Új Kelet, 1995. július (2. évfolyam, 152-177. szám)

1995-07-12 / 161. szám

Korlátfestést végeznek a Nyírdinamika Kft. dolgozói Sóstón Hova tűnt a Fidesz a közgyűlésből? A Fidesz 12 képviselője szerzett 1990-ben mandátumot az önkormányzati választásokon. Átülés és új frakció létre­hozása miatt a végén nyolc képviselővel zárták az 1994-es évet. Az új képviselő-testületben mindössze két Fidesz MMP- s képviselő van, dr. Helmeczy László és Turcsik László. Va­jon a többiekkel mi történt, maradtak-e egyáltalán a párt­ban, dolgoznak-e valamilyen funkcióban? Erről kérdeztük Seszták Oszkár megyei irodavezetőt, aki maga is tagja volt az előző közgyűlésnek, és nem kisebb feladat hárult rá, mint az oly sok vitát kiváltó humán bi­zottság vezetése. — A régi képviselők ma­radtak természetesen a Fidesz MPP-ben, és részt vesznek a városi szervezet munkájában. Többen külső szakértőként a "jelenlegi közgyűlés bizottsá­gaiban tevékenykednek. Az elmúlt négy év tapasztalatait kiválóan tudják hasznosítani a bizottsági munka során. Parragh Dénes a városüze­meltetési, dr. Kalocsai Gábor a jogi, Kozák Borbála a gaz­dasági, jómagam pedig az ok­tatási bizottság munkájában veszek részt. Kozák György a megyegyűlés területfejlesztési és kommunális bizottságában dolgozik. Egyáltalán nem tűn­tünk el tehát a politikai palettá­ról, inkább úgy fogalmaznék, hogy tartalékállományba kerül­tünk. — Hét hónap telt el, milyen­nek látja az új önkormányzat munkáját? Jobb vagy rosszabb ez a képviselő testület az elő­zőnél? — Megvallom őszintén-/ hogy azt hittem, az MSZP jobb szakértői és képviselői állo­mányt hoz össze. Nem titkolom, én is felültem az MSZP orszá­gos és helyi propagandájának, hogy milyen jó szakértői bázi­sa van. Ma már világos, hogy a sokat emlegetett szakmaiság csak választási kampányfogás volt. Nincs okunk szégyenkez­ni, ha összehasonltjuk az el­múlt négy év szakmai pro­dukcióját a jelenlegivel. Té­vedtem én is, amikor úgy hit­tem, hogy a négy év elég fel­készülési idő lesz arra, hogy az MSZP egy megerősített szakembergárdával lépjen a város közvéleménye elé. Ez nem következett be. Sőt, saj­nálatomra azok is közül tűn­tek el néhányan, akik az el­múlt négy esztendőben sokat tettek azért a szocialista párt színeiben, hogy a város jól működjön. Helyettük olya­nok jöttek, akiket nem is is­merünk, és az elődeiknél sok­kal alacsonyabb szintű mun­kát végeznek. — A nagy kérdés azonban az, hogy a jelenlegi „tartalék- állományból” van-e visszaté­rés Önöknek? — Ez a kérdés nemcsak bennünket foglalkoztat, ha­nem valamennyi ,fjlenzékbe ' került polgári pártot. Érzésem szerint van visszatérés, de eh­hez megfelelő szakmai mun­ka és időben elkezdett válasz­tási felkészülés szükséges. Nem ringatjuk magunkat olyan illúzióba, hogy ez egyedül is sikerülhet, azonban a polgári pártok összefogásával ez 1998- ban valóban létre jöhet. Jelesre vizsgázott a koalíció Mindenki hiányzik Hét hónap telt el az önkormányzati választások óta, a képviselők közül többen a szabadságukat töltik. Bár, a bi­zottságok dolgoznak, önkormányzati ülés csak augusztus végén lesz Nyíregyházán. A pihenés közepette célszerű felele­veníteni az elmúlt időszak történéseit, megvonni a hét hónap mérlegét. Tukacs István, a többségi koalíciót létrehozó szoci­alista frakció-vezetője úgy érzi, jól döntöttek, amikor meg­szervezték a város irányítását. — Azt gondolom, elégedettek lehetünk, ahogy megszerveztük a várost irányító koalíciót. Sta­bil és széles koalíciót akartunk, mely súlyúnál, számánál és a képviselők által lefedett terüle­tek jóvoltából stabilitást bizto­sít. Beigazolódott az is, hogy kisebbségben nehéz lett volna véghezvinni az elmúlt hét hó­nap rendkívül nehéz döntéseit, gondolok itt például az áreme­lésekre, az intézményi felül­vizsgálatra. Kevesebb problé­mánk volt a várost vezető koa­líción belül, mint azt feltételez­tük volna. — Milyen erőt képvisel a szocialista frakció összetéte­lében, erejében a közgyűlés munkájában? — Azt gondolom, hogy az elmúlt hét hónapban nagyon sokat tanultunk. Megtanultuk a feladatainkat, felmértük a moz­gásterünket a koalícióban és a frakcióban. Szükséges volt ez az idő, hiszen csak két frakció­tagunk van — egyikük éppen a polgármester asszony, Csabai Lászlóné, a másik Belus Tamás —, akik tagjai voltak az előző képviselő-testületnek is. Tizen nem voltunk képviselők, ráadá­sul keveseknek volt olyan po­zíciója, ami elősegítette volna a beilleszkedést, a gyors akkli­matizálódást. Azt ki merem je­lenteni, hogy eddig a szocialis­ta frakció tisztességgel műkö­dött, és sikerült az elmúlt hét hónap során annyi tapasztala­tot összegyűjteni, aminek bir­tokában szakmai területeken is sokkal megalapozottabban és keményebben tud fellépni. — Sokakat meglepett, hogy az előző négy évben a nyíregy­házi közgyűlés szocialista frak­ciójában tevékenykedő Ignéczi Ferenc és Váradi György most nincs ott a közgyűlésben és nem jutott komoly szerep Sö­ré sné Nemes Ágnesnek sem, aki korábban külsősként az okta­tási bizottságban tevékenyke­dett. Új arcok tűntek fel, több szocialista képviselő van a köz­gyűlésben, miközben ők perifé­riára kerültek. De vajon miért? A szakértelem kapcsán sokan szóvá teszik azt is, hogy miként lehetséges az, hogy az egy szem MSZP-s ügyvéd, dr. Gábor Zoltán nem tagja a jogi bizott­ságnak. — Képviselői indulásokról és a kompenzációs lista össze­állításáról a párt össztaggyűlése döntött... — ...akkor végül is ezek az emberek nem is hiányoznak a szocialista frakcióból. — Mindenki hiányzik, aki­nek önkormányzati tapasztala­ta volt. Ignéczi Fererlc, Váradi György és Sőrésné Nemes Ág­nes is hiányzik a nyíregyházi közgyűlés MSZP-frakciójából, hiszen ők voltak azok, akik az elmúlt négy esztendő során az önkormányzati munkában ta­pasztalatot szereztek. A de­mokratikus választási ered­ményt, illetve a pártgyűlés ál­lásfoglalását tiszteletben tar­tom, nem kívánom utólag sem minősíteni. Gábor Zoltán a bi­zottsági helyek elosztásánál je­lezte, hogy a jogi bizottság he­lyett inkább a városüzemelte­tési bizottság munkájában ven­ne részt szívesebben. A kérése megegyezett a jogi bizottság jelenlegi elnökének, dr. Helme- czi Lászlónak'.aj, elképzelései­vel. Úgy tűnik, mindkettőjük számára jó így ez a helyzet. — Milyen a munkaviszonya a polgármester asszonnyal? — Korrekt, nincs zavar a munkánk során. Minőségileg most jobb a kapcsolat a város polgármestere és a vezető koa­líció között, mint az elmúlt cik­lusban. Én ezt leginkább azzal magyarázom, hogy most köz­vetlenül választottunk polgár- mestert. — Sokan úgy vélik, hogy a város irányításában az SZDSZ- nek jóval nagyobb szerepe, mint azt a létszáma indokolná. Egyet­ért ezzel a megállapítással? — Igen, de ennek az az oka, hogy például a szabaddemok­rata alpolgármester úr és a frak­cióvezető mostanra nagyon széles önkormányzati tapaszta­lattal rendelkezik. Felbermann Endrének és Bartha Lászlónak 1994 decemberében nem az volt a feladata, hogy megtanul­ja miként működik a közgyű­lés, hanem az elmúlt négy év­ben szerzett tapasztalatai alap­ján miként érvényesítse az elkép­zeléseit a SZDSZ-frakció. Ez a helyzet a szocialista frakció megerősödésével változni fog. — Mi a véleménye a másik koalíciós partnerről, a füg get- lénekről? — A független képviselők minden háttér nélkül álltak össze, és meglepetésre tudnak — kvázi — pártfrakcióként vi­selkedni. Több kérdésben egyeztetett véleményük van és együtt is szavaznak. Komo­lyabb nézeteltérés sem velük, sem a szabaddemokratákkal az elmúlt hét hónapban nem volt. — Milyennek ítéli meg az ellenzéket? — Nincs egységes ellenzék. Az ellenzék szót is óvatosan kezelem, mert vannak olyan képviselők a teremben, akik tu­datosan és következetesen nem ellenzékinek, hanem koalíción kívülinek nevezik magukat, és kritikus csoportként dolgoznak a közgyűlésben. Vannak persze olyan képviselők, akik politi­kai-ideológiai alapon próbálnak a közgyűlés munkájába beavatkoz­ni, abban részt venni, ez pedig a közgyűlés munkáját nem segíti. — Az elmúlt hét hónapban elvezett munkából mirt? ti leg­büszkébb? — Leginkább arra, hogy a képviselők nagy részével sikerült elfogadtatni azt, hogy a város működőképessége és pénzügyi stabilizációja a legfontosabb. Mindenki elfogadta az ezzel járó kényelmetlen döntések felelős­ségét, és nem kerültek elő olyan feszítő ügyek, amelyek pénzbe­ruházást igényeltek volna, de csak szűk réteg érdekeit szolgál­ták volna — mondta befejezésül Tukacs István. Száraz Attila A bölcs béka megmagyarázza Koalíció Kovács János bácsi egyre több­ször olvassa, hallja, hogy a vezető kormány- jxirton.azM.S7P- n belüli viták során szóba ke­rül a koalíció lehetséges fel­bomlása, és új koalíciós part­ner keresése is. Legtöbben a kereszténydemokratákat em­legetik. János bácsi nem egé­szen érti, hogy kerülhet közös nevezőre ez a két párt, elmegy hát a bölcs békához, magya­rázza meg neki azt az egész lehetséges új koalíciót. A béka átlapozott néhány békalencsét, majd a következő történetet adta elő. Kohnné hazajön délutáni sé­tájáról. és lelkendezve meséli az urának: — Adolf, képzeld csak, ma délután egy óra hosszat köve­tett engem egy fiatalember. Kohn egy pil­lantást vet her­vadozó párjára, aztán így szól: — Nem hi­szem. —De Adolf— izgul Kohn­né —, nem kell féltékeny­nek lenned, megnyugtat­lak, egy óra alatt egyszer, egyetlenegyszer sem néz­tem hátra. Kohn meggyőződéssel kon­statálja: — Akkor elhiszem! (lós)

Next

/
Oldalképek
Tartalom