év {egyház erőszakos közösülésért Fullajtár András (Új Kelet) Nem mindennapi ügyet tárgyalt tegnap másodfokon a megyei bíróság dr. Horváth Géza, dr. Bodnár Zsolt és dr. Péli-Toóth Sándor alkotta fellebviteli tanácsa. A múlt év októberében a Nyíregyhá­zi Városi Bíróság első fokon Hagy Antal (30) kemecsei la­kost egyrendbeli erőszakos közösülés, egyrendbeli ma­radandó fogyatékosságot okozó és különös kegyetlen­séggel elkövetett súlyos tes­ti sértés bűntettében és egy­rendbeli lopás vétségében mint többszörös visszaesőt bűnösnek találta, és ezért 10 évi fegyház főbüntetésre ítél­te. Az elsőfokú ítélet után a vádlott védője több bizony­talansági tényezőre hivat­kozva a vádlott felmentését kérte. A másodfokú bírói ta­nács újra mérlegelte az ese­ményeket, és az elsőfokú íté­letet részben megváltoztatta és részben jóváhagyta. A vád­lottat egyrendbeli erőszakos közösülés, egyrendbeli ma­radandó fogyatékosságot okozó testi sértés bűntett­ében és egyrendbeli lopás vétségében bűnösnek talál­ta, és jogerősen 8 évi fegy­ház főbüntetésre és 8 év közügyektől való eltiltás mellékbüntetésre ítélte. A vádlott eddig több mint tíz évet töltött börtönben. Korábban már ítélték el rab­lásért, lopásért, erőszakos kö­zösülésért, szemérem elleni erőszakért és magánlaksér­tésért. Legutóbb 1996. ápri­lis elején szabadult kilenc­éves fegyházbüntetéséből, de nem sokáig élvezte a sza­badságot, mert újabb súlyos bűncselekményt követett el. Szabadulását követően ápri­lis 17-én Kemecséről Nyír­egyházára utazott jelentkez­ni a rendőrségen. Az állomá­son találkozott egy régi bör­töntársával, akivel a Búza téri kocsmába mentek ünne­pelni a szabadulását. Közben a vádlottnak eszébe jutott, hogy a közelben lakó roko­nát meglátogatják, és elad­nak neki egy magnót. A ro­kon megvette a magnót, és a viszontlátás örömére italoz­ni kezdtek. Velük tartott a ro­kona élettársa, a későbbi sér­tett L. L.-né is, aki az ünnep­lés közben a vádlott ölébe ült és csókolgatta is. Dél körül a vádlott és cimborája a laká­sából eltávozott a rokon péncztárcájával együtt, ami­ben 16 ezer forint maradt a magnó megvásárlása után. A piaccsamokban tovább ittak, majd Nagy Antal úgy dön­tött, hogy visszamegy L. L.- néhez, mert szeretne vele le­feküdni. Kora délután a vád­lott visszament, és a sértettet az ágyon fekve találta, más nem tartózkodott a lakásban. A nőt felszólította, hogy kö­zösüljön vele, de a „kérése'’ elutasításra talált. Ezután borzalmas jelenet zajlott le a lakásban. A vádlott lecibál- ta a sértett ruházatát, ütötte- verte, majd a hajszárító ve­zetékével fojtogatta és meg­erőszakolta. Utána a nőt az egész testrészén brutálisan bántalmazta, összeharapdál- ta és kézzel fojtogatta. A sze­rencsétlen asszonyt még faj­talankodásra is kényszerítet­te és megöléssel fenyegette. Végül a sértettének sikerült kitörnie a fürdőszoba abla­kát, és a csörömpölésre elő­került a vádlott haverja és rokona is. A vádlott összeve­rekedett a rokonával, de si­került elmenekülnie. A bán­talmazás miatt több sebből vérző asszony kimenekült az utcára, ahol a járőröző ren­dőröktől kért segítséget. Nagy Antal vádlott mind­végig tagadta bűnösségét, de a tanúvallomások és az or­vosszakértői vélemény is egyértelműen alátámasztotta bűnösségét. A büntetés kiszabásakor a másodfokú bíróság súlyosí­tó körülményként vette fi­gyelembe a bűnhalmazatot, a vádlott többszörös és kü­lönös visszaesői minőségét, hogy szabadulását követően igen rövid idővel követte el a bűncselekményt, és azt, hogy különös kegyetlenség­gel történt az elkövetés. Egyedüli enyhítő körül­mény a sértetti közrehatás, annak provokatív magatartá­sa volt. Beruházás bécsi módra A pénz mellé a tapasztalat és a szakértelem társul Reméljük, a történelem- könyvek nem csupán gesz­tus jellegűnek értékelik majd a négy keleti megye hét eleji bécsi bemutatko­zását. De hát ez már olyan, mint egy mindennapos tisztelgő látogatás. Egy szál virág, egy üveg bor, tá­volságtartó ühüm-ühüm beszélgetés, de a házigaz­da még nem veszi elő ked­venc horgászkészletét, és a hölgyek még nem cserél­nek receptet. Idő kell a kö­zelebb kerüléshez. Tapolcai Zoltán (Új Kelet) A következő hónapok döntik el tehát, hogy az osztrák be­fektetők, illetve a gazdasági ha­talomból jelentős szeletet kiha­rapó szövetségi kamara milyen lehetőséget lát a kelet-magyar­országi beruházásokban. Nem csak a kincstári optimizmus mondatja velem, hogy a me­gyénk által letett programok - ha van valódi érdeklődés - ki­állják majd az idő próbáját. Át­érezve a rendezvény protokoll- jellegét, bizakodva nyilatkozott dr. Zilahi József, a megyei köz­gyűlés elnöké is:- Ajánlatainkat kimondottan az osztrákok szája íze szerint ál­lítottuk össze. Nálunk még ide­genül cseng a növényi olajból nyert üzemanyag ötlete, de nyu­gati szomszédaink ebben már komoly eredményeket értek el. A záhonyi gazdasági zóna és a csengeri körzet pedig nem csak egy álom, de állami, illetve PHARE-támogtás mellé várjuk a beruházók pénzét. Azt sem sza­bad elfelejteni, hogy a tervek ki­dolgozásának minőségétől mennyi minden függ. Ausztria kormánya 300 milliárd schillin­gs szánt megvalósíthatósági ta­nulmányok elkészítésének támo­gatására, olyanokéra, amelyek­re osztrák szakembereket kémek fel. Ez számunkra komoly segít­ség, hiszen egy jelentős költ­ségtől mentesítenek bennünket, másrészt a benne megjelenő ta­pasztalat és szakértelem lesz a siker alapja. Csabai Lászlóné, Nyíregyhá­za polgármestere a már meglévő jó kapcsolatokra alapozta derű­látását.- A CIB Bank, a Voest-Alpin. a Dunapack és a Nyír-Bau rész­ben vagy teljes egészében oszt­rák érdekeltségű. A város életé­ben játszott szerepüket szerin­tem senkinek sem kell bizony­gatnom. A távhőszolgáltatás re­formjához épp Bécs városa adta a mintát és a szakmai tanácso­kat. Konkrét példa a mérés utáni számlázásra való áttérés. A nyír­egyházi ipari parkhoz szükség van még egy, állami támogatás­sal érkező nagybefektetőre, olyanra, mint Gödöllőn a Sony, Székesfehérváron pedig a Phi­lips volt. Sóstó lehetne a megyei falusi turizmus központja. A vendéglátás ezen területén az osztrákok hatalmas tradíciókkal rendelkeznek. Oktatási progra­mokra van szükség, amelyekből megtanulhatnánk, mit vár el tőlünk a Nyugatról ideérkező vendég. A másik három megyé­ben is gondot jelent a hulladék szelektált gyűjtése, feldolgozá­sa, hasznosítása. Várjuk ebben is az osztrák ajánlatokat. Tél tábornok nem ismeri a tréfát Berki Antal (Új Kelet) _ Go ndokat okoz a kemény tél a vásárosnaményi Elit Rt.-nek. Az ötszáz főt foglalkoztató ru­hagyár munkásai sok esetben késve érkeznek munkahelyükre, mert a bekötőutak jószerével jár­hatatlanok vagy nehezen járha­tók. Ez - a dolgozók bosszúsá­ga mellett - nem csekély mun­kaszervezési problémát okoz a nagyvállalat naményi gyárának. Domokos László igazgató az utak állapota mellett a Volán­járatok időpontjában látja a ba­jok forrását...- Gyárunkban 500 ember dol­gozik, zömük a környező falvak­ból jár dolgozni. Ezekben a hó­napokban egyszerűen kiszámít­hatatlan a közlekedés, mert az utak állapota miatt a buszok nagy késéssel közlekednek, és vannak olyan falvak is, ahová télidőben a tömegközlekedési eszközök el sem tudnak jutni. Ilyen falu Újkenéz. Reggel a dolgozó kimegy a buszhoz, ami nem jön, és akkor kénytelen vo­nattal bejönni a gyárba. így azon túl, hogy elkésik, nem kevés pénzébe kerül. Szamosszegen sem különb a helyzet, de a busz­járatok módosításával itt még rosszabb a közlekedés állapota, mert szombaton és vasárnap tu­lajdonképpen a falu el van vág­va a világtól. Gyakran szerve­zünk műszakot szombatra is, mert az angol megrendelő elvá­rásait csak így tudjuk teljesíte­ni, de a menetrend miatt arra kényszerülünk, hogy buszt bé­reljünk.- Milyen termeléskiesést okoz a dolgozók gyakori késése?- Ilyen esetekben óránként 70-80 öltönnyel kevesebbet gyártunk.- Ez mekkora összegű veszte­séget jelent?- Tényleges veszteséget nem jelent, mert az elveszett mun­kaidőt pótolni kell, de rezsikölt­ségeinket mindenképpen meg­növeli a holt időben is felhasz­nált energia. Szeretnénk a térség viszo­nyain változtatni, az erre ille­tékesek segítségével olyan kö­rülményeket teremteni, hogy dolgozóink kulturáltan utazza­nak, és főleg időben érkezze­nek a munkahelyükre. A sza­bolcsi gyáregység fejlesztése már eldöntött dolog, a jövőben még több munkavállalót alkal­mazunk, nekünk is érdekünk, hogy a jelenlegi helyzet meg­változzon, annál is inkább, mert a valamikor szintén jár­hatatlan Vásárosnamény-Fe- hérgyarmat útszakaszon a kö­zös kórház jóvoltából kényel­mesen lehet közlekedni. Könyvszeretők versenye (Foly tatás az 1. oldalról) A nagyobbak, a 16 évesek versenyét Ungvári Judit, a nyír­egyházi Vasvári Pál Gimnázium tanulója nyerte meg; felkészítő tanára dr. Huba Pétemé; máso­dik lett Fedor Anett, a nyíregy­házi Krúdy gimnázium tanuló­ja; harmadik pedig Varga Me­linda, a mátészalkai Esze Tamás Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola tanulója. Sira Beatrix Fehérgyarmatról már ötödik alkalommal szerepelt a versenyen, a rutin ezúttal nem segített, a negyedik hellyel kel­lett beérnie. E két korcsoport megyei dön­tőjét január 21-én megelőzte a kisebbek, a 12 évesek versenye. A nyíregyházi Evangélikus Kos­suth Gimnáziumban megtartott versenyen Kisgyörgy Anikó, a fehérgyarmati Zalka Máté Gim­názium tanulója bizonyult a leg­jobbnak; felkészítő tanára Sipos Mária. Második helyen ketten is szerepeltek, Kocsis Agnes, a fehérgyarmati Zalka Máté Gim­názium és Munkácsi Zsuzsa, a nyíregyházi Krúdy Gimnázium diákja, s ugyancsak párban áll­hatott a dobogó harmadik foká­ra Bánszki Ferenc, a nyíregyhá­zi Evangélikus Kossuth Gimná­zium és Bartha Tibor, a fehér- gyarmati Zalka Máté Gimnázi­um tanulója. A zsűri elnöke, Zsoldosné Cselényi Gyöngyi szaktanács- adó a tanulók felkészültsége mellett méltatta a felkészítő tanárok áldozatvállalását. A jubileumi év alkalmából több tanár elismerő oklevelet és sze­rény könyvjutalmat vehetett át a zsűri elnökétől, így Sipos Mária, Kalydy Zsuzsa és Blas- kóné Brösztl Márta, akik a kezdetektől ott bábáskodtak a versenyek körül, miként tette azt Zsoldosné Cselényi Gyön­gyi is. Sok könyvszerető, a könyvtárat használni tudó egykori diák tartozik nekik köszönettel. A megértés és a szeretet napja (Folytatás az 1. oldalról)- Kitől kaptak támoga­tást az interkulturális nap megrendezésére ?- Már több alkalommal is adtunk be pályázatot a Művelődési Minisztérium Kisebbségi Főosztályához, hogy az együtt tanuló ci­gány- és magyar gyerekek­nek közös kulturális napot rendezhessünk. A pályádat előkészítésén rajtam kívül még hat pedagógus dolgo­zott, akiket szeretnék név- szerint is megemlíteni, hisz Baloghné Szabó Mónika, Csajbókné Magyar Ágnes, Módáriné Szabó Márta, Makkai Katalin, Rakamazi Agnes és Deák Béla közre­működése nélkül nem vál­hatott volna valóra ez az álom.- Milyen programokat állítottak össze erre a nap­ra?- A megnyitó után első­ként a Kaji Lu együttes szórakoztatja táncával az egybegyűlteket, majd a gyerekek a cigány és ma­gyar táncház művészetébe nyerhetnek betekintést. Készül a hatalmas méretű zsírkrétával rajzolt plakát, és lesz alkalom közös játé­kokra. éneklésre is. A ci­gány kismesterségek forté­lyait Kemecsén élő csalá­doktól leshetik el a legki­sebbek. A seprűkötést, gyékény- és a kosárfonást az Orgován család, míg a koszorúfonást a Gerák csa­lád mutatja be. A napot egy óra körül közös ebéd zárja, melyre minden részt­vevőt szeretettel várunk.- Lesz ezenkívül más rendezvényük is?- Tavaszra tervezünk egy sóstói kirándulást, melyre szintén páláyzat útján nyertünk pénzt. A Múzeumfaluban megis­merkednénk az elmúlt idők emlékeivel, hagyománya­ival. Délután színházláto­gatás szerepel a program­ban, majd hazaindulás előtt egy kis uzsonnát is beiktatunk a McDonads’- ban. A hagyományőrzésre nagy hangsúlyt fektetünk. Éppen ezért szeretnénk beindítani azt a húsz fog­lalkozásból álló szakkört, melyen a cigány- és ma­gyar kultúra emlékeivel, múltjával és jelenével is­mertetnénk meg a gyereke­ket. Az együtt töltött idő alatt számba vennénk azt is, hogyan élünk most és mit tehetnénk azért közö­sen a gyerekekkel, hogy életünk jobbá váljon. Hi­szen bennük van a jövő, s nem mindegy, hogyan fo­gunk itt együtt élni. Kovácsmester kiállítása Vajda László népi iparmű­vész, kovácsmester kiállítá­sát nyitják meg január 31- én fél tizenkettőkor a Mária- pócs Galériában. A kiállítá­son, melyet Tóth Péter bőr­műves nyit meg, az ősi mes­terség még élő és már elfele­dett hagyományaival ismer­kedhetnek a látogatók. Csabai Lászlóné Zilahi József

Next

/
Oldalképek
Tartalom