Új Kelet, 1996. november (3. évfolyam, 255-280. szám)

1996-11-20 / 271. szám

I UJ KELET Megyei krónika 1996. november 20., szerda 3 Börtöngondok Nyíregyházán Bővítés, vagy új épület? K.Z. (Új Kelet) _________ Eg yre erősebben terjednek olyan hírek, hogy új börtön lesz Nyíregyházán. A jólértesültek tudni vélik, hogy a nyáron meg­üresedett Damjanich laktanyát szemelték ki e célra a büntetés­végrehajtás országos vezetői. Tény, hogy Csabai Lászlóné, a megyeszékhely polgármestere nemrégiben tárgyalt a büntetés­végrehajtás országos és helyi vezetőivel. — A kormány korábbi ha­tározatának megfelelően elké­szült egy elképzelés, amely alapján fejlesztenék hazánk­ban a büntetés-végrehajtás in­tézményrendszerét — tudtuk meg Pásztor András alezre­destől, a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Büntetés-végre­hajtási Intézet parancsnokától. — A jelenlegi helyzet ugyan­is nem felel meg az európai normáknak. A kidolgozott koncepció alapján a fejlesztés­ben első helyen Budapest, majd Kelet-Magyarország kö­vetkezik. A fővárosban már konkrét lépéseket is tettek az illetékesek, és mi is vizsgáljuk a helyi lehetőségeket. Többek között megnéztük az üresen álló Damjanich laktanyát is. Megállapításunk szerint az épületegyüttes nem alkalmas büntetés-végrehajtási felada­tok ellátására. Tárgyaltunk Nyíregyháza vezetőivel is. Szóba került, hogy a jelenlegi épületünket bővítjük az ügyészséggel együtt, vagy ha egy másik variáció valósul meg, akkor egy négy—hat hektáros zöldterületen új inté­zet épülne. Nekünk alapjában véve nem sürgős. A kormány- határozat nem ír elő időhatárt, és a főváros a bővítés első ál­lomása. Úgy tudom, a keleti régiókban a szomszéd megyék székhelyei is pályáznak a bün­tetésvégrehajtás fejlesztésére. Nincs ebben semmi rend­kívüli, Bács-Kiskun megyé­ben például négy börtön van. Nyíregyházán indokolt az intézet bővítése. A megyei büntetés-végrehajtási intézet­ben az európai normák alap­ján 128 helyünk van, amelyen kétszer annyi fogva tartottat őrzünk. Szabolcs-Szatmár- Bereg megyéből mintegy 1200-an vannak az ország különböző intézeteiben. A jogszabályok alapján az elítél­tet a lakóhelye szerinti legkö­zelebbi intézetben kellene el­helyezni. Az elképzelések szerint Nyíregyházán 150— 200 főt befogadó börtönt ala­kítanánk ki. Fegyház ugyanis van a közelben, Sátoraljaúj­helyen. A régi épületekben maradnának az előzetes letar­tóztatásban lévők és a kiszol­gáló személyzet. Iparművész-palánták kiállítása Nagykállóban Tehetséges generáció Meglepően magas színvonalú, november 24-éig látha­tó iparművészeti kiállítás nyitotta meg kapuit a nagykállói II. Rákóczi Ferenc Művelődési Központban, ahol a nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola alkalma­zott fotográfus, bőrműves, díszítőszobrász, díszlet- és látványtervező, valamint üvegműves művészpalántái­nak munkáit láthatjuk. Palotai István (Új Kelet) Végigjárva a tárlatot, az a ha­tározott érzése támad az ember­nek, hogy — iskolai demokrá­cia ide vagy oda — bizony sok­kal szerencsésebb lett volna az alkotó diákok nevének szere­peltetése a művek alatt, mert így á méltatás csak általános lehet. . Szép és komoly szakértelmet sugárzó gipszeket láthattunk a díszítőszobrászoktól. Ez a szakma — a díszítőfestővel egyetemben — komoly hang­súlyokat kap napjainkban, ami­kor a kommunizmus sematikus építészeti megoldásainak idejét már-már temetni kezdtük. Az éledő kastélyrestaurálások és a díszített mai építészet igazi ga­ranciát nyújtanak arra, hogy a fiatal iparművészek a szakmá­jukban maradhatnak. Az üvegműves szakosztály is kiváló munkákat mutatott be. A síküvegekből térplasztikává ál­modott munka ugyanúgy szót érdemel, mint a rusztikus üveg- szobor-torzók. Sajnálatos mó­don a terem megvilágítása ki­mondottan rontott az üvegalko­tások „élvezeti értékén”. Az üvegműves szakosztály mun­kái közül egyedül azokkal a használati üvegtárgyakkal szemben voltak ellenérzéseim, amelyek igaz, hogy gyönyörű­ek , de ellentmondanak a for­matervezés gyakorlati szem­pontjainak, és így funkcionális szempontból kívánnivalókat hagynak maguk után. A bőrművesek munkái egész egyszerűen elragadok. Kevés kiállítási tárggyal jelentkeztek, azok azonban, amelyek jelen vannak, a legmagasabb művé­szi és gyakorlati jegyeket mu­tatják fel. Remekmívű övtás­kák, egy — szinte —- az etruszk kort idéző szobros táska, né­hány remekmívű cipő bizonyít­ja a szakosztály kitűnő művé­szeti és szakmai irányítását. A fotoillusztrátor szakosok bemutatója is tiszta, igényes je­gyeket visel. A portrék a ma­gyar fotóművészet legnagyobb korának „gink károlyi.” vonu­latát követik, és az objektív re­alizmusra törekszenek. Hála Is­tennek. egyetlen képen sem fe­deztem fel a hetvenes évek kíméletlen naturalizmusát, s ez külön öröm forrása volt szá­momra. Remek riportfotókat és sorozatokat láthatunk— példá­ul a „Macskaklinikát” —. de az ipari jellegű illusztrációk is biz­tos szakmai hátteret bizonyí­tanak. A díszlet- és látványtervezők hatalmas anyaggal jelentkeztek és talán őket sújtják leginkább a mostoha fényviszonyok. A cigánygyermekekért Kóder Ferencné Lefler György (Új Kelet) Az elmúlt hétvégén az egri tanárképző főiskolán orszá­gos cigányoktatási konferen­ciát tartottak Pedagógusok a cigánygyermekekért címmel, mintegy háromszáz érdeklő­dő részvételével. A háromna­pos programot az Országos Közoktatási Iroda (OKSZI) szervezte, a vendéglátó pedig a Heves Megyei Pedagógiai Intézet volt. Megyénkből heten — intézményvezetők, gyakorló pedagógusok — vettek részt Hodászról, Nyír­egyházáról, Tiszadobról és Tiszavasváriból. Közülük Kóder Ferencnét, a megyei pe­dagógiai intézet munkatársát, fejlesztési koordinátort kérdez­tük a konferencián tapasztaltak­ról. — Noha a megyei pedagógi­ai intézet munkatársaként utaz­tam Egerbe, a konferencia témá­ja nem volt ismeretlen előttem, hiszen egy olyan iskolában kezdtem, s tanárkodtam közel másfél évtizedig, ahol (akkori­ban) a tanulói létszám 20 szá­zaléka cigány volt, mára ez már 30 százalék körüli. Az én osztá­lyomban a 18 magyar gyerek mellett 10—12 túlkoros cigány- gyereket tanítottam. Bizony, jó lett volna akkor egy ilyen kon­ferencián megszerezhető min­den segítség, kapaszkodó. Az­óta is foglalkoztat, hogyan lehet segítséget nyújtani azoknak a kollégáknak, akik felvállalják, felvállalták a cigánygyermekek nevelését, tanítását. A konferencia megnyitójá­ban Varga Márta, az OKSZI igazgatója abban határozta meg a tanácskozás, s a napi mun­kánk célját, hogy a cigánygye­rekeket minél tovább iskolában tudjuk tartani, és a lehető leg­többjüket eljuttatni a középfo­kú oktatásba. A tapasztalatok szerint az a gyér számú cigány középiskolás is az első hóna­pokban lemorzsolódik. Szüksé­gesnek tartotta Varga Márta a cigánygyermekek helyzetének, oktatásának országos szintű fel­mérését, mert mind ez ideig ennek hiányában vagyunk. Hangsúlyozta továbbá a tehet­séggondozásukat, lehetőleg minden versenyen szerepeltes­sük őket. Az OKSZI munkatár­sai konzultációs lehetőséget nyújtanak a pedagógusok, a pedagógiai intézetek szakem­berei ezen munkájához. Öt szekcióban — irodalom, történelem, ének-zene, tárgyi és szokáskultúra, vizuális nevelés — jó lehetőség adódott e kis­csoportos fórumokon arra, hogy széles körű és más aspek- tusú programokat ismerhes­sünk meg, többnyire olyanokat, amelyek már beváltak, eredmé­nyesen alkalmazhatók. A szek­ciókban egyértelműen megfo­galmazódott, hogy több, hasz­nosítható ismeretet nyújtó to­vábbképzést kell nyújtani, lehe­tőleg központi finanszírozással és a témához értő szakemberek bevonásával. Igényként hang­zott el, hogy az ÖKSZI és az MKM nyújtson több módszer­tani segítséget, valamint vállal­jon nagyobb szerepet a tanesz­közök kimunkálásában, a ci­gány nép életét bemutató iro­dalom, festészet, forrásanyag­ok összegyűjtésében, megje­lentetésében. A pedagógusok ugyanis szívesen tanítanák, ha lennének ilyen segédeszközök. A cigány szokáskultúra isme­rete alapként szolgálna az ered­ményes oktatáshoz. Nagyon tetszett Daróczi Ág­nesnek, a Cigány Magazin szer­kesztőjének azon mondata, ké­rése a pedagógusokhoz a ci­gánygyermekek oktatásával kapcsolatban, hogy „Ne a sze­mét nézd, hanem a struktúrát támadd, ha gondod van vele!” Mendi Rózsa cigány szárma­zású pszichológus, gyógypeda­gógus azt ecsetelte, hogy az ország tanulói létszámának 7—8 százaléka cigány, de a ki­segítő iskolákban már 50 szá­zalékos ez az arány. Pedig a ci­gánygyermekek nem értelmi fogyatékosok, csak mások. Mások a neveltetésükből adó­dóan, hiszen nincs náluk regu­láció, a felnőtt—gyerek világ nem különül el, és végig egy megengedő légkör veszi körül őket, amíg az iskolába nem ke­rülnek. Jó példaként említet­ték meg a nyírteleki Lázár Péter tanárkollégánk lelkes és eredményes munkáját. Radó Péter, az OKI kutatá­si központtól azt a meglepő ki­jelentést tette, hogy az ország­ban az iskoláskorú gyerekek 30 százaléka hátrányos hely­zetű, amelynek 90 százaléka cigány származású. A felmé­rések szerint megnőtt ugyan az általános iskolát elvégzett ci­gány tanulók száma, ám mind­ez egyáltalán nem jelentkezik a középiskolák vizsgálatánál. A szakember szerint etnikai alapokon nyugvó programok hozhatnak kézzelfogható meg­oldást. Ehhez a különböző közalapítványok is jó segítsé­get nyújthatnak, nyújtanak, s emberi tényezőként — min­denkor — a pedagógusok. A konferencián már kézbe is vehettünk egy segédanya­got, a Cigány pedagógiai program a NAT követel­ményrendszerére épít, s 1—10 évfolyamra szól. Tan­anyagot, követelményeket és minimumokat ad, ám a valós haszna csak később értékelhe­tő. A Szabolcs-Szatmár-Be- reg Megyei Pedagógiai Inté­zet a közeljövőben tervezi egy intenzív felkészítő program meghirdetését. Nyí It na P Palotai István (Új Kelet) Kedden nyílt napot ren­deztek a nagykállói Budai Nagy Antal Pedagógiai és Közgazdasági Szakközépis­kolában. Az esemény célja a jelen nyolcadikosai (és természetesen szüleik) szá­mára megkönnyíteni a pá­lya- és középiskola-válasz­tás nehéz és jelentőségteljes feladatát. A nagyszámú ér­deklődő azt bizonyítja, hogy szükség van a tájékoztatás­ra, mert a gyermekek és szü­leik iglénylik azt. Dalia Ferencnét, az intéz­mény igazgatóját arra kér­tük, hogy összegezze a nyílt nap tanulságait. — Örömmel konstatáltuk, hogy ennyire népszerűek vagyunk. Ezt az is jelzi, hogy nemcsak a környékről — tehát Nyíregyházáról, Biriből, Balkányból, Sza- kolyból és Kállósemlyénből — jöttek a nyolcadikosok, hanem még Fehérgyarmat­ról, Nyírbéltekről is! A kép kiegyenlítettnek tűnik, a fiúk és a lányok aránya egyenlő, ami valószínűleg annak is köszönhető, hogy szeptem­berben indítjuk el a vadona­túj informatika szakunkat. A jelentkezők számának meg­jóslásába nem bocsátkozom, hiszen a tapasztalat azt mu­tatja, hogy a szülők több helyre is elmennek nyílt napra a gyerekekkel. Az viszont tény, hogy mind a három szakra har­mincöt-harmincöt gyereket veszünk fel. Itt kívánom megjegyezni, hogy a pedagó­gia szakosok nem csak peda­gógiai pályákat választhat­nak, hiszen vannak, akik egész más területen tanulnak tovább. Tananyagunk nagy­ban lefedi a gimnáziumi tan­anyagot... A nagykállói Bu­dai Nagy Antal Szakközép- iskolában nincs felvételi vizs­ga, hanem az általános isko­lai eredmény alapján választ­juk ki a diákjainkat. Csak a példa kedvéért: a négyes kö­rüli átlaggal jelentkezők biz­tos befutónak számítanak — mondta végezetül az igazga­tónő. « Kiállítás Doicsák Tibor (Új Kelet) Borsod-Abaúj-Zemplén me­gye népművészetéből rendezett kiállítás nyílott hétfőn délután öt órakor a mátészalkai Szat­mári Múzeumban. A gyűjte­mény érdekességét a szomszéd megye népművészeti irányza­tainak sokszínűsége adja. A miskolci Hermann Ottó Múze­um tárgyainak bemutatóját dr. Veress László, a Borsod- Abaúj-Zemplén megyei múze­umok igazgatója nyitotta meg. A kiállítást 1997. február 25- éig lehet megtekinteni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom