Új Kelet, 1995. augusztus (2. évfolyam, 178-204. szám)

1995-08-01 / 178. szám

Ara: 19,50 Ft Móricz Zsigmond Könyvtár 60448-2 SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI NAPILAP II. évfolyam, 178. szám — 1995. augusztus L, kedd A feltételezett rabló fényképe Rendőrségi felvétel Lottónyeremények A Szerencsejáték Rt. tájékoztatása szerint a 30. játékhét nyereményei a jövedelemadó levonása után a következők: Az 5/90-es lottón öttalálatos szelvény nem volt. A 17 darab négyesre egyenként 925 511 forintot fizetnek. A hárma­sokra egyenként 6012 forintot, a kettesekre 330 forintot fi­zetnek. A következő hétre átvitt öttalálatos nettó nyeremény- összeg 232 761 687 forint. A 6/45-ös lottón egy darab hat- találatos szelvényt találtak, nyereménye 144 179 678 fo­rint; 5+1 találatos szelvény szintén egy akadt, nyereménye 3 414 621 forint. Az öttalálatos szelvényekre egyenként 87 554 forintot, a négyesekre egyenként 1479 forintot, a hármasokra pedig 338 forintot fizetnek. Telitalálatos joker nem volt, a következő hétre átvitt nettó nyereményösszeg 11 535 790 forint. Sajnáljuk, hogy vége Nemzetközi ökumenikus tábor Tiszadobon Hét ország — Anglia, Ma­gyarország, Németország, Románia, Szerbia, Szlovákia és Ukrajna — százötven fia­taljának részvételével nem­zetközi ökumenikus tábor nyílt hétfőn Tiszadobon. A táborban — melyet a Nyír­egyházi Evangélikus Gyüle­kezet rendez a Soros Alapít­vány, a magyarországi evan­gélikus, református és unitá­rius egyház, valamint az Ónix Kft. és az MKB Érték­papír Rt. támogatásával — a keresztény értékek felmu­tatásával az európai polgár­rá válásra szeretnék felkészí­teni a különböző felekeze­tekhez tartozó résztvevőket. M3-as tömegbaleset Az egri tűzoltóság szak­értői szerint nem a véletlen, hanem emberi kéz okozta azt a tarlótüzet, amelynek füst­je tej szerű ködbe borította az M3-as főútvonalat szombat délelőtt Füzesabony és Ke- recsend között. Emiatt tör­tént a baleset, amelyben 19 gépjármű szaladt össze, s életét vesztette B. Anita 10 éves szerepi kislány. Mind­erről Páka Sándor őrnagy, a Füzesabonyi Rendőrkapi­tányság munkatársa tájékoz­tatta hétfőn az MTI tudósí­tóját. A Budapest felé tartó kocsisorban 21 jármű haladt. Angolnapusztulás Eddig 2,8 millió forintot költöttek a Balaton angolna­pusztulás miatt szükségessé vált megtisztítására. Az Or­szágos Vízügyi Főigazga­tóság hétfőn arról tájékoztat­ta az MTI-t, hogy a hét vé­gén is nagyszámú angolna­tetemet szedtek össze a part mentén, illetve a vízben. Pénteken több mint 5600, szombaton 6700, vasárnap 5500 angolna tetemét gyűj­tötték össze. Vasárnap az erős hullámzás miatt sok el­hullott angolna sodródott a part mellé Siófok és Bala- tonaliga között. Betiltott olajsütő és gyümölcs­centrifuga A Fogyasztóvédelmi Fő­felügyelőség megtiltotta a Momrelax ML 8008 típusú olajsütő és a Mammonlex 2243 típusú gyümölcscent­rifuga árusítását, mert a Magyar Elektrotechnikai Ellenőrző Intézet balesetve­szélyesnek nyilvánította azokat — tájékoztatta az MTI-t a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség. A főfelü­gyelőség felhívja a fogyasz­tók figyelmét, hogy a keres­kedők számla ellenében kö­telesek a fenti termékeket visszavásárolni. Jöhetnek a menekültek A debreceni Sámsoni úti volt szovjet laktanyából me­nekülttáborrá alakított s el­készülte óta üresen álló ob­jektumot tekintette meg hétfőn Világosi Gábor, a Belügyminisztérium politi­kai államtitkára és Jungbert Béla, a Menekültügyi és Migrációs Hivatal főigaz­gatója. A bejárást követően Világosi Gábor az MTI tu­dósítójának érdeklődésére elmondta: az utóbbi há­rom hétben 500, főként bos- nyák menekült érkezett ha­zánkba. A királynő elutazott rablás! Még nincs egy hete, hogy ezeken a hasábokon királynő érkezéséről adtunk hírt, most pedig már el is búcsúztunk tőle. Akkor is, most is a spor­tok királynőjéről, az atlétiká­ról volt szó. Vasárnap este a záróünnepséggel véget ért a Helia-D XIII. Ifjúsági Atléti­kai Európa-bajnokság. Aki nézőként vagy tudósító­ként innen, városunkból része­se volt az eseménynek, a sta­dion varázslatos hangulatának, az bizony nehezen lehet tárgyi­lagos. Nyíregyháza polgárai belekóstolhattak egy nagy ver­seny hangulatába és a csúcs- technológia nyújtotta előnyök­be, amit máskor csak a televí­zió képernyőjén keresztül lát­hatnak. A helyi sajtó munka­társai kivételesen olyan körül­mények között dolgozhattak, ami számukra még nagyon szokatlan. Köszönet érte a rendezőknek! A verseny igazán érdekes és izgalmas volt, a nézőket is magával ragadta, de volt, hogy ők hajtották, űzték, segítették jobb eredményhez az atlétákat. Csak a magyar gárda szerep­lése miatt szomorkodhatunk. Nem az eredményeik szomo­A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya nyomozást rendelt el a 25 éves Fekete László ellen, aki biztonsági őrként dolgozik a Magyar Hi­telbank Rt. nyíregyházi kiren­deltségénél. A körözést a ki- rendeltség igazgatójának beje­lentése után indították meg, mely szerint július 30-án este hat és július 31-én reggel hét óra közötti időben a bankból eltűnt 27 millió 570 ezer fo­rint összegű készpénz, ötezres, ezres, ötszázas és százas cím­letekben. Ez időben a bankot Fekete László őrizte, aki a pénz eltűnésének idején min­den indok nélkül elhagyta szol­gálati helyét az AEM-422-es forgalmi rendszámú sárga szí­nű Polski Fiat 126-os személy- gépkocsival, és azóta ismeret­len helyen tartózkodik. A készpénz és Fekete László fel­kutatásának érdekében a rend­őrség nagy erőkkel megindítot­ta a nyomozást. A kapitány­ság ezúton is kéri azok jelent­kezését, akik a pénz. illetve a biztonsági őr hollétéről bármit is tudnak, hogy jelentkezzenek a legközelebbi rendőri szerv­nél. rítanak el, inkább az, hogy fi­atal atlétáink közül legtöbbnek annyira szokatlan a megtelt lelátó és a nézők buzdítása, hogy az nem segíti, inkább za­varja őket. Tisztelet a kivéte­A szervezésről mindenki elé­gedetten nyilatkozott, de en­nek ellenére voltak hibák. Viszont beigazolódott, ha lelkes fogadtatást, szíves ven­déglátást tapasztalnak az nyen, valószínűleg más szem­üvegen keresztül nézik majd az eseményeket, mint eddig. Még annyit, hogy számunk­ra, a sportrovat munkatársai számára is nagy lehetőség volt leknek, mint Magyar Balázs, Varga Judit és a 4x400-as vál­tó. Őket láthatóan fanatizálta a közönség hangulata. Az érdeklődésről még any- nyit: az 1998-as budapesti felnőtt Eb szervezői már most előre irigykednek, félnek: Bu­dapesten nem tudnak majd ilyen hangulatot teremteni. érkezők, sokkal elnézőbbek. A királynő továbbutazott, legközelebb Ljubljanában ta­lálkoznak Európa ifjú atlétái, de a sportok királynőjének ad­dig is rengeteg varázslatos ta­lálkozója lesz hódolóival. Nemsokára felnőtt világbaj­nokságot rendeznek, akik kint voltak a nyíregyházi verse­ez az Eb, komoly kihívást is jelentett, igyekeztünk helyt áll­ni, de hibákat is elkövettünk, ezért elnézésüket kérjük. Kö­szönet a Nyírségi Nyomda munkatársainak, akik a szoká­sosnál feszítettebb munkát és a későbbi lapzártát vállalva lehetővé tették a minél frissebb tájékoztatást. MA Gazdajegyzők 1. rész (3. oldal) • Geszteréd (5. oldal) Az Új Kelet az Interneten Az első napilap lesz Ma­gyarországon az Új Kelet, amely a hatalmas számító- gépes világhálózaton, az Interneten olvasható lesz! Tegnap délután fölkerült a hálózatra a lap beköszöntője és az első írás — az ifjúsági atlétikai Eb rövid összefog­lalója. Mint Bódi Antal, a Bes­senyei György Tanárképző Főiskola számítóközpontjá­nak vezetője — aki legki­válóbb segítője ötletünk­nek! — elmondta, miután rendre közölték az Interne­ten az Eb eseményeit, ered­ményeit, naponta átlagosan 2-3 ezer ember olvasta el ezeket a világ minden sar­kából, az Egyesült Álla­moktól Dél-Afrikáig. Az Új Kelet új utakra lép azzal, hogy a lap fejléce és munkatársának írása fölke­rült a hálózatra -— azt ter­vezzük. hogy eleinte heti összefoglalóval, s ha sike­rül, a későbbiekben napon­ta jelentkezik a lap az Inter­neten. így számos olyan — megyénkből elszármazott vagy őseit e vidékről szár­maztató —^ magyar értesül­het rendszeresen Szabolcs- Szatmár-Bereg megye min­dennapjairól, aki egyébként talán soha nem jutna érte­sülésekhez e vidékről. Huszonötmilliós

Next

/
Oldalképek
Tartalom