Új Kelet, 1996. augusztus (3. évfolyam, 179-203. szám)

1996-08-01 / 179. szám

Ötvenéves a magyar forint ,k.<? : ■** '1 »a ••• # m _____/ 4. oldal — Ara: 22.50 Ft SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI NAPILAP M. évfolyam, 179. szám — 1996. augusztus L, csütörtök Tiszavasvári (5. oldal) ■■■■ A legjobb árak a városban: 37 cm-es színes TV 43.500 \ 51 cm-es, txt nélkül 45.500 1 51 cm-es, teletextes 49.900 í 55 cm-es, txt nélkül 50.500 § 55 cm-es, teletextes 57.900 1 I ^ 72 cm-es, txt, stereo 119.900 j fc 55 cm-es, txt nélkül 69.990 § 55 cm-es, teletextes 79.990 j (ß 72 cm-es csúcskészülék 249.900 | A legjobb árak a városban: aBQ^nmQban 1 Tetszetős megjelenés, kis helyigény, nagy hőleadás: a legjobb választás. Product televízió szaküzlet: Nyíregyháza, Rákóczi u. 14. Product radiátorszaküzlet: Nyíregyháza, Rákóczi u. 14. Lakástakarék A lakástakarék-pénztárak­ról szóló törvényjavaslat, amelyet a kormány júliusban elfogadott, és várhatóan szep­temberben kerül a Parlament elé, legalább egymilliárd fo­rint jegyzett tőkével alapít­ható szakosított hitelintézet­ként nevesíti a lakástakarék­pénztárat. Ezeknek a pénztá­raknak az alapítására, műkö­désére és felügyeletére a la­kástakarék-pénztárakról szó­ló törvényjavaslat mellett ér­vényes lesz a szintén az ősszel a parlament elé kerülő hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló tör­vényjavaslat is. Jimmy Carter Vácra jön Az Egyesült Államokban székelő Habitat for Humani­ty International elnevezésű ökumenikus keresztény la­kásépítő szervezet kezdemé­nyezésére Vácott tíz családi otthon épül. Az önkormány­zat által felajánlott területen megkezdődtek az alapozási munkák. Augusztus 11-én Jimmy Carter és felesége több száz, a világ különböző országaiból érkező önkéntes élén hozzáfog a könnyű- szerkezetes, egyenként 60 négyzetméter alapterületű házak falainak felhúzásához. Egy hét alatt elkészülnek a négyzetméterenként hozzá­vetőleg 50 ezer forintba kerülő épületek. TITÁSZ részvényjegyzés Eddig több, mint 1,7 mil­liárd forint értékű részvényt igényeltek a jegyzési előny­nyel rendelkező befektetők a Tiszántúli Áramszolgáltató Rt. kárpótlási jegy részvény- csere akciójában. Az OTP Bróker Rt. szerdai, nem vég­leges adatai szerint a nem preferált befektetői kör 10 milliárd forint feletti igényt nyújtott be. Az igények vár­hatóan az utolsó jegyzési napon, csütörtökön még növekszenek. Leszereltek az „öregek” — bevonulás: augusztus 21-én Csökken a sorkatonák száma Munkatársunktól Minden bizonnyal a zuhogó esőben az alakulótéren is vé­gigvárta volna a nyíregyházi helyőrség Vay Ádám Ellátó Zászlóalj, a Báthory István Ja­vító Zászlóalj és a Debreceni 5. sz. Gépesített Lövészdandár 338 katonája tegnap reggel azt a félórás kis ünnepséget, ame­lyet végül is az elöljárók dön­tése alapján a Vay Ádám Lak­tanya ebédlőjében tartottak meg. Leszerelésre gyűltek ugyanis össze az azóta már is­mét civil fiatalok. Olajos Sán- aor alezredes heíyórségpa- rancsnok beszédében kiemel­te: — Az önök sorkatonai szol­gálata alatt jelentős változások történtek a nyíregyházi alaku­latok életében, amelyek a haza és az önök érdekeit szolgálja. Debrecenből költözött át ide egy katonai egység, amely fel­adata, hogy a kiképzések után hatékonyan védje szűkebb ré­giónkat. Az elmúlt egy év so­rán feladataikat az elvárásnak megfelelően férfiasán megol­dották. Megköszönöm munká­jukat, tudom, hogy bármikor számíthatunk önökre. Egy da­rabig nem fognak fegyverrel szolgálni, de a későbbiekben önök fogják az újonc sorkato­nákat képezni, tanítani. Azt is tudom, hogy jó barátságok ala­kultak ki a laktanyában a sor­katonai szolgálat alatt. Ismerem gondjaikat, sajnos sokuknak a leszerelés után a civil életben nem lesz munkahelye. Kérem, ne felejtsék el, amit a lakta­nyánkban tanultak, hiszen a haza védelme nemcsak a sor­katonák, hanem minden állam­polgár kötelessége. A 338 leszerelő közül né­gyen dicséretet és pénzjutal­mat, 334-en pedig leszerelési segélyt kaptak, összesen 1 mil­lió 660 ezer forintot. A Nyírbátori Határőr Igazga­tóság központi laktanyájából és a határforgalmi és határőri­zeti kirendeltségeiről összesen 159-en tértek vissza a civil élet­be. Információink szerint a le­szerelés különösebb inciden­sek nélkül, rendben történt. Az országban a honvédség­től és a határőrségtől összesen 14 ezren szereltek le, és au­gusztus 21—22-én 13 ezren bújnak angyalbőrbe. A fiata­lok a lakóhely szerinti illeté­kes önkormányzattól bevonu­lási segélyt igényelhetnek. Az adatok alapján évente egyre kevesebben vonulnak be sor­katonai szolgálatra. Két év alatt 50 ezerről, 30 ezerre csök­kent a besorozott fiatalok szá­ma. Rabolt a hálátlan stoppos — nem jutott messze a zsákmánnyal Gázpisztoly és kés Fullajtár András (Új Kelet) Az utóbbi napokban több erőszakos bűncselekmény is történt. Sok esetben előfordul, hogy a spontán összezördülések után elcsattan néhány pofon, vagy előkerül valamilyen esz­köz, amivel alaposan elkenik egymást az emberek. A durvább esetek közé tartozik, amikor valaki előre kiterveli és úgy tá­madja meg a sértettet, vagy rab- lási szándékkal lép fel. Hétfő este alapos csetepaté volt Ramocsaházán, egy Új sori lakásban. Cs. Bertalan (34) és B. Kálmán (29) tuzséri lakosok alaposan gyanúsíthatok azzal, hogy több bűntársukkal — a tanúk szerint 3—4 fő — együtt erőszakkal behatoltak az egyik lakásba, ahol a tulajdonos fér­fit, valamint az udvaron tartóz­kodó ismerősét akáckarókkal felfegyverkezve megtámadták. Közben B. Kálmán előkapott egy 8 milliméteres gázpisztolyt és a sértettek fejéhez tartotta, hogy védekezésképtelenné tegye őket. Hogy mindez miért történt, nem tudjuk, de tény, hogy a két szerencsétlen férfi súlyos sérüléseket szenvedett. A két betolakodó hamar rendőr­kézre került, közülük B. Kálmán beismerő vallomást tett, míg a társa megtagadta azt. A vizsgá­lat során kiderült, hogy Cs. Ber­talan ellen garázdaság miatt fo­lyik eljárás, mert július 21-én családtagjaival együtt az egyik sértettet a lakásához vezető úton megtámadták, és különfé­le kéziszerszámokkal úgy elver­ték, hogy már akkor is súlyos sérüléseket szedett össze. A rendőrség a két őrizetbe vett gyanúsított és társaik ellen cso­portosan elkövetett garázdaság bűntette miatt indított ejárást. A másik bűntett az előzőtől sokkal súlyosabb kategóriába sorolható. Talán példaként is szolgálhatna az autósoknak, hogy egyáltalán érdemes-e stop­post felvenni? A tiszadobi V. Sándor (21) kedden délután be- kérezkedett egy személygépko­csiba és stopposként a tiszadobi MÁV-állomásra vitette magát. Amikor az autó megállt, előka­pott egy 11,5 centiméter penge­hosszúságú konyhakést, és arra kényszerítette a gépkocsi ve­zetőjét, valamint a kocsiban ülő társát, hogy a náluk lévő 2830 forintot átadják. A rablást kö­vetően a hálátlan „stoppos” a helyszínről elmenekült. Azon­ban nem jutott messzire a zsák­mányával, mert a rendőrök el­kapták, és rablás alapos gyanú­ja miatt őrizetbe vették. Díjemelések Tlszalökön Felkérésre lesz aljegyző K. Z. (Új Kelet) Kedd délutáni ülésén csü­törtökre napolta el a tiszalöki képviselő-testület a város ez évi pénzügyi tervének módo­sítását. A további egyezteté­sek és a korrekt rendezés mi­att októberben térnek vissza a városatyák az egyházak kár­talanítására. A közgyűlés ha­tározata alapján a város csa­ládjai a szemét elszállításáért a lakások után szobánként a korábbi 30 helyett 40 forin­tot fizetnek. Az önkormány­zati lakások bérleti díja is emelkedett, mégpedig kom­fortfokozattól függően, de átla­gosan 50 százalékkal. Király Sándor polgármester beszámolt a város munkanélküliségi hely­zetéről. Szomorúan állapította meg, hogy egy év alatt a 3383 fős munkaképes korosztály szá­ma 320-szal csökkent, a mun­kanélküli ráta 33 százalék. A testület a helyzet javítása érde­kében segítséget kér a válasz­tókörzet országgyűlési képvise­lőjétől, a megyei közgyűlés el­nökétől és a megyei munkaügyi központtól. A város anyagi gondjait az is növeli, hogy a pénzügyminiszter április végé­ig kérte be az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került te­lepülések támogatási igényét. Az önkormányzat mintegy 7,5 millió forintra pályázott, kérelmükre azóta sem kaptak választ. A következő pályá­zati határidő: szeptember 30., amikor már csak a kiosztott pénzek maradványából — ha lesz egyáltalán még — lehet kérni. Á város többször meg­hirdette az aljegyzői státust, jelentkező azonban nem volt. A képviselők úgy határoztak, hogy házon belül orvosolják a gondot. A hivatal egyik, a feltételeknek megfeleő mun­katársát kérik fel aljegyzőnek. Városlátogató

Next

/
Oldalképek
Tartalom