Új Kelet, 1996. március (3. évfolyam, 52-76. szám9

1996-03-28 / 74. szám

UJ KELET Nagyhalász 1996. március 28., csütörtök 9 Szövetkezni ]ó — megéri! Csúszik a tavaszi munka Nagyobb gond nélkül vé- ! szelte át a nagyhalász-tisza- teleki Petőfi Termelő-Értéke- sítő-Szolgáltató Szövetkezet az elmúlt évek gazdasági pan- 1 gását, a mezőgazdaságra ne- : hezedő nyomást. A privatizá­ciós láz, illetve a kárpótlási ' roham ellenére életképes ma­radt a szövetkezet, s a telepü­lésről, illetve a környékről közel száz lakosnak teremti meg megélhetési feltételeket. Dr. Káposztássy Attilával, a szövetkezet elnökével beszél­gettünk a tavaszi feladatokról, a térséget érintő mezőgazda- , sági lehetőségekről. — Csupán részben lehet annak örülni, hogy az idei időjárás lényegesen csapadé­kosabb, mint a tavalyi — mondta az elnök —, ugyanis a föld egyelőre átázott, s az : éjszakai és a hajnali fagy mi­att néha 60 centiméter mély­ségig kőkemény. Ha bekö­szönt a tényleges tavaszi, eny­he időjárás, akkor•sártengerré válik a talaj, s még 1—2 hetet is kell várni, amíg megszik­kad és a gépek rámehetnek, így, sajnos, előreláthatólag márciusban már semmilyen munkát nem fogunk tudni el­végezni, pedig szorít az idő, a tavaszi árpa és a cukorrépa ; termőtalaját lassan már elő kellene készíteni, különben 5 csúszni fogunk, s összetömö- t rülnek a munkafázisok. A kalászosok közül őszi i búzát termelünk legnagyobb J mennyiségben, közel 1100 hektáron. Emellett a földbe j került az őszi árpa is 80, il- | letve a repce 140 hektáros te- | rületen. Mosfc, tavasszal vár ránk közel 2 ezer hektár, aho­va többek között cukorrépát, f kukoricát szeretnénk telepíte­ni. Ezenkívül egy kisebb mé­retű gyömölcsössel rendelke­zünk. Szerencsénkre jó és ál- : landó piaca van terményeink- | nek, így amit learatunk, azt viszonylag elfogadható áron értékesíteni is tudjuk, tagja- f inknak biztos megélhetési körülményeket teremtünk. Maga a szövetkezet a tér- \ melési kapacitásához mérete­zett kiszolgálóegységekkel — hűtőházzal, gabonatároló­val és gépi felszereltséggel — rendelkezik. Abban az eset­ben, ha a saját munkáinkat elvégeztük, szolgáltatásokat végzünk a környékbeli kis, • 30 hektár alatti, általában kár­pótlással földbirtokhoz jutott termelőknek. Lehetőségeink­hez mérten segítünk a gaz­dáknak, de minden körülmé­nyek között a szövetkezet él- | vezi az elsőbbséget! mit, hogyan? Gondolatok a költségvetésről A lakásépítési kedv nem lanyhul „Véglegesen befellegzett a rendszerváltás után kialakult össznépi eufórikus hangulat­nak. Az azóta eltelt időszak bebizonyította, hogy nem min­den úgy van, mint ahogyan hit­tük, s azért, hogy talpon marad­hassunk, szinte csak önma­gunkra számíthatunk. Ez igaz az államra, a megyékre és a te­lepülésekre, de az egyénekre nézve is. A kemény gazdasági körülményeket csak összefo­gással és nagyfokú kompro­misszumkészséggel lehet túlél­ni.”— mindezt Szoboszlai Ottó polgármester mondta bevezető­ként, mikor a tervezett városi költségvetésről beszélgettünk. Folyamatosan ülésezik a pénzügyi-gazdasági kibővített bizottság Nagyhalászban, hogy az intézmények előzetesen le­adott költségvetés-tervezetei­ből elkészítsék a város 1996-os pénzügyi tervét. A polgármes­ter véleménye szerint egyelőre mintegy 20 millió forinttal több igény gyűlt össze, mint ameny- nyi finanszírozható lenne. De ez így is van rendjén, viszont egyben ez is okozza a hosszú egyeztető megbeszéléseket is, ahol a városi érdek és szándék szembesül az intézményi törek­vésekkel. Jelentős fejtörést okoz az átalakított központi támogatá­si rendszer. Ugyan a normatív finanszírozás számszerűen nőtt, viszont az önkormányzati tá­mogatás reálértékben csökkent, s ez nagyobb mértékű, mint a fejkvóta emelkedése, azaz hi­ánnyal tervezett a települések költségvetése. A város működőképessé­gének megőrzése az elsődleges feladata az önkormányzatnak, hogy többek között a kötelező bérfejlesztéseket, az intézmé­nyi ellátásokat lehetőleg minő­ségcsökkenés nélkül teljesítni tudjuk. Várhatóan a színvona­lat csak tartani lehet majd, emelni sajnos nem. Minden egyes lehetőséget meg kell ragadnia a városnak, ami bevételoldali növekedést eredményezhet a pénzügyi mérlegben. így többek között a tavalyinál is szigorúbb taka­rékossági intézkedéseket kell foganatosítanunk, intézmé­nyeink működését újra felül kell vizsgálnunk, az önkor­mányzati ingatlanokat — tel­keket, épületeket — értékesí­teni szükséges. Természetesen mindezt csak úgy szabad meg­oldani, hogy a lakosságra ne­hezedő terhek legfeljebb csak minimálisan emelkedjenek. Ez indokolja például azt, hogy nincs Nagyhalászban iparűzé­si adó, amivel a válalkozói kedvet szeretnénk élénkíteni. A bevételnövelés egy fontos tényezője lenne az állami, volt állami cégek — például a Titász- vagy a gázvagyon —- tulajdonjogainak rendezése. Ezek hatalmas bevételi tételek, helyrehozhatnák a városi gaz­dálkodás egyensúlyát, de saj­nos tervezhetetlenek. Ameny- nyiben ezt megtenné a város s nem jutna hozzá az év folya­mán ezekhez a pénzeszközök­höz, totálisan a csőd szélére sodródna a település. Csak a biztosra alapozhatjuk a jövőt. így a pályázatokra sem alapozhatunk százszázaléko­san, amelyeknek a GDP-hez viszonyított aránya folyamato­san csökken. Szükséges fejlesz­tése lenne Nagyhalásznak az úthálózat és a 11 települést összekötő kerékpárút rendbe­tétele. A saját, de még a kistér­ségi háttér is kevés ehhez, kül­ső segítség nélkül képtelenek leszünk megvalósítani ezeket: mégiscsak a bizonytalan ered­ményességű pályázatokkal kell próbálkoznunk. Megkötött kézzel a működési fenntartáso­kat biztos alapokkal tervezi meg a város, a többi, nem lét- szükségű feladat pedig bizony­talan időre elhalasztódik. Koncert, művészeti alkotótábor Kis művelődési A millecentenárium ünnepé­re készülve a nagyhalászi mű­velődési ház színvonalas, egye­di programsorozatot állított össze. Persze, egy—két rendez­vény még csak tervként szere­pel, de a lelkes intézményveze­tők véleménye szerint minden elképzelésük megvalósítható, mert a lehető legköltségta- karékosabban tervezték meg azokat. A márciusi nemzeti ünnep­hez kapcsolódva nyílott meg a programban az első, ritka egye­di tárlat a művelődési házban: Magyar Judit Mária művész­nő Pár Kőpár című kiállítása. A saját gondolatvilágot repre­zentáló bemutatón az alkotó a természetben megtalálható, nyers kövekből készített tér­kompozíciókat. illetve képeket, úgy, hogy meghagyta a kövek, kavicsok eredeti formáját, s azokat megfestve helyezte el a képein, alkotásain. További sa­játos vonása a bemutatónak, hogy a művésznő tiszteletdíjat nem fogad el, hanem vándor- kiállításának a következő állo­mását szükséges megszervez­nie a tárlatnak helyet adó intéz­ménynek. Emiatt a látogatók­nak sem kell belépődíjat fizet­ni, csupán annyi a művelődési ház kérése, hogy egy-egy kis tál süteményt hozzanak magukkal az érdeklődők. Nagyhalászból a tárlat Tiszavasváriba utazik tovább. Kiemelkedő eseménye lesz a városnak a Pro Archi Nemzet­közi Ifjúsági Vonószenekari ház nagy tervei Fesztivál március 30-ai, helyi eseménye, amikor a pleveni, a Karlovy Vary-i és a przemysl-i ifjúsági vonószenekarok adnak hangversenyt. Egy tíznapos fafaragó és fa­szobrász nyári tábor megszerve­zésén fáradoznak a művelődési ház programszervezői. Az ország szinte minden tájegységéről meghívott művészek magukkal hoznák öt alkotásukat, s a nagy­halászi alkotótáborban elkészített műveikkel együtt a tábor végén kiállítást rendeznének, amit egy minősítő zsűri értékelne. A szer­vezésben nagyon sokat segít Új­helyi István faszobrász, akinek az alkotásai Nagyhalász több pont­ján is láthatók. Mindezeken túl a tervek között szerepel a Rétközi Napok meg­rendezése, ahol kiállítások és vásárok lennének, illetve a helyi lovassportélet kimagasló esemé­nye lesz a nyáron megrendezés­re kerülő országos lovasverseny. lunkahelyeket teremtett Németh András Húsz évvel ezelőtt a Kossuth Lajos Közlekedésgépészeti Szakközépiskolában, gépjár­műtechnikai szakon érettségi­zett Németh András autószere­lő mester. Két évtized kemény munkája kellett ahhoz, hogy megvalósítsa álmát, az önálló autószervizt. A szakközépiskolában az érettségi mellé autószerelő szak­mát szerzett, és rövid ideig dol­gozott a Kemévnél. Huszon­négy évesen kiváltotta az ipar- engedélyt, és egy egyállásos műhelyben kezdett el autókat, motorokat javítani. Mint mond­ta, neki is nehéz volt a kezdet. Nemcsak azért, mert fiatal és tapasztalatlan volt, hanem mert hiába volt meg a pénze abban az időben a szerszámokra, csak hosszas utánajárással lehetett azokat beszerezni. Ami jövedel­me származott a munkadíjból, azt a vállalkozásába fektette. Minden pénzét szerszámokra és műszerekre költötte. Tizenhárom évvel ezelőtt megnősült, született egy kislá­nyuk és egy kisfiúk. Az eskü­vő után nem sokkal megvették a szüleiké melletti telket, és az akkor még sok pénznek mond­ható szociálpolitikai kedvez­mény igénybevételével felépí­tették otthonukat. Időközben a műhely is szé­pen bővült, és már megtehette, hogy alkalmazottakat vegyen fel. Mára odáig jutott, hogy hat szerelőnek és három tanulónak ad munkát és biztos megélhe­tést. Nagy szó ez egy ilyen kis városban. A vállalkozás terjeszkedésé­vel kinőtték a portát, túlságo­san is. Ottjártunkkor alig talál­tunk parkolóhelyet. A járművek javításán kívül hánypótló szolgáltatásra is vál­lalkoznak. Kisvárdától Raka- mazig egyedül itt van olyan zárttechnológiás műszaki vizs­gáztatás, ahol az ügyfél reggel otthagyja az autóját, és délután már mehet is érte. Műszaki vizsga, zöld kártya, és minden rendben. Nem kell a megye- székhelyen egy napot csak ezért eltölteni. Terveiben a család foglalja el az első helyet. A gyerekeket taníttatni kell, ma már egy fő­iskola elvégzése elengedhetet­lenül szükséges a boldogulás­hoz. Szeretné, ha a fia a nyom­dokaiba lépne, és a Bánki Do- nát Ipari Szakközépiskolában tanulna tovább autós szakon. A felesége sokat segít mun­kájában. O adminisztrálja a napi javításokat és a vizsgáz­tatást is. Délután fél három­kor, amikor a fiúk befejezik a munkát, hozzálát a szükséges nyilvántartások és papírok ki­töltéséhez. Felelősségteljes munka, hisz okmányokkal és hatósági papírokkal kell bán­nia. Ezekből egy sem tűnhet el. A számítógépes nyilván­tartásba a kisfiú is rendszere­sen besegít. Eleinte fizetett neki érte, de később rájött, hogy pedagógiai szempontból ez nem jó. Nem érzi át, hogy a munkájával ő is a családnak segít. Nyolc éve tagja a Nagyha- lász-tiszateleki Vadásztársa­ságnak. Téli hétvégéken, ami­kor ideje engedi, vaddisznóra és őzre szeret vadászni. A la­kás tele van a trófeákkal, a fa­lakat beborítják a kikészített vaddisznóbőrök. Közösen gazdálkodnak Közös lónak túrós a háta — tartja a közmondás, de ez nem igaz Tompa László és Halász Miklós esetében, akik közösen gazdálkodnak. Az 1990-es évet, a kezdetet Tompa László idézte fel: —Eleinte csak fóliasátorban termeltünk 700 négyzetméte­ren paprikát, paradicsomot, uborkát, és korai palántát is neveltünk. Abban az időben a feleségemmel ketten annyit kerestünk, mint hat zsákgyári dolgozó. Fűtőolajjal melegítet­tük a sátrakat, mégis megérte. Abban az időben nem voltak értékesítési gondjaink. Itt, hely­ben eladtunk mindent, minden mennyiségben. Ma már olyan drága a fűtőolaj és az emberek olyan szegények, hogy csak a duplavázas, meleg vizes rend­szerrel kifizetődő a fóliázás. A geotermikus hőenergia nem kerül semmibe. —Ha már fóliázni nem érte meg, mihez fogtak ezután? — Jött a kárpótlás, és a je­gyért földet vásároltunk. Kuko­ricát és kalászosokat vetettünk. Az első év kész ráfizetés volt. A másodikat az időjárás jóvol­tából minimális nyereséggel zártuk, de az az előző év vesz­teségét nem egyenlítette ki. Tavaly paprikával, paradi­csommal és dinnyével foglal­koztunk. Ez utóbbiból túl jó volt a termés. Négyszáz mázsa kinn is maradt a földön, ez el­vitte a hasznot. Nem volt mit tenni, betárcsáztuk. Amikor ilyen sok család kénytelen munkanélküli segélyből meg­élni, nem a korai paprika vagy a paradicsom a legfontosabb a számukra. — Hogyan „jött be” a sza­badföldi termesztés? — Legnagyobbat a búzán buktunk. A termény tárolására nincs lehetőségünk, azonnal el kellett adnunk mindent. Az ara­tás után két héttel majdnem a duplájára emelkedtek a felvá­sárlási árak. Ez balszerencse. Az viszont szerencse, hogy a mezőgazdaság pályázati támo­gatásból tudtunk venni egy MTZ 82-es traktort és más tar­tozékokat. Az aratáshoz a környező településekről bérel­jük a kombájnt. —Milyen tervekkel kezdik az idei szezont? — Dinnyével, napraforgó­val, kukoricával és búzával sze­retnénk foglalkozni. Fóliából csak annyit húzunk fel, ameny- nyi a saját palántáink nevelé­séhez feltétlenül szükséges. Ma egy tekercs agrofólia 36 ezer forintba kerül. A műtrágya és a vegyszerek is a duplájukba kerülnek a tavalyi árakhoz ké­pest, csak közben a felvásárlá­si ár nem emelkedik semennyit sem. ' A környéken nincs munka- lehetőség, valamivel pedig kell foglalkozni. Néhány évvel ezelőtt még sokaknak nem kel­lett a föld. Most már kézzel-láb- bal kapnának utána, de nem nagyon akad szabad terület. ...és még a tavalyi gaz is...

Next

/
Oldalképek
Tartalom