Új Kelet, 1994. november (1. évfolyam, 189-214. szám)

1994-11-02 / 190. szám

UJ KELET II II MFftYFNIf FI FTFRfil || || r . IvlL-U I Elm CLL 1 lDUL 1994. november 2., szerda 3 Tanulókkal van tele a játékterem A diákok fosztogatója Az utóbbi időben előfordult, hogy az iskolai szezon beindulása után több fia­talkorú tanulót is kiraboltak Nyíregyházán a belvárosban vagy kintebb eső területe­ken. Legtöbbször fényes nappal. Első­sorban pénzt, gyűrűt, nyakláncot vett el a támadó, fenyegetéssel. Természetesen a sértettek tudomására hozta, hogy fel ne merjék jelenteni, mert... —Hogyan tudták végül is elkapni a tet­test? — kérdeztük Kovács Gábor száza­dost, a nyíregyházi városi kapitányság életvédelmi alosztályvezetőjét. — Felmerült egy gyanúsított neve, aki korábban már követett el hasonló bűncse­lekményt. Aztán az egyik körzeti megbí­zott egy másik ügy kapcsán el is fogta. Az emberünk már nem volt ismeretlen a szak­mában, 18 éves, de már egy évet ült cso­portosan elkövetett rablás miatt. A nyár közepén szabadult. — Mi volt ez a korábbi ügy? — 1992 telén mínusz 20 fokos hideg­ben egy hétfős Huszár-telepi jómadárcsa­pat — amelynek a mostani rabló is tagja volt — dzsekiket, cipőket szedett le az ál­dozatokról. A nyomaték kedvéért kést is szegeztek a torkuknak. Az áldozatok kö­zött volt diák és tanár is. Az egyik kifosz­tott lábáról a dermesztő hidegben leszed­ték a cipőt, így mezítláb kellett hazamen­nie. A banda a nyáron szabadult, de a mi emberünk kivételével már mind visszake­rült a feltételes szabadságról a börtönbe, mivel újabb bűncselekményeket követtek el. (Érdemes elgondolkodni a humánus feltételes szabadlábra helyezésről.) Nem sokáig bírta ki a hetedik sem. Volt már tapasztalata, hogy milyen egy­szerű elvenni a diákok értékeit, hiszen egy 14-15 éves gyerek nem nagyon mer ellen­kezni. — A kirabolt fiatalok látták a rablóju­kat, mégsem adtak róla személyleírást? — Voltak feljelentések, de nem igazán segítették a nyomozást. Volt, aki azt szé- gyellte, hogy egy tőle jóval alacsonyabb srác rabolta ki, no meg a fenyegetés hatá­sára megtévesztő leírást adtak az elköve­tőről. Olyan diák is volt, aki pont az órá­ról lógott, amikor kirabolták. — Mit tapasztaltak még a nyomozás során? — Elkezdtük végigjárni a játékterme­ket, mivel felmerült, hogy esetleg a sér­tettek itt játszották el a pénzüket, a rablás csak kitalált mese. Számunkra is megle­petés volt, hogy reggel 9 órakor(!) főleg szakmunkás tanulókkal volt tele a szóra­kozóhely. Ez azért is elgondolkodtató, mert ezek a helyek vonzzák a bűnözőket. Először eljátsszák a fiatalok a zsebpénzt, aztán előkerülnek az értékek, amit fillére­kért megvesznek az alkalmi „vásárlók”. Megjelent a Kelet Felől Megjelent megyénk ez évben indult egyetlen irodalmi és művészeti folyó­iratának harmadik száma. A címla­pon ezúttal Kölcsey Ferenc, Krúdy Gyula, Váci Mihály, Fábián Zoltán, Mester Attila és Anóka Eszter arcképe látható. A folyóirat gazdag anyagából is ki­emelkedik Ratkó József, Mester Atti­la, ízes Mihály, Nagy Gáspár, Kalász László, Szölló'si Zoltán, Anóka Eszter, Csorba Piroska, Kopré József és Bényei József lírája. A prózát ezúttal Fábián Zoltán elbeszélése, Oláh András novel­lája képviseli. Sándor R udolf epizódo­kat közöl Krúdy Gyula életéből, míg Rostás István a Tordán megtartott Jósika Miklós emléknapról számol be. A kritikai rovatban Bánszki István könyvszemléjét olvashatjuk a Kótaj- ban élő költő, Horváth József: Gyöke­reidet el ne ereszd című kötetéről. Ugyancsak itt olvashatunk kritikát a Vaján élő fiatal költő, Tóth Zoltán első verseskötetéről is. Budaházi István Fontos, hogy megőrizzük a nyugtát Ez évi panaszaink ...Na nem az összes háborognivalóról lesz szó, hiszen azt az Új Kelet valahány lapján keresztül lehetne sorolni. Csak a vásárláskor, szolgáltatáskor ért sérelmek összegzésére vállalkozunk, melyhez Hol­ló Jánosné, a Fogyasztóvédelmi Felü­gyelőség megyei kirendeltségvezetőjének — Az idén közel háromszáz panaszbe­jelentés érkezett felügyelőségünkre, me­lyek közül a jogos sérelmek aránya csök­kent az elmúlt három negyedévben. Gya­kori az ismételten névtelenül jelentkező, rosszindulatú bejelentő, és előfordul, hogy a vélt vagy valós sérelmek nagy része nem bizonyítható. Ezt nehezíti ugyanis, ha a bejelentő nem tudja számlával vagy nyug­tával igazolni a vásárlás vagy szolgáltatás tényét. Sokszor a megrendelések, megál­lapodások szóban köttetnek, így senki nem tud utánajárni, hogy a vállalkozó milyen munkát és mennyiért vállalt fel. — Hol kell a legjobban vigyázni? — Számos bejelentésünk a vezetékes gáz bekötéséről szól. Előfordult, hogy olyan illető ígérte meg a munkát, aki nem is volt jogbsult annak elvégzésére. Az emberek mellett előleget bocsátanak ré­szükre, és a konkrét végelszámolásnál de­rül ki, hogy nem egészen ebben állapod­tak meg. Az élelmiszer-kereskedelemben kifogásolják az italboltokban vagy élel­miszerboltokban történő szeszes ital ki­mérését. Súlyos vásárlói megkárosítások sorozatát igazolta egy nyíregyházi hús­diszkontra vonatkozó panasz. Az eladó szándékosan és nagy tételben csonkította a vevők pénztárcáját. A műszaki cikkek körében kivizsgált jogos panaszok a jót­állással összefüggő, kereskedőt terhelő kötelezettségek elmulasztásából eredtek. A könnyűipari cikkeknél pedig a minőségi, kifogás szabálytalan intézése volt a meg­határozó. Általános probléma, hogy a rek­lamációkat késedelmesen intézik, s sok­szor az érdemi intézéseket hosszabbítja a KERMI-szakvélemények indokolatlan esetben való beszerzése. Az illető tulaj ugyanis ránézésre is el tudná bírálni adott esetben a hiba eredetét. —Persze nemcsak a kereskedők, hanem a szolgáltatóiparban dolgozók ellen is tud­nék számtalan példát hozni jómagam is. — Ezen a területen növekvő tendenci­át mutat a szerteágazó, jogos panaszok .száma. A legtöbb feladatot egyes szervi­zek jótállásos javítással összefüggő jog­szabályismeretének hiánya adja. Több ruhakészítő kisiparosra, kárpitosmesterre, sírkőjavítóra illetve a már említett gázszerelőkre érkezett bejelentés. Növe­kedett a bútorok jótállás keretében benyúj­tott minőségi kifogásával kapcsolatos pa­naszok száma is, és sajnos ezek szinte ki­vétel nélkül jogosnak bizonyulnak. — Megrendelem, becsapnak, fortyogok egy sort, és panaszt teszek Önöknél. Ennyi az egész? — A panasztörvény alapján harminc napon belül kell kivizsgálnunk az ügyet. Előny, ha bizonyítékokkkal is alátámasztja a károsult a történ­teket (számla, nyugta stb...), s telefonnal is rendelkezik, ami megkönnyíti az állandó kapcso­lattartást. Természetesen, ahol személyes sérelem áll fenn vagy igen gyors intézkedésre van szükség, soronkívüliségre is van lehetőség. Általában azonban a beérkezés sorrendjében foglal­kozunk az esetekkel. Más a helyzet a bejelentéseknél, mert akkor arról van szó, hogy vala­ki bejelenti, hogy ebben és eb­ben az üzletben ilyen és ilyen tevékenységet folytatnak. Ezek kétharmadánál kell intézkedést tennünk, a többi pedig a már említett rossz­akarók játéka vagy alaptalan feltételezés. — Hogy Jehet -kijátszani, a ,.drága" kereskedőt-vagy szolgáltatót? • —- Mindenképpen meg kell őrizni a nyugtát — amit elvileg köteles kiadni — számlát, jótállási jegyet. Ha lehet, a szol­gáltatások terén a megrendelések, megál­lapodások előzetes árajánlat kérése mel­lett szülessenek meg, s ezt konkrétan, írás­ban is rögzítsék. Több olyan bejelentés ügyében vizsgálódtunk, amikor a lábbeli­javításnál a cipő egyszerűen eltűnt, hiszen annak beadása nem is létezett papíron, a mester nem adott átvételi elismervényt. Mindezekre leginkább autójavításnál, műszaki cikkek készpénzes javításánál, gáz beszereléseknél, méretesruha-készítés- nél és -javításnál kell leginkább odafigyel­ni, hiszen ezek okoztak leginkább vitás helyzetet. Herczku Tünde segítségét kértük. A nyugtát meg a legegyszerűbb vásárlásoknál is ajánlatos megőrizni! az állatokért Emberek nagyműtőben kétéves csődör viaskodik az ápolókkal, küzdve férfiasságáért. Óvato­san lépünk be a röntgen félhomályába. Egy barna kiskutya fekszik aléltan az asztalon, törött lábát szakértő kezek kötözik. — Kölyök még, hamar meggyógyul — nyugtat a fiatal orvos, amikor észreveszi a kétségbeesést az arcomon. Csüggedésem azonban nem sokáig tart, a következő pá­ciens egy nyolchetes rottweiler, akivel egy kicsit még játszani is lehet. Átmegyünk a „betegszobába”. Az egyik ketrecben levágott fülű dobermann szo- morkodik, a másikban roti kölyök fekszik kicsit még elesetten. A rendelőben bein­dul a vérplazma-analizátor. Pár percen belül kiderül, hogy a reggel behozott boxemek veseproblémái vannak. Csodá­latos ez az új masina! Végső búcsú Halkan nyílik az ajtó. Szomorú tekin­tetű néni lép be rajta, plédbe bugyolált tacskóját szorosan magához öleli. A ku- tyus nemrégiben átesett egy makacs szo­pornyicán, melyből sajnos idegi károso­dás maradt vissza. Nem lehet már segíte­ni rajta. A legemberibb megoldás, ha el­altatják. A néni fájdalmasan szorítja mel­lére a kis jószágot, és hangosan zokogni kezd. Ezt a feladatot az orvos sem szíve­sen végzi, minden állatért fáj a szíve. Ám összeszedi magát, és kezét a néni vállára téve az ajtó felé vezeti, . — Tessék elbúcsúzni tőle. Talán az len­ne a legjobb, ha kint tetszene várakozni! Az asszony leül egy székre, szemére szorítja zsebkendőjét, de a könnyei nem apadnak. Talán épp az egyetlen társát ve­szíti most el. Sajnos, ez is az élethez tar­tozik... az elmúlás. Ki hinné, hogy immár negyven éve működik Nyíregyházán állatkórház. Öt évvel ezelőtt az addig állami kézben lévő intézet kft.-vé alakult át, 136 állatorvos összefogásával és anyagi tőkéjével. Míg a régi időkben inkább lovak és szar­vasmarhák voltak a páciensek, ma már a betegek legjavát a cicák és kutyák teszik ki. Az alapvető gyógyászati eljárások mel­lett császármetszés, fül és farokvágás, dysplaysia szűrés is szerepel a szolgálta­tások között. Bármikor működésbe hoz­ható az EKG-gép, és nemrégiben állítot­ták be a Vet-teszt vérplazma analizátort is, mely belső betegségeknél nagyon meg­könnyíti az állatorvos munkáját. Újdon­ságnak számít a fogászati ellátás, ahol a tömés mellett altatásban a fogkőtől is meg­szabadítják a jószágokat. Szakértő kezek A kórházzal kapcsolatos tudnivalókról dr. Porkoláb László ügyvezető igazgató tájékoztatóit minket, majd nekiindultunk és megnéztük, hogy is fest ez az egész a valóságban. A kisműtőben éppen egy boxerkölyköt segítenek a világra, a Sikli Tímea riportja Harascsák Annamária felvételei Hegedűs doktornak nemcsak a kezei gyógyítanak, hanem a hangja is A csikót bizony perceken belül megfosztják férfiasságától A törött láb a szakavatott kezelés nyomán hamarosan meggyógyul

Next

/
Oldalképek
Tartalom