Új Kelet, 1997. április (4. évfolyam, 75-100. szám)

1997-04-18 / 90. szám

Sport 1997. április 18., péntek A kapitány bizakodik Kézilabda vb-selejtező Mint ismert, április 27-én 11 órától a Bujtosi Szabadidő Csarnokban rendezik meg a Magyarország-Jugoszlá- via női kézilabda-válogatottak közötti vb-selejtező mérkőzés második összecsapását, ugyanis az elsőre április 23-án Nis városában kerül sor. Fullajtár András (Új Kelet) A magyar válogatott jelen­leg még a tatai edzőtáborban gyűjti az erejét a nagyon fon­tos párharcra, hiszen a tét nagy. Aki győztesen kerül ki a viadalból, részt vehet a vi­lágbajnokságon. Tegnap tele­fonon sikerült Csik János szövetségi kapitánnyal né­hány szót váltani a felké­szülésről és a várható esé­lyekről.- Számottevő sérültünk nincsen. Szilágyi és Farkas nem tart a válogattál, mig Mex Anikó vasárnap csatla­kozik a kerethez. Az ellenfe­lünk mérkőzéseiről sikerült több videofelvételt is meg­szerezni, aminek alapján ala­posan kielemezzük a játéku­kat, és annak ismeretében alakítjuk ki ellenük a támadó és védekező taktikánkat. Én nagyon bízom benne, hogy az általam elképzelt összeté­telű csapattal vesszük fel a harcot ellenük. A kinti első mérkőzésen alapvető felada­tunk, hogy szoros meccset játszunk, hogy hazai pályán legyen esélyünk a továbbju­tásra. Aki a csatából győzte­sen kerül ki, az már a vb-n érezheti magát. Tompa Andor, a Bujtosi Szabadidő Csarnok igazgató­ja elmondta, hogy már javá­ban tartanak az előkészületek a válogatott mérkőzés meg­rendezésére, amely iránt máris nagy az érdeklődés.- A magyar válogatott rög­tön a jugoszlávok elleni meccs után Nyíregyházára érkezik. A program szerint csütörtökön, pénteken és szombaton két-két edzést tar­tanak. A jugoszlávok pénte­ken érkeznek meg, és szom­baton két edzésen ismerked­nek a verseny helyszínével. A belépőjegyek már most meg­vásárolhatók a sportcsarnok­ban, egységesen 250 forintos áron. A megyei kézilabda­szakosztályoknak kedvez­ményt adunk, amennyiben szervezetten és együtt tekintik meg a válogatott találkozót. A kedvezmény mértéke szemé­lyenként 50 forint. A mérkő­zést dán bírói páros vezeti, és bulgár ellenőr vigyáz a világ- bajnoki selejtező szabályszerű lebonyolítására. Egyébként a mérkőzést az MTV 2-es csa­tornája élőben közvetíti. Első az utolsó ellen _______Kézilabda NB IB_______ Ti szavasvári Alkaloida-Egri KC Tiszavasvári, péntek 16 óra. V.: Gólya, Péli. F. A. (Új Kelet)________ Sé tagaloppnak ígérkezik a listavezető Alkaloida mai so­ron következő bajnoki mér­kőzése. Az ellenfelük ezúttal a már biztos kiesőnek számí­tó egriek lesznek. A Heves megyei csapat eddig mind­össze két pontot gyűjtött, de nem is várható, hogy éppen a bajnokjelölt otthonában fognak vitézkedni. Uzerjo- vics edző úgy vélekedett a találkozó előtt, hogy mint eddig minden meccset, ezt is komolyan veszik, és teljes erőbedobással fognak küzde­ni. Az is biztosnak tűnik, hogy minden játékos lehető­séget kap ezen a mérkőzésen. A szakvezetés és a közvéle­mény a győzelmen kívül más eredményt nem tud elképzel­ni. Gazdag József szakosz­tályvezető latolgatta az esé­lyeket a bajnokság végkime­netelét illetően.- A mai mérkőzéssel együtt még hat forduló van hátra a bajnokságból. Há­romszor játszunk hazai pá­lyán, és ugyanannyiszor ide­genben. A hazai mérkőzé­seinkkel nem lehet gond. A mai meccsen egyértelműen mi vagyunk az esélyesek, majd fogadjuk a bajnokság alsó harmadában lévő Makót és a Delfin SC-ét. Az idegen­beli meccseinktől már jobban van félnivalónk. Megyünk a jelenleg nyolcadik helyezett Gyömrőhöz, a hatodik he­lyen álló Fehérgyarmathoz, és az utolsó fordulóban a ri­vális Cegléd otthonában ját­szunk. Véleményem szerint a ceglédi meccset kivéve minden mérkőzésnek mi va­gyunk az esélyesei. Nem sze­retnénk hibázni, mert akkor elszállnak az álmaink, ami­nek az elérése már oly köze­linek tűnik. Éppen ezért több, erősítésnek szánt játékossal is tárgyalásban vagyunk. A végleges szerződés megköté­sével csupán amiatt várunk, hogy biztos legyen a bajnoki címünk. Atlanta olimpiai bajnoka a bujtosiban! Kötöttfogású Birkózó Magyar Nagydíj Ilyen még nem volt! Akik ma és holnap kilátogatnak a nyír­egyházi Bujtosi Szabadidő Csarnokba, olimpiai bajnokot is láthatnak küzdeni a birkozószőnyegeken. Mint arról az első oldalon is olvashattak, a török Hamza Yerlikaya, Atlanta aranyérmese is szőnyegre lép, mellette olimpiai bronzér­mesek, világbajnokok és Európa-bajnokok is küzdenek majd az aranyérmekért. A rendezők ezúttal nem árulnak jegye­ket, a verseny szervezőinek egyik célja a sportág népsze­rűsítése megyénkben. Pénteken egész nap a selejtezőket bonyolítják le, míg szombaton kilenc órától már döntőket láthatnak az érdeklődők. Révay Zoltán (Új Kelet) A verseny előtti napon meg­kerestük a szervezőbizottság elnökét, hogy nyilatkozzon a versenyről. Lázár János - a megyei közgyűlés alelnöke - legelőször is a támogatóknak fejezte ki köszönetét.- A szervezőbizottság és a Magyar Birkózószövetség ne­vében köszönetét mondok Nyíregyháza Megyei Jogú Vá­ros és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Közgyűléseinek, hogy támogatják a rendezvényün­ket. Mindkét önkormányzat 550 ezer forinttal járult hozzá a költségekhez. Nagy érdemei vannak a torna megrendezésé­ben a Bujtosi Szabadidő Csar­nok vezetőinek is. A rendezés költségeinek nagy részét szpon­zori támogatásokból tudjuk biz­tosítani, ezért köszönetét mon­dunk minden támogatónknak, akik pénzösszegekkel vagy szolgáltatások nyújtásával hoz­zájárulnak ahhoz, hogy meg­felelő körülmények között tud­juk lebonyolítani a kétnapos tornát. Eddig a csapatok ellátá­sa és fogadása, elhelyezése is zökkenőmentesen zajlott. Re­méljük, a rendezvényt gördülé­kenyen, a résztvevők és a nézők megelégedésére tudjuk meg­szervezni. Szeretnénk, ha ez a verseny is hozzájárulna a sportág megyei népszerűsítéséhez. Ezért pénte­ken 15.00-tól a csarnokban me­gyénk diákválogatottját is láthat­ják majd a szőnyegeken, ők a Hajdú-Bihar megyei diákválo­gatottal küzdenek. Szeretnénk azt is, ha minél többen eljönné­nek a Bujtosi Szabadidő Csar­nokba, ahol nemzetközi klasszisokat és a magyar vá­logatott legjobbjait láthatják majd. A sportolóknak jó ver­senyt. a nézőknek jó szórako­zást kívánok! Kosárlabdáztak, fociztak Magyar remények Berzicza Tamás és Majoros István az esélyekről beszél­get Fotók: Racskó Tibor Csütörtökön délelőtt a birkó­zóküldöttségek jó része már Nyíregyházára érkezett. A sportolók már délelőtt és kora délután is a Zrínyi Ilona Gim­názium tornatermében edzet­tek. A kisebbik teremben egy szőnyeget raktak a parkettra, és itt alkalmi edzőpárosok estek egymásnak, hogy a másnapi nagy versenyre az utolsó elő­készületeket is megtegyék. Voltak, akik a nagy teremben melegítettek. A török birkózók nagy része a nagyteremben kosárlabdázott. Kicsit szabadon alkalmazták a kosárlabdázás szabályait, bár néha-néha le is ütötték a labdát, azért legtöbbször a hosszú sprintjeik során elfeledkeztek erről. Mindamellett többen kö­zülük kitűnő dobásokkal vétet­ték észre magukat. A jól dobók között jeleskedett az olimpiai bajnok Yerlikaya is, aki kérdé­sünkre elmondta, szívesen ko­sárlabdázik, de szó sem lehet sportágcseréről. Most a legfon­tosabb célja, hogy jól szere­peljen. Yerlikaya az egyik leg­klasszikusabb súlycsoportban, a 82 kilogramban - ez volt Hegedűs Csaba és Farkas Pé­ter súlycsoportja is - nyert ara­nyat. Az új súlycsoportbeosz­tás szerint 85 kg-ban indul. Arra a kérdésre, hogy készül-e Syd- ney-be, a következőket vála­szolta: - Az még nagyon mesz- sze van. A sorban következő kontinensviadalokon és a világ- bajnokságon szeretnék jól sze­repelni. A török küldöttségnek egyébként az volt a kérése a rendezőkhöz, számukra olyan menüt biztosítsanak, amiben nincs disznóhús (megjegyez­zük, a kérésük teljesen érthető). Gyarmati Mihály, az ellátásról gondoskodó csoport vezetője elmondta, hogy kisebb plusz­munkával, de a törökök kíván­ságának is eleget tudnak majd tenni. Miközben a törökök kosaraz­tak, a svéd birkózók fociztak a teremben. Néhányan közülük igen elegánsan kezelték a lab­dát (előfordult, hogy kézzel), de biztos, hogy ennél sokkal töb­bet mutatnak majd a szőnye­geken a nagy birkózómúlttal rendelkező nemzet fiai. Láthat­tunk még a teremben kocogó fehérorosz birkózókat, mele­gítő koreaikat. Közben az kol­légiumi épület portájánál sorra jelentkeztek a még hiány­zó küldöttségek képviselői is. Már csütörtökön bábeli hang­zavart idéztek a nagy torna helyszínei. Csütörtökön este hat órakor kezdődött el a verseny hivata­los programja. A birkózók a Zrínyi gimnázium tornatermé­ben jelentkeztek orvosi vizsgá­latra és mérlegelésre. Ekkor derült ki, hogy végül is tizen­nyolc ország majd százötven versenyzője nevezett a Magyar Nagydíjra. Megérkeztek a ma­gyarok is. A szakemberek a mezőnyök erősségét taglalták, többen azon a véleményen vol­tak, hogy több súlycsoportban akár kis Európa-bajnokságnak is elnevezhetnék a nyíregyházi Grand Prix-t, mert ennél erő­sebb mezőny csak egy-egy Eb­re gyűlik össze. Bállá Józsefet, a magyar szö­vetségi kapitányt is ott találtuk a teremben, arról kérdeztük, kik­re kell leginkább figyelnünk a magyar birkózók közül. A ka­pitány két nevet említett, Berzi­cza Tamást és Majoros Istvánt. Berzicza Tamás, a Zalahús SC birkózója hatéves kora óta gyakorol a szőnyegen. A hu­szonkét éves fiatalember eddi­gi eredményei közül az olim­piai hatodik helyezésre a leg­büszkébb, amíg addig eljutott, végigjárta a ranglétrát: serdülő­és junior világbajnok, ifjúsá­gi Európa-bajnok, a 76 kilo­grammos súlycsoportban szerepel.- Milyen eredményt vár a nyíregyházi versenyen? - kérdeztük a birkózót.- Nagyon jó lehetőség ez a verseny az erőfelmérésre. Kiderül, ki meddig jutott a felkészülésben. Nagyon sok nemzet válogatottja is itt van, megfigyelhetjük, ki milyen fogásokkal készül az Eb-re. Azt még nem tudom ponto­san kik érkeztek, de szeret­nének minél előkelőbb he­lyen végezni. Majoros István, a Szegedi Birkózó Egylet versenyzője kétszeres magyar bajnok. Két éve tagja a válogatott­nak. Több világversenyen szerepelt már, érmet még nem szerzett. Az 58 kg-os súlycsoportban szerepel.- Kik lehetnek a mostani versenyen a legnagyobb el­lenfelei?- Tizennyolc országból jöttek birkózók, nagyon ko­moly ellenfelek lesznek. Szeretnék minél előrébb vé­gezni. A bajnokság állása: Zemnlén SO teljesítménytúra Varga marad MTI Csütörtökön ülést tartott a Ferenc­város labdarúgó-szakosztályának el­nöksége, amelyen valamennyi tag be­jelentette lemondását. A szakosztály­elnöki teendőket Szívós István, a zöld­fehér klub ügyvezető elnöke saját jog­körébe vette, és úgy döntött, hogy a csapat vezetőedzője továbbra is Var­ga Zoltán. Novák Dezső szakosztály­igazgató és Orosz Pál technikai vezető a helyén maradt. m Hamza Yerlikaya 1. Alkaloida SE 20 18 2 - 527-404 38 2. Cegléd 20 17 1 2 543-429 35 3. Törökszentmiklós 20 14 3 3 561-477 32 4. Hort SE 20 13 2 5 494-497 28 5. Békési FKC 20 11 2 7 564-512 24 6. Fehérgyarmat 20 9 3 8 546-528 21 7. Kiskunmajsa 20 8 4 8 533-531 20 8. Gyömrő SE 20 8 3 9 514-525 19 9. Makó KC 20 8 1 11 558-566 17 10. MizseKC 20 7 1 12 507-523 15 11. Delfin KC 20 5 4 11 512-542 14 12. Szeged SE 20 5 2 13 557-605 12 13. Szarvas 20 1 2 17 428-574 4 14. Egri KC 20 - 2 18 431-594 2 Új Kelet-információ Vasárnap már a tizenötödik alkalommal rendezi meg a nyíregyházi Honvéd Bottyán SE és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Természetbarát Bizottság. Az 50 kilométeres túrán gyalog vagy kerékpár­ral lehet részt venni. Április 20-án Mogyoróskáról rajtolhat­nak a túrázók 5-7 óra között, a kerékpá­rosok 7-10 óra között. A túra útvonala: Mogyoróska-Makkosholyka-Sátoralja- újhely. Mogyóróska vonattal (Korlát­Vizsoly vasútállomás), és átszállás után autóbusszal közelíthető meg. Mogyorós­kán szálláshelyet is találhatnak az érkezők. A gépkocsival érkezők közül a sofőrök visszaszállítását Mogyoróskára a rendezők megszervezik, a csomagokat Mogyorós­káról Sátoraljaújhelyre elszállítják. A cél­ba érkezők matricát és jelvényt kapnak. A 14 éven aluliak részére Makkos- hotykán az iskolánál jelölik ki a célt, míg az ötven kilométert teljesítőket a sátor­aljaújhelyi vasútállomáson várják. A túra az Országos Kéktúra útvonalán halad.

Next

/
Oldalképek
Tartalom