Új Kelet, 1995. január (2. évfolyam, 1-26. szám)

1995-01-02 / 1. szám

SZABOLCS-SZATMAR-BEREG MEGYEI HÍRLAP II. évfolyam, 1. szám Ára: 12,50 Ft 1995. január 2., hétfő Göncz Árpád újévi köszöntője NEM LESZ KÖNNYŰ 1995-BEN SEM, DE... — Honfitársaim! Kedves Barátaim! Azt hiszem, az év végeztével vala­mennyien végiggondoltuk az eszten­dőnket: mit hozott, és mit vett el tőlünk? Mit tettünk jól, és mi az, amit jövőre majd jobban csinálunk? S szembenéz­tünk tulajdon lelkiismeretünkkel: van- e szégyellnivalónk, s van-e, amire jog­gal vagyunk büszkék? Vessünk hát ma este számot az or­szág életének legutóbbi esztendejével is. Kezdjük azzal: 1994-ben kétszer válasz­tottunk. Elsőként az országgyűlési képviselőinket. Az ország megnyugta­tó többséggel nyilvánította ki, hogy mit kíván és mit nem. Ezzel hitet tett a rend­szerváltás során közmegegyezéssel lét­rehozott politikai intézményrendszer — a parlamenti demokrácia — folyama­tossága mellett. Másodjára önkormányzati választást tartottunk. A polgármesterek majd két­harmadát újraválasztottuk, ami arra vall: az ország elfogadta, magáénak érzi az önkormányzatokat, s a polgármesternek nem a pártállását, hanem emberi tisztes­ségét, rátermettségét veszi figyelembe, amikor eldönti, hogy rá szavazzon-e. Az esztendő politikai sikerének, nagy előrelépésnek ítélem a helyi önkor­mányzatok mellett a félezemyi nemze­tiségi önkormányzat létrejöttét. Szí­vemből remélem: ezek közös hazánk­ban élő nemzeti kisebbségeink kulturá­lis autonómiájának megalapozói, nem­zeti hagyományaik védelmezői lesznek. Mindennapjaink 1994-ben nem lettek könnyebbek: sok család sok mindenről volt kénytelen lemondani, hogy hétköz­napjai törékeny egyensúlyát, fiai-lányai tanulását, olykor napi betevő falatját biztosítsa. Az ország nyugati és keleti fele közt sem csökkent a különbség. Mint ahogy nem csökkent a leggazda­gabbak és legszegényebbek közt az anyagi különbség sem. 1994-et az ENSZ a Család évének minősítette. Ide­je hát tudomásul vennünk, hogy gazda­ságpolitika, iparpolitika, lakáspolitika, oktatáspolitika, ifjúságpolitika, foglal­koztatáspolitika, egészségpolitika, szo­ciálpolitika mind egyetlen egység, amelynek valamennyi eleme vég­sősoron közös célt kell, hogy szolgál­jon: az emberi kis közösség, a család érdekét, amely egyaránt nyújt védelmet munkaadónak és munkavállalónak, fi- atalnak-öregnek, a jövőnek, amelynek gyermekeink — sajnos egyre fogyatko­zó számú gyermekeink — a letétemé­nyesei. Mint ahogyan ideje tudomásul ven­nünk, hogy az ország polgárainak jó­kora hányada a társadalomból kire­kesztve él. Súlyos és veszélyes kérdés ez: megoldásának halogatása a társada­lom egészére üt vissza. Helyzetünk a világban — ha válto­zott — a javunkra változott. Mindin­kább részesei vagyunk egy történelmi folyamatnak, az európai egység létre­jöttének. Menetrend birtokában vagy anélkül, leszögezett alapfeltételek isme­retében vagy azok nélkül, NATO-n be­lül vagy kívül, Közép-Európa többi né­peivel vagy egymás után. Tetszik vagy nem tetszik, de napról napra, visszafordíthatatlanul közelebb kerülünk a politikai Európához, az Eu­rópai Unióhoz. Magunk sem vesszük észre: közelebb kerül a törvényalkotá­sunk, gazdasági szerkezetünk és kap­csolatrendszerünk, tudományos éle­tünk, társadalmi tudatunk és értékren­dünk. Van ebben jó és van ebben rossz: ideje volna végiggondolnunk csatlako­zásunk várható gazdasági, társadalmi és kulturális következményeit. Ideje vol­na elkészítenünk valószínű mérlegét, és felkészülnünk mindarra, amit nyerünk és veszítünk rajta. Mert hogy nyerünk is, veszítünk is, az biztos. Csak egyva­lamit nem engedhetünk meg magunk­nak: hogy önmagunkat nemzeti énün­ket veszítsük el. Közelebb kerülünk a politikai Euró­pához azért is, mert szomszédainkkal kö­zösen, a közös történelmi kényszer nyo­mása alatt, vonakodva vagy sem, de mindinkább érezzük annak szükségét, hogy rendezzük végre közös dolgainkat. S ez magába foglalja határainkon kívül élő véreink sorsát és szabadságjogait. (Folytatás az 5. oldalon) NYÍREGYHÁZI BABÁÉ A KÖTVÉNY Az új esztendő legelső napján, és an­nak is a legelső órájában a fővárosban két, vidéken pedig tizennégy baba született, akik mind jó eséllyel pályáztak az AB-bébi címre. Az ÁB-AEGON Általános Biztosító Rt. munkatársai közjegyző jelenlétében sor­solással döntötték el, hogy ki lesz az az egy szerencsés budapesti és négy vidéki újszülött, akik ezután az ÁB-bébik már igencsak népes táborába tartoznak. Fortuna istenasszony kegyeltjei: Hor­váth Krisztina, aki a budapesti XIV. kerü­leti Uzsoki utcai kórházban látta meg a napvilágot, Máté Péter a kunhegyesi szülőotthonban, Kispál István a mező­kövesdi szülőotthonban, Oster Bálint a Tolna megyei önkormányzat szekszárdi kórházában, Tóth Noémi Ivett pedig a nyír­egyházi megyei kórházban született. Az ÁB-bébik az ÁB-AEGON biztosító­tól 100-100 ezer forint kezdeti biztosítási összegű Aranyfonal életbiztosítást kapnak. Tóth Noémi Ivett személyében tehát nyír­egyházi ÁB-bébink született. Az újszülött csöppséget és édesanyját a megyei kórház szülészeti osztályán kerestük fel. — Ha jól sejteni, már tudja, hogy miért kerestük meg! — Persze, hiszen Noémi „kiválasztott” lett — feleli mosolyogva a 23 éves Tóth Csaháné. — Mióta tudja? — Hajnal fél három körül mondták meg. — Talán már át is adta a biztosító képviselője az ajándékot? — Nem. Telefonáltak, hogy holnap jön­nek be hozzánk. — Beszélgessünk inkább Noémiről. Pontosan mikor és mennyivel született? — Éppen fél egykor szültem. 3200 gramm és 49 centiméter hosszú, és dús, fekete haja van. — Mikorra várták? — Január 11-ére voltam kiírva, de az éjszaka megindultak a fájások, ezért a fér­jem behozott bennünket. — Papás szülés volt? — Nem, ő csak kívülről izgult értünk. — Kislányt vagy kisfiút vártak? — Tudtuk, hogy kislány lesz, mert meg­néztük az ultrahangon. — És ha mégis fiúcska lett volna? — Akkor két fiunk lenne. Noémit már várja otthon a két és fél éves Csaba Ar­nold. Egyébként ha fiunk született volna, a Marcell nevet viselné. —Boldog új évet és nagyon sok boldog­ságot kívánunk Önöknek lapunk nevében! A kis csöppség megszületésének „se­gítőjét”, Leskó doktor urat is megkérdez­tük. — Noémi volt a második baba, aki a mai napon született, azóta már hét újabb csecsemő látta meg a napvilágot. — Gondolom, már Ön is tudja, hogy a Tóth-csemete AB-bébi lett? — Tudom, és nagyon örülök neki. An­nak is külön örülök, hogy innen került ki az egyik nyertes, mert mi egyike vagyunk azon intézményeknek, ahol a legtöbb bébi születik. Az 1994-es évet 3995 szüléssel fejeztük be, s ez nagyon szép eredmény. — Hogyan ünnepelték benn. a kórház­ban a szilvesztert? — Nálunk ez ugyanolyan nap. mint a többi. Az asszonyok ugyanúgy szülnek, nekünk ugyanúgy el kell végeznünk a dol­gunkat. Egy kicsit azért igyekeztünk ün­nepivé varázsolni a napot, és azt hiszem, ehhez remek kezdő indíttatást kaptunk!-— Boldog új évet kívánunk a kórház egész kollektívájának, és az új évet önök­nél köszöntő betegeknek is! NYUGDÍJVÁLTOZÁS JANUÁRTÓL Már hónapok óta arról suttognak az emberek —akár illetékesek, akár kívül­állók —, hogy nemsokára megreformál­ják az egész nyugdíjrendszert. December 27-én aztán fény derült a titokra: az Or­szággyűlés bizonyos módosításokat sza­vazott meg, de új törvény megalkotására nem került sor. A módosításokról me­gyénk legilletékesebb emberét, Virág Gyulát, a Megyei Nyugdíjbiztosítási Igaz­gatóság igazgatóját kérdeztem. — Valóban csak módosításokról van szó, az új nyugdíjtörvény megjelenése 1996-ban várható. Újdonság lesz jövő év január elsejétől, hogy a jelenlegi nyugdíjrendszer degresszivitását 16 ezer forintról felemelik 20 ezer forintra. Ha a havi átlagkereset 50 ezer forint, akkor abból a 20 ezer forintot teljes egészében figyelembe vesszük, azu­tán a 20 és 30 ezer forint közötti résznek a 90 százalékát, a 30 és a 40 ezer forint kö­zötti résznek a 80 százalékát, a 40 és 50 ezer forint közötti résznek pedig a 70 százalékát vesszük figyelembe. Ennek köszönhetően mindenképpen emelkedni fog a nyugdíj. — Ez az egyedüli módosítás? — Nem. A nyugdíj megállapításához szükséges irányadói időszakban -— ami jelenleg 1988. január 1-től a nyugdíjazást megelőző napig tart —, ha nincs összesen 900 napra visszaigazolható kereset, akkor az 1988. január elseje előtti keresetet is figyelembe vesszük. Ez senkinek nem je­lent hátrányt, mert a régi keresetet az inf­lációs rátának megfelelő szorzókulccsal felszorozzuk. Szilveszter este sokáig fennmaradtak a gyerekek SZÁLLODATŰZ BELGIUMBAN Egyes hírek szerint négy, más for­rások szerint öt ember vesztette éle­tét Szilveszter éjszakáján egy belgi­umi szállodatűz következtében. Az ország középső részén lévő Antwerpen városának szállodájában tartott mulatságon ötszáz ember vett részt, s a katasztrófáról beszámoló AFP francia és a Reuter brit hírügy­nökség úgy tudja, hogy a gyertya­lángtól kigyulladt a karácsonyfa. A tűz következtében legalább nyolcva- nan, de nem kizárt, hogy százan se­besültek meg. Mivel Antwerpenben nem volt elegendő hely a kórházban, több sé­rültet helikopterrel szállítottak Brüsszelbe arapjon rá! a IN m 1)0 Kitűnő zene, riportok, játékok, érdekességek. Nyíregyháza 70,88 MHz ??(42) 310-653

Next

/
Oldalképek
Tartalom