Új Kelet, 1995. június (2. évfolyam, 127-151. szám)

1995-06-01 / 127. szám

0060 4468 Móricz Zsigmond Könyvtár 60446-8 II. évfolyam, 127. szám — 1995. június 1., csütörtök SZABOLCS-SZATMAR-BEREG MEGYEI NAPILAP US MA­Az Új Kelet Ibrányban (8-9. oldal) A Kihívás Napja (12-13. oldal) Horn Gyula a nyugdíjasoknál A Nyugdíjasok Országos Képviselete (Kamarája) azt tartaná reálisnak, ha a parla­ment az őszi nyugdíjemelés mértékét 8-9 százalékban határozná meg. A kormány ezzel szemben az év elején tervezettnek megfelelő, 3 százalékos nyugdíjemelésre tesz majd javaslatot — tájé­koztatta az MTI-tAÍ ihalovits Ervin ügyvivő a Horn Gyu­la kormányfő és a nyugdí­jasszervezet megbeszélésé­ről. Diplomák nagyító alatt A külföldi felsőoktatási in­tézményekben szerzett foko­zatok, oklevelek és diplo­mák elismeréséről és hono­sításáról hatályba lépett új kormányrendelet szigorúbb az eddig alkalmazott 1963. évinél — hangzott el a Mű­velődési és Közoktatási Mi­nisztérium sajtótájékoztató­ján. Az elismerés kétszintű­vé vált: minden oklevél ese­tében a minisztérium Ma­gyar Ekvivalencia és Infor­mációs Központja megvizs­gálja a végzettségi szintet. Ellenzéki csomagküldők A Fidesz levélben fordul Göncz Árpádhoz annak érde­kében, hogy a köztársasági elnök megfontolásra küldje vissza a Bokros-csomagot a törvényhozásnak. Ezt Varga Mihály közölte az újságírók­kal parlamenti sajtótájékoz­tatón. Az MDF —-jelentette be Kónya Imre parlamenti ülésen — arra kérte az ál­lamfőt, hogy a stabilizációs törvényt küldje meg az Al­kotmánybíróságnak, mivel a párt szerint a Bokros-csomag sérti alaptörvényünket. Pusz­tai Erzsébet arra figyelmez­tette a kormányt, hogy nem szabad feltétlenül megfelel­ni a nemzetközi szervezetek akaratának, hiszen azok nem ismerik megfelelően a hazai helyzetet. Négy tettes rendőrkézen Az ózdi gyermekrablás ügyében nem három gyanú­sítottat vettek őrizetbe, ha­nem négyet: Pohóczky Pál, büntetett előéletű 30 éves, Pohóczky Péter 20 éves és Kocsis László 22 éves ózdi lakosok mellett az anyagi haszon reményében elköve­tett gyermekrablás kiterve- lésében és végrehajtásában aktív szerepet játszott Ta­kács Zoltán 31 éves, bünte­tett előéletű ózdi lakost is, aki a korábbi önkormányzati testületben a város alpolgár­mestere volt. A szolgálati titokról A kormányzat a fejlett or­szágok jogalkalmazását fi­gyelembe véve készítette el az állami és a szolgálati tit­kokról szóló törvényjavasla­tot — hangsúlyozta Kuncze Gábor belügyminiszter par­lamenti ülésen. Az előter­jesztés szőkébbre vonja, és ésszerűen szabja meg a tit- kosítandó adatok körét, és ugyanakkor eltörli az örökös titok fogalmát. Korlátozza viszont az adathoz hozzá­férők körét, és nem ismer el semmilyen automatikus presztízst ebben a kérdésben — mondotta. Amerikai technológia A magyar iparvállalatok árbevételét az előzetes szá­mítások szerint mintegy 0,5- 1 milliárd forinttal lehet nö­velni annak a technológiá­nak az alkalmazásával, ame­lyet a Magyar—Amerikai Technológiai Transzfer Központ közvetít a hazai vállalkozások számára. Mozgáskorláto­zottak a közlekedésben Az utóbbi években meg­nehezült a mozgássérültek gépkocsiellátása, s ezért időszerűvé vált, hogy a tö­megközlekedésben hasz­nált járműveket alkalmassá tegyék a mozgáskorlátozot­tak közlekedésére — han­goztatta Chikán Csaba, a Mozgáskorlátozottak Egye­sületeinek Országos Szövet­ség (MEOSZ) elnöke szer­dán, a tolókocsis közleke­dést elősegítő eszközök Bu­dapesten rendezett bemuta­tóján. Kelet—Nyugat Expo Felvált cipőtalpak leszakadt gombok A magyar gazdaság hely­zetéről és a piackeresésről so­kat hallunk, a minőségi felté­telek szükségességéről viszont jóval kevesebbet. A Kelet— Nyugat Expo második napján — a szakmai napok keretében — minőségügyi fórumon tar­tottak előadást országosan el­ismert szakemberek. — Mi, magyarok hosszú ide­ig csak levált cipőtalpak és le­szakadt gombok esetében talál­koztunk a minőséggel — mondta megnyitóbeszédében dr. Oláh János, a Szabolcs­Bezárják a Kedden délután Ibrány vá , rös önkormányzata képvise­lő-testületi ülést tartott. A megyei bíróság már koráb­ban úgy döntött, hogy a Tisza menti Vízművek Rt. — amely a Nyíregyháza és Tér­sége Víz- és Csatornamű Vállalat (Nyitvicsav) szá­mára szolgáltatta a vizet — közművagyonát Nyíregyhá­za és körzete tizenhat telepü­lése számára tulajdonba adja. A testület határozata értel­mében a város a vagyon ráeső részét saját tulajdonba elfogadja, és az üzemeltetés­sel ideiglenesen a Nyitvicsa- vot bízza meg. Később, a technikai feltételek kialakí­tása után a város — esetleg több településsel együtt — saját maga gondoskodik víz­ellátásáról. A városatyák döntésük alapján ragaszkodnak ahhoz, hogy a város gyógyszertára saját tulajdonukba kerüljön, hiszen építését több millió forinttal támogatták. Levél­ben kérik ezt a gyógyszertá­ri központ vezetésétől, egyi­dejűleg a gyógyszertárral nem rendelkező települések Szatmár-Bereg Megyei Keres­kedelmi és Iparkamara elnöke. — Meg kell tanulnunk, hogy piac és piac között — minőség szempontjából — nincs kü­lönbség, hiszen a keleti piaco­kon is nyugati partnerekkel kell megbirkózni. — Nyugati szakemberek sze­rint a kelet-európai gazdaság számára a korszerű technológia csak fikció — hangzott el dr. Popovics László, a PRIMOM Agrármarketing Centrum igaz­gatójának előadásában. (Folytatás az 5. oldalon) bölcsődéi i javárr j' i nondanak a központ rájuk eső tulajdonrészéről. Terveik alapján a patikát bér­be adják. Megváltozott a polgár- mesteri hivatal ügyfélfoga­dási rendje is. A polgármes­ter minden páros hét hétfőjén nyolctól tizenegyig, az alpol­gármester minden páratlan hét hétfőjén délután egy és három óra között, a jegyző pedig minden csütörtökön kilenc és tizenegy óra között várja a város lakóit. A hiva­tal előadói hétfőnként nyolc és tizenegy, valamint tizen­három és tizenöt óra között, szerdán délután egytől né­gyig, pénteken délig tartanak ügyfélszolgálati fogadóórát. Elvi döntés született arról, hogy 1996. január 1-től Ib­rány megszünteti bölcsődéjét. Oka: a város évente négymil­lió forinttal támogatja az in­tézményt, melynek kihasz­náltsága igen rossz. Az épü­letet, amelyben három csoport is elfér, az óvoda kapná meg. A technikai részletek kidolgo­zását megkezdték. Ibrányi összeállításunkat a 8-9. oldalon olvashatják. Vége az évadnak Tegnap tartotta évadzáró ülését a Móricz Zsigmond Szín­ház vezetősége és színtársulata. (Tudósításunk az 5. oldalon) Dél-afrikai kapcsolat Kevés érdeklődő A S. ;>holcs-Szatmár-Bereg Megy veresKedelmi és Ipar- kamai me;:h vására május 30- 31 -én megyénk vendége volt W. W. C. Bezuidenhaut úr, a Dél­afrikai Köztársaság nagykövet­ségének kereskedelmi első tit­kára. Kétnapos programja során többek között megtekintette a Kelet-Nyugat Expót, ellátoga­tott Nyíregyházán az Agrogép Kft.-hez, Turzséron felkereste a Tékisz Kft.-t, illetve Fehérgyar­maton a Papp-ker Kft. konzerv­üzemét. Tegnap délelőtt Sóstón, a Hotel Oktatási Központ Kft. különtermében szemináriumra került sor A magyar és dél-af­rikai kapcsolatok a vállalkozá­sok tükrében címmel. A meg­lehetősen gyér számú érdeklő­dő láttán Bezuidenhaut úr a „rosszul választott időpont­nak” tudta be az érdektelensé­get. így feltételes módban mondhatta el úticélja lényegét, amely az lett volna, hogy be­mutassa Budapesten működő irodájuk tevékenységét, a me­gye vállalatai, vállalkozói szá­mára ismertesse azokat az üzle­ti lehetőségeket, amelyek meg­valósítására reális esély mutat­kozik. A két ország közötti ke­reskedelmi kapcsolatról el­mondta, hogy az nagyon ala­Immáron második éves hagyomány, hogy a megye csecsemőotthonaiban és nevelőintézeteiben családi napot tartanak. Az össze­jövetelnek ez évben a nyír­egyházi múzeumfalu adott otthont, s a rendezvényen a kánikulai meleg ellené­re is közel ezer felnőtt és gyerek vett részt. A talál­kozó célja az volt, hogy közelebb hozza egymás­hoz a gyerekeket, a nevelő- és vér szerinti szüleiket. csony szinten van, az üzletem­bereknek e kapcsolatok kiépí­tésében kitartónak, álhatatosnak kell lenniük. Több jó példát is fel tudott hozni ezzel kapcsolat­ban. Utalt a megyei kereskedel­mi és iparkamara ezen szerepé­re, közvetítő funkciójára. Náluk például megtalálható a Dél-af­rikai Köztársaságban eladható áruk jegyzéke, amely listán a zöldborsókonzervtől az állat- gyógyászati szerekig számtalan termék szerepel. Péli-Tóth Tibor, a Nyíregy­házi Háziipari Szövetkezet főkönyvelője egy kezdődő dél­afrikai kapcsolatról számolha­tott be, megerősítve Bezuiden­haut urat az álhatatosság fon­tosságáról. Dr. Bálint Zoltán, a Város­házát képviselő city manager — aki korábban a Dél-afrikai Köztársasággal szomszédos országban, Zimbabwében élt hat évig — a megye által kez­deményezett közvetlen kap­csolatfelvételt szorgalmazta, mert Budapest beiktatása csak többnyire „lefölözést” jelent, ugyanakkor egy fővárosi „köz­vetítő” valószínűleg már nem is látna el Nyíregyházáig.

Next

/
Oldalképek
Tartalom