Új Kelet, 1995. április (2. évfolyam, 77-100. szám)

1995-04-21 / 93. szám

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI HÍRLAP II. évfolyam, 93. szám Ára: Í2,50 Ft 1995. április 21., péntek fO „Felemelt kezek" — A magyar kormány „felemelt kezek politikája” mohi ügyében ki­szolgáltatja az országot — szögezte le Szájer József, a Fidesz frakció- vezetője csütörtökön, a párt buda­pesti sajtótájékoztatóján. A Fidesz delegációja tárgyalásokat folytatott Ausztriában több osztrák parlamenti párt vezetőjével és a környezetvé­delmi miniszterrel. Szájer József szavai szerint Magyarországnak széles lehetőségei lennének arra, hogy nemzetközi fórumokon felves­se mohi kérdését. A politikus azt is elmondta, hogy osztrák tárgyaló- partnereik vélekedése alapján az atomerőmű felépítésnek megakadá­lyozása nem lehetetlen. MDF: a kormány a felelős Az MDF szerint a vasutassztrájk kitöréséért a felelősség a Horn— Pető-kormányt terheli. Á párt elnök­ségének állásfoglalásában az ellen­zéki politikusok hangot adnak ag­godalmuknak, miszerint a vasutas- sztrájk a gazdaság egyéb területére is átterjedhet, és általános sztrájk­hullám veheti kezdetét. A tévések az elnöknél Göncz Árpád köztársasági elnök csütörtökön előbb a Magyar Televí­zió sztrájkbizottságának küldöttségét fogadta, majd Horváth Adám tv-el- nökkel tárgyalt. Az államfő azt taná­csolta a küldöttség tagjainak, hogy a kormányhoz forduljanak a létszám- leépítéssel kapcsolatos panaszukkal. Horváth Ádám nem nyilatkozott. Torgyán tiltakozik Torgyán /ózse/FKGP-pártelnök- frakcióvezető országgyűlési határo­zati javaslat-tervezetet nyújtott be, megakadályozandó, hogy a Ház al­kotmányügyi bizottsága kérése alap­ján az Alkotmánybíróság állásfog­lalást alakítson ki a népszavazással kapcsolatos FKGP-kezdeményezés ügyében. Ezt sajtótájékoztatón je­lentette be a kisgazda politikus. Civilek az Országházban Gál Zoltán házelnök adta át ren­deltetésének a civil szervezetek ál­landó irodahelyiségét az Országház­ban. A bejegyzett társadalmi szer­vezetek képviselői a XI. kapun ke­resztül juthatnak be a helyiségbe, ahol betekinthetnek a törvénykezés munkájába, a törvényjavaslatokba, a módosító indítványokba. zarta Már jön a víz Szlovák értesítés szerint délután már a szerdán aláírt megállapodás­ban rögzített mennyiségű vizet bo­csátják át Magyarországra a sziget­közi kárenyhítés érdekében. Az Öreg-Duna szintje mintegy 50 cen­timéterrel nő. Érvényes a választás A Fővárosi Bíróság jogerős dön­tése szerint minden szempontból jog­szerű volt a fővárosi cigány kisebb­ségi önkormányzat megismételt vá­lasztása. Medgyesné Hermann Judit, a Főpolgármesteri Hivatal aljegyzője csütörtökön azt MTI-nek elmondta, hogy a bíróság minden kifogást meg­alapozatlannak tartott, így a második alkalommal kialakult választási ered­mény véglegesnek tekinthető. A képviselői megbízóleveleket jövő hé­ten kedden nyújtják át a kilenc fővárosi cigány képviselőnek. Több tartalék­busz kell A Volán Közlekedési Rt. csütör­tökön az ország több helységébe tartalékbuszokat volt kénytelen in­dítani a vonatállomásokra a vasuta­sok sztrájkja következtében megnö­vekedett utasforgalom miatt. A ta­valy decemberi vasutassztrájk ide­jén a mostanival megközelítőleg azonos számú tartalék autóbuszt állítottak üzembe. Azonban most a múlt évinél nagyobb forgalomra lehet számítani, mert a december 12-i sztrájk keddre esett, és nem kellett számolni a hét végén hazau­tazó vidéki munkásokkal. Ha még a hét végén sem indulnak újra a vo­natok, nem tudni, hogy a hazauta­zok hogyan jutnak el azokra a tele­pülésekre, ahová nem indul Volán­járat. Orbán és a közép — Lehetséges-e Magyarországon a piacgazdaság megvalósítása úgy, hogy a demokrácia ne sérüljön? — tette fel a kérdést Orbán Viktor, a Fidesz elnöke csütörtökön este a böl­csészkaron, amikor történészhallga­tóknak tartott előadást. Orbán véle­ménye szerint erre még a világon sehol nem volt példa. Szavai alap­ján ez a kérdés ma sokkal nyitottabb, mint amilyen 1990-ben volt. A Fi­desz elnöke előadásában arra is rá­mutatott: a jelenlegi, széthúzó hat parlamenti párt így nem képes a problémák kezelésére. Szerinte ki kell alakulnia a magyar politikai palettán egy erős balközépnek és egy erős jobbközépnek is. Tegnap reggel a záhonyi vasútállo­más várótermében mindössze két idősebb ember húzódott meg egy pá­don. Látszott, hogy inkább menedék­nek használják az utasvárót. A takarí­tónő is magányosan sepregetett, most nem akadályozták a takarításban a jövő-menő utasok. A peronon egy kar­szalagos vasutas érdeklődik udvaria­san, hogy kit keresünk. Megnyugtat­juk, hogy nem vonatra várunk, csak kíváncsiak vagyunk, hogy az országos sztrájk hogyan érezteti hatását a keleti végeken. A tányérsapkás szolgálatos elmond­ja, hogy hajnali 3 óra 30 perckor ment el egy vonat a Nyugatiba, a legköze­lebbi csak délután indul Budapestre. A megyén belüli járatokból is csak el­vétve közlekedik egy-egy szerelvény. Utunk az üzemigazgatóságra veze­tett. A vasúti telefonvonal izzott, bu­dapesti végén az MÁV központi ope­ratív bizottsága. A körkapcsolásban minden igazgatóság élőben benne volt. Főleg arról érdeklődtek az országos vezetők, hogy a sztrájk beindulása óta eltelt időszakban történt-e valamilyen rendkívüli esemény, illetve tudni akar­ták, hogy az elégséges szolgáltatás tel­jesítése hogyan történt. — Záhonyban mi a helyzet a sztrájk beindulása óta, és Önök miről számol­tak be? — kérdeztük Juszku Ferencet, az üzemigazgatóság helyettes veze­tőjét. (Folytatás a 2. oldalon) A TAKARÉK- SZÖVETKEZETEK SIKERES ÉVE Az Országos Takarékszövetke­zeti Szövetség elnöke, ár. Gergely Sándor a hat éve létrejött szövet­ség elmúlt évi gazdasági mérleg­eredményeiről tartott sajtótájékoz­tatót a nyíregyházi Tiszti Klubban. Országosan, de megyei szinten is nagyon magas nyereséget produ­káltak a tagszövetkezetek. A ti­zenhét megyei takarékszövetkezet összesen 60 millió forintos nye­reséggel zárta a tavalyi évet. kiemelkedő eredményt ért el az ibrányi, az újfehértói, a rakamazi és a nyírbélteki fiókintézet. Az utóbbi szövetkezet még egy évet sem zárt negatívan. Országosan nézve, Szabolcs, Zala megye mö­gött — csekély, mintegy másfél millió forintos különbséggel — az előkelő második helyet foglalja el. Az MSZOSZ szerint jogos a vasutassztrájk Május 5-én és 6-án rendezik meg az MSZOSZ országos konferenciá­ját Budapesten. Az országjáró előkészítő megbeszélés egyik állo­másaként tegnap a szövetség megyei vezetését is felkereste Vágó János, az MSZOSZ alelnöke. Sajtótájékoz­tatóján többek között a következőket mondta:- Véleményünk szerint a kormány egyes tagjait valamiféle küldetésér­zés tölti el, a válságot bármilyen áron meg akarják oldani. Minden megyé­ben beszélgetésre hívjuk elsősorban a kormánypártok parlamenti képvi­selőit, hogy az ország lakói által szembesüljenek döntéseikkel. Nem tapasztalunk politikai illemet, értvén ezalatt, hogy a konfliktusok megol­dására illő lenne leülni és tárgyalni. Egy baloldali kormány a munkavál­lalók kárára módosítja a Munka Tör­vénykönyvét, és igen szigorú intéz­kedéseket hoz a lakosság ellenében. A vasutassztrájkról a következő­ket mondta az alelnök:- Támogatjuk a vasutasok sztrájk­ját, és tizennégy tagszervezetünk szolidaritási akciókat helyezett kilá­tásba. Elképzelhető, hogy sztják- hullám seper végig hazánkon, és egy lehetetlen helyzet alakul ki. A kor­mányt az ország legnagyobb állami vállalatánál kialakult helyzetért fele­lősségi terheli, hisz ha közvetve is, de a MÁV dolgozóinak ők a mun­káltatói. Kormányzati beavatkozás­sal anyagi és erkölcsi veszteség nél­kül el lehetett volna kerülni a sztráj­kot. Jogosnak tartjuk a vasutasok sztrájkját, mert meghátrálás esetén az érdekképviseletek, az ország im­munrendszere elvesztené a hitelét, nem lenne rájuk szükség. Két százalékon múlott az áremelés CSÖKKENTI A SZOLGÁLTATÁST A KELET VÍZ RT.? Több mint százötven település ön- kormányzatának képviselője gyűlt össze tegnap a Megyeháza nagytermé­ben, ugyanis a Kelet Víz Rt. tartotta részvényesei közgyűlését. — A közgyűlések között az igazga­tótanács is többször ülésezett — tájé­koztatta a cég tulajdonasait Petróczky Ferenc elnök vezérigazgató. — A részvénytársaságból több település — elsősorban, ahol olcsón lehet a vizet szolgáltatni — foglalkozik a kilépés gondolatával. Ez nem javítja a pozíci­ónkat. A vízdíj megállapításánál na­gyobb összefogással olyan átlagárat lehet elérni, amely minden település számára elfogadható. Jeszenszki István vezérigazgató az előző évet értékelve és az idei felada­tokat meghatározva többek között a következőket mondta: — Elég nehezen sikerült az elmúlt évben a kintlevőségeinket behajtani, adósaink egy része az önök által kép­viselt települések, a cég részvényesei. Tavaly a cég nyeresége csak arra volt elég, hogy — úgy, ahogy — működ­jünk. Pénzügyi helyzetünk miatt 40 millió forint hitelt vettünk fel, de csak a felét kellett felhasználni, az adóssá­got visszafizettük. A fő feladatunk ebben az évben az, hogy az üzemmér­nökségeken is megtörténjenek az át­világítások, és megtegyük a szüksé­ges racionalizálási lépéseket. Növel­ni fogjuk a kintlevőségek behajtását, és a vízveszteséget 5 százalék alá kí­vánjuk szorítani. Király Sándor, Tiszalök polgármes­tere hozzászólásra jelenkezett: — Nem tudom eldönteni, hogy SZAVICSAV-os termelési értekez­leten vagy a Kelet Víz Rt. közgyűlé­sén veszek-e részt. A félreértések el­kerülése végett szeretném a közgyű­lést tájékoztatni, hogy Tiszalök, megköszönvén az rt. eddigi szolgál­tatásait, be sem akar lépni a részvény- társaságba. A cég vezetője válaszában azt mondta: — A Kelet Víz Rt.-t a cégbíróság még nem jegyezte be, de a cég műkö­dik és szolgáltat. (A cégbíróság a be­jegyzést megtagadta, emiatt az rt. a Legfelsőbb Bírósághoz fordult jogor­voslatért— a szerk.) A közgyűlés végül minden napiren­di pontot elfogadott, kivéve — az előírt 66 helyett 64 százalék voksolt rá — az előterjesztett 64 forintos víz-, illet­ve 49 forintos szennyvízdíjat.-— Olcsón kapják a százötven tele­pülés lakói ezek után a vizet? — Ez nem valószínű — válaszolt az Új Kelet kérdésre Jeszenszki István. — Amennyiben nem az általunk kal­kulált áron adjuk a vizet, az rt. feléli vagyonát vagy csökkenti a szolgálta­tásait. Erről levélben tájékoztatjuk a részvénytársaságban érintett települé­sek polgármestereit. Az önkormány­zatok képviselete mint első fokú ható­ság dönt a víz áráról. Amennyiben ja­vaslatunknál kevesebbet szavaznak meg, megvizsgáljuk, hogy a megha­tározott ár mellett milyen szolgáltatá­sokat és mennyivel csökkentünk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom